TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2009 vp

TaVM 20/2009 vp - HE 213/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 2009 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 213/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jukka Saarinen, työ- ja elinkeinoministeriö

toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry

toimitusjohtaja Mika Hokkanen, Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamista. Jakelijan olisi edelleen toimitettava biopolttoainetta kulutukseen vuosittain vähintään 4 prosenttia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta esittää, että lakiehdotus hyväksytään teknisin muutoksin.

Voimassa oleva biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta koskeva säännös on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan sitä määrää biopolttoainetta, joka jakelijan on toimitettava vuosittain kulutukseen. Lain 5 §:n 3 momentin mukaisesti vuoden 2010 jakeluvelvoite tulee saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. Esityksessä todetaan, ettei kansallista sääntelyä saada riittävän ajoissa muutettua siten, että jakeluvelvoite voidaan nostaa nykyisestä 4 prosentista 5 §:n 3 momentin edellyttämälle 5,75 prosentin tasolle. Korkeamman jakeluvelvoitteen käyttöönotto edellyttää hallituksen esityksen mukaan muun muassa muutoksia kansainvälisiin standardeihin, joiden valmistelu on vielä kesken.

Yhteisötasolla ei ole asetettu ehdotonta jakeluvelvoitteen tasoa. Liikenteen biopolttoaineiden käyttöä säätelee ns. polttoainedirektiivi (Bensiinin ja dieselpolttoaineen laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi; 98/70/EY). Nykymuodossaan sääntely antaa mahdollisuuden sekoittaa etanolia bensiiniin 10 tilavuusprosentin sekoitussuhteessa ja biodieseliä dieselöljyyn 7 tilavuusprosentin sekoitussuhteessa. Jakeluvelvoitteeseen vaikuttaa osaltaan myös unionin tavoite nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 prosenttiin liikennepolttoaineiden kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.

Mikäli lakia ei muuteta ehdotetulla tavalla, poistuu biopolttoaineiden jakeluvelvoite kokonaan ensi vuoden alussa. Ottaen huomioon, ettei kansallista sääntelyä saada vielä vuoden 2010 alusta lukien vastaamaan korkeampaa jakeluvelvoitetta, talousvaliokunta pitää perusteltuna, että jakeluvelvoitteen pysyminen nykyisellä tasolla turvataan ehdotetulla tavalla. Valiokunta kuitenkin painottaa, että nykyisen sääntelyn jatkaminen on tarkoitettu väliaikaiseksi toimenpiteeksi. Esityksen mukaan tarkoituksena on keväällä 2010 tuoda eduskuntaan laajempi liikenteen biopolttoaineita koskevan lain muutosehdotus. Sitä valmisteltaessa tulee ottaa huomioon, että sekä kansallisten että Euroopan unionin asettamien biopolttoaineen käyttötavoitteiden täyttäminen edellyttää, että jakeluvelvoitteen tason tulevat korotukset ovat mahdollisimman varhain alan toimijoiden tiedossa. Tämä on erityisen tärkeää tarvittavien laajamittaisten investointien ennakoimiseksi ja toteuttamiseksi.

Valiokunta esittää, että lakiehdotukseen tehdään tekninen, sääntelyä selkeyttävä muutos yksityiskohtaisissa perusteluissa todetun mukaisesti.

Yksityiskohtaiset perustelut

Johtolause ja 5 §.

Lakiehdotuksessa esitetään muutettavaksi 5 §:n 3 momenttia. Voimassa olevan lain 15 §:n mukaan 5 §:n 3 momentin voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Esityksen tarkoituksena on, että voimaantulosäännös menettää tältä osin merkityksensä.

Voimaantulosäännöksestä mahdollisesti aiheutuvien tulkintavaikeuksien välttämiseksi talousvaliokunta esittää, että 5 §:n 3 momentti kumotaan ja 5 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että vuoden 2009 jakeluvelvoitteen taso pysyy voimassa myös kuluvan vuoden jälkeen. Muutos on tekninen.

Talousvaliokunta on muuttanut lain johtolausetta vastaavasti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun lain (446/2007) 5 §:n 3 momentti ja

muutetaan 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

5 §

Biopolttoaineiden kulutukseen toimittaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Biopolttoaineita on toimitettava kulutukseen vuonna 2009 ja sen jälkeen vuosittain vähintään neljä prosenttia.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi