TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2010 vp

TaVM 24/2010 vp - HE 107/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 8 päivänä syyskuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 107/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Sirpa Alitalo ja hallitusneuvos Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, maa- ja metsätalousministeriö

lakiasiainpäällikkö Ari Suomela, Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

yksikön päällikkö Erkki Lydén, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

hallintojohtaja Risto Huopaniemi, Finnvera Oyj

asiantuntija Aki Enkenberg, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettua lakia. Esityksen mukaan voitaisiin vaihtaa perustietojen lisäksi myös salassa pidettäviä tietoja laissa tarkoitettujen valtion viranomaisten ja valtion erityisrahoitusyhtiön välillä.

Esityksen tavoitteena on parantaa yrityspalvelussa tarvittavien tietojen saatavuutta sekä yrityspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua. Säätämällä yrityspalvelussa tarvittavien tietojen vaihdosta nykyistä laajemmin yrityspalveluja tuottavien organisaatioiden välillä voidaan nopeuttaa palvelua ja välttää päällekkäistä työtä palvelua tarjoavissa organisaatioissa sekä vähentää yritysten hallinnollista kuormitusta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Tietojen välittämisellä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän kautta tehostetaan yrityspalveluja tuottavien viranomaisten välistä yhteistyötä, nopeutetaan asioiden käsittelyä ja parannetaan asiakaspalvelua. Järjestelmää voidaan käyttää hyväksi myös riskien hallinnassa rahoitusta myönnettäessä ja rahoituksen käyttöä valvottaessa.

Järjestelmässä yritysten yhdelle viranomaiselle antamat tiedot ovat muiden osapuolina olevien viranomaisten käytettävissä. Laissa tarkoitettuja yritystä ja sen vastuuhenkilöitä koskevia tietoja voidaan luovuttaa myös Finpro ry:lle. Asiakastietojärjestelmän hyväksikäytöllä voidaan keventää yritysasiakkaiden hallinnollista taakkaa ja säästää kustannuksia.

Lakiehdotuksen mukaan asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttamiseen annetaan mahdollisuus, siihen ei ole velvollisuutta. Talousvaliokunnan mielestä lähtökohtana tulee olla, että asiakastietojärjestelmää hyödynnetään tehokkaasti viranomaisten välisessä yhteistyössä ja asiakaspalvelussa.

Valiokunta huomauttaa, että hallituksen esityksen perusteluissa (s. 6) mainittu laki yritystoiminnan tukemisesta (1068/2000) on kumottu 18.6.2007 voimaan tulleella lailla valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006).

Yksityiskohtaiset perustelut

6 §. Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa olevat tiedot.

Pykälän 2 momentin 1 kohtaan on lisätty siitä puuttunut työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinotoimisto, jolle tietoja saa luovuttaa, mainitaan myös 10 §:n 1 momentissa.

Pykälän 2 momentin 3 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi, että asiakastietojärjestelmän kautta voidaan välittää salassapitosäännösten estämättä arviot yrityksen edellytyksistä kannattavaan toimintaan, "ei kuitenkaan teknisluontoista salassa pidettävää tietoa".

Valiokunta on poistanut kohdasta sitaateissa olevan kiellon, jonka sisältöä ja tarkoitusta ei ole selvitetty yksityiskohtaisissa perusteluissa. Perustelujen mukaan tässä kohdassa tarkoitetaan asiakastietojärjestelmän kautta välitettävällä tiedolla yritysanalyysejä ja vastaavia selvityksiä. Perusteluissa luetellaan esimerkkeinä myös muita tietoja: yrityksen tutkimus- ja kehityspanostukset, riskiluokitukset, segmenttitieto, tilinpäätösanalyysit, yritystutkimuskertomukset, liiketoimintasuunnitelmat ja tiedot yrityksen jakautumisesta ja sulautumisesta.

Varsin kattavan esimerkkiluettelon jälkeen teknisluonteisten salassa pidettävien tietojen sisältö jää tulkinnanvaraiseksi. Erilaisten tulkintojen välttämiseksi valiokunta pitää asianmukaisena, että näiden tietojen luovuttamiskielto poistetaan laista. Lain mukaan tietojen luovuttajalla on oikeus harkita, mitä tietoja hän luovuttaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 § muutettuna seuraavasti:

6 §

Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa olevat tiedot

(1 mom. kuten HE)

Asiakastietojärjestelmän kautta voidaan lisäksi välittää salassapitosäännösten estämättä:

1) tiedot siitä, onko yritys ollut työ- ja elinkeinoministeriön, valtion erityisrahoitusyhtiön, Tekes—teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston, (poist.) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana, sekä tiedot henkilöistä, jotka yritys on nimennyt yhteyshenkilöikseen tässä laissa tarkoitettuja yrityspalveluja varten;

(2 kohta kuten HE)

3) arviot yrityksen edellytyksistä kannattavaan toimintaan; (poist.)

(4 kohta kuten HE)

_______________

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​