TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2002 vp

TaVM 23/2002 vp - HE 215/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (HE 215/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

apulaisjohtaja Rainer Lindberg, Kilpailuvirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Ehdotetulla lailla korvataan voimassa oleva laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta. Lakiehdotus perustuu EY:n avoimuusdirektiiviin ja sen muutokseen.

Laissa säädetään suomalaisten julkisyhteisöjen ja eräiden yritysten välisiä taloudellisia suhteita koskevasta avoimuudesta sekä valtion tiedonantovelvollisuudesta EY:n komissiolle. Lain tarkoituksena on turvata komission mahdollisuudet valvoa yhteisön kilpailu- ja valtiontukisääntöjen noudattamista. Laissa säädetään tarkemmin julkisten yritysten sekä erilliskirjanpitovelvollisten yritysten avoimuus- ja tiedonantovelvoitteesta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää lakiehdotusta asianmukaisena ja ehdottaa, että se hyväksytään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​