TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2004 vp

TaVM 23/2004 vp - HE 218/2004 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 218/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Sakari Arkio, kauppa- ja teollisuusministeriö

hallitussihteeri Tuula Manelius, sisäasiainministeriö

lakiasiainjohtaja Marja Karimeri, Finnvera Oyj

varatoimitusjohtaja Tarmo Korpela, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia siten, että lakiin lisätään Finnvera Oyj:n rahoitusmuodoksi pääomasijoitustoiminta. Tämä selkeyttää yhtiön edellytyksiä harjoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa pääomasijoitustoimintaa. Vastaavasti pääomasijoitustoimintaa koskeva säännös lisätään myös valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n niin sanotussa kotimaisessa pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustoiminnassa myöntämistä takauksista yrityksiltä perimään takausprovisioon olisi mahdollista kohdistaa Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa takausprovisiotukea. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen takausprovisiotuen rahoittamiseen tarkoittaisi sitä, että Euroopan unioni ja Suomen valtio maksaisivat takausprovisiotuen. Takausprovisiotuki olisi Suomessa uusi tukimuoto rakennerahasto-ohjelmissa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Roger Jansson /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​