TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2006 vp

TaVM 22/2006 vp - HE 227/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta (HE 227/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Timo Pekkarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

linjanjohtaja Olli Koikkalainen ja talousjohtaja Raija Järviö, Patentti- ja rekisterihallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Patentti- ja rekisterihallituksen tuottamat julkisoikeudelliset suoritteet ryhmitellään maksuasetuksessa tarkemmin määritellyiksi suoriteryhmiksi. Kunkin suoriteryhmän suoritteesta perittävät maksut kattaisivat ryhmän kaikkien suoritteiden tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Suoriteryhmämääritelmää ehdotetaan myös laajennettavaksi siten, että se kattaa myös julkisoikeudellisten rekisterien käytön.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lailla ja sen nojalla annettavalla maksuasetuksella selkeytetään Patentti- ja rekisterihallituksen tuottamien suoritteiden hinnoittelua. Kunkin suoriteryhmän suoritteista perittävät maksut kattaisivat saman ryhmän kaikkien suoritteiden tuottamisesta kokonaiskustannukset keskimääräisellä kustannusvastaavuudella.

Valiokunnalle kerrotun mukaan tarkoituksena ei ole korottaa suoritteista perittäviä hintoja, eikä siihen ole tarvettakaan.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävät maksut pidetään vastaisuudessa kohtuullisena.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen