TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2008 vp

TaVM 25/2008 vp - HE 163/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 16 päivänä lokakuuta 2008 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (HE 163/2008 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ympäristövaliokunta on antanut asiasta lausunnon (YmVL 32/2008 vp). Lausunto on tämän mietinnön liitteenä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Taina Nikula, ympäristöministeriö

apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto

ylijohtaja Seppo Ahvenainen, Turvatekniikan keskus Tukes

asiantuntija Benny Hasenson, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry edustaen myös Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:tä ja Suomen Kaupan Liittoa

toimitusjohtaja Tarja Hailikari, Suomen Sähkötukkuliikkeiden liitto

lainopillinen asiamies Elina Rimppi, Suomen Yrittäjät

toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy

Merkitään saapuneeksi kirjallinen lausunto:

 • Suomen Kuluttajaliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista.

Lain tavoitteena on yhdenmukaistaa energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevat säännökset ja varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Laki olisi luonteeltaan puitelaki. Lain keskeisenä päämääränä on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun integrointi tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen. Lailla edistettäisiin kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelullista tasoa ja samalla energiahuoltovarmuutta.

Lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset energiaa käyttävien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja sen osoittamisesta, vaatimuksenmukaisuudesta annettavasta todistuksesta ja CE-merkinnästä. Lakiin otettaisiin myös energiaa käyttävien tuotteiden markkinavalvontaa koskevat säännökset säätämällä Turvatekniikan keskuksen toimivaltuuksista ja valvontakeinoista. Laki sisältäisi myös pakkokeino- ja rangaistussäännökset rikkomustapauksissa.

Lisäksi laki sisältäisi energiamerkintää ja energiatehokkuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat säännökset. Nämä säännökset siirrettäisiin ehdotettuun lakiin nykyisin voimassa olevasta laitteiden energiatehokkuudesta annetusta laista ja sen nojalla annetuista asetuksista.

Valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja tai elinkeinonharjoittaja olisi vastuussa siitä, että energiaa käyttävä tuote on ehdotetun lain vaatimusten mukainen.

Lakia sovellettaisiin markkinoille saatettaviin ja käyttöön otettaviin energiaa käyttäviin tuotteisiin.

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annettu direktiivi. Lailla kumottaisiin laki laitteiden energiatehokkuudesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää lain tarkoitusta ja tavoitetta tärkeänä ja ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lain mukaan energiaa käyttävä tuote on suunniteltava niin, että tuotteella on mahdollisimman korkea ympäristönsuojelullinen taso koko sen elinkaaren aikana. Ennen energiaa käyttävän tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista on huolehdittava siitä, että energiaa käyttävälle tuotteelle suoritetaan vaatimustenmukaisuuden arviointi sen varmistamiseksi, että tuote täyttää kaikki lain vaatimukset. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on annettava vaatimustenmukaisuusvakuutus.Vielä ennen tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa tuotteeseen on kiinnitettävä CE-merkintä, jonka perusteella tuotteen oletetaan olevan vaatimustenmukainen.

Laki asettaa uusia vaatimuksia tuotteiden ekologiseen suunnitteluun. Ympäristövaikutukset pystytäänkin ottamaan parhaiten huomioon suunnitteluvaiheessa. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että uusista vaatimuksista annetaan helposti saatavissa olevat selkeät ja ymmärrettävät ohjeet, jotta valmistajat pystyvät ne vaikeuksitta omaksumaan ja toimimaan niiden mukaisesti.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan jotkin yritykset ovat panostaneet jo kauan tuotesuunnittelun ympäristönäkökohtiin ja suhtautuvat ympäristöasioihin myönteisesti, mutta varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille järjestelmällisempi ympäristönäkökohtien suunnittelu voi olla aivan uutta. Ympäristönäkökohtiin panostaminen voi antaa yrityksille aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa niiden kilpailukykyä.

Direktiivissä todetaan, että jäsenvaltioiden on varmistettava erityisesti tukiverkkojen ja -rakenteiden vahvistamisen avulla, että ne rohkaisevat pk-yrityksiä ja erittäin pieniä yrityksiä omaksumaan ympäristön kannalta kestävän lähestymistavan jo tuotteen suunnitteluvaiheessa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon tulevan tarpeen ennakoimiseksi.

Talousvaliokunta edellyttää, että viranomaistoimin valmistellaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatut selkeät, ymmärrettävät ja tuoteryhmäkohtaiset konkreettiset ohjeet siitä, mitä ekologisen suunnittelun yleiset ja erityiset vaatimukset yrityksiltä edellyttävät. Ohjeet tulee olla keskitetysti saatavilla ja helposti löydettävissä. Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy tästä lausuman (Valiokunnan lausumaehdotus).

Talousvaliokunta toteaa, että CE-merkinnän lisäksi eräisiin tuotteisiin tulee kiinnittää energiamerkintä ja samoissa tuotteissa voi olla myös muita, vapaaehtoisia merkintöjä. Monien merkintöjen määrä ei saa johtaa sekaannuksiin ja hämärtää pakollisten merkintöjen havaittavuutta.

Lain mukaan Turvatekniikan keskus valvoo, että energiaa käyttävät tuotteet ovat lain vaatimusten mukaisia. Sillä on tietojensaantioikeus ja tarkastusoikeus sekä oikeus hankkia energiaa käyttävä tuote tutkittavaksi ja testattavaksi. Laissa säädetään myös Turvatekniikan keskuksen toimivaltuuksista, jos energiaa käyttävä tuote on vaatimusten vastainen.

Turvatekniikan keskuksen mukaan sen toimiminen valvontaviranomaisena on johdonmukainen laajennus sen tehtäviin. Lain tavoitteiden toteutumisen ja markkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää valvontajärjestelmän toimivuus ja uskottavuus. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että Turvatekniikan keskuksella on riittävät resurssit tehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen.

Muilta osin talousvaliokunta viittaa ympäristövaliokunnan lausuntoon.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että viranomaistoimin valmistellaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatut selkeät, ymmärrettävät ja tuoteryhmäkohtaiset konkreettiset ohjeet siitä, mitä ekologisen suunnittelun yleiset ja erityiset vaatimukset yrityksiltä edellyttävät. Ohjeet tulee olla keskitetysti saatavilla ja helposti löydettävissä.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr (osittain)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok (osittain)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd (osittain)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok (osittain)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk (osittain)
 • Antti Vuolanne /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen