TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2006 vp

TaVM 25/2006 vp - HE 21/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto

apulaisjohtaja Liisa Halme ja apulaisjohtaja Jukka Vesala, Rahoitustarkastus

ekonomisti Jyrki Haajanen, Suomen Pankki

lakimies Reima Letto, Suomen Pankkiyhdistys

yksikön johtaja Heikki Alanen, Nordea Pankki Suomi Oyj

osastonjohtaja Taina Kallio, Osuuspankkikeskus Osk

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon oikeusministeriöltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toimintaa sääntelevät direktiivit. Samalla luottolaitoslain rakenne ehdotetaan selkeytettäväksi säätämällä kokonaan uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Oleellisimmat muutokset voimassa olevaan lakiin verrattuna koskisivat vakavaraisuusvaatimuksia. Nykyisen luottolaitoslain mukaan luottolaitoksen vakavaraisuus perustuu varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten riskiluokitteluun. Tämä korvattaisiin direktiivien mukaisella yksityiskohtaisemmalla vakavaraisuusvaatimuksella. Luottoriskin kattamiseksi vaadittava omien varojen määrä laskettaisiin nykyisestä laista poiketen joko vakiomenetelmällä tai sisäisten luottoluokitusten menetelmällä. Vakavaraisuusvaatimus olisi nykyisen lain mukaisesti kahdeksan prosenttia varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten riskipainotetusta määrästä. Luottolaitoksella olisi lisäksi oltava omia varoja määrä, joka riittää kattamaan koko toiminnasta aiheutuvan valuutta- ja hyödykeriskin sekä kaupankäyntivarastoon liittyvän yleisriskin, erityisriskin, muun positioriskin, selvitysriskin ja vastapuoliriskin.

Nykyisestä laista poiketen luottolaitoksella olisi lisäksi oltava luottolaitoksen toiminnallisen riskin kattamiseksi vaadittavia omia varoja lähtökohtaisesti 15 prosenttia luottolaitoksen vuotuisista luotoista.

Luottolaitoksella olisi oltava uuden luottolaitosdirektiivin vaatimusten mukaisesti tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava luotettava hallinto sekä toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.

Luottolaitoksella olisi oltava myös sen vakavaraisuuteen koskevien riskien tunnistamista, mittaamista ja raportointia, riskien ottamista ja rajoittamista samoin kuin riskien kattamista omilla varoilla sekä muuta riskien hallintaa koskevat, luottolaitoksen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät kirjalliset periaatteet ja menettelytavat.

Säännöksillä valvonnan julkisuudesta parannetaan valvonnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Rahoitustarkastuksen tulisi muun muassa julkistaa vakavaraisuuden hallinnan valvontaa ja kokonaisarvioinnin tekemistä koskevat yleiset periaatteet sekä pitää saatavilla kansallisiin valintoihin liittyviä tietoja ja tilastoja.

Nykyiseen lakiin sisältyvät luottolaitosten konsolidoitua valvontaa koskevat säännökset ehdotetaan koottavaksi lakiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Laissa ehdotetaan säädettäväksi luottolaitoksen konsolidoitua vakavaraisuutta koskevien tietojen julkistamisesta. Julkistamisvelvollisuus koskisi ainoastaan konsolidointiryhmän emoyrityksenä olevaa luottolaitosta tai emoluottolaitokseen lain mukaan rinnastettavaa omistusyhteisön tytärluottolaitosta.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi luottolaitosdirektiivin edellyttämät säännökset valvontaviranomaisten valvontaprosessista. Rahoitustarkastuksen olisi vähintään vuosittain laadittava arvio siitä, täyttääkö luottolaitos sen taloudelliselle asemalle ja riskienhallinnalle laissa asetetut vaatimukset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään jäljempänä mainituin korjauksin, täydennyksin ja muutoksin. Ne ovat teknisluonteisia, eikä niillä muuteta hallituksen esityksen sisältöä.

Voimassa olevaa luottolaitostoiminnasta annettua lakia on muutettu ja täydennetty lukuisia kertoja, jonka johdosta laista on tuullut vaikeaselkoinen. Valiokunta pitää myönteisenä, että luottolaitostoiminnasta säädetään nyt kokonaan uusi laki, jonka rakennetta on selkeytetty, samalla kun laki saatetaan vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Sääntelyn perusta

Hallituksen esityksessä on keskeistä vakavaraisuusvaatimusten uudistaminen. Kansainvälisen järjestelypankin alaisuudessa toimiva Baselin pankkivalvontakomitea antoi vuonna 2004 luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista uudet suositukset, joilla on pyritty harmonisoimaan vakavaraisuusvaatimuksia maailmanlaajuisesti. EU antoi kaksi suosituksiin perustuvaa direktiiviä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista. Hallituksen esityksellä saatetaan direktiivit kansallisesti voimaan.

Luottolaitosten vakavaraisuusvaatimusten uudistus on laaja ja tärkeä rahoitusmarkkinoita koskeva kansainvälinen hanke. Uusissa vakavaraisuusvaatimuksissa otetaan nykyistä tarkemmin huomioon luottolaitosten liiketoiminnan riskit, ja uudistus kannustaa luottolaitoksia kehittämään riskienhallintamenetelmiään.

Direktiiveissä annetaan kansallisille viranomaisille harkintavaltaa säätää poikkeuksia direktiivin vaatimuksiin. Hallituksen esityksen valmistelussa lähtökohtana on ollut saavuttaa mahdollisimman yhdenmukainen sääntely muiden Pohjoismaiden kanssa. Ainoa merkittävä kansallisesti tiukempi sääntely Suomessa koskee liikekiinteistövakuuden ottamista huomioon luottoriskiä vähentävänä vakuutena. Tiukemmalla sääntelyllä korostetaan varovaisuutta riskinotossa vakavaraisuuden näkökulmasta.

Luottolaitoksista

Luottolaitoslaissa tarkoitettu luottolaitos voi olla talletuspankki, luottoyhteisö tai maksuliikeyhteisö. Talletuspankki voi ottaa vastaan yleisöltä talletuksia ja muita takaisinmaksettavia varoja. Se voi tarjota myös luottoja ja muuta rahoitusta sekä hoitaa maksujenvälitystä ja laskea liikkeeseen sähköistä rahaa. Luottoyhteisö ei saa ottaa vastaan talletuksia, mutta muutoin se saa harjoittaa talletuspankille sallittua toimintaa. Maksuliikeyhteisö saa hoitaa vain maksujenvälitystä ja laskea liikkeeseen sähköistä rahaa. Luottolaitos tarvitsee toimintaansa varten toimiluvan, jonka myöntää Rahoitustarkastus.

Suomessa luottomarkkinoilla toimivia yhteisöjä talletussuojarahasto ja vakuusrahasto mukaan lukien on noin 370. Niistä valtaosa on talletuspankkeja. Viimeisimpien tietojen mukaan Suomen rahalaitosten myöntämät euromääräiset lainat euroalueen yleisölle ovat yhteensä lähes 123 miljardia euroa, ja niihin euroalueelta tehdyt euromääräiset yleisön talletukset ovat vajaat 83 miljardia euroa.

Asiakasriskeistä

Uuden luottolaitoslain 67 §:ssä säädetään asiakasriskeistä ja 79 §:ssä konsolidoiduista asiakasriskeistä.

Voimassa olevan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 7 §:n mukaan asiakasriskejä laskettaessa osuuspankkien yhteenliittymä rinnastetaan luottolaitokseen. Pykälässä säädetään asiakasriskin enimmäismääristä. Pykälän 4 momentin mukaan osuuspankkien keskusyhteisö voi myöntää jäsenluottolaitokselle ja sen konsolidointiryhmälle luvan poiketa yksittäistä asiakasriskiä koskevasta rajoituksesta. Asiakasriski ei saa kuitenkaan ylittää 50 prosenttia jäsenpankin omista varoista. Pykälän 5 momentin mukaan keskusyhteisö ei saa myöntää poikkeuslupaa, jos lupa saattaisi johtaa jäsenluottolaitoksen vakavaraisuuden alenemiseen alle säädetyn vähimmäistason.

Mainittuun 7 §:ään tehdään nyt lisäyksiä, mutta hallituksen esityksen perustelujenkin mukaan pykälän uudet 3 ja 4 momentit vastaavat edellä mainittuja 4 ja 5 momentteja. Hallituksen esityksellä ei siis muuteta keskusyhteisön asiakasriskejä koskevien poikkeuslupien soveltamisalaa ja luvan myöntämisedellytysten harkintaa. Lain mukaan keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että yhteisvastuusta huolimatta keskusyhteisö noudattaa varovaisuutta poikkeuslupia myöntäessään. Poikkeuslupien luonteeseen kuuluu, että ne ovat määräaikaisia.

Talousvaliokunnan saaman tiedon mukaan vuoden 2007 aikana aloitetaan osuuspankkien yhteenliittymää koskevien säännösten uudistamisen valmistelu. Tässä yhteydessä tulee pohtia poikkeuslupamenettelyä paitsi vakavaraisuushallinnan myös kilpailun näkökulmasta, kun yhteenliittymään kuuluu hyvin erikokoisia pankkeja sekä osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimiva liikepankki, joka on pörssiyhtiö.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki luottolaitostoiminnasta

25 §.

Pykälää, jossa säädetään toimiluvan myöntämisestä eurooppayhtiölle, on täydennetty säännöksellä eurooppaosuuskunnista (HE 54/2006 vp — EV 99/2006 vp).

35 §.

Pykälän 2 momenttiin on lisätty uuden osakeyhtiölain säädöskokoelman numero (624/2006).

43 §.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan pykälä vastaa voimassa olevan lain 19 §:ää.

Pykälän 2 momenttiin on lisätty voimassa olevaa lakia vastaavasti emoyritys.

48 §.

Pykälän 7 ja 8 momenteissa on korjattu virheelliset momenttiviittaukset.

49 ja 63 §.

Pykälissä olevia direktiiviviittauksia on täydennetty direktiivien numeroilla ja antopäivämäärillä.

78 §.

Pykälässä säädetään konsolidoidun vakavaraisuuden hallinnasta. Pykälässä tarkoitettu velvollisuus huolehtia konsolidoidun vakavaraisuuden hallinnasta koskee hallituksen esityksen mukaan yksinomaan konsolidointiryhmän emoyritystä, joka esityksessä ehdotetun 73 §:n mukaisesti voi olla joko emoluottolaitos tai omistusyhteisö. Käytännössä voi kuitenkin esiintyä konsernirakenteita, joissa konsolidointiryhmän emoyrityksenä oleva omistusyhteisö käyttää konsernissa ainoastaan omistajavaltaa mutta ei osallistu konsernin operatiivisen toiminnan ohjaukseen. Tällaisissa tilanteissa on tarkoituksenmukaisempaa, että pykälässä säädetty vaatimus konsolidoidun vakavaraisuuden hallintaa koskevista riittävistä periaatteista ja menettelytavoista koskee omistusyhteisön sijasta sitä omistusyhteisön tytärluottolaitosta, joka 72 §:n 2 momentin mukaan rinnastetaan emoluottolaitokseen.

Pykälän 2 ja 3 momenttia on edellä olevan vuoksi muutettu siten, että mainittuja momentteja sovelletaan joko konsolidointiryhmän emoyritykseen tai 72 §:n 2 momentissa tarkoitettuun, emoluottolaitokseen rinnastettavaan omistusyhteisön tytärluottolaitokseen. Se, kumpaan yritykseen momentteja sovelletaan kussakin konsolidointiryhmässä, määräytyy 2 momentissa olevan yleisen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan momentissa tarkoitettujen periaatteiden ja menettelytapojen on oltava riittävät suhteessa konsolidointiryhmän rakenteeseen ja toiminnan luonteeseen.

79 §.

Pykälän 2—4 momenttiin lisätyillä viittauksilla nämä momentit ulotetaan yhdenmukaisesti 78 §:ään tehtyjen muutosten kanssa koskemaan emoyrityksen lisäksi emoluottolaitokseen 72 §:n 2 momentin mukaan rinnastettavaa tytärluottolaitosta.

81 ja 84 §.

Pykälien 5 ja 2 momenteissa säädetyt ilmoitusvelvollisuudet on 78 §:n kohdalla mainituista syistä ulotettu koskemaan emoyrityksen lisäksi emoluottolaitokseen 72 §:n 2 momentin mukaan rinnastettavaa luottolaitosta.

92 §.

Pykälän 1 momentissa on korjattu virheelliset direktiiviviittaukset.

119 §.

Pykälässä säädetään tuen myöntämisestä vakuusrahaston varoista. Pykälän 1 momentissa ollut vaatimus, että pääomalainan merkitsemiselle on pyydettävä Rahoitustarkastuksen lupa, on poistettu. Tällainen vaatimus ei ole tarpeen, koska momentissa tarkoitetun pääomalainan ehdoille on 45 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan joka tapauksessa haettava Rahoitustarkastuksen hyväksyminen.

135 §.

Pykälän virheellinen numero on korjattu.

150 §.

Lain 82 §:ssä säädetään velvollisuudesta julkistaa direktiivin edellyttämät vakavaraisuustiedot pykälässä tarkemmin säädetyllä tavalla. Mainittu pykälä koskee kuitenkin pääsääntöisesti ainoastaan konsolidointiryhmän emoyrityksen velvollisuutta julkistaa konsolidoituja vakavaraisuustietoja. Tämän vuoksi pykälään on lisätty vaatimus vakavaraisuuslaskelman sisällyttämisestä toimintakertomukseen. Vakavaraisuuslaskelmassa on annettava tiedot laissa tarkoitetuista omien varojen määrästä ja vähimmäismäärästä.

160 §.

Luottolaitoksen rinnalle on lisätty sen omistusyhteisö, joka myös kuuluu Rahoitustarkastuksen valvottaviin. Viittaus osakeyhtiölakiin on muutettu vastaamaan uutta osakeyhtiölakia.

166 §.

Pykälään on lisätty viittaukset eurooppaosuuskuntaan (HE 54/2006 vpEV 99/2006 vp).

167 §.

Pykälän 2 momentissa on sama viittaus kahteen kertaan, joten toinen viittaus on tarpeettomana poistettu.

168 §.

Pykälässä säädetään luottolaitosrikoksesta. Sen 2 momenttia on muutettu niin, että se vastaa rangaistussäännöksiltä edellytettävää täsmällisyyttä.

171 §.

Pykälässä säädetään rangaistus luottolaitoksen selvitystilaa koskevien säännösten rikkomisesta. Säännöstä on muutettu vastaamaan rangaistussäännöksissä yleisesti omaksuttua käytäntöä.

172 §.

Luottolaitoksen kirjanpitorikkomussäännökseen on tehty rangaistusäännöksissä yleisesti noudatettua käytäntöä vastaava täsmennys.

177 §.

Pykälän 5 momentissa on korjattu virheellinen artiklaviittaus.

178 §.

Pykälän 1 momentissa on korjattu virheellinen artiklaviittaus. Lisäksi momenttiin on selvyyden vuoksi lisätty momentissa mainitun artiklan 14 kappaletta vastaava virke, jonka mukaan luottolaitokseen, johon sovelletaan momentissa tarkoitettua siirtymäaikaa, ei sovelleta direktiivin 152 artiklan 14 kappaleessa mainittuja artikloja vastaavia tämän lain säännöksiä. Kyseiset säännökset koskevat vakavaraisuuden hallintaa ja sen valvontaa, lisäpääomavaatimusta sekä vakavaraisuustietojen julkistamisvelvollisuutta.

179 §.

Pykälän 6 momentissa on korjattu virheellinen viittaus.

185 §.

Lakiin on lisätty uusi vakuusrahastoja koskeva siirtymäsäännös. Muutettaessa vakuusrahastosuojaa lailla 1229/1997 lakiin otettiin siirtymäsäännökset, joissa säädetään purettavaksi päätettyjen vakuusrahastojen varojen jakamisesta. Koska siirtymäsäännöksissä tarkoitettuja varoja on edelleen jakamatta, siirtymäsäännökset on tältä osin tarpeen säilyttää edelleen voimassa.

2. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on täydennetty muutoslain säädöskokoelman numero 642/2006.

1 §.

Pykälän 2 momenttiin on lisätty uuden osakeyhtiölain säädöskokoelman numero 624/2006.

4. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on lisätty viittaus lakiin (HE 54/2006 vpEV 99/2006 vp), jolla on muutettu 24 §:ää.

24 §.

Pykälään on lisätty eurooppaosuuskuntalain johdosta uusi 4 ja 5 momentti voimassa olevaa liikepankeista ja osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6 §:ää vastaavasti.

53 §.

Pykälässä on korjattu kirjoitusvirhe.

Siirtymäsäännös.

Lakiin tehdyistä muutoksista keskusyhteisölle ja jäsenluottolaitoksille aiheutuvien hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi lakiin on lisätty nykyisen lain 61 §:ää vastaava siirtymäsäännös, jonka mukaan keskusyhteisön ja jäsenluottolaitoksen on muutettava sääntönsä tai yhtiöjärjestyksensä uusien säännösten mukaisiksi viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, jollei niitä sitä ennen muusta syystä muuteta. Ennen muutosten rekisteröintiä tämän lain vastaisten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen sijasta noudatetaan tämän lain määräyksiä.

12. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

21 §.

Pykälän 1 momentista on poistettu virheellinen viittaus ja 5 momenttiin on lisätty direktiivin numero ja antopäivämäärä.

22 §.

Pykälän mukaiset asiakasriskejä koskevat rajoitukset ovat samansisältöiset kuin luottolaitostoiminnasta annettavassa laissa. Mainitun lain 92 §:n mukaan tarkemmat säännökset asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta annetaan valtiovarainministeriön asetuksella. Koska pykälässä tarkoitetut asetuksen säännökset olisivat käytännössä samat kuin mainitussa valtiovarainministeriön asetuksessa, momenttia on muutettu siten, että myös momentissa tarkoitetut tarkemmat säännökset voitaisiin antaa valtiovarainministeriön asetuksella. Tällä tavoin vältetään kahden samansisältöisen asetuksen antaminen. Lisäksi momenttiin on lisätty nykyisen 22 §:n 4 momentin 4 kohdan mukainen periaate, jonka mukaan asiakasriskirajoitusten ulkopuolelle saadaan jättää myös saamiset sellaisilta ryhmittymän tytäryrityksiltä, jotka ovat rahoitus- tai vakuutuslaitoksia.

14. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

6 §.

Pykälän 5 momenttia on täsmennetty siten, että momentissa tarkoitetun, sijoituspalveluja tarjoavan rahastoyhtiön vakavaraisuuteen sovelletaan kaikilta osin, eikä pelkästään omien varojen määrän osalta, samoja vaatimuksia kuin sijoituspalveluyrityksiin.

Siirtymäsäännös.

Siirtymäsäännöksen 2 momenttiin on lisätty viittaus luottolaitoslain 183 §:n konsolidoitua vakavaraisuutta koskeviin vaatimuksiin, joita olisi, kuten muitakin vakavaraisuusvaatimuksia, sovellettava sijoituspalveluja tarjoaviin rahastoyhtiöihin samalla tavalla kuin sijoituspalveluyrityksiin.

15. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on lisätty muutoslain säädöskokoelmanumero 650/2006.

Siirtymäsäännös.

Siirtymäsäännöksen 2 momentissa olevaan direktiiviviittaukseen on lisätty direktiivin numero ja antopäivämäärä. Samalla on korjattu virheelliset artiklaviittaukset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 3., 5.—11., 13. ja 16.—28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1., 2., 4., 12., 14. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

luottolaitostoiminnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

Määritelmät

4—16 §

(Kuten HE)

2 luku

Oikeus luottolaitostoimintaan ja muuhun varainhankintaan yleisöltä

17—21 §

(Kuten HE)

3 luku

Toimiluvan myöntäminen ja peruuttaminen sekä liiketoiminnan rajoittaminen

22—24 §

(Kuten HE)

25 §

Toimiluvan myöntäminen eurooppayhtiölle ja eurooppaosuuskunnalle

Toimilupa myönnetään myös sellaiselle ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eurooppayhtiöasetus, tarkoitetulle eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Lupahakemuksesta on pyydettävä kyseisen valtion rahoitusmarkkinoita valvovan viranomaisen lausunto. Sama koskee eurooppayhtiön perustamista sulautumalla siten, että vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, rekisteröidään eurooppayhtiönä Suomessa. Mitä tässä pykälässä säädetään eurooppayhtiöstä, sovelletaan vastaavasti eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1435/2003, jäljempänä eurooppaosuuskunta-asetus, tarkoitettuun eurooppaosuuskuntaan.

26—29 §

(Kuten HE)

4 luku

Luottolaitostoiminnan yleiset edellytykset

Sallittu liiketoiminta

30—34 §

(Kuten HE)

35 §

Omien ja konserniyritysten osakkeiden, osuuksien, pääomalainojen ja debentuurien hankinnan rahoittaminen ja pantiksi ottaminen

(1 mom. kuten HE)

Luottolaitos ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluva rahoituslaitos saa, jollei 3 momentista muuta johdu, osakeyhtiölain (624/2006) 13 luvun 10 §:n 1 momentin, osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n 1 momentin sekä velkakirjalain (622/1947) 34 §:n 3 momentin säännösten estämättä antaa lainaa omien tai emoyrityksen osakkeiden ja osuuksien hankkimiseksi ja ottaa niitä pantiksi, jos ne ovat arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja pörssi- tai markkina-arvopapereita, jos lainan antaminen tai pantin ottaminen kuuluu luottolaitoksen tai sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen tavanomaiseen liiketoimintaan ja jos laina on annettu taikka pantti otettu luotto- tai rahoituslaitoksen toiminnassa noudatetuin tavanomaisin ehdoin.

(3—5 mom. kuten HE)

Toiminnan yleinen valvottavuus

36—39 §

(Kuten HE)

Omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus

40—42 §

(Kuten HE)

43 §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos hankinnasta seuraa, että luottolaitoksesta tulee toisessa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen tai toisessa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen, sijoituspalveluyritykseen tai vakuutusyhtiölaissa tarkoitettuun vakuutusyhtiöön rinnastettavan ulkomaisen yrityksen tytäryritys tai tällaisen ulkomaisen luottolaitoksen tai muun edellä tarkoitetun ulkomaisen yrityksen emoyrityksen tytäryritys, Rahoitustarkastuksen on pyydettävä tuon valtion valvontaviranomaisen lausunto hankinnasta. Samoin menetellään, jos luottolaitoksen määräämisvalta siirtyy samoille luonnollisille tai oikeushenkilöille kuin edellä tarkoitetussa ulkomaisessa luottolaitoksessa tai muussa ulkomaisessa yrityksessä.

5 luku

Luottolaitostoiminnan taloudelliset edellytykset

44 §

(Kuten HE)

Omat varat

45—47 §

(Kuten HE)

48 §

Vähennyserät

(1—6 mom. kuten HE)

Laskettaessa 2 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettuja vähennyksiä osakkeisiin, osuuksiin ja pääomalainoihin rinnastetaan yritykseltä olevat sellaiset saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla. Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vähennyksiä laskettaessa luottolaitoksen omistamiksi katsotaan myös 71 §:n 3 momentin mukaisesti lasketut omistukset sellaisissa luottolaitoksissa ja ulkomaisissa luottolaitoksissa sekä rahoituslaitoksissa, joissa luottolaitoksella on 70 §:ssä tarkoitettu huomattava omistusosuus. Laskettaessa 2 momentin 1 ja 3 kohdassa sekä 6 momentissa tarkoitettuja vähennyksiä luottolaitoksen omistamiksi katsotaan myös sellaisen vakuutusomistusyhteisön ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisön, jotka ovat luottolaitoksen tytär- tai osakkuusyrityksiä, omistamat edellä tässä pykälässä tarkoitetut osakkeet, osuudet, pääomalainat ja niihin rinnastettavat saamiset, samassa suhteessa kuin luottolaitos omistaa tällaisen omistusyhteisön osakkeita tai osuuksia. Edellä tässä momentissa tarkoitettuja vähennyksiä laskettaessa ei oteta huomioon sijoituksia luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluviin yrityksiin.

Rahoitustarkastuksen luvalla 2, 6 tai 7 momentin mukainen vähennys voidaan jättää tekemättä, kun mainituissa momenteissa tarkoitettu sijoitus on toisen luottolaitoksen tai ulkomaisen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen taikka suomalaisen tai siihen rinnastettavan ulkomaisen vakuutuslaitoksen liiketoiminnan tervehdyttämisen yhteydessä välttämätöntä taikka kun sijoitus on tehty rahoituslaitokseen, jonka tarkoituksena on pääasiassa omistaa muiden kuin luottolaitosten tai ulkomaisten luottolaitosten tai rahoituslaitosten osakkeita tai osuuksia ja rahoituslaitos ei kuulu toisen luottolaitoksen tai ulkomaisen luottolaitoksen taikka sijoituspalveluyrityksen tai siihen rinnastettavan ulkomaisen yrityksen konsolidointiryhmään.

(9 ja 10 mom. kuten HE)

Yleinen riskienhallinta

49 §

Yleissäännös riskienhallinnasta

Luottolaitos ei saa toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista vaaraa luottolaitoksen vakavaraisuudelle tai maksuvalmiudelle. Luottolaitoksella on oltava tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava luotettava hallinto sekä toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan on täytettävä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY uudelleen laatimisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/48/EY), jäljempänä tässä laissa luottolaitosdirektiivi, V liitteessä asetetut vaatimukset.

(2 mom. kuten HE)

50—53 §

(Kuten HE)

Vakavaraisuus

54—62 §

(Kuten HE)

63 §

Valuuttakurssi- ja hyödykeriskien kattamiseksi vaadittava omien varojen vähimmäismäärä

(1 mom. kuten HE)

Tässä pykälässä tarkoitettu omien varojen vähimmäismäärää koskeva vaatimus lasketaan niin kuin sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 93/6/EY uudelleen laatimisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (2006/49/EY), jäljempänä tässä laissa omien varojen direktiivi säädetään.

(3 mom. kuten HE)

64—66 §

(Kuten HE)

Suuret asiakasriskit

67—69 §

(Kuten HE)

Huomattavat omistusosuudet

70 ja 71 §

(Kuten HE)

Konsolidoitua taloudellista asemaa koskevat vaatimukset

72—77 §

(Kuten HE)

78 §

Konsolidoidun vakavaraisuuden hallinta

(1 mom. kuten HE)

Konsolidointiryhmän emoyrityksellä tai 72 §:n 2 momentissa tarkoitetulla luottolaitoksella on oltava luottolaitoksen konsolidoituun vakavaraisuuteen liittyvien riskien tunnistamista, mittaamista ja raportointia, riskien ottamista ja rajoittamista sekä muuta riskien hallintaa samoin kuin riskien kattamista omilla varoilla koskevat, konsolidointiryhmän rakenteeseen sekä sen toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät kirjalliset periaatteet ja menettelytavat, joita se noudattaa konsolidointiryhmän toiminnassa. Tässä momentissa tarkoitetun yrityksen on asetettava sisäiset tavoitteet näiden riskien kattamiseksi tarvittavalle konsolidoitujen omien varojen vähimmäismäärälle. Tavoitteet on asetettava erikseen kunkin konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen ja liiketoiminnon osalta.

Rahoitustarkastus voi 2 momentissa tarkoitetun yrityksen hakemuksesta myöntää luvan siihen, että 54 §:ää ei sovelleta konsolidointiryhmään kuuluvaan luottolaitokseen. Lupa on myönnettävä, jos kullekin konsolidointiryhmään kuuluvalle yritykselle on asetettu riittävä, 1 momentissa tarkoitettu omien varojen tavoite yrityksen liiketoiminnan kullekin osa-alueelle, lukuun ottamatta konsolidoidun valvonnan tavoitteiden kannalta vähäisiä yrityksiä ja liiketoiminta-alueita. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntäminen ei vaaranna luottolaitoksen vakavaraisuuden valvontaa.

79 §

Konsolidoidut asiakariskit ja niiden hallinta sekä konsolidoitujen riskikeskittymien ja sisäisten liiketoimien seuranta

(1 mom. kuten HE)

Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai 72 §:n 2 momentissa tarkoitetun luottolaitoksen on seurattava jatkuvasti luotettavalla tavalla konsolidoitujen asiakasriskien määrää ja luonnetta. Yrityksellä on oltava konsolidoitujen asiakasriskien tunnistamista, mittaamista ja raportointia, asiakasriskien ottamista ja niiden kattamista omilla varoilla sekä muuta konsolidoitujen asiakasriskien hallintaa koskevat, konsolidointiryhmän toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät kirjalliset periaatteet ja menettelytavat, joita se noudattaa toiminnassaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun yrityksen on seurattava konsolidoituja 50 §:ssä tarkoitettuja riskejä ja ilmoitettava ne Rahoitustarkastukselle niin kuin mainitussa pykälässä säädetään. Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä tämän momentin mukaisen ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja siitä, kuinka usein ilmoitukset on tehtävä.

Mitä 51 §:ssä säädetään luottolaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa Rahoitustarkastukselle pykälässä tarkoitetut sisäiset liiketoimet ja Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa ilmoitusvelvollisuutta koskevia tarkempia määräyksiä, sovelletaan vastaavasti 2 momentissa tarkoitettuun yritykseen ja Rahoitustarkastuksen oikeuteen antaa tällaiselle yritykselle ilmoittamisvelvollisuutta koskevia määräyksiä.

80 §

(Kuten HE)

81 §

Konsolidoitu kiinteistönomistus

(1—4 mom. kuten HE)

Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai 72 §:n 2 momentissa tarkoitetun luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä pykälässä säädetyn rajoituksen valvomiseksi. Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan kannalta tarkempia määräyksiä tämän pykälän mukaisen ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja siitä, kuinka usein ilmoitukset on tehtävä.

Vakavaraisuustietojen julkistaminen

82 ja 83 §

(Kuten HE)

6 luku

Taloudellisen aseman valvonta sekä alemmanasteisten säädösten ja määräysten antaminen ja poikkeuslupien myöntäminen

Taloudellisten toimintaedellytysten seuranta

84 §

Ilmoitusvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai 72 §:n 2 momentissa tarkoitetun yrityksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle tässä luvussa säädettyjen konsolidoitujen omien varojen vähimmäismäärän laskemiseksi tarvittavat tiedot neljännesvuosittain.

(3 mom. kuten HE)

85 §

(Kuten HE)

Taloudellisten toimintaedellytysten korjaaminen

86—88 §

(Kuten HE)

Valvonnan julkisuus ja yhteistyö valvonnassa

89—91 §

(Kuten HE)

Tarkemmat säännökset, määräykset ja poikkeusluvat

92 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) luottolaitosdirektiivin VII liitteen 2 osan 12 ja 15 kohdan ja 4 osan 44, 48, 66, 71, 86 ja 95 kohdan huomioon ottamisessa sovellettaessa 59 §:ää;

4) luottolaitosdirektiivin VIII liitteen 1 osan 15—17, 20 ja 21 kohdan sekä mainitun liitteen 3 osan 72, 73 (poist.) ja 89 kohdan huomioon ottamisesta sovellettaessa 59 §:ää;

(5 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

93 ja 94 §

(Kuten HE)

7 luku

Talletus- ja vakuusrahastosuoja ja varautuminen poikkeusoloihin

Talletussuoja

95—112 §

(Kuten HE)

Vakuusrahastosuoja

113—118 §

(Kuten HE)

119 §

Tuen myöntäminen

Vakuusrahaston varoista voidaan antaa avustuslainoja tai avustuksia rahastoon kuuluvalle talletuspankille, joka on joutunut sellaisiin taloudellisin vaikeuksiin, että avustuslainan tai avustuksen myöntäminen on sen toiminnan turvaamiseksi tarpeellista. Vakuusrahasto voi antaa myös takauksia vakuusrahastoon kuuluvan talletuspankin ottamille lainoille tai merkitä pankin liikkeeseen laskeman pääomalainan. Jos vakuusrahastolla on tukilaina valtion vakuusrahastosta annetun lain nojalla tai jos vakuusrahaston ottamalla lainalla on valtion tai valtion vakuusrahaston takaus, voidaan avustuslainoja, avustuksia tai takauksia antaa sekä pääomalainoja merkitä vain valtiovarainministeriön hyväksymissä rajoissa.

(2—5 mom. kuten HE)

120—122 §

(Kuten HE)

Varautuminen poikkeusoloihin

123 ja 124 §

(Kuten HE)

8 luku

Menettelytavat

Markkinointi ja sopimusehdot

125—127 §

(Kuten HE)

Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta

128—131 §

(Kuten HE)

Talletusten vastaanottaminen

132—134 §

(Kuten HE)

135 §

(Kuten HE)

136—138 §

(Kuten HE)

Luotonanto

139 ja 140 §

(Kuten HE)

Pankkisalaisuus ja asiakkaan tunnistaminen

141—145 §

(Kuten HE)

9 luku

Tilinpäätös, osavuosikatsaus ja tilintarkastus

146—149 §

(Kuten HE)

150 §

Toimintakertomus

Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomukseen on sisällytettävä vakavaraisuuslaskelma, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen 46—48 §:ssä tarkoitetusta omien varojen määrästä ja 55 §:n 1 momentissa tarkoitetusta omien varojen vähimmäismäärästä.

151—159 §

(Kuten HE)

160 §

Rahoitustarkastuksen velvollisuus määrätä tilintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja tarkastaja

Tilintarkastuslain 27 §:ssä ja osuuskuntalain 7 luvun 5 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan sekä osakeyhtiölain 7 luvun 7—10 §:ssä ja osuuskuntalain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetun erityisen tarkastuksen ja tarkastajan luottolaitokseen ja sen omistusyhteisöön määrää Rahoitustarkastus. Tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen ja tarkastajan määräämiseen edellä tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan muuten, mitä niistä säädetään tilintarkastuslaissa, osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa. Rahoitustarkastuksen on lisäksi määrättävä luottolaitokseen ja sen omistusyhteisöön kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos luottolaitoksella ei ole 159 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävää tilintarkastajaa.

10 luku

Sivuliikkeen perustaminen, palvelujen tarjoaminen ja kotipaikan siirto ulkomaille

161—165 §

(Kuten HE)

166 §

Kotipaikan siirto toiseen ETA-valtioon

Jos luottolaitos aikoo siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa tai eurooppaosuuskunta-asetuksen 7 artiklassa säädetään, luottolaitoksen on lähetettävä Rahoitustarkastukselle jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tai eurooppaosuuskunta-asetuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta viipymättä sen jälkeen, kun luottolaitos on ilmoittanut suunnitelman rekisteröitäväksi.

(2 mom. kuten HE)

Rekisteriviranomainen ei saa antaa eurooppayhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa tai eurooppaosuuskuntalain (906/2006) 9 §:n 5 momentissa tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen eurooppayhtiölain 9 §:n 2 momentissa tai eurooppaosuuskuntalain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä, että luottolaitos ei ole noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suomessa tapahtuvan toiminnan jatkamista tai toiminnan lopettamista koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa tai osuuskuntalain 16 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräpäivää vain, jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se vastusta kotipaikan siirtoa.

11 luku

Vahingonkorvaus-, rangaistus- ja pakkokeinosäännökset

167 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Luottolaitoksen perustaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat velvollisia korvaamaan myös vahingon, jotka he ovat tehtävässään tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet osakkeenomistajalle, jäsenelle, sijoitusosuuden tai kantarahasto-osuuden omistajalle tai muulle henkilölle rikkomalla tätä lakia tai sen nojalla annettua asetusta tai Rahoitustarkastuksen määräystä, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annettua lakia, säästöpankkilakia, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia, kiinnitysluottopankkilakia, hypoteekkiyhdistyksistä annettua lakia, talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annettua lakia (poist.) taikka luottolaitoksen yhtiöjärjestystä tai sääntöjä. Tilintarkastajan korvausvastuusta säädetään tilintarkastuslaissa.

(3—7 mom. kuten HE)

168 §

Luottolaitosrikos

(1 mom. kuten HE)

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 20 §:n 4 momentissa säädettyä tiedonantovelvollisuutta, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, velkasitoumusten tarjoamista yleisölle koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

(3 mom. kuten HE)

169 ja 170 §

(Kuten HE)

171 §

Luottolaitoksen selvitystilaa koskevien säännösten rikkominen

Joka luottolaitoksen hallituksen jäsenenä tai selvitysmiehenä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta (poist.) laiminlyö täyttää, mitä osakeyhtiölain 20 luvussa, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6 luvussa, säästöpankkilain 8 luvussa, osuuskuntalain 19 luvussa tai osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 9 luvussa säädetään hallituksen tai selvitysmiesten velvollisuuksista, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, luottolaitoksen selvitystilaa koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

172 §

Luottolaitoksen kirjanpitorikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

(1—4 kohta kuten HE)

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 30 luvun 9 tai 10 §:ssä tarkoitettuna kirjanpitorikoksena tai tuottamuksellisena kirjanpitorikoksena eikä teosta muuallakaan laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, luottolaitoksen kirjanpitorikkomuksesta sakkoon.

173 ja 174 §

(Kuten HE)

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

175 ja 176 §

(Kuten HE)

177 §

Omien varojen vähimmäismäärää koskevat yleiset siirtymäsäännökset

(1—4 mom. kuten HE)

Omien varojen vähimmäismäärän laskemiseen ei sovelleta, mitä luottolaitosdirektiivin 154 artiklan 4 kappaleessa säädetään.

178 §

Luottoriskin vakiomenetelmää koskevat siirtymäsäännökset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten estämättä luottolaitos saa laskea 55 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun omien varojen vähimmäismäärän tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2008 saakka noudattaen, mitä luottolaitosdirektiivin 152 artiklan 8—14 kappaleessa säädetään. Sovellettaessa tätä momenttia ei sovelleta, mitä 54, 78, 82, 83, 85 ja 86 §:ssä säädetään.

(2—4 mom. kuten HE)

179 §

Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää koskevat siirtymäsäännökset

(1—5 mom. kuten HE)

Sovellettaessa 59 §:ää ei sovelleta, jollei 5 momentista muuta johdu, mitä luottolaitosdirektiivin 154 artiklan 6 ja 7 kappaleessa säädetään.

180—184 §

(Kuten HE)

185 § (Uusi)

Vakuusrahastoja koskeva siirtymäsäännös

Tämän lain 113 §:ssä tarkoitettuun vakuusrahastoon sovelletaan edelleen, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1229/1997) siirtymäsäännöksen 9 ja 10 momentissa säädetään.

_______________

2.

Laki

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 1 §:n 2 momentti, 4 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7 §, 10 ja 23 § sekä 25 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti, 4 §, 6 §:n 1 momentti, 7 ja 10 § ja 25 §:n 2 momentti laissa (642/2006), 6 §:n 3 momentti laissa 749/2004 ja 23 § laissa 408/2004, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituissa laeissa 749/2004 ja 642/2006, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, nykyinen 3 momentti muutettuna 4 momentiksi ja nykyinen 4 momentti 5 momentiksi, seuraavasti:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luottolaitokseen sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006), jollei jäljempänä tässä laissa tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  /  ) toisin säädetä. Säästöpankkilaissa (1502/2001) tarkoitettuun säästöpankkiosakeyhtiöön sovelletaan lisäksi, mitä säästöpankkilaissa säädetään, ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1504/2001) tarkoitettuun osuuspankkiosakeyhtiöön, mitä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa säädetään. Kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999) tarkoitettua kiinnitysluottopankkitoimintaa harjoittavaan luottolaitokseen sovelletaan lisäksi, mitä kiinnitysluottopankkilaissa säädetään.

4, 6 7, 10, 23 ja 25 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

4.

Laki

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 1 §:n 2 momentti, 3 §, 4—9 § 10 §:n 1 momentin 3 kohta, 11 §:n 1 momentin 3 kohta, 16 §:n 1 ja 4 momentti, 18 §, 19 §:n 4 momentti, 22 §:n 2 momentti, 24 §, 32 §:n 1 momentti sekä 43, 45, 53 ja 56 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § laeissa 704/2004, 1309/2004 ja 231/2005 ja 4 § mainitussa laissa 704/2004, 5 § mainitussa laissa 231/2005, 7 § osaksi laeissa 77/2003 ja 591/2003, 8 § osaksi mainitussa laissa 591/2003, 24 § osaksi laissa 913/2006 ja 43 § laissa 409/2004, seuraavasti:

1, 3—11, 16, 18, 19 ja 22 §

(Kuten HE)

24 §

(1—3 mom. kuten HE)

Mitä tässä pykälässä säädetään tallettajasta ja tallettajan irtisanomisoikeudesta sulautumisen yhteydessä, koskee vastaavasti luottolaitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon sekä sellaista sulautumista, jossa vastaanottava luottolaitos rekisteröidään toiseen valtioon. Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetyn talletussuojan piirissä oleva talletus kokonaan tai osittain jää talletussuojan ulkopuolelle toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle annettavassa ilmoituksessa luottolaitoksen on selvitettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain 108 §:n perusteella annettuihin tietoihin tulevat muutokset. (Uusi)

Luottolaitoksen on 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa laadittava talletussuojasta selvitys (talletussuojaselvitys), jossa selostetaan talletussuojaa koskevat järjestelyt ennen toimenpidettä ja toimenpiteen jälkeen sekä esitetään mahdolliset erot talletussuojan kattavuudesta. Luottolaitoksen on pyydettävä talletussuojaselvityksestä Rahoitustarkastuksen lausunto. Lausuntopyyntöön on liitettävä Rahoitustarkastuksen määräämät lisäselvitykset. Talletussuojaselvitys ja jäljennös Rahoitustarkastuksen lausunnosta on liitettävä tallettajalle annettavaan ilmoitukseen. (Uusi)

32, 43 ja 45 §

(Kuten HE)

53 §

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 141 ja 142 §:ssä säädetään luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti keskusyhteisöön. Yhteenliittymään kuuluvat yritykset, vakuusrahasto, johon keskusyhteisön jäsenluottolaitokset kuuluvat, sekä jäsenluottolaitosten keskinäinen vakuutusyhtiö saavat lisäksi mainittujen pykälien estämättä antaa tietoja toisilleen. Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja saa luovuttaa kuitenkin ainoastaan henkilölle, jota koskee edellä mainituissa pykälissä säädetty tai sitä vastaava salassapitovelvollisuus.

56 §

(Kuten HE)

_______________

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Keskusyhteisön tai jäsenluottolaitoksen sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen sisältyvien tämän lain vastaisten määräysten sijasta noudatetaan tämän lain säännöksiä. Lain vastaisten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi, ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaan tulosta. (Uusi)

_______________

12.

Laki

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (699/2004) 22 §:n 5 ja 6 momentti,

muutetaan 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 4 momentti, 16 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n a ja h kohta, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 1, 2, 4 ja 8 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 28 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä uusi 4 ja 5 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, seuraavasti:

2—4 ja 16—18 §

(Kuten HE)

21 §

Asiakasriskit ja niiden ilmoittaminen

Ryhmittymään kuuluvan yrityksen asiakasriskillä tarkoitetaan tässä laissa yrityksen sellaisten varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärää, joiden vastapuoleen liittyvä maksukyvyttömyysriski kohdistuu samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön tai tällaisen henkilön kanssa samassa olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön. Asiakasriskien määrää laskettaessa varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset otetaan huomioon niin kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain 60 §:ssä säädetään. Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin rinnastetaan luotto- ja takausvakuutus.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 mom. kuten HE)

Jos ryhmittymään kuuluvalla rahoitusalan yrityksellä on luottolaitostoiminnasta annetun lain 64 §:ssä tarkoitettu kaupankäyntivarasto, kaupankäyntivaraston liittyvät asiakasriskit lasketaan sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 93/6/EY uudelleen laatimisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/49/EY) 29—32 artiklan mukaisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyjä rajoituksia laskettaessa ei oteta huomioon asiakasriskejä, jotka kohdistuvat ryhmittymään kuuluvan yrityksen tytäryritykseen, jos tytäryritys on rahoitus- tai vakuutusalan yritys. Muista asiakasriskeistä, joita ei oteta huomioon mainittuja rajoituksia laskettaessa, säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8 mom. kuten HE)

24 ja 28 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

14.

Laki

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 35 §,

muutetaan 6 §:n 5 momentti, 30 c §:n 4 momentti ja 39 §, sellaisena kuin niistä ovat 6 §:n 5 momentti ja 30 c § laissa 224/2004, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, (poist.) on aina 1—4 momentista riippumatta täytettävä lisäksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 31 §:ssä säädetyt vaatimukset.

30 c ja 39 §

(Kuten HE)

_______________

(1 mom. kuten HE)

Rahastoyhtiöön sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 184 §:ssä säädetään. Rahastoyhtiöön, joka harjoittaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, sovelletaan lisäksi mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 177—181 ja 183 §:ssä säädetään.

_______________

15.

Laki

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996) 29 ja 30 §, sellaisina kuin ne ovat, 29 § laeissa 1347/1997 ja 70/2003 sekä 30 § mainitussa laissa 1347/1997,

muutetaan 6, 21 ja 31 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 § mainitussa laissa 1347/1997 ja laeissa 48/2002 ja 705/2004, 21 § mainitussa laissa 1347/1997 ja laissa 650/2006, 31 § mainituissa laeissa 1347/1997, 48/2002, 705/2004 ja 650/2006 sekä laissa 596/2003, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1347/1997, uusi 6 momentti seuraavasti:

5, 6, 21 ja 31 §

(Kuten HE)

_______________

(1 mom. kuten HE)

Sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 177—184 §:ssä säädetään. Sijoituspalveluyrityksiin ei sovelleta sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun neuvoston direktiivin 93/6/EY uudelleen laatimisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/49/EY) 45 ja 46 artiklaa.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​