TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2010 vp

TaVM 22/2010 vp - HE 154/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 22 päivänä syyskuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 154/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Kalevi Vaittinen, työ- ja elinkeinoministeriö

yli-insinööri Harri Westerlund, Turvatekniikan keskus TUKES

sähköturvallisuuden neuvottelukunnan jäsen, tekninen johtaja Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Toimihenkilöunioni TU.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia selkeyttämällä sähkö- ja hissitöiden johtajan toimintaedellytyksiä, täsmentämällä sähköturvallisuusviranomaisen toimintavaltuuksia sekä tarkentamalla sähkölaitteistojen tarkastusjärjestelmää.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lakiin tehtävillä muutoksilla parannetaan sähköturvallisuutta ja mahdollisuutta puuttua säännöstenvastaiseen toimintaan. Vastaisuudessa saman henkilön samanaikaiset sähkö- ja hissitöiden johtajuudet rajoitetaan enintään kolmeen toiminnanharjoittajaan, yritykseen tai yksityiseen elinkeinonharjoittajaan, johtaja voidaan määrätä suorittamaan uudelleen turvallisuustutkinto ja määrätä sähkölaitteisto varmennustarkastettavaksi. Sähkölaitteisto voidaan määrätä määräajassa myös uudelleen tarkastettavaksi ja rakentaja korvaamaan kustannukset, jos vaatimusten vastaisuus aiheutuu rakentajasta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​