TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2010 vp

TaVM 20/2010 vp - HE 153/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 21 päivänä syyskuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 153/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain palveluntarjoajan vastuuvakuutusta tai vakuutta koskevaa tiedonantovelvollisuussäännöstä. Esityksen mukaan palveluntarjoajan olisi annettava palvelun vastaanottajalle tiedot vastuuvakuutuksesta tai vakuudesta ja sen maantieteellisestä kattavuudesta, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen.

Esityksen tarkoituksena on saattaa säännös nykyistä täsmällisemmin vastaamaan palveludirektiivin vaatimuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään. Lakiin lisätään teknisluonteinen täsmennys, joka selventää lain soveltamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​