TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2006 vp

TaVM 2/2006 vp - HE 225/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta (HE 225/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila, kauppa- ja teollisuusministeriö

lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry

toimistopäällikkö Ritva Oinonen, Patentti- ja rekisterihallitus

patenttiasiamies Tord Langenskiöld, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Lääkelaitos
 • Rinnakkaislääketeollisuus ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Patenttilakiin ehdotettu lisäys mahdollistaisi patentoitua keksintöä koskevien tutkimusten ja kokeiden sekä käytännön vaatimuksista aiheutuvien toimien suorittamisen patentin tuottamasta yksinoikeudesta riippumatta silloin, kun nämä toimet ovat tarpeellisia tähän keksintöön perustuvan lääkevalmisteen myyntilupahakemusta varten.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään lain voimaantulosäännöksellä täydennettynä.

Lain tavoitteena on nopeuttaa kilpailevien lääkevalmisteiden markkinoillepääsyä patenttisuojan päättymisen jälkeen. Patentin tuottaman yksinoikeuden rajaus koskee vain myyntilupahakemusta varten tarvittavia tutkimuksia ja kokeita, mutta se ei koske muita lääkevalmisteen markkinoille tuloa valmistelevia toimia, kuten maahantuontia tai varastoon valmistamista.

Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä ja eläinlääkkeitä koskeviin direktiiveihin lisätyt patenttisuojaa rajoittavat säännökset.

Yksityiskohtaiset perustelut

Perustuslain mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Talousvaliokunta on lisännyt lakiehdotukseen siitä puuttuneen voimaantulosäännöksen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

Patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/1967) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laeissa 407/1980 ja 1409/1992, seuraavasti:

3 §

(Kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​