TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2014 vp

TaVM 2/2014 vp - HE 15/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä maaliskuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 15/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

johtava asiantuntija Maiju Seppälä, Energiavirasto

teknologiajohtaja Patrik Holm, Mervento Oy

toimitusjohtaja Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy

asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry

toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • professori Raimo Lovio, Aalto-yliopisto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettu laki.

Lakia muutettaisiin siten, että merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka siihen investointia varten on myönnetty valtiontukea.

Lakia täydennettäisiin siten, että sähkön tuottajan olisi ennakkoon mahdollista varmistaa etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin kokonaiskapasiteettiin.

Lakiin sisältyvää muutoksenhakujärjestelmää muutettaisiin siten, että oikaisuvaatimusjärjestelmän soveltamista laajennetaan ja valituslupa otetaan käyttöön.

Lisäksi lakiin tehtäisiin joitakin lähinnä Euroopan unionin valtiontukisääntelyyn liittyviä teknisluonteisia täydennyksiä ja muutoksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2014. Merituulivoiman kokeiluhankkeeseen liittyvät muutokset tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen tavoitteena on edistää tuulivoiman lisärakentamista syöttötariffijärjestelmää kehittämällä. Esitys laajentaa syöttötariffijärjestelmän soveltamisalaa merituulivoiman kokeiluhankkeiden osalta ja parantaa järjestelmän ennakoitavuutta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia muutoksenhakujärjestelmään ja tehdään teknisiä tarkennuksia valtiontukien hallinnointiin liittyvään sääntelyyn.

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä vähäisin muutoksin.

Asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on asetettu tuulivoiman tuotantotavoitteiksi 6 terawattituntia vuoteen 2020 mennessä ja 9 terawattituntia vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi tuulivoimalle on varattu syöttötariffijärjestelmässä yhteensä 2 500 megavattiampeerin suuruinen kiintiö. Energiavirastolle ilmoitettuja eri valmisteluvaiheessa olevia hankkeita on tällä hetkellätilanne 15.3.2014 yhteensä 874 megavattiampeerinhyväksyttyjä hankkeita: 395 MVA, hakemuksia vireillä: 3 MVA ja ennakkoilmoituksia: 495 MVA edestä. Määrä vastaa noin 35 prosenttia kokonaiskiintiöstä.

Syöttötariffijärjestelmän kiintiöpäätös.

Tuulivoiman rakentaminen edellyttää kalliita ja pitkäkestoisia investointeja, joiden kannattavuuden kannalta on nykyisen sähkön hintatason vallitessa olennaista, että voimala pääsee syöttötariffijärjestelmän piiriin. Voimassa olevan sääntelyn mukaisesti uuden tuulivoimakapasiteetin hyväksyminen syöttötariffijärjestelmän kokonaiskiintiöön voidaan varmistaa vasta siinä vaiheessa, kun voimala on rakennettu ja liitetty sähköverkkoon. Mitä lähempänä kokonaiskiintiön täyttyminen on, sitä epävarmemmaksi investointien tekeminen muodostuu. Epävarmuudesta voi koitua este tarvittavan lisäkapasiteetin rakentamiselle.

Tilanteeseen kiinnitettiin huomiota jo sääntelyn aiemman eduskuntakäsittelyn yhteydessä (TaVM 30/2010 vp). Tällöin lakiin lisättiin valiokunnan esityksestä uusi 17 §, joka mahdollisti sitovan ennakkopäätöksen saamisen siitä, täyttääkö hanke lain 7 §:n 1 momentissa säädetyt toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset. Nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus antaisi vielä lisää varmuutta tarvittavien investointien tekemiselle. Ehdotuksen mukaisesti (17 a—d §:t) hakijalle voitaisiin antaa sitova, kaksi vuotta voimassa oleva ns. kiintiöpäätös, joka varmistaa vasta suunnitteilla olevan hankkeen pääsyn kokonaiskiintiöön. Edellytyksenä kiintiöosuuden vahvistamiselle olisi mm., että hankkeella on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät lainvoimaiset luvat ja että tuulivoimalan liittämisestä sähköverkkoon on tehty sähkömarkkinalaissa tarkoitettu sopimus. Näin voidaan varmistaa, että sitovia kiintiöpäätöksiä annetaan vain hankkeille, joilla on suuri todennäköisyys toteutua.

Talousvaliokunta puoltaa esitystä ja pitää sitä asetettujen tuulivoiman lisäämistavoitteiden kannalta välttämättömänä.

Merituulivoiman demonstraatiohanke ja syöttötariffijärjestelmä.

Työ- ja elinkeinoministeriön arviona on esitetty, että tuulivoimatuotannon nostaminen 6 terawattitunnista 9 terawattituntiin edellyttää myös merituulivoiman laajamittaisempaa käyttöönottoa. Merituulivoima tarjoaa maatuulivoimaa korkeamman huipunkäyttöajan ja vastaavasti paremmat tuottoedellytykset. Toisaalta sen rakentaminen on maatuulivoimaa kalliimpaa ja edellyttää uutta teknologiaa, joka on osin vasta kehitteillä.

Suomen rannikolle rakennettavaa merituulivoimaa suunniteltaessa joudutaan ottamaan huomioon muualla jo käyttöön otetusta merituulivoimasta poikkeavat olosuhteet, kuten matalammat vedet, kevyemmät tuulet ja vaikeat jääolosuhteet. Näihin olosuhteisiin soveltuvan teknologian kehittämiseksi ja merituulivoiman käytön edistämiseksi on valtion vuoden 2014 talousarvioon varattu yhteensä 20 miljoonan euron suuruinen merituulivoiman kokeiluhankkeisiin tarkoitettu määräraha. Esityksessä ehdotetaan, että tämänkaltainen kokeiluhanke voitaisiin hyväksyä myös syöttötariffijärjestelmään, vaikka hankkeelle on myönnetty muutakin valtiontukea (esim. energiatukea). Tuen myöntäminen edellyttää komission tapauskohtaista hyväksyntää.

Talousvaliokunta toteaa, että merituulivoimaloiden rakennuskustannukset ovat vielä tällä hetkellä noin kolminkertaiset maatuulivoiman kustannuksiin verrattuna. Kustannuksiin vaikuttavat sekä hankalat rakentamis- ja huolto-olosuhteet että myös tarvittavan teknologian kehittämiskustannukset. Pelkkä investointituki ei vielä varmista hankkeiden toteutumista. Toisaalta maatuulivoimaa paremmat energiantuottoedellytykset ja kehitettävän teknologian sekä osaamisen vientipotentiaali puoltavat kehityksen alkuvaiheessa valtion suurempaa panostusta hankkeisiin. Asian valiokuntakäsittelyn yhteydessä on saatu osin poikkeavia näkemyksiä siitä, missä määrin Suomen meriolosuhteisiin suunnitellulla teknologialla on kysyntää maailmanmarkkinoilla. Valiokunta painottaa, että kokeiluhankkeita valittaessa on tarpeen kiinnittää huomiota mm. siihen, miten hanke tukee kansallisten energiatavoitteiden kustannustehokasta toteuttamista ja kuinka hanketta voidaan hyödyntää referenssinä haettaessa kansalliselle cleantech-sektorille kasvua vientimarkkinoilta.

Muuta.

Energiamarkkinaviraston nimi on vuoden 2014 alusta lukien muuttunut Energiavirastoksi. Talousvaliokunta esittää, että 55 §:ssä, jota lakiehdotuksessa muutoinkin muutetaan, viraston nimi korjataan oikeaan muotoon myös pykälän 3 momentissa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 55 § muutettuna seuraavasti:

55 §

Muutoksenhaku Energiaviraston päätökseen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Energiaviraston päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (Uusi)

_______________

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas (osittain)
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • vjäs. Lauri Heikkilä /ps
 • Jukka Kopra /kok (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

VASTALAUSE

Perustelut

Perussuomalaiset katsovat, että energiapoliittisten tavoitteiden tukemisessa tulisi suosia syöttötariffien sijaan investointitukia. Erinäköiset syöttötariffit ovat merkittävä syy Euroopan energiamarkkinoiden sekavaan tilaan ja päästökauppajärjestelmän ongelmiin. Syöttötariffijärjestelmä on luonut mahdollisuuden tehdä tietyillä energiainvestoinneilla lähes riskitöntä tuottoa. Emme näin ollen voi hyväksyä syöttötariffijärjestelmän laajentamista koskemaan myös merituulivoimaa.

Jo valtion investointitukea saaneiden merituulivoiman kokeiluhankkeiden saattamiselle syöttötariffijärjestelmän piiriin on esitetty kaksi keskeistä perustetta. Merituulivoima on selvästi maatuulivoimaa kalliimpaa rakentaa, ja merituulivoimahankkeita tukemalla tuemme alaan liittyvää suomalaista teknologiaa. Pidämme kumpaakin perustetta ongelmallisena.

Mielestämme Suomen on tarkoituksenmukaista pyrkiä saavuttamaan meille asetetut päästö- ja uusiutuvan energian tavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Näin ollen lisätuen myöntämisessä jollekin energiamuodolle vain sen takia, että sen rakentaminen on kallista, ei ole mitään järkeä. Myöskään vuodelle 2025 asettamamme kansallinen 9 TWh:n tuulivoimatavoite ei vaadi merituulivoimaloiden käyttöä, sillä valmistelussa olevaa ja jo rakennettua tuulivoimakapasiteettia on noin 12 400 MW.

On totta, että merituulivoimalle annettava tuki edistää alaan liittyvän teollisuuden kehittymistä maassamme. Katsomme kuitenkin, että syöttötariffi on huono työkalu tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Syöttötariffin saaminen ei edellytä merituulikohteissa käytetyn teknologian korkeata kotimaisuusastetta, joten tuen hyöty voi hyvin valua ulkomaalaisille yrityksille. Kotimaista merituulivoimateknologiaa voidaan edistää huomattavasti paremmin suorilla investointituilla sekä alan yrityksien t&k-toimintaa tukevilla suorilla yritystuilla. Nämä tuet eivät myöskään aiheuta niin suuria vääristymiä energiamarkkinoille kuin syöttötariffit aiheuttavat. Merituulivoimalle myönnetään jo inves-tointitukia, ja yritystukiemme nykyistä voimakkaampi kohdentaminen merituulivoimaa kehittäviin yrityksiin ei vaadi lainmuutosta. Yleisesti ottaen, kun harkitaan merituuliteknologian kehittämiseen suunnattavan tuen määrää, on myös syytä ottaa huomioon, että Suomeen on rakennettava rankat jääolosuhteet kestäviä voimalaitoksia, joille ei taas ole merkittävää globaalia kysyntää.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2014

 • Martti Mölsä /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps