TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2005 vp

TaVM 20/2005 vp - HE 196/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä marraskuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta (HE 196/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Painelaitelain siirtymäsäännöksen siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kolmella vuodella siten, että puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin sekä ilma-alusten tai niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin sovelletaan paineastialakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä vuoden 2008 loppuun.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa lakiehdotuksen johdosta, ja valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Siirtymäkauden aikana valmistellaan siirtymäsäännöksessä mainittuja painelaitteita koskeva uusi lainsäädäntö.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​