TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2001 vp

TaVM 2/2001 vp - HE 188/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2000 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Timo Pekkarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

ylijohtaja Olli Koikkalainen ja yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluoto, Patentti- ja rekisterihallitus

ylitarkastaja Tuula Hakola, Verohallitus

henkikirjoittaja Roy Veistämö, Lahden maistraatti

tilastojohtaja Ilkka Hyppönen, Tilastokeskus

osastopäällikkö Outi Tammivuori, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

osastopäällikkö Antti Maijala, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät

järjestöpäällikkö Pekka Sarkkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

yhteyspäällikkö Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

toiminnanjohtaja Kirsti Vaalikivi, Suomen Partiolaiset

HALLITUKSEN ESITYS

Uuden lain mukaan yritykset ja yhteisöt yksilöidään yhtenäisellä tunnusjärjestelmällä. Oikeushenkilölle annetaan vain yksi tunnus, joka on pysyvä koko sen toiminnan ajan. Yritykset ja yhteisöt voivat antaa perustamista, muuttamista ja lopettamista koskevat tiedot yhdellä ilmoituksella usealle viranomaiselle. Yhteinen ilmoitus voidaan tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin kauppa- tai säätiörekisteriin sekä verohallinnon ylläpitämiin työnantaja-, ennakkoperintä- ja arvonlisävelvollisten rekistereihin. Ilmoitus voidaan jättää Patentti- ja rekisterihallitukseen, maistraatteihin, verohallinnon toimipisteisiin sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksiin. Yhdistysrekisteri jää tässä vaiheessa tunnusjärjestelmän ulkopuolelle.

Yritys- ja yhteisötunnusrekisterin tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada rekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Tietojen hankkiminen rekisteristä yleisten tietoverkkojen kautta on maksutonta.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettavien tietojen oikeusvaikutukset määräytyvät kantarekistereitä: kauppa- tai säätiörekisteriä taikka työnantaja-, ennakkoperintä- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriä koskevien säännösten mukaan.

Yritys- ja yhteisötietolain säätäminen edellyttää lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia myös eräisiin muihin lakeihin. Toiminimilakia ehdotetaan täydennettäväksi myös siten, että elinkeinonharjoittaja voi hakea ennen toiminimen rekisteröimistä ennakkotiedon siitä, onko toiminimi sellainen, että se voidaan hakemuksessa esitetyillä edellytyksillä merkitä rekisteriin. Elinkeinonharjoittaja voi saada yksinoikeuden toiminimeen hakemuksen jättöpäivästä lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja ehdottaa, että se hyväksytään jäljempänä mainituin muutoksin.

Uusi järjestelmä helpottaa yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa, kun niitä koskevia asioita voidaan ilmoittaa yhdellä ilmoituksella ja ne saavat koko niiden elinkaaren ajaksi pysyvän yhden yhteisen tunnuksen. Uudistus palvelee myös viranomaisten keskinäistä tietojen hyödyntämistä. Järjestelmän käynnistäminen palvelee entistä paremmin yksittäisen yrityksen tai yhteisön tietoja tarvitsevia sekä massamuotoista tietojen käsittelyä.

Hallituksen esityksen mukaan yhdistysrekisteri jää toistaiseksi tunnusjärjestelmän ulkopuolelle, joten asiointi yhdistysrekisteriin kuuluvissa asioissa on edelleen mahdollista Patentti- ja rekisterihallituksen lisäksi ainoastaan maistraateissa. Koska yhdistyksiä toimii mitä erilaisimmilla toimialoilla, valiokunnan mielestä on tarpeen perusteellisesti selvittää hyödyt ja haitat sekä sen, voidaanko yhdistykset yleensä liittää yhtenäiseen tunnusjärjestelmään.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Yritys- ja yhteisötietolaki

21 §.

Valiokunta on täydentänyt voimaantulosäännöstä siten, että lain 16 §, joka koskee tietojen antamista yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä, voi tulla voimaan myöhemmin. Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on järjestelmän teknisessä valmistelussa ilmennyt tarve käynnistää tietopalvelu varsinaisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen.

2. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

3 §.

Pykälässä säädetään velvollisuudesta tehdä perusilmoitus rekisteriviranomaiselle. Valiokunta on täydentänyt 3 kohtaa viittauksella elinkeinonharjoittamisen oikeudesta annettuun lakiin. Elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö on velvollinen tekemään perusilmoituksen siten kuin elinkeinonharjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetään.

Asiallisesti ilmoitusvelvollisten piiri säilyy ennallaan. Kauppa- ja teollisuusministeriössä on valmisteilla selvitys elinkeinolain muutostarpeista. Kaupparekisterilakiin lisätty viittaus elinkeinolakiin mahdollistaa sen, että elinkeinolakiin voidaan tehdä ilmoitusvelvollisuutta koskevia tarkistuksia muuttamatta kaupparekisterilakia.

3. Laki yrityskiinnityslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Voimaantulosäännös.

Valiokunta on lisännyt voimaantulosäännökseen määräajan laskemista koskevan selventävän säännöksen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 4.—8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1.—3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Yritys- ja yhteisötietolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—20 §

(Kuten HE)

21 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 2001. Sen 16 § tulee kuitenkin voimaan vasta              päivänä        kuuta 2001.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

22 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 17 b ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat, 17 b § laissa 1716/1995 ja 20 § laissa 1122/1993,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentin 3 kohta, 14 §:n 1 momentti, 15 ja 16 §, 18 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti sekä 25, 27, 30 ja 31 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 16 § ja 21 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa laissa 1122/1993, 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 25 § laissa 1300/1994, 15 § osaksi mainituissa laeissa 1122/1993 ja 1300/1994 sekä laissa 1075/1994, 27 § laeissa 232/1990 ja 147/1997, 30 § osaksi mainitussa laissa 1716/1995 ja 31 § laissa 229/1993, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja 21 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1122/1993, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja) siten kuin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919) säädetään; ei kuitenkaan maatilatalouden eikä kalastuksen harjoittaja;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14—16, 18, 21, 21 a, 25, 27, 30, 31 § ja voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

yrityskiinnityslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/1984) 11 §:n 1 momentti ja 12 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 240/1991, seuraavasti:

11 ja 12 §

(Kuten HE)

_______________

(1 mom. kuten HE)

Tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden 11 tai 12 §:n säännösten mukaiseen muutosilmoitukseen perustuvaan kiinnitysten siirtoon sekä kiinnityksen voimassaoloon ja etuoikeuteen sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 11 §:n 1 momentissa mainittu määräaika lasketaan lain voimaantulosta, jos elinkeinotoiminta ja siihen kuuluva omaisuus on luovutettu aikaisemmin.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd (osittain)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​