TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2004 vp

TaVM 22/2004 vp - HE 217/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta (HE 217/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Veikko Kantola, valtiovarainministeriö

apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, kauppa- ja teollisuusministeriö

lakiasiainjohtaja Marja Karimeri, Finnvera Oyj

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Meriteollisuusyhdistykseltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annettuun lakiin lisättäväksi säännös siitä, että alustakaus voitaisiin myöntää perinteisen luoton lisäksi myös muille alusrahoituksessa yleisesti käytetyille rahoitusmuodoille.

Samassa yhteydessä lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että alustakaus voidaan antaa paitsi omavelkaisena takauksena myös muuna vastuusitoumuksena.

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi uuden perustuslain ja euroon siirtymisen edellyttämät muutokset sekä lisättäväksi säännökset takauksista perittävistä maksuista ja suojautumisjärjestelyistä. Laista ehdotetaan myös tarpeettomana kumottavaksi sen nykyinen 8 §, jonka mukaan valtio voi antaa omavelkaisia takauksia kiinnitysluottopankkien takausluoton jälleenrahoittamiseksi ottamien luottojen vakuudeksi.

Samalla lain nimike ehdotetaan muutettavaksi laiksi valtion alustakauksista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Roger Jansson /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​