TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2004 vp

TaVM 25/2004 vp - HE 237/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (HE 237/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa hankintayksikkö velvoitettaisiin tekemään tarjouskilpailun ratkaisusta sekä muista tarjoajien ja ehdokkaiden asemaan liittyvistä ratkaisuista kirjallinen päätös, joka tulisi saattaa tiedoksi asianosaisille. Päätökseen tulisi liittää hakemusosoitus markkinaoikeuden muutoksenhakua varten. Edelleen pykälässä säädettäisiin siitä, ettei hankintasopimusta voitaisi tehdä eikä päätöstä panna täytäntöön ennen tietyn määräajan kulumista. Säännös liittyy EY:n julkisia hankintoja koskevien niin sanottujen oikeusturvadirektiivien ja EY-tuomioistuimen oikeusturvadirektiivien tulkintaan liittyvään tuomioistuinratkaisuun. Euroopan komissio on perustellussa lausunnossaan katsonut, ettei Suomi ole saattanut oikeusturvadirektiivejä EY-tuomioistuimen edellyttämällä tavalla voimaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kiireellisesti, viimeistään vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​