TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2005 vp

TaVM 2/2005 vp - HE 282/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 282/2004 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä

 • lakialoitteen laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta (LA 130/2004 vp — Jan Vapaavuori /kok), joka on lähetetty valiokuntaan 18 päivänä marraskuuta 2004.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

johtava asiantuntija Manne Airaksinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Director, Corporate Finance Mika Rydman, Nokia Oyj

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Osakeyhtiölakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että julkisessa osakeyhtiössä voidaan tehdä päätös omien osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisölle kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on viiden prosentin sijasta enintään kymmenesosa yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Lakialoite

Lakialoitteessa ehdotetaan tehtäväksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:ään vastaavanlainen muutos kuin hallituksen esityksessä. Sen sijaan lakialoitteessa ei ole ehdotettu muutettavaksi myös saman luvun 8 §:ää.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen pohjalta esityksen mukaisena.

Osakeyhtiölakiin tehtävä muutos vastaa ns. pääomadirektiivissä säädettyä enintään kymmenen prosentin määrää hankkia julkisen osakeyhtiön omia osakkeita. Omien osakkeiden hankkimisella voidaan kehittää yhtiön pääomarakennetta ja käyttää niitä yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen taikka toteuttamiseen. Omia osakkeita voidaan käyttää myös yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Omien osakkeiden hankkimisoikeuden laajentamisen ei katsota heikentävän osakkeenomistajien eikä velkojien asemaa.

Osakeyhtiö saa vastiketta vastaan hankkia omia osakkeitaan siten kuin osakeyhtiölain 7 luvussa säädetään. Omia osakkeita voidaan hankkia voitonjakokelpoisilla varoilla, joten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Lakialoite

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoitteeseen LA 130/2004 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Jan Vapaavuori /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen