TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp

TaVM 2/2008 vp - HE 171/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 171/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Sami Hartikainen, työ- ja elinkeinoministeriö

erikoistutkija Hannu Pohjonen, Kilpailuvirasto

johtaja Keijo Sahrman, Suomen Kuntaliitto

Merkitään saapuneeksi kirjallinen lausunto:

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä ta- pauksissa, joissa Euroopan yhteisöjen komissio velvoittaa Suomen perimään takaisin jo maksettua tukea, vastuu takaisinperinnän täytäntöönpanosta olisi kyseisen tuen myöntäneellä viranomaisella. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi yleissäännös ministeriön oikeudesta saada ja välittää tietoja komissiolle Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa edellytetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi. Muutokset ovat tarpeen, jotta varmistettaisiin perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen soveltaminen Suomessa yhteisöjen tuomioistuinten edellyttämällä tavalla.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Säädettävällä lailla selvennetään, mikä viranomainen on velvollinen keskeyttämään laittomaksi todetun valtiontuen maksamisen tai perimään maksetun tuen takaisin ja miten takaisinperintä toteutetaan. Lakiehdotuksen mukaan takaisinperintäpäätöksessä on yksilöitävä tuen takaisinmaksuun velvolliset yritykset, takaisinperittävä määrä ja sille maksettava korko. EY:n ns. menettelytapa-asetuksen mukaan komissio vahvistaa koron suuruuden ja määräytymisajan.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että takaisinperintä toteutetaan säännösten sallimissa rajoissa käytännössä niin, että takaisinperinnän kielteiset vaikutukset alueelliseen kehittämiseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eelis  Roikonen

​​​​