TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2009 vp

TaVM 2/2009 vp - HE 15/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 5 päivänä maaliskuuta 2009 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 15/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Risto Paaermaa ja lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

apulaisjohtaja Ari-Pekka Latti, Valtiokonttori

varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj

aluejohtaja Satu Mäkelä-Kandelin, Finnvera Oyj, Lappeenrannan aluekonttori

palvelualuejohtaja Pentti Kinnunen, Finnvera Oyj, Oulun aluekonttori

aluejohtaja Seppo Tyynelä, Finnvera Oyj, Tampereen aluekonttori

rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto

johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera Oyj:n valtuuksia myöntää valtion vientitakuita lisättäisiin. Valtion vientitakuista annettua lakia ehdotetaan esityksessä muutettavaksi siten, että vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuun enimmäismäärä korotettaisiin nykyisin voimassa olevasta 10 miljardista eurosta 2,5 miljardilla eurolla 12,5 miljardiin euroon. Esityksen tarkoituksena on osaltaan turvata viennin rahoituksen saatavuus rahoitusmarkkinoiden häiriön aikana.

Lakiesitys on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Valtion vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen kokonaisvastuuta korotettiin 1.1.2009 voimaan tulleella lailla 7,9 miljardista eurosta 10 miljardiin euroon. Nyt hyväksyttävällä lailla yhteisvastuun määrä nostetaan 12,5 miljardiin euroon.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että valtio osaltaan turvaa viennin rahoituksen jatkuvuuden ja täydentää yritysten rahoitushuoltoa, kun pankkien ja muiden rahoittajien kyky ja halu rahoitukseen on rahoitusmarkkinoiden kriisin johdosta heikentynyt. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan valtion on varauduttava rahoitusmarkkinoiden häiriöiden jatkumiseen vuoteen 2010 asti, mahdollisesti jopa vuoteen 2011 asti.

Suomen viennin turvaamisen kannalta on oleellista, että rahoitusta on riittävästi saatavilla kilpailukykyisillä ehdoilla Suomen kilpailijamaihin nähden. Hallituksen esityksen perusteluissakin todetaan, että Suomen viennin rahoituksen erityisjärjestelyt eivät ole määrältään eivätkä ehdoiltaan kilpailukykyisiä esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna. Talousvaliokunta painottaakin, että suomalaisten vientiyritysten kilpailukyky muihin maihin verrattuna tulee säilyttää ja siten turvata työpaikkoja.

Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy lausuman, jossa edellytetään hallituksen antavan talousvaliokunnalle selvityksen kuluvan vuoden loppuun mennessä yritysrahoituksen saatavuudesta ja ehdoista sekä valtuuksien käytöstä (Valiokunnan lausumaehdotus).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 2009 loppuun mennessä talousvaliokunnalle selvityksen yritysrahoituksen saatavuudesta ja ehdoista tärkeimpiin kilpailijamaihin verrattuna sekä lakisääteisten valtuuksien käytöstä.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen