TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

TaVM 2/2003 vp - K 8/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2002

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2002 (K 8/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pankkivaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

johtokunnan jäsen Matti Louekoski, Suomen Pankki

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lain mukaan pankkivaltuusto on johtokunnan ohella Suomen Pankin toimielin. Pankkivaltuuston tehtävänä on valvoa Suomen Pankin hallintoa ja toimintaa. Lisäksi valtuustolla on laissa säädetyt keskeiset hallintotehtävät ja eräät muut tehtävät. Valvovana toimielimenä pankkivaltuuston on annettava eduskunnalle vuosittain kertomus pankin toiminnasta ja hallinnosta sekä valtuuston käsittelemistä tärkeimmistä asioista.

Pankkivaltuuston kertomuksessa kuvataan tiiviisti ja hyvin Euroopan keskuspankin noudattamaa rahapolitiikkaa sekä toteutunutta euroalueen talouden ja Suomen talouden kehitystä. Siinä selostetaan Suomen Pankin hallintoa ja pankkivaltuuston käsittelemiä asioita. Kertomukseen on kirjattu pankkivaltuuston näkemyksiä käsitellyistä asioista. Lisäksi kertomuksessa esitellään Suomen Pankin tilinpäätös, jonka perusteet pankkivaltuusto vahvistaa johtokunnan esityksestä.

Kertomuksessa todetaan, että kertomusvuoden suhteellisen suotuisan reaalitalouden kehityksen ja hyvän hintavakauden perusteella voi arvioida, että Suomi kuului niihin harvoihin maihin, joille EKP:n rahapolitiikka sopi hyvin. Euromaiden talouksien eritahtinen kehitys ja taloudellinen taantuma saattaa kuitenkin vastaisuudessa johtaa sopeutumisvaikeuksiin yhteiseen rahapolitiikkaan. EKP:n inflaatiotavoite (2 prosentin viitearvo) ei ole muuttunut. Pankin tavoitteena on torjua myös deflaatiota.

Suomen rahoitusmarkkinoilla suurimpien riskien on arvioitu liittyvän globaaliin talouskehitykseen ja kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta mahdollisesti välittyviin häiriöihin. Alenevien markkinakorkojen ja pankkien kovan markkinaosuuskilpailun johdosta suomalaisten pankkien kannattavuus heikkeni vuonna 2002. Pankkeja on varoitettu supistuneista korkomarginaaleista ja korkokatteista. Talousvaliokunta panee merkille, että pankkivaltuustokin on pohtinut rahoitusmarkkinoiden riskejä ja valvonnan kehitystä.

Euron käyttöönoton todetaan sujuneen hyvin kaikissa euromaissa, Suomessakin nopeasti ja lähes ongelmitta.

Päätösehdotus

Talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja

että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Eduskunnan pankkivaltuustolle.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen