TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2002 vp

TaVM 20/2002 vp - HE 113/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 113/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

toimitusjohtaja Markku Mäkinen, Finnvera Oyj, Fide Oy

osastopäällikkö Juhani Huttunen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT edustaen myös Metalliteollisuuden Keskusliittoa

HALLITUKSEN ESITYS

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja tarjousten myöntämisaikaa jatketaan vuodesta 2002 vuoteen 2005.

Samalla lakiin lisätään säännös siitä, että korontasaustoiminnassa otetaan huomioon julkisesti tuettuja vienti- ja alusluottoja koskevat Suomea sitovat kansainväliset säännökset ja määräykset sekä kansainväliset kilpailutekijät ja hankkeen ympäristövaikutukset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Korontasausjärjestelmällä osaltaan turvataan suomalaisten viejien kansainvälisesti kilpailukykyiset vienninrahoitusehdot. Hallituksen esityksessä on otettu huomioon myös viennin rahoituksessa tapahtunut kansainvälinen kehitys.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Jari Leppä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen