TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2001 vp

TaVM 20/2001 vp - HE 180/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 180/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 53/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa ja ylitarkastaja Kari Aaltonen, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus

johtaja Pekka Heikkilä, Suomen Pankkiyhdistys

varatuomari Esa Simanainen, Paikallisosuuspankkiliitto ry

varatuomari Markku Ruuskanen, Säästöpankkiliitto

varatuomari Eeva Lipasti, Osuuspankkikeskus

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon KHT-yhdistykseltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Pankkilaeissa ehdotetaan säädettäväksi kaikkia luottolaitosmuotoja koskien mahdollisimman yhdenmukaisesti luottolaitosten sulautumisesta ja jakautumisesta, liiketoiminnan luovutuksesta, toimiluvasta luopumisesta, vapaaehtoisesta selvitystilaan hakeutumisesta sekä luottolaitoksen viranomaisaloitteisesta toiminnan keskeyttämisestä, saneerauksesta ja purkamisesta.

Kaikkiin luottolaitosmuotoihin sovelletaan osakeyhtiölakia ja uutta osuuskuntalakia vastaavia sulautumista koskevia periaatteita. Sulautumissäännökset koskevat nykyiseen tapaan kahden samaa yhteisömuotoa olevan luottolaitoksen sulautumista. Ehdotuksen mukaan luottolaitokseen voi sulautua myös muu samaa yhteisömuotoa oleva yritys kuin luottolaitos. Sulautuminen voi, kuten yleisessä yhteisölainsäädännössäkin, tapahtua absorptio- tai kombinaatiosulautumisena.

Luottolaitoksen jakautumiseen sovelletaan soveltuvin osin sulautumista koskevia periaatteita yleistä yhteisölainsäädäntöä vastaavalla tavalla, kuitenkin laajemmin siten, että jakautuminen voi tapahtua myös luovuttamalla koko liiketoiminta kahdelle tai useammalle aikaisemmin perustetulle luottolaitokselle tai muulle yritykselle. Luottolaitos voi jakautua kahdeksi tai useammaksi samaa yhteisömuotoa olevaksi luottolaitokseksi.

Sulautumista ja jakautumista koskevia periaatteita sovelletaan soveltuvin osin myös tilanteisiin, joissa luottolaitos luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain yhdelle tai useammalle luottolaitokselle tai muulle yritykselle. Liiketoiminnan luovutusta koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan tilanteisiin, joissa varojen ohella siirretään velkoja. Pelkän omaisuuden luovuttamiseen sovelletaan ainoastaan irtaimen ja kiinteän omaisuuden kauppaa koskevia säännöksiä.

Yleisen yhteisölainsäädännön mukaisia velkojien kuulemista koskevia periaatteita sovelletaan sulautumiseen, jakautumiseen ja liiketoiminnan luovutukseen nykyisestä käytännöstä poiketen lähtökohtaisesti samalla tavoin kuin osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa yleensä. Yleisen velkojainkuulemismenettelyn soveltamisen ulkopuolelle jäävät kuitenkin kaikki tallettajavelkojat näiden poikkeuksellisen aseman vuoksi. Erityisesti avistatallettajilla on mahdollisuus halutessaan siirtää talletuksensa välittömästi toiseen pankkiin saatuaan tiedon sulautumisesta tai muusta velallisen vaihtumisesta. Myös määräaikaistallettajilla on aina oikeus sopimusehtojen estämättä nostaa talletuksensa saatuaan tiedon uudelleen järjestelystä.

Säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annettu laki kumotaan ja vastaavat säännökset sisällytetään säästöpankkilakiin. Vastaavasti muutetaan osuuspankkilain säännöksiä osuuspankin muuttamisesta osakeyhtiöksi. Laissa säädetään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein menettelystä, jolla osuuskuntamuotoinen luottolaitos ja säästöpankki muutetaan osakeyhtiömuotoiseksi luottolaitokseksi.

Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset vapaaehtoisesta toimiluvasta luopumisesta. Toimiluvasta luopuminen olisi mahdollista ainoastaan sen jälkeen, kun luottolaitos on lakannut harjoittamasta toimiluvan alaista toimintaa.

Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen talletuspankin toiminnan keskeyttämisestä ehdotetaan annettavaksi erillinen laki. Laissa ehdotetaan säädettäväksi talletuspankin taloudellisten toimintaedellytysten vaarantumisesta johtuvasta viranomaisaloitteisesta toiminnan keskeyttämisestä ja sitä seuraavasta tervehdyttämisestä.

Talletuspankin toiminta olisi lähtökohtaisesti aina määrättävä keskeytettäväksi, kun sen taloudellinen asema on laissa sanotulla tavalla siinä määrin heikentynyt, että toiminnan jatkaminen saattaisi vaarantaa tallettajien tai muiden velkojien taloudellisen aseman tai rahoitusmarkkinoiden vakauden.

Laissa ehdotetaan säädettäväksi velallisen ja velkojan oikeudesta hakea luottolaitos konkurssiin konkurssisäännön mukaisesti. Tuomioistuin voi päättää talletuspankin asettamisesta konkurssiin vasta sen jälkeen, kun valtiovarainministeriölle on varattu mahdollisuus aloittaa toiminnan välikaista keskeyttämistä koskeva menettely. Luottolaitos voi hakeutua vapaaehtoiseen selvitystilaan, ja se on aina asetettava selvitystilaan laissa säädetyissä tapauksissa.

Valtion vakuusrahastosta annettua lakia ehdotetaan omistajanvastuun tehostamiseksi muutettavaksi siten, että julkisen pääomatuen ehtona on kirjanpidollisten tappioiden kattaminen sidotusta omasta pääomasta ennen tuen myöntämistä. Tuen ehdoksi voidaan asettaa myös sulautuminen toiseen luottolaitokseen, jakautuminen, liiketoiminnan luovutus taikka muuttuminen osakeyhtiömuotoiseksi luottolaitokseksi. Vaihtoehtoisesti valtioneuvosto voi päättää osakkeiden pakkolunastuksesta käypään arvoon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään lukuisin muutoksin.

Lakiehdotuksia pidetään tarpeellisina, koska nykyiset luottolaitoksen toiminnan uudelleen järjestämistä sekä selvitystilaa ja toiminnan lopettamista koskevat säännökset ovat osin vanhentuneita ja puutteellisia. Säännöksissä pyritään mahdollisimman pitkälle yhdenmukaisuuteen kaikkia luottolaitosmuotoja koskevassa sääntelyssä. Uudet säännökset helpottavat vapaaehtoisten yritysjärjestelyjen toteuttamista rahoitusmarkkinoiden muutoksessa. Säännösten tarkoituksena on turvata rahoitusmarkkinoiden häiriötön toiminta. Samalla tavoitteena on varmistaa tallettajien ja muiden velkojien suoja rakennejärjestelyissä ja purkamistilanteissa.

Talousvaliokunta on tehnyt lakeihin useita muutoksia, joissa on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset. Samalla valiokunta on tehnyt lakeihin lukuisia muita korjauksia.

Yksityiskohtaiset perustelut

2. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista

1 luku 2 §.

Valiokunta on täydentänyt perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla pykälää säännöksillä niistä seikoista, jotka Rahoitustarkastuksen on otettava harkinnassaan huomioon poikkeuslupaa käsitellessään.

Samalla valiokunta on korjannut virheellisen viittauksen osakeyhtiölakiin.

3 luku 10 §.

Säännöksen sanamuotoa on täsmennetty viittauksella luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 2 §:ään sen johdosta, että tässä säännöksessä luottolaitoksella tarkoitetaan muuta kuin 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua luottolaitosta.

5 luku 14 §.

Valiokunta on poistanut tarpeettomana viittauksen 16 §:n 2 momenttiin, koska 16 §:ssä ei ole 2 momenttia. Rekisteriviranomaisen ilmoituksen liittäminen toimiluvan peruuttamista koskevaan hakemukseen ei olisi tarpeellistakaan, koska toimiluvasta luopumiseen tarvitaan joka tapauksessa rekisteriviranomaisen lupa.

3. Säästöpankkilaki

1 luku 2 §.

Pykälän 2 momenttia on täydennetty samoin perustein kuin 2. lakiehdotuksen 2 §:ää.

3 luku 42 §.

Pykälän 3 momenttia on täydennetty samoin perustein kuin 2. lakiehdotuksen 2 §:ää.

7 luku 95 §.

Valiokunta on täydentänyt perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti säännöstä säästöpankkitarkastuksen palveluksessa olevan ja säästöpankkitarkastuksen edustajan rikosoikeudellisesta vastuusta tarkastustehtäviä suorittaessaan.

8 luku 121 §.

Pykälän 1 momentti on muutettu vastaamaan 2. lakiehdotuksen 24 §:n 1 momenttia ja 5. lakiehdotuksen 44 §:n 1 momenttia.

5. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

1 luku 1 §.

Pykälän 1 momentin säännöstä on täsmennetty siten, että lakia sovelletaan osuuspankkien lisäksi nimikkeensä mukaisesti myös muuhun osuuskuntamuotoiseen luottolaitokseen.

1 luku 2 §.

Pykälää on täydennetty samoin perustein kuin 2. lakiehdotuksen 2 §:ää.

2 luku 11 §.

Pykälän 2 momenttia on täydennetty viittauksella 14 §:ään, koska säännöksellä ei ole tarkoitettu rajoittaa jäsenluottolaitoksen oikeutta erota keskusyhteisöstä.

5 luku 22 §.

Valiokunta on korjannut 2 momentissa olleen virheellisen viittauksen.

5 luku 23 §.

Valiokunta on korjannut 1 ja 3 momenteissa olleet virheelliset viittaukset.

6 luku 28 §.

Pykälään tehty täsmennys vastaa 2. lakiehdotuksen 10 §:ään tehtyä täsmennystä.

7 luku 31 §.

Valiokunta on korjannut 1 momentissa olleen virheellisen viittauksen.

8 luku 33 §.

Pykälän 2 momentin 4 kohta on muutettu vastaamaan 2. lakiehdotuksen 14 §:n 4 kohtaan tehtyä muutosta.

9 luku 44 §.

Pykälän 1 momentista on poistettu viittaus kiinnitysluottopankkilakiin, koska kiinnitysluottopankkilakia ei lain 1 §:n mukaan voida soveltaa osuuskuntamuotoisiin luottolaitoksiin.

11 luku 52 §.

Valiokunta on lisännyt perustuslakivaliokunnan lausunnosta johtuen pykälään uuden 2 momentin keskusyhteisön ja sen edustajan vastuusta ja esteellisyydestä. Keskusyhteisön palveluksessa olevat henkilöt toimivat laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan virkavastuulla.

9. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

12 b §.

Pykälään, jossa säädetään tuen kohteena olevan pankin osakkeiden ja pääomalainojen lunastamisesta, on lisätty perustuslakivaliokunnan edellyttämä uusi 3 momentti, jossa säädetään päätöksenteosta.

10. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä

2 luku 5 §.

Valiokunta on täydentänyt 1 momentin säännöstä perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti siten, että Rahoitustarkastuksen pankkiin asettama asiamies toimii virkavastuulla hoitaessaan pykälässä tarkoitettua tehtäväänsä.

3 luku 7 §.

Valiokunta on täsmentänyt 3 momentissa olevaa viittausta yrityssaneerauslakiin muun muassa lain esteellisyys- ja salassapitosäännöksiin, joita sovelletaan 5 §:ssä tarkoitettuun asiamieheen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 1., 4., 6.—8. ja 11.—17. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 2., 3., 5., 9. ja 10. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

2.

Laki

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Vähintään puolella luottolaitoksen perustajista ja hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajalla ja osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetulla toiminimenkirjoittajalla on oltava asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus myönnä luottolaitokselle lupaa poiketa tästä vaatimuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos se ei vaaranna luottolaitoksen tehokasta valvontaa eikä luottolaitoksen hoitamista varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti.

3 §

(Kuten HE)

2 luku

Sulautuminen

4—7 §

(Kuten HE)

3 luku

Jakautuminen ja sidotun oman pääoman alentaminen

8 ja 9 §

(Kuten HE)

10 §

Mitä osakeyhtiölain 6 luvun 5—7 §:ssä säädetään velkojasta, sovelletaan tämän luvun säännöksiä sovellettaessa siihen, jonka hyväksi luottolaitos on antanut takauksen tai muun siihen rinnastettavan sitoumuksen tai jolle luottolaitoksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen perusteella voi syntyä rahamääräinen saatava, jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen vastattavaksi.

11 §

(Kuten HE)

4 luku

Liiketoiminnan luovutus

12 ja 13 §

(Kuten HE)

5 luku

Vapaaehtoinen toimiluvasta luopuminen

14 §

(1 mom. kuten HE)

Hakemuksen liitteenä on oltava

(1—3 kohta kuten HE)

4) (poist.) rekisteriviranomaisen lupa toimiluvasta luopumiseen.

15—17 §

(Kuten HE)

6 luku

Selvitystila ja konkurssi

18—24 §

(Kuten HE)

7 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

25 §

(Kuten HE)

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

26 ja 27 §

(Kuten HE)

_______________

3.

Säästöpankkilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

(1 mom. kuten HE)

Vähintään puolella perustajista tulee olla asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus myönnä pankille lupaa poiketa tästä vaatimuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos se ei vaaranna pankin tehokasta valvontaa eikä pankin hoitamista varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti.

3—9 §

(Kuten HE)

2 luku

Oma pääoma

10—41 §

(Kuten HE)

3 luku

Hallinto

42 §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus myönnä pankille lupaa poiketa tästä vaatimuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos se ei vaaranna pankin tehokasta valvontaa eikä pankin hoitamista varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti. Vajaavaltainen taikka konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva ei voi olla isäntänä, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä eikä toimitusjohtajana.

(4 mom. kuten HE)

43—59 §

(Kuten HE)

4 luku

Sulautuminen

60—79 §

(Kuten HE)

5 luku

Jakautuminen

80—87 §

(Kuten HE)

6 luku

Liiketoiminnan luovutus

88 —92 §

(Kuten HE)

7 luku

Säästöpankkitarkastus

93 ja 94 §

(Kuten HE)

95 §

Säästöpankkitarkastuksen ja sen edustajan oikeuksista, vastuusta ja esteellisyydestä on, niiden hoitaessa 93 §:n 1 momentin mukaista valvontatehtäväänsä, voimassa, mitä Rahoitustarkastuksesta ja sen edustajasta säädetään rahoitustarkastuslaissa (503/1993).

96—100 §

(Kuten HE)

8 luku

Säästöpankin selvitystila ja konkurssi

101—120 §

(Kuten HE)

121 §

Säästöpankin velkoja on, jollei sopimusehdoista muuta johdu, velvollinen vastaanottamaan maksun myös erääntymättömästä velasta sen jälkeen, kun pankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin. Velkoja on tällöin oikeutettu saamaan korvauksen vahingosta, joka aiheutuu sovitun koron ja sitä alhaisemman markkinakoron erotuksesta.

(2 mom. kuten HE)

9 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

122—125 §

(Kuten HE)

10 luku

Rangaistussäännökset

126 ja 127 §

(Kuten HE)

11 luku

Erinäiset säännökset

128—130 §

(Kuten HE)

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

131 ja 132 §

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tätä lakia sovelletaan osuuskuntamuotoiseen talletuspankkiin (osuuspankki) ja muuhun osuuskuntamuotoiseen luottolaitokseen, joista käytetään jäljempänä tässä laissa nimitystä luottolaitos. Tätä lakia sovelletaan lisäksi osuuspankkiosakeyhtiöihin niin kuin jäljempänä 7 luvussa säädetään. Tämän lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan lisäksi osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön ja sen jäsenluottolaitoksiin.

(2 mom. kuten HE)

2 §

Vähintään puolella luottolaitoksen perustajista ja hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajalla ja osuuskuntalain 5 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitetulla toiminimen kirjoittajalla on oltava asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus myönnä luottolaitokselle lupaa poiketa tästä vaatimuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos se ei vaaranna luottolaitoksen tehokasta valvontaa eikä luottolaitoksen hoitamista varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti.

2 luku

Osuuspankkien yhteenliittymä

3—10 §

(Kuten HE)

11 §

(1 mom. kuten HE)

Jäsenluottolaitoksen muuta kuin 14 §:ssä tarkoitettua keskusyhteisöstä eroamista tarkoittavaa sääntöjen muutosta ei saa merkitä kaupparekisteriin, ellei keskusyhteisö ole hyväksynyt sääntömuutosta.

12—17 §

(Kuten HE)

3 luku

Varojen käyttäminen ja sidottu oma pääoma

18 ja 19 §

(Kuten HE)

4 luku

Hallinto

20 ja 21 §

(Kuten HE)

5 luku

Sulautuminen

22 §

(1 mom. kuten HE)

Luottolaitoksen sulautumissuunnitelmassa on oltava, sen lisäksi mitä osuuskuntalain 16 luvun 4 §:ssä säädetään, selvitys luottolaitostoiminnasta annetun lain 74 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista sitoumuksista, joiden velkojat voivat vastustaa osuuskuntalain 16 luvun 12 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämistä.

23 §

Sulautumiseen osallistuvien luottolaitosten, tai jos kyseessä on tytäryhtiösulautuminen, emoyrityksenä olevan luottolaitoksen on ilmoitettava sulautumisesta Rahoitustarkastukselle. Ilmoitus, johon on liitettävä sulautumissuunnitelma ja osuuskuntalain 16 luvun 12 §:n 2 momentissa mainitut asiakirjat, on toimitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin luottolaitos hakee lupaa sulautumisen täytäntöönpanoon. Rahoitustarkastus voi ilmoituksen saatuaan vaatia myös muita tarpeellisiksi katsomiaan tietoja.

(2 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastus voi osuuskuntalain 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa sulautumisessa vastustaa sulautumista osuuskuntalain 16 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuun määräaikaan mennessä ilmoittamalla siitä rekisteriviranomaiselle, jos sulautuminen todennäköisesti vaarantaa vastaanottavan luottolaitoksen toimilupaedellytysten säilymisen, tai jos sulautumiseen osallistuva luottolaitos kuuluu keskusyhteisöön, sulautuminen vaarantaisi yhteenliittymän vakavaraisuuden. Vastustuksesta on viivytyksettä annettava tieto sulautumiseen osallistuville luottolaitoksille. Osuuskuntalain 16 luvun 12 §:ssä tarkoitettua lupaa sulautumisen täytäntöönpanoon ei saa myöntää, jos Rahoitustarkastus edellä tässä momentissa tarkoitetussa tapauksessa vastustaa sulautumista.

(4 mom. kuten HE)

24 ja 25 §

(Kuten HE)

6 luku

Jakautuminen

26 ja 27 §

(Kuten HE)

28 §

(1 mom. kuten HE)

Mitä osuuskuntalain 16 luvun 13—15 §:ssä säädetään velkojasta, sovelletaan siihen, jonka hyväksi luottolaitos on antanut takauksen tai muun siihen rinnastettavan sitoumuksen tai jolle luottolaitoksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen perusteella voi syntyä rahamääräinen saatava, jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen vastattavaksi.

7 luku

Liiketoiminnan luovutus.

29 ja 30 §

(Kuten HE)

31 §

Jos luovuttavan luottolaitoksen kaikki varat, velat ja sitoumukset sekä muut oikeudet ja velvoitteet siirretään 29 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti kirjanpitoarvoista yhdelle luovuttavan luottolaitoksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiömuotoiselle luottolaitokselle ja vastikkeena maksetaan yksinomaan vastaanottavan luottolaitoksen osakkeita, luovutukseen ei sovelleta 30 §:n 2—4 momenttia. Osuuskuntalain 18 lukua ei sovelleta luottolaitoksiin.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

32 §

(Kuten HE)

8 luku

Vapaaehtoinen toimiluvasta luopuminen.

33 §

(1 mom. kuten HE)

Hakemuksen liitteenä on oltava

(1—3 kohta kuten HE)

4) (poist.) rekisteriviranomaisen lupa toimiluvasta luopumiseen.

(3 mom. kuten HE)

34—36 §

(Kuten HE)

9 luku

Selvitystila ja konkurssi

37—43 §

(Kuten HE)

44 §

Luottolaitoksen velkoja on, jollei sopimusehdoista muuta johdu, velvollinen vastaanottamaan maksun myös erääntymättömästä velasta sen jälkeen, kun luottolaitos on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin. Velkoja on tällöin oikeutettu saamaan korvauksen vahingosta, joka aiheutuu sovitun koron ja sitä alhaisemman markkinakoron erotuksesta. (Poist.)

(2 mom. kuten HE)

10 luku

Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvan jäsenluottolaitoksen ja keskusyhteisön selvitystila ja konkurssi.

45—49 §

(Kuten HE)

11 luku

Osuuspankkien yhteenliittymän valvonta

50 ja 51 §

(Kuten HE)

52 §

(1 mom. kuten HE)

Keskusyhteisön ja sen edustajan vastuusta ja esteellisyydestä on, niiden hoitaessa 50 ja 51 §:n mukaista valvontatehtäväänsä, voimassa, mitä Rahoitustarkastuksesta ja sen edustajasta säädetään rahoitustarkastuslaissa (503/1993). (Uusi)

53 ja 54 §

(Kuten HE)

12 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

55 ja 56 §

(Kuten HE)

13 luku

Rangaistussäännökset

57 §

(Kuten HE)

14 luku

Erinäiset säännökset

58 ja 59 §

(Kuten HE)

15 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

60 ja 61 §

(Kuten HE)

_______________

9.

Laki

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä huhtikuuta 1992 valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin 379/1992 uusi 12 a ja 12 b §, seuraavasti:

12 a §

(Kuten HE)

12 b §

Tuen kohteena olevan pankin osakkeiden ja pääomalainojen lunastaminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen edellytyksenä on, että valtion etu ei ole riittävästi turvattavissa 12 a §:n 1 momentin mukaisella tukiehdolla ja että osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta ei poiketa ilman painavaa syytä. (Uusi)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

10.

Laki

talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

2 luku

Toiminnan keskeytys

3 ja 4 §

(Kuten HE)

5 §

Asiamiehen asettaminen pankkiin

Rahoitustarkastuksen on viipymättä asetettava pankkiin, jonka toiminta on keskeytetty, asiamies valvomaan, että keskeytyspäätöstä noudatetaan tämän lain mukaisesti. Asiamieheen sovelletaan soveltuvin osin, mitä rahoitustarkastuslain (503/1993) 15 §:ssä säädetään asiamiehestä. Asiamies toimii virkavastuulla hoitaessaan tässä pykälässä tarkoitettua tehtäväänsä.

(2 mom. kuten HE)

6 §

(Kuten HE)

3 luku

Keskeytyksen vaikutukset

7 §

Yleiset säännökset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Edellä 5 §:ssä tarkoitettuun asiamieheen sovelletaan soveltuvin osin, mitä yrityssaneerauslain 3, 4 ja 5 luvussa säädetään selvittäjästä.

8—10 §

(Kuten HE)

4 luku

Toiminnan tervehdyttäminen

11—14 §

(Kuten HE)

5 luku

Keskeytyksen päättyminen

15 ja 16 §

(Kuten HE)

6 luku

Voimaantulosäännökset

17 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok (osittain)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen