TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2006 vp

TaVM 23/2006 vp - HE 100/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 100/2006 vp).

Lausunto

Ympäristövaliokunta on antanut esityksestä eduskunnan määräyksen perusteella lausuntonsa, joka on tämän mietinnön liitteenä (YmVL 35/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Aimo Aalto ja neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala, ympäristöministeriö

ylitarkastaja Timo Vapalahti, Energiamarkkinavirasto

apulaisjohtaja Risto Leukkunen, Huoltovarmuuskeskus HVK

tutkimuspäällikkö Valtteri Virtanen, Kilpailuvirasto

toimialajohtaja Mikko Kara, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT prosessit

konsernilakimies Tarmo Rantalankila, Fingrid Oyj

johtaja Risto Vesala, Pohjolan Voima Oy

toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy

asiantuntija Jouni Tolonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

toimialajohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry

toimialapäällikkö Tomi Salo, Koneyrittäjien liitto

toimitusjohtaja Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry

professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu

Kirjallisen lausunnon on antanut Metsäteollisuus ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys on kaksiosainen ja sillä pyritään maan huoltovarmuuden ja sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi edistämään toisaalta lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineena käytettävän polttoturpeen saatavuutta sääoloista johtuvien huonojen tuotantokausien jälkeisenä aikana ja toisaalta polttoturpeen kilpailukykyä sähkön lauhdutustuotannossa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki polttoturpeen turvavarastoista. Turvavarastolla tarkoitettaisiin laissa sellaista lämmön tai sähkön tuotantoa varten perustettua polttoturvevarastoa, jota polttoturpeen toimittaja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen ylläpitäisi liiketoiminnassaan tarvitsemansa varaston lisäksi kolmen vuoden määräajan. Turvavarastossa olevaa polttoturvetta voisi sopimuskauden aikana käyttää ainoastaan Huoltovarmuuskeskuksen myöntämällä luvalla. Käyttölupa voitaisiin myöntää, jos turvavarastoijan liiketoiminnassaan tarvitsema polttoturvevarasto olisi jäänyt päättyneiden tuotantokausien sääoloista tai muista turvavarastoijan vaikutusvallan ulkopuolella olevista syistä johtuen merkittävästi turvavarastoijan keskimääräisiä vuotuisia toimituksia pienemmäksi. Huoltovarmuuskeskus maksaisi turvavarastoijalle huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen toteutuneesta turvavarastoinnista. Korvaus kattaisi osittain turvavarastoijalle aiheutuneet pääoma-, varastointi- ja hävikkikustannukset.

Turvepolttoainetta käyttävän sähkön lauhdutustuotannon turvaamiseksi ehdotetaan sähköverkonhaltijan maksamaan syöttötariffiin perustuvaa määräaikaista tukijärjestelmää. Ehdotetussa laissa säädettäisiin lauhdutusvoimalaitosten ajojärjestyksen muuttamisesta siten, että järjestelmän piiriin kuuluva kotimaista turvetta polttoaineena käyttävä voimalaitos saisi osittaisen etusijan ajojärjestyksessä ulkomaisia fossiilisia polttoaineita käyttäviin lauhdutusvoimalaitoksiin nähden. Syöttötariffi olisi lisähinta, jonka järjestelmävastaava kantaverkonhaltija maksaisi järjestelmän piiriin kuuluvasta sähköstä tuottajalle tämän markkinoilta saaman myyntihinnan täydennykseksi. Syöttötariffijärjestelmä rahoitettaisiin syöttötariffimaksulla, jonka järjestelmävastaava keräisi erillisenä maksuna kantaverkkoon liittyneeltä sähkön kulutukselta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia polttoturpeen turvavarastoista voitaisiin sen voimaantulon jälkeen soveltaa myös vuoden 2006 tuotantokauden aikana nostetusta turpeesta perustettaviin turvavarastoihin. Ehdotettu syöttötariffilaki on tarkoitettu määräaikaiseksi järjestelyksi, joka olisi voimassa vuoden 2010 loppuun, jolloin sähkön lauhdutustuotannon tarpeen uskotaan yleisesti vähentyvän uuden ydinvoimayksikön valmistumisen myötä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään toiseen, syöttötariffilakiehdotukseen tehdyin muutoksin ja että samalla täydennetään sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annettua lakia.

Säädettävillä laeilla on tärkeä merkitys sähkön toimitusvarmuuden turvaamisen ja maan huoltovarmuuden kannalta. Lailla turvataan lämmön ja sähkön tuotannossa tarvittavan polttoaineen saatavuus silloinkin, kun polttoturpeen tuotanto on huonoista sääoloista johtuen puutteellista. Syöttötariffijärjestelmä edistää kotimaisen polttoturpeen kilpailukykyä suhteessa ulkomailta tuotavaan kivihiileen sähkön lauhdutustuotannossa ja muuttaa siten turvelauhdelaitosten ajojärjestystä ennen kivihiililauhdelaitoksia. Tämä lisää kotimaisten energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa, edistää työllisyyttä ja on kansantaloudellisesti myönteistä.

Syöttötariffijärjestelmästä johtuva turvelauhdutusvoimalaitosten mahdollinen lisäkäyttö korvaisi lähinnä Pohjoismaissa tai kotimaassa tuotettua kivihiililauhdutussähköä, joten tämän johdosta hiilidioksidipäästöt nousisivat vain vähän. EU:n tasolla syöttötariffilla ei olisi vaikutusta hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärään, koska voimalaitoksille ei myönnettäisi uusia päästöoikeuksia tähän tarkoitukseen, vaan ne olisi ostettava markkinoilta.

Lain 4 §:ssä säädetään yläraja, jolle sähkömäärälle syöttötariffia maksetaan. Tuntimäärään perustuvalla rajoituksella pyritään siihen, ettei syöttötariffia maksettaisi tilanteissa, joissa laitoksen ajaminen olisi kannattavaa kaupalliselta pohjalta. Sellaisia markkinatilanteita saattaa kuitenkin kehittyä, että tukea maksettaisiin, vaikka sähkön korkea hintataso ei sitä edellyttäisi. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, ettei järjestelmä johda perusteettomaan tukeen.

Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista on tarkoitettu määräaikaiseksi, olemaan voimassa vuoden 2010 loppuun, jolloin lauhdutussähkön tarpeen arvioidaan vähentyvän uuden ydinvoimalaitosyksikön valmistuttua. Eduskunta on hyväksynyt lausuman (VNS 5/2005 vp — TaVM 8/2006 vp — EK 17/2006 vp), jossa se edellyttää, että hallitus käyttää ohjauskeinoja ja selvittää ennakkoluulottomasti uusia tapoja energiantuotannon vähentämiseksi fossiilisilla polttoaineilla ja tuotannon lisäämiseksi kotimaisilla, uusiutuvilla energialähteillä, erityisesti bioenergialla, sekä turpeen kilpailukyvyn parantamiseksi suhteessa kivihiileen. Hallituksen esitys on sopusoinnussa hyväksyttyjen energiapoliittisten linjausten kanssa.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan jonkinlainen sähkön syöttötariffijärjestelmä on käytössä valtaosassa EU:n jäsenmaista. Useimmissa maissa syöttötariffijärjestelmä ja jokin toinen tukimuoto muodostavat yhdistelmän, jolla uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön käyttöä edistetään. Muun muassa Saksassa laki uusiutuvasta energiasta on lisännyt tuntuvasti uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön määrää ja tuotantokapasiteettia. Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy lausuman, jonka mukaan syöttötariffien laajentamista uusiutuviin energialähteisiin on selvitettävä myös Suomessa (Valiokunnan lausumaehdotus).

Polttoturpeen turvavarastoista annettavaa lakia sovelletaan lämmön ja sähköntuotantoon toimitettavaan polttoturpeeseen. Polttoturpeen turvavarastoinnin tarkoituksena on turvata polttoturpeen saatavuus vaihtelevissa sää- ja tuotanto-olosuhteissa. Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa tämän lakiehdotuksen johdosta.

Yksityiskohtaiset perustelut

2. Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista

7 §. Syöttötariffijärjestelmään liittyvien toimintojen eriyttäminen.

Pykälää on täydennetty siten, että järjestelmän hoitaminen voidaan antaa myös järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan kokonaan omistaman tytäryhtiön tehtäväksi. Eriyttämisvaatimus koskee tässä tilanteessa myös tytäryhtiötä, jos tämä harjoittaa järjestelmän hoitamisen lisäksi myös muita liiketoimintoja.

Sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain 15 §:ssä on samansisältöinen säännös.

Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta

3 §. Voimalaitoksille asetettavat vaatimukset.

Eduskunta on hyväksynyt 21.11.2006 lain sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta hallituksen esitystä siten muuttaen, että lakiehdotuksesta poistettiin 3 §:n 5 kohta, jossa viitattiin nyt käsiteltävänä olevaan polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista annettuun lakiin (HE 228/2006 vp — TaVM 16/2006 vp — EV 170/2006 vp). Kohta poistettiin, koska tehoreservilaki tulee voimaan 15.12.2006 ja syöttötariffilaki tätä myöhemmin.

Koska tehoreservilakia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi samaan, syöttötariffilaissa tarkoitettuun voimalaitokseen, tehoreservilain 3 §:ään on lisätty tätä tarkoittava uusi 5 kohta.

Tehoreservilain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti syöttötariffilain kanssa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2. lakiehdotuksen 7 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus),

että hyväksytään yksi uusi lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus) ja

että hyväksytään lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

2.

Laki

polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

2 luku

Syöttötariffijärjestelmä

3—6 §

(Kuten HE)

7 §

Syöttötariffijärjestelmään liittyvien toimintojen eriyttäminen

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan tulee eriyttää syöttötariffijärjestelmän hoitaminen muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista siten kuin sähkömarkkinalain 28—34 §:ssä säädetään. Järjestelmän hoitaminen voidaan antaa myös järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkon haltijan kokonaan omistaman tytäryhtiön tehtäväksi.

3 luku

Voimalaitoksen tuotantotavan ja energialähteen varmentaminen

8—11 §

(Kuten HE)

4 luku

Täydentävät säännökset ja voimassaolo

12—20 §

(Kuten HE)

_______________

Valiokunnan uusi lakiehdotus

3.

Laki

sähkötuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta 8 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1082/2006) 3 §:ään uusi 5 kohta seuraavasti:

3 §

Voimalaitoksille asetettavat vaatimukset

Voimalaitoksen haltija voi tarjota järjestelmään Suomen sähköjärjestelmään liitettyä erillistä lauhdutusvoimalaitosyksikköä, joka täyttää seuraavat ehdot:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) yksikköön kohdistuvat ympäristöluvat ja -vaatimukset eivät estä yksikön käyttämistä täydellä teholla vähintään 200 tuntia 1.12.—28.2. välisenä aikana;

5) yksikkö ei kuulu polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista annetun lain ( / ) soveltamisalaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää muista EU-maista ja polttoturpeen syöttötariffista lauhdutusvoimalaitoksissa saatujen kokemusten perusteella tariffien laajentamista uusiutuviin energialähteisiin

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eelis Roikonen