TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2006 vp

TaVM 20/2006 vp - HE 193/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 193/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Timo Pekkarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

jaostopäällikkö Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

asiantuntija Piia Soisalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Suomen Yrittäjät ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Kaupparekisterilakiin ehdotetun lisäyksen mukaan osakeyhtiö voisi toimittaa kaupparekisterissä julkistettavaksi tarkoitetut asiakirjat ja tiedot pakollisten suomen- tai ruotsinkielisten asiakirjojen ja tietojen lisäksi vapaaehtoisesti myös muulla kielellä. Luonnollisen henkilön henkilötietoja ja elinkeinonharjoittajan osoite- ja yhteystietoja ei kuulutettaisi kaupparekisterilaissa säädettävällä tavalla. Rekisterinpitoon liittyvistä teknisistä seikoista voitaisiin määrätä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä.

Yritys- ja yhteisötietolakiin ehdotetussa lisäyksessä säädettäisiin sähköisen osoite- ja yhteisötietojen muutosilmoituksen allekirjoittamisesta.

Kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Patentti- ja rekisterihallitus kauppa- ja teollisuusministeriön sijasta voi antaa tarkempia määräyksiä tilinpäätösasiakirjojen sähköisessä toimittamisessa noudatettavista menettelytavoista ja muista niiden rekisteröintimenettelyyn liittyvistä teknisistä seikoista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Lakeihin tehtävillä muutoksilla tehostetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ajantasaisuutta ja edistetään sähköistä asiointia. Laeilla saatetaan myös kansallisesti voimaan ns. julkistamisdirektiivistä johtuvat muutostarpeet.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Seppo Lahtela /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​