TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2002 vp

TaVM 26/2002 vp - HE 174/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 174/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus

lakimies Reima Letto, Suomen Pankkiyhdistys

Lisäksi valiokunta on saanut Säästöpankkiliiton kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi pääasiassa teknisluonteisia tarkistuksia, jotka koskevat asiakasriskirajoituksia, vakavaraisuuslaskentaa ja salassapitosäännöksiä.

Säästöpankkilaissa olevaa tytäryhtiösulautumista koskevaa säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi.

Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä, jotka koskevat osuuspankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten yhteisvastuun jatkumista tilanteissa, joissa jäsenluottolaitos sulautuu yhteenliittymän ulkopuoliseen luottolaitokseen tai asetetaan selvitystilaan.

Kiinnitysluottopankkilakiin ehdotetaan lisättäväksi kiinnitysluottopankin korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskin rajoittamista koskevat säännökset.

Lisäksi sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä, pääasiassa luottolaitoslakiin ehdotettuja muutoksia vastaavia tarkistuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään kahteen lakiehdotukseen tehdyin täydennyksin.

Hallituksen esittämät muutokset lakeihin ovat luonteeltaan pääasiassa teknisiä ja vähäisiä mutta toiminnan kannalta kuitenkin tarpeellisia. Muutokset selkiinnyttävät myös toimintojen valvontaa.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulosäännös.

Lain 69 § koskee luottolaitoksen asiakasriskejä ja niiden ilmoittamista. Luottolaitoksen on ilmoitettava suuret asiakasriskit Rahoitustarkastukselle määräajoin.

Valiokunta on lisännyt voimaantulosäännökseen siirtymäsäännöksen, jossa säädetään, milloin 69 §:ssä tarkoitetut suuret asiakasriskit on laskettava ja ilmoitettava Rahoitustarkastukselle uusien säännösten mukaisesti ensimmäisen kerran. Siirtymäaika on tarpeen sen johdosta, että luottolaitoksilla on aikaa tehdä tietojärjestelmiinsä tarpeelliset muutokset.

4. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

9 a §.

Pykälässä säädetään kiinnitysluottopankin taseriskien hallinnasta.

Valiokunta on tarkentanut 2 momentin säännöstä siten, että säännöstä sovellettaessa otetaan huomioon kaikki kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevien varojen suojaamiseksi tehdyt johdannaissopimukset.

Pykälän 3 momenttia on täsmennetty perustelujen mukaisesti siten, että momenttia sovellettaessa saadaan ottaa huomioon myös kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevien varojen suojaamiseksi tehdyt johdannaissopimukset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 2., 3. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993), 69 §:n 2 momentti, 73 §:n 1 momentin 4 kohta, 76 §:n II ryhmän 1 a kohta, 78 c §:n 2 ja 4 momentti, 79 a §:n 5 momentti, 81 §:n otsikko ja 94 §:n 3 ja 7 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 69 §:n 2 momentti laissa 1340/1997 ja laissa 684/2000, 73 §:n 1 momentti, 76 §:n II ryhmän 1 a kohta, 79 a §:n 5 momentti ja 81 §:n otsikko mainitussa laissa 1340/1997, 78 c §:n 2 ja 4 momentti laissa 570/1996 ja 94 §:n 3 ja 7 momentti laissa 45/2002, sekä

lisätään 70 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1340/1997, uusi 4, 5 ja 6 momentti, seuraavasti:

69, 70, 73, 76, 78 c, 79 a, 81 ja 94 §

(Kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 200 .

Lain 69 §:ssä tarkoitetut suuret asiakasriskit on laskettava ja ilmoitettava Rahoitustarkastukselle tämän lain mukaisesti ensimmäisen kerran sen vuosineljänneksen päättymispäivältä, joka alkaa kolmen kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta tai lähinnä sen jälkeen. (Uusi)

_______________

4.

Laki

kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) 9 §:n 1 momentti, sekä

lisätään lain 2 §:ään uusi 1 a kohta ja 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

2 ja 9 §

(Kuten HE)

9 a §

Taseriskien hallinta

(1 mom. kuten HE)

Kiinnitysluottopankin on lisäksi jatkuvasti huolehdittava siitä, että kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjojen vakuudeksi 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkityistä varoista minkä tahansa 12 kuukauden aikana saatavien korkojen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin kiinteistövakuudellisille joukkovelkakirjalainoille samana aikana maksettavien korkojen yhteenlaskettu määrä. Tätä momenttia sovellettaessa otetaan huomioon myös kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevien varojen suojaamiseksi (poist.) tehdyt johdannaissopimukset.

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan vakuudeksi saadaan 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkitä ainoastaan sellainen vakuus, joka on samassa valuutassa kuin joukkovelkakirjalaina. Tätä momenttia sovellettaessa otetaan huomioon myös kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja niiden vakuutena olevien varojen suojaamiseksi tehdyt johdannaissopimukset.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen