TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2013 vp

TaVM 20/2013 vp - HE 60/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä kesäkuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 60/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Päivi Marttila, työ- ja elinkeinoministeriö

opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

kehitysjohtaja Eero Silvennoinen, Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi tieteellis-teknisen yhteistyösopimuksen muuttamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä Helsingissä lokakuussa 2012 tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Suomen ja Yhdysvaltain välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää sopimuspuolten välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä. Nyt tehdyllä muutossopimuksella muutetaan yhteisten hankkeiden sekä vierailevien tutkijoiden aikaansaamien tulosten julkistamista, käyttöä ja omistamista koskevia määräyksiä.

Muutossopimus tulee voimaan sinä päivänä, kun viimeinen sopimuspuoli ilmoittaa toiselle kirjallisella ilmoituksella saattaneensa valtionsisäiset menettelynsä loppuun. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin muutossopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä muutoksitta.

Talousvaliokunta toteaa, että yhteistyösopimuksen liitteeseen (ns. IPR-liite) tehtävät muutokset tehostavat entisestään Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen tieteellis-tekniseen yhteistyöhön liittyvän toiminnan henkisen omaisuuden suojaa. Sopimuksen avulla luodaan yleiset säännöt, joita noudatetaan, mikäli yksittäistapauksissa ei ole muuta sovittu. Sopimus täsmentää erityisesti yhteisten hankkeiden ja vierailevien tutkijoiden aikaansaamien tulosten julkistamista, käyttöä ja omistamista. Valiokunta katsoo, että muutokset turvaavat osaltaan osaamisen ja tutkimustulosten monipuolista hyödyntämistä ja suomalaisten tutkijoiden suojaa.

Tieteellis-tekninen yhteistyö on yhä enenevässä määrin monenkeskistä. Valiokunta kuitenkin katsoo, ettei tämä poissulje myös kahdenvälisen yhteistoiminnan tiivistämistä erityisesti, mikäli näin kyetään laajentamaan tutkimustyötä uusille sektoreille ja edistämään tutkijanuran eri vaiheissa olevien kansainvälistä yhteistyötä. Yhdysvaltojen kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi