TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2010 vp

TaVM 23/2010 vp - HE 170/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 5 päivänä lokakuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 170/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö

tutkimusjohtaja Raija Rissanen, Finnvera Oyj

toimitusjohtaja Jyrki Wirtavuori, Suomen Vientiluotto Oy

asiantuntija Timo Airaksinen, Teknologiateollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annettua lakia (1136/1996) muutettavaksi siten, että lain 4 §:ssä oleva maininta hallinnointipalkkion maksamisesta korontasaussopimuksen nimellisarvon perusteella poistetaan. Tarkoituksena on, että hallinnointipalkkiota maksettaisiin jatkossa ainoastaan silloin, kun korontasaustoiminnan hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Samaan aikaan on hyväksyttävänä HE 169/2010 vp laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta. Molempien lakien 4 §:iin tehtävät muutokset vastaavat toisiaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​