TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2002 vp

TaVM 22/2002 vp - HE 216/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta (HE 216/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

nuorempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, kauppa- ja teollisuusministeriö

johtaja Hannu Järvinen, Teknologian kehittämiskeskus Tekes

HALLITUKSEN ESITYS

Laista ehdotetaan kumottavaksi 6 §, jossa säädetään muutoksenhakukiellosta valittamalla teknologian kehittämiskeskuksen rahoitusasiassa tekemään päätökseen.

Säännöksen kumoamisen jälkeen kehittämiskeskuksen päätökseen voidaan hakea muutosta muiden yleislakien säännösten nojalla.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa lakiehdotuksen johdosta. Valiokunta ehdottaakin, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​