TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2004 vp

TaVM 20/2004 vp - HE 122/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 122/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Mikko Määttä, sosiaali- ja terveysministeriö

apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto

toimistopäällikkö Jari Virta, Rahoitustarkastus

ylitarkastaja Päivi Turunen, Vakuutusvalvontavirasto

johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

yksikön johtaja Heikki Alanen, Nordea Pankki Suomi Oyj

johtaja Lea Mäntyniemi, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n direktiivi kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä. Tavoitteena on edistää rahoituspalveluiden vapaata liikkuvuutta yhtenäistämällä etämyyntiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Kuluttajansuojalakiin lisätään rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskeva uusi 6 a luku. Tyypillisiä rahoituspalveluja, joiden tarjontaa uuden luvun säännökset koskevat, ovat talletus- ja asiakastilit, maksujen välityspalvelut, luotot ja vakuutukset sekä niiden välityspalvelut, arvopaperinvälitys ja muut sijoituspalvelut sekä sijoitusneuvonta. Tyypillisiä rahoitusvälineitä ovat rahasto-osuudet ja muut sellaiset arvopaperit, joihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Rahoituspalvelujen etämyynnistä on kysymys silloin, kun rahoituspalvelua tarjotaan kuluttajalle jonkin viestimen, kuten puhelimen, postin tai tietoverkon välityksellä siten, että myös sopimus tehdään viestimellä osapuolten olematta yhtäaikaa läsnä.

Uudessa 6 a luvussa on yksityiskohtaiset säännökset tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle itsestään, tarjottavasta palvelusta, sopimuksesta ja mahdollisesti käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Lakiin tulee säännökset siitä, milloin kuluttajalla on oikeus peruuttaa rahoituspalvelua koskeva etäsopimus.

Laissa säädetään myös kuluttajan vastuusta silloin, kun tilin tai muun rahoituspalvelun taikka rahoitusvälineen käyttöön oikeuttavaa tunnistetta on käytetty oikeudettomasti.

Vakuutussopimuslakiin lisätään säännökset vakuutuksenottajan oikeudesta peruuttaa eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään esityksen mukaisena.

Lakiehdotus perustuu rahoituspalvelujen etämyyntiä kuluttajille koskevaan direktiiviin. Direktiivin tavoitteena on poistaa lainsäädäntöjen eroista johtuvia tarjonnan esteitä, jotta erityisesti sähköinen kaupankäynti voisi kehittyä ja kuluttajien mahdollisuudet hankkia rahoituspalveluja muualtakin kuin asuinpaikkavaltiostaan voisivat lisääntyä.

Kuluttajansuojadirektiivit ovat yleensä olleet ns. vähimmäisdirektiivejä. Sen sijaan rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi on pääosin täysharmonisointisäännös. Merkittävin poikkeusmahdollisuus täysharmonisoinnista koskee elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. Lakiehdotuksen tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset vastaavat kuitenkin vähäisin tarkistuksin direktiivin säännöksiä, koska direktiivissä asetetut velvoitteet ovat hyvin kattavia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​