TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2014 vp

TaVM 25/2014 vp - HE 253/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta (HE 253/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Piia Nyström, liikenne- ja viestintäministeriö

apulaisjohtaja Mika Hermas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

lakimies Anne Lohtander, Viestintävirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää. Muutoksen tarkoituksena on selventää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeutta kilpailulain säännösten noudattamisen valvonnassa laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Voimassa oleva sääntely on aiheuttanut tulkintaongelmia tilanteessa, jossa Kilpailu- ja kuluttajaviraston suorittaman tutkinnan edellyttämät tiedot ovat olleet muun kuin tarkastuksen kohteena olevan yrityksen hallussa. Ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät ole kaikissa tilanteissa pitäneet tietosuojalain säännösten vuoksi mahdollisena luovuttaa kilpailuviranomaiselle tarkastuksen edellyttämiä tietoja. Nykyinen tilanne on pitkittänyt tarkastusprosessia ja aiheuttanut tarpeetonta haittaa niin tarkastuksen kohteena olevalle yritykselle ja palveluntarjoajalle kuin tarkastusta suorittavalle viranomaisellekin.

Tämänkaltaisten tulkintaongelmien poistamiseksi ja tarkastusprosessin sujuvoittamiseksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia siten, että sen mukaista tarkastustehtävää suorittavalla virkamiehellä on oikeus saada tarkastuksen toimittamiseksi välttämättömät tiedot paitsi tarkastuksen kohteena olevalta yritykseltä itseltään myös sellaiselta palveluntarjoajalta, jolle tarkastuksen kohteena oleva yritys on ulkoistanut tietohallintoaan (37 §:n 2 momentti).

Talousvaliokunta toteaa, ettei kilpailulain tarkoituksena ole ollut, että viranomaisten tarkastusoikeudet olisivat vaikeammin toteutettavissa tietohallintoaan ulkoistaneiden yritysten osalta. Valiokunta katsookin, että ehdotus vastaa lainsäätäjän alkuperäistä tarkoitusta saattamalla tarkastuksen kohteet tasa-arvoiseen asemaan riippumatta siitä, miten yritys on järjestänyt tarkastukseen liittyvien tietojen tai viestinnän (37 §:n 1 momentti) käsittelyn. Ehdotus selventää näin lain soveltamisalaa laajentamatta viranomaisen tarkastusoikeuden katetta.

Erityissäädöksenä kilpailulaki täsmentää tältä osin voimassa olevaa sähköisen viestinnän tietosuojalakia, joka korvautuu 1.1.2015 voimaan tulevalla tietoyhteiskuntakaarella (917/2014). Oikeus saada kolmannen osapuolen hallussa olevia tietoja on vain tarkastusta tekevällä viranomaisella, eikä ehdotus näin ollen lisää myöskään tarkastuksen kohteen oikeuksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd (osittain)
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (osittain)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​