TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2004 vp

TaVM 24/2004 vp - HE 219/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta (HE 219/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Karri Puustinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

apulaistoimistopäällikkö Hilkka Niemivuo, Patentti- ja rekisterihallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat Euroopan yhteisön liittymiseen Madridin pöytäkirjaan ja liittymisen vuoksi yhteisön tavaramerkkiasetukseen tehtyihin muutoksiin.

Yhteisön tavaramerkkiasetukseen on tehty muutokset, jotka mahdollistavat yhteisön liittymisen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin pöytäkirjaan. Liittymisen vuoksi tavaramerkkilain kansainvälistä rekisteröintiä sekä yhteisön tavaramerkkiä koskevat säännökset on saatettava yhdenmukaisiksi yhteisön tavaramerkkiasetuksen kanssa. Näin yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti saisi Suomessa samanlaista suojaa kuin Suomen nimeävä kansainvälinen rekisteröintikin.

Euroopan yhteisön liittyminen Madridin pöytäkirjaan on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Roger Jansson /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​