TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2002 vp

TaVM 27/2002 vp - HE 175/2002 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 175/2002 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 67/2002 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen ja lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

puheenjohtaja Ilkka Kanerva, Eduskunnan pankkivaltuusto

johtokunnan varapuheenjohtaja Matti Louekoski, Suomen Pankki

johtaja Kaarlo Jännäri ja lakimies Jyrki Manninen, Rahoitustarkastus

johtaja Erja Rautanen, Vakuutusvalvontavirasto

johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

lakimies Olli Laurila, HEX Oyj

varatuomari Esa Simanainen, Paikallisosuuspankkiliitto ry

lakimies Pekka Heikkilä, Säästöpankkiliitto

toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry edustaen myös Suomen Sijoitusrahastoyhdistystä

Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta ilmoitti yhtyvänsä Suomen Pankkiyhdistyksen lausuntoon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Rahoitustarkastuksesta. Esityksen tavoitteena on varmistaa tehokas ja joustava rahoitusvalvonta nopeasti muuttuvilla rahoitusmarkkinoilla. Uusilla säännöksillä kehitetään Rahoitustarkastuksen toimintatapoja ja laajennetaan sen toimivaltuuksia. Samalla kehitetään Rahoitustarkastuksen hallintoa ja sen toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden valvontaa.

Uudessa laissa on nykyisestä laista puuttuvat säännökset Rahoitustarkastuksen tavoitteesta ja tehtävästä. Esityksen mukaan Rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteena on luottamuksen säilyminen rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Tehtävämäärittelyn mukaan Rahoitustarkastus valvoo rahoituspalvelujen tarjoajien toiminnan vakautta sekä rahoitusmarkkinoilla toimivien toiminnan luotettavuutta. Lisäksi Rahoitustarkastus ohjaa rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan hyviä menettelytapoja sekä edistää yleisön tietämystä rahoitusmarkkinoista.

Rahoitustarkastuksen hallinnolliseen asemaan ei ehdoteta muutoksia. Hallinnollisesti Rahoitustarkastus toimii Suomen Pankin yhteydessä, mutta valvontatehtäväänsä se hoitaa itsenäisenä, riippumattomana viranomaisena.

Keskeiset muutokset nykyiseen lakiin verrattuna koskevat Rahoitustarkastuksen valvontavaltuuksia ja valtuuksia hallinnollisten seuraamusten määräämiseen. Nykyisten valtuuksien lisäksi Rahoitustarkastus uuden lain mukaan myöntää ja peruuttaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toimiluvat, antaa julkisen huomautuksen ja julkisen varoituksen, kieltää epäsopivaksi katsotun henkilön kuulumisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen hallintoelimiin ja määrää arvopaperimarkkinarikosten tutkimisen yhteydessä kiellon tutkimuksen ilmaisuun.

Pankkivaltuusto valvoo Rahoitustarkastuksen toiminnan yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

Rahoitustarkastuksen johtokunta asettaa erityiset tavoitteet Rahoitustarkastuksen toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista. Johtokunta päättää myös sellaisista valvontatoimista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi valvottavan toimintaan tai rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Johtokunta hoitaa myös laissa säädettävät Rahoitustarkastuksen hallintoa koskevat tehtävät.

Laissa säädetään tarkemmin Rahoitustarkastuksen johtajan tehtävistä, Rahoitustarkastuksen toimintavaltuuksista, hallinnollisista seuraamuksista sekä valvontayhteistyöstä ulkomaan valvontaviranomaisen kanssa.

Esityksessä on useita muita asiakokonaisuuteen liittyviä lakiehdotuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään lukuisin muutoksin ja että hyväksytään uusi perustuslainsäätämisjärjestyksessä kiireellisenä säädettävä lakiehdotus.

Valiokunta pitää tarpeellisena uudistaa rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan rahoitusmarkkinoiden kehitystä. Lainsäädännöllä pyritään lisäämään rahoitusvalvonnan joustavuutta ja tehokkuutta. Rahoitustarkastus saa uusia tehtäviä, joista merkittävin on luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toimilupien myöntäminen ja peruuttaminen. Rahoitustarkastuksen valvontavaltuuksia lisätään, ja sille annetaan oikeus määrätä hallinnollisia seuraamuksia valvottaville ja muille rahoitusmarkkinoilla toimiville yhteisöille sekä eräille rahoitusmarkkinoilla toimiville luonnollisille henkilöille, joille rahoitusmarkkinalainsäädännössä on asetettu erityisiä velvollisuuksia.

Laissa säädetään Rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteesta. Pankkivaltuuston tehtävänä on valvoa Rahoitustarkastuksen toiminnan yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta ja sitä, miten Rahoitustarkastus on onnistunut lakisääteisissä tavoitteissaan.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston toimivaltuuksien yhdenmukaistamiseen on lainsäädäntöä jatkossa kehitettäessä syytä kiinnittää erityistä huomiota. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien ja niiden keskenään kilpailevien tuotteiden merkityksen johdosta talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy rahoitus- ja vakuutusvalvonnan keskittämisestä lausuman (Valiokunnan lausumaehdotus).

Talousvaliokunta on tarkoituksenmukaisilla tavoilla ottanut huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämät kannanotot.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki rahoitustarkastuksesta

1 §.

Lain rakenteen selkeyttämiseksi 1 momentissa oleva viittaus rahoitustarkastuksen yleiseen tehtävään sekä siihen liittyvä 4 momentti on siirretty 3 §:ään. Pykälän 2 momenttiin on lisätty viittaus siitä, että rahoitustarkastuksen toimintaan sovelletaan hallintomenettelylakia.

2 §.

Pykälää on täydennetty siten, että rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteena luottamuksen säilyttämisen ohella on myös rahoitusmarkkinoiden vakaus. Rahoitustarkastuksen tulee valvontatoimenpiteillään osaltaan tukea rahoitusmarkkinoiden vakautta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Rahoitusmarkkinoiden vakautta voivat horjuttaa kansalliset ja kansainväliset talouden häiriöt, joten vakautta ja luottamusta ei voida ylläpitää yksinomaan valvonnallisin keinoin, vaan se on eri viranomaisten ja muiden osapuolten yhteinen tavoite. Rahoitustarkastuksen tulee tukea tavoitetta sille laissa säädetyin valtuuksin. Rahoitustarkastuksen tehtävään osaltaan vakauden valvojana viittaa esimerkiksi lain 36 §:n 4 momentti.

3 §.

Samalla kun pykälään on siirretty säännöksiä 1 §:stä, lain rakennetta ja Rahoitustarkastuksen vastuuta on selkeytetty.

6 §.

Pykälän 3 ja 7 kohdissa on korjattu virheelliset viittaukset.

10 §.

Pykälän 1 momentista on poistettu viittaukset varsinaisia valvontaratkaisuja koskevaan päätöksentekoon. Tällaisten päätösten tekeminen on valvontavastuun selkeyden kannalta ja kansainvälinen käytäntö huomioon ottaen perusteltua jättää johtajan tehtäväksi. Koska valvontapäätöksillä saattaa ainakin poikkeuksellisesti olla päätöksen kohteena olevan valvottavan lisäksi merkitystä koko rahoitusmarkkinoiden vakaudelle tai muuten rahoitusmarkkinoiden kehitykselle, johtokunnalla on 3 momentin nojalla mahdollisuus tällaisissa tapauksissa ottaa asia ratkaistavakseen. Yksittäisen rahoitusmarkkinoilla toimivan yrityksen valvontaa koskevien päätösten osalta säännös on tarkoitettu sovellettavaksi lähinnä sellaisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa yksittäinen valvontapäätös voi merkittävästi vaikuttaa myös muiden rahoitusmarkkinaviranomaisten tehtäviin ja vastuuseen. Lisäksi 3 momenttiin on lisätty nykyistä lakia vastaava säännös johtajan oikeudesta halutessaan siirtää hänen päätettäväkseen kuuluvat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat johtokunnan ratkaistavaksi. Edelleen 4 momentissa olevat viittaukset on muutettu vastaamaan 1 momenttiin tehtyjä muutoksia.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan johtokunta päättää Rahoitustarkastuksen kansainvälisessä yhteistyössä noudatettavista periaatteista. Perustelujen (s. 49) mukaan "yhteistyötavoitteita arvioitaessa valvonnalliset tavoitteet tulee voida sovittaa tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen muiden viranomaisten, kuten esimerkiksi valtiovarainministeriön tai sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan toiminnan kanssa. Johtokunnassa voidaan, sen kokoonpanon ansiosta, eri näkökulmat ottaa riittävän laaja-alaisesti huomioon yhteistyön periaatteista päätettäessä."

Valiokunnan kanta on, että mainittua 3 kohdan säännöstä sovellettaessa tulee ottaa huomioon Rahoitustarkastuksen asema valvontatoiminnassaan itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena. Säännöstä tulee kuitenkin soveltaa siten, että johtokunta päättää yleisistä periaatteista, joita Rahoitustarkastuksen tulee noudattaa EU:ssa tapahtuvassa säädösvalmistelussa ja muussakin sellaisessa kansainvälisessä yhteistyössä, jossa Suomen tehokkaan vaikuttamisen on katsottava edellyttävän etukäteen yhteen sovitettua viranomaisvalmistelua.

12 §.

Sen johdosta, että 10 §:stä siirretään varsinaiset valvontapäätökset johtajan tehtäväksi, pykälään on lisätty uusi 2 ja 3 momentti, joiden mukaan momentissa mainitut merkittävät valvontaa koskevat päätökset olisi kuitenkin ennen niiden tekemistä käsiteltävä johtokunnassa, jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu. Johtokunta ei kuitenkaan voisi pidättää näissä asioissa itselleen päätösvaltaa muuten kuin 10 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

15 §.

Pykälän 5 momenttia on täydennetty vastaamaan hallituksen esityksen perusteluja lisäämällä säännökseen riskienhallinnan lisäksi viittaus muuhun sisäiseen valvontaan.

16 §.

Pykälän 1 momentin soveltamisalaa on selvennetty siten, että momentissa säädetään, kehen säännöksessä tarkoitettu kielto voidaan kohdistaa. Kielto voitaisiin kohdistaa esitutkintalain 48 §:ää vastaavasti sellaisessa tarkastuksessa läsnä olevaan henkilöön, jonka Rahoitustarkastus on toimeenpannut rikoksen tai rikkomuksen tutkimiseksi. Lisäksi kielto voitaisiin kohdistaa henkilöön, jolta Rahoitustarkastus on pyytänyt tietoja rikoksen tai rikkomuksen tutkimiseksi. Lisäksi säännöstä on selkeytetty kieltopäätöstä koskevan muutoksenhaun osalta siten, että kielto on voimassa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää tai asiasta muualla laissa toisin säädetä.

18 §.

Pykälän 2 momenttia on täydennetty vastaamaan hallituksen esityksen perusteluja lisäämällä siihen säännös palkkion suuruuden määräytymisen perusteista.

19 §.

Pykälän 1 momenttia on täsmennetty siten, että valvottavan säännöillä tarkoitetaan rahoitusmarkkinoita koskeviin säännöksiin tai niiden nojalla annettuihin määräyksiin perustuvia valvottavan sääntöjä.

21 §.

Pykälää on täsmennetty siten, että Rahoitustarkastuksen oikeus antaa kirjanpitomääräyksiä koskee ainoastaan teknisiä määräyksiä.

22 §.

Pykälän 1 momenttia on täydennetty vastaamaan hallituksen esityksen perusteluja lisäämällä siihen säännös palkkion määräytymisen perusteista.

23 §.

Lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentti vastaa tällä lailla kumottavaksi ehdotetun rahoitustarkastuslain 15 b §:n 1 momenttia, jota on muutettu eduskunnan 3.12.2002 hyväksymällä lailla (HE 33/2002 vp) ja joka on vahvistettu 31.1.2003 ja tulee voimaan 15.2.2003. Momentti on muutettu vastaamaan kumottavan rahoitustarkastuslain 15 b §:n 1 momenttia sellaisena kuin se on laissa 71/2003 siten, että pykälässä tarkoitettu kielto voi kohdistua myös 16 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen varojen vastaanottamiseen.

25 §.

Pykälän 1 momenttia on täsmennetty siten, että toimiluvan ehtojen vastaisesta menettelystä julkinen huomautus voidaan antaa ainoastaan 5 §:ssä tarkoitetulle valvottavalle, koska muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien mahdollisten toimilupien noudattamisen valvonta ei kuulu Rahoitustarkastuksen tehtäviin.

Pykälään on lisätty uusi 3 momentti, jolloin esityksen 3 momentti on siirtynyt muutettuna uudeksi 4 momentiksi ja esityksen 4 momentti 5 momentiksi. Uuden 3 momentin mukaan julkista huomautusta ei voida antaa, jos valvottava tai muu rahoitusmarkkinoilla toimiva on välittömästi virheen havaittuaan oma-aloitteisesti ryhtynyt asiassa korjaaviin toimenpiteisiin.

Esityksen 3 momenttia on muutettu siten, että julkisesta huomautuksesta on siitä tiedotettaessa käytävä ilmi, onko sen antamista koskeva päätös lainvoimainen. Huomautuksen julkistamista ei siten olisi tarvetta lykätä muutoksenhakuajan päättymiseen saakka, jotta julkisen huomautuksen vaikutus ei heikentyisi.

26 §.

Pykälässä on korjattu kirjoitusvirhe.

34 §.

Pykälän 2 momenttia on selvennetty nykyistä käytäntöä vastaavasti siten, että momentissa tarkoitettuun luetteloon merkityt tiedot ovat aina julkisia. Muutos on tarpeen myös sen vuoksi, että arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan Rahoitustarkastuksen henkilökunnan omistamien arvopaperien julkisuudesta säädetään rahoitustarkastuslaissa.

35 §.

Pykälää on täsmennetty tarkoituksensa mukaisesti siten, että tehtävästä pidättämisen perusteena on epäilty virkarikos.

36 §.

Pykälän 2 momentissa on korjattu kirjoitusvirhe. Momenttia on täydennetty viittauksella arvopaperikeskukseen, jolle arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa on säädetty vastaavia tehtäviä kuin muille momentissa mainituille yhteisöille. Lisäksi momenttia on tarkistettu siten, että Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa myös muita rahoitusmarkkinoilla toimivia kuin valvottavia koskevia tietoja julkisen kaupankäynnin järjestäjälle, jos tietojen antaminen on välttämätöntä niille säädetyn valvontatehtävän tai niiden harjoittaman selvitystoiminnan luotettavuuden turvaamiseksi.

Pykälän 4 momenttia on täydennetty siten, että momentissa tarkoitetut tiedot on annettava, jos ne Rahoitustarkastuksen oman arvion mukaan saattavat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai aiheuttavat merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa.

38 §.

Valiokunta on poistanut pykälän 2 momentin sen johdosta, että valvontamaksusta ehdotetaan säädettäväksi uudella 18. lakiehdotuksella.

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

10 §.

Eduskunta on hyväksynyt 3.12.2002 luottolaitoslain toimilupaa koskevaan 10 §:ään uuden 5 momentin, jonka mukaan toimilupa voidaan antaa talletuspankin, luottoyhteisön tai maksuliikeyhteisön toimintaan. Laki (69/2003) on vahvistettu 31.1.2003, ja se tulee voimaan 15.2.2003. Valiokunta on lisännyt vastaavan säännöksen pykälän 1 momenttiin. Johtolauseeseen on tehty edellä olevasta johtuva muutos.

11 §.

Valiokunta on täsmentänyt 1 momentin sanamuotoa vastaamaan 2 momenttia. Lisäksi valiokunta on tiukentanut 3 momenttia siten, että Rahoitustarkastuksella on oikeus asettaa toimilupaan valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

17 a §.

Pykälän 1 ja 2 momenttia on täydennetty siten, että hallituksen varajäsenille ja varatoimitusjohtajalle asetetaan samat vaatimukset kuin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi 3 momenttia on täydennetty siten, että Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi henkilöä toimimasta myös hallituksen varajäsenenä tai varatoimitusjohtajana.

10. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

11 §.

Pykälän 2 momenttia on muutettu vastaamaan 2. lakiehdotuksen 11 §:n 3 momenttia. Säännöstä on tiukennettu siten, että Rahoitustarkastuksella on oikeus asettaa toimilupaan valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

12 b §.

Valiokunta on täydentänyt 1 ja 2 momenttia siten, että myös hallituksen varajäsenten ja varatoimitusjohtajan on täytettävä vastaavat sijoituspalveluyrityksen johtamisen edellytykset kuin hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan. Lisäksi 3 momenttia on täydennetty siten, että Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi henkilöä toimimasta myös hallituksen varajäsenenä tai varatoimitusjohtajana.

11. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

8 §.

Valiokunta on muuttanut ETA-alueen ulkopuolisen sijoituspalveluyrityksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen toimiluvan myöntämisen edellytyksiä vastaamaan 6. lakiehdotuksessa säädettävän ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin toimiluvalle asetettavia vaatimuksia.

13. Laki sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta

122 §.

Valiokunta on korjannut 1 momentin johtolauseessa olevan virheellisen viittauksen Rahoitustarkastuslakiin.

14. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Johtolause.

Valiokunta on täydentänyt johtolausetta 5 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdalla, koska siihen tehty muutos ei sisälly hallituksen esitykseen.

5 luvun 3 ja 5 §.

Luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 5 §:n 1 kohdassa on selvennetty yhtiölle ilmoitettavia ja sisäpiirin omistusta koskevaan rekisteriin merkittäviä arvopapereita koskevia tietoja.

10 luku 3 §.

Pykälän 5 momentissa on korjattu hallituksen esityksessä oleva virheellinen viittaus Rahoitustarkastuslakiin.

18. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksuista

Hallitus esittää Rahoitustarkastuksesta annetun lakiehdotuksen 38 §:n 2 momentissa, että kumottavan Rahoitustarkastuslain 20 §:ää, jossa säädetään Rahoitustarkastuksen toiminnasta johtuvien kustannusten kattamiseksi suoritettavasta valvontamaksusta, sovelletaan vuoden 2004 loppuun.

Hallituksen esityksen perusteluihin (s. 81) ja perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että valvontamaksusta säädetään erillisellä määräaikaisella lailla, jonka aikana tulee valmistella perustuslain vaatimukset täyttävä pysyväisluonteinen lainsäädännöllinen järjestely. Ehdotetut säännökset vastaavat kumottavan Rahoitustarkastuslain 20 §:ssä olevaa sääntelyä.

Säätämisjärjestys

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta säädetään uudella erillisellä määräaikaisella poikkeuslailla, joka ehdotetaan säädettäväksi perustuslain säätämisjärjestyksessä. Samalla valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi. Näin laki voidaan saattaa voimaan samaan aikaan Rahoitustarkastuslain kanssa. Poikkeuslain voimassaoloaikana tulee valmistella valvontamaksun pysyväisluonteinen lainsäädännöllinen perusta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 3.—9., 12. ja 15.—17. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina,

että 1., 2., 10., 11., 13 ja 14. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset),

että hyväksytään uusi 18. lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus),

että 18. lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

Rahoitustarkastuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Rahoitustarkastuksen asema

Rahoitustarkastus toimii Suomen Pankin yhteydessä.

Rahoitustarkastuksen hallintoon sovelletaan tämän lain lisäksi lakia Suomen Pankista (214/1998) ja muita Suomen Pankkia koskevia säännöksiä, jollei tässä laissa toisin säädetä. Rahoitustarkastuksen toimintaan sovelletaan hallintomenettelylakia (598/1982).

(3 mom. kuten HE)

(4 mom. poist.)

2 §

Tavoite

Rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteena on rahoitusmarkkinoiden vakaus ja luottamuksen säilyminen rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

3 §

Tehtävä

Rahoitustarkastus valvoo sen valvottaviksi säädettyjen ja muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaa niin kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään. Rahoitustarkastus ohjaa lisäksi rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan toiminnassaan hyviä menettelytapoja sekä edistää (poist.) tietämystä rahoitusmarkkinoista.

Vakuutus- ja eläkelaitosten ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta säädetään erikseen. (Uusi)

4 ja 5 §

(Kuten HE)

6 §

Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua muuta arvopaperipörssissä toimivaa kuin arvopaperinvälittäjää ja mainitun luvun 12 a §:ssä tarkoitetun muun julkisen kaupankäynnin muuta osapuolta kuin arvopaperinvälittäjää sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua ulkomaista optioyhteisöä ja mainitun luvun 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua muuta optioyhteisössä toimivaa;

(4—6 kohta kuten HE)

7) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 d §:n tai 4 a luvun 3 a §:n, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 3 a §:n, sijoitusrahastolain 16 §:n, luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 §:n, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 8 §:n nojalla on velvollinen tekemään Rahoitustarkastukselle ilmoituksen osakkeiden tai osuuksien hankinnasta ja luovutuksesta.

2 luku

Hallinto

7—9 §

(Kuten HE)

10 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnalla on seuraavat rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskevat tehtävät:

(1—4 kohta kuten HE)

5) tuomita maksettavaksi Rahoitustarkastuksen asettama uhkasakko

(5—12 kohta poist.)

(2 mom. kuten HE)

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, johtokunta ratkaisee ne laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka johtaja saattaa sen käsiteltäväksi. Johtokunta voi lisäksi ottaa ratkaistavakseen asian, joka lain tai Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen mukaan kuuluu johtajan tai muun virkamiehen ratkaistavaksi, jos asia voi merkittävästi vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai muuten merkittävästi rahoitusmarkkinoiden kehitykseen.

Johtokunnalle 1 momentin 2 (poist.) kohdan mukaan kuuluvaa päätösvaltaa voidaan työjärjestyksessä siirtää johtajalle merkitykseltään vähäisten asioiden osalta.

11 §

(Kuten HE)

12 §

Johtajan tehtävät

(1 mom. kuten HE)

Johtajan päätökset, jotka koskevat:

1) toimiluvan myöntämistä valvottavalle, toimilupaehtojen muuttamista, toimiluvan peruuttamista ja osuuspankkien yhteenliittymän purkamista samoin kuin valvottavan toiminnan rajoittamista tai, jos asiasta päättäminen kuuluu muulle viranomaiselle, toimiluvan peruuttamista tai toiminnan rajoittamista koskevaa esitystä;

2) valvottavien sääntöjen vahvistamista, lukuun ottamatta niihin tehtäviä vähäisiä muutoksia;

3) julkisen huomautuksen ja varoituksen antamista;

4) valvottavan velvoittamista ryhtymään toimenpiteisiin tekemänsä päätöksen täytäntöönpanon, toteuttamansa toimenpiteen tai menettelyn peruuttamiseksi taikka oikaisun aikaansaamiseksi;

5) valvottavan varojen jakamisen rajoittamista;

6) luottolaitostoiminnasta annetun lain 17 a §:n 3 momentissa ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 12 b §:n 3 momentissa tarkoitettua kieltoa;

7) rahoitusmarkkinoiden yleistä kehitystä koskevien merkittävien kannanottojen antamista julkisuuteen,

on ennen päätöksen tekemistä käsiteltävä johtokunnassa. (Uusi)

Jos 2 momentissa tarkoitettu päätös (poist.) on tehtävä kiireellisesti, johtaja voi ratkaista asian. Johtajan päätös on tällöin saatettava jälkikäteen johtokunnan käsiteltäväksi. (HE:n 2 mom.)

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

13 §

(Kuten HE)

3 luku

Valvontavaltuudet

14 §

(Kuten HE)

15 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus

(1—4 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada tarkastettavakseen valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot sellaisen yrityksen toimipaikassa, joka toimii valvottavan asiamiehenä tai joka valvottavan toimeksiannosta hoitaa tämän kirjanpitoon, tietojärjestelmään taikka riskienhallintaan tai muuhun sisäiseen valvontaan liittyviä tehtäviä.

(6 mom. kuten HE)

16 §

Tutkimuksen ilmaisukielto

Rahoitustarkastus voi kieltää sitä, joka on läsnä Rahoitustarkastuksen rikoksen tai rikkomuksen tutkimiseksi toimeenpanemassa tarkastuksessa tai jolta Rahoitustarkastus on pyytänyt tietoja tai selvityksiä rikoksen tai rikkomuksen tutkimiseksi, antamasta (poist.) tarkastuksesta tai pyytämistään tiedoista ja selvityksistä tietoa sille, johon tutkimus kohdistuu, tai muulle henkilölle. Kielto on annettava kirjallisena. Kiellon edellytyksiin ja voimassaoloon sovelletaan, mitä esitutkintalain (449/1987) 48 §:ssä säädetään. Kielto on voimassa muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää tai asiasta muualla laissa toisin säädetä.

(2 mom. kuten HE)

17 §

(Kuten HE)

18 §

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen

(1 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastus voi määrätä asiantuntijan palkkion maksettavaksi valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön varoista, jos asiantuntijan käyttämiselle on erityinen, valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön toiminnasta johtuva syy. Palkkion tulee vastata alan yleistä palkkiotasoa. Rahoitustarkastuksen on maksettava palkkio, jota ei saada perityksi valvottavalta tai muulta rahoitusmarkkinoilla toimivalta yhteisöltä tai säätiöltä.

19 §

Toimeenpanokielto

Rahoitustarkastus voi kieltää valvottavan tekemän päätöksen tai valvottavan suunnitteleman toimenpiteen toteutuksen tai muun menettelyn, jos se on ristiriidassa rahoitusmarkkinoita koskevien säännösten tai niiden nojalla annettujen määräysten taikka näihin säännöksiin perustuvien valvottavan sääntöjen tai toimiluvan kanssa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

20 §

(Kuten HE)

21 §

Kirjanpitomääräysten antaminen

Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 30 §:ssä tarkoitetulle rahoituslaitokselle valvonnan kannalta tarpeellisia teknisiä määräyksiä liiketapahtumien kirjaamisesta juoksevaan kirjanpitoon sekä taseen ulkopuolisten vastuiden kirjaamisesta poiketen siitä, mitä kirjanpitolain 2 luvun 4—10 §:ssä ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä säädetään.

22 §

Asiamiehen asettaminen

Rahoitustarkastus voi asettaa asiamiehen valvomaan valvottavan toimintaa, jos sen asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuutta tai väärinkäytöksiä taikka muu erityinen syy sitä edellyttää. Rahoitustarkastus määrää asiamiehelle valvottavan varoista maksettavan palkkion. Palkkion tulee vastata alan yleistä palkkiotasoa. Rahoitustarkastuksen on maksettava palkkio, jota ei saada perityksi valvottavalta.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

23 §

Sijoituspalvelujen tarjoamisen rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi enintään kolmeksi kuukaudeksi kieltää sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta tarjoamasta sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja sijoituspalveluja, (poist.) mainitun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja säilytys- ja hoitopalveluja sekä vastaanottamasta mainitun pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja varoja, jos sillä sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen taloudellisen tilan perusteella on aihetta epäillä, että sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta ilmeisesti uhkaa maksukyvyttömyys ja että sijoittajien korvausrahasto voi ilmeisesti joutua korvaamaan sijoittajien saamiset.

(2 mom. kuten HE)

24 §

(Kuten HE)

4 luku

Hallinnolliset seuraamukset

25 §

Julkinen huomautus

Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle ja muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle yhteisölle tai säätiölle julkisen huomautuksen, jos tämä tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee rahoitusmarkkinoita koskevien säännösten tai niiden nojalla annettujen määräysten (poist.) vastaisesti taikka jos valvottava tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee toimilupansa ehtojen vastaisesti eikä asia kokonaisuutena harkiten anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.

(2 mom. kuten HE)

Julkista huomautusta ei voida antaa, jos valvottava tai muu rahoitusmarkkinoilla toimiva on välittömästi virheen havaittuaan oma-aloitteisesti ryhtynyt asiassa korjaaviin toimenpiteisiin. (Uusi)

Julkisesta huomautuksesta on siitä tiedotettaessa käytävä ilmi, onko sen antamista koskeva päätös lainvoimainen. Jos muutoksenhakuviranomainen kumoaa tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen, Rahoitustarkastuksen on tiedotettava muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä vastaavalla tavalla kuin se on tiedottanut julkisen huomautuksen antamisesta. (HE:n 3 mom.)

(5 mom. kuten HE:n 4 mom.)

26 §

Julkinen varoitus

Rahoitustarkastus voi antaa 25 §:ssä mainitulle julkisen varoituksen, jos mainitussa pykälässä tarkoitettu menettely tai laiminlyönti on jatkuvaa tai toistuvaa taikka muuten niin moitittavaa, ettei julkista huomautusta ole pidettävä riittävänä. Julkiseen varoitukseen sovelletaan muuten, mitä (poist.) 25 §:ssä säädetään julkisesta huomautuksesta.

5 luku

Valvontayhteistyö ulkomaan valvontaviranomaisen kanssa

27—31 §

(Kuten HE)

6 luku

Rahoitustarkastuksen virkamiehiä koskevat säännökset

32 ja 33 §

(Kuten HE)

34 §

Ilmoitusvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenellä, varajäsenellä ja virkamiehellä on arvopaperimarkkinalain 5 luvun säännöksiä vastaava ilmoitusvelvollisuus Rahoitustarkastuksen johtokunnan pitämään luetteloon. Jokaisella on oikeus saada tietoja tässä momentissa tarkoitetusta luettelosta.

35 §

Tehtävästä pidättäminen

Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen on syytteessä virkarikoksesta tai tutkimuksen alaisena virkarikoksesta, pankkivaltuusto voi määrätä hänet syytteen tai tutkimuksen ajaksi pidätettäväksi tehtävästään ja menettämään palkkioetunsa.

7 luku

Erinäiset säännökset

36 §

Oikeus ja velvollisuus antaa tietoja

(1 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastuksella on oikeus ilmoittaa valvottaville, jos samalla velallisella havaitaan olevan niiltä huomattavia sitoumuksia tai velvoitteita taikka jos on syytä epäillä jonkun niiden asiakkaan toiminnan aiheuttavan niille vahinkoa. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa valvottavaa koskevia tietoja (poist.) arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle ja selvitysyhteisölle ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetulle optioyhteisölle ja arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitetulle arvopaperikeskukselle sekä muuta rahoitusmarkkinoilla toimivaa koskevia tietoja julkisen kaupankäynnin järjestäjälle, jos tietojen antaminen on välttämätöntä niille säädetyn valvontatehtävän tai niiden harjoittaman selvitystoiminnan luotettavuuden turvaamiseksi.

(3 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastuksen on viipymättä annettava valtiovarainministeriölle ja Suomen Pankille hallussaan olevat tiedot asioista, jotka Rahoitustarkastuksen arvion mukaan saattavat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa.

37 §

(Kuten HE)

8 luku

Voimaantulo

38 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

(1 mom. kuten HE)

(2 mom. poist.)

(2—4 mom. kuten HE:n 3—5 mom.)

_______________

2.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) 17 §:n 1 momentin 1 kohta,

muutetaan 8 §:n 3 momentti, 10 §, 11 §:n 1 momentin johtolause ja 2 momentti, 11 a §, 12 §:n 1 momentin johtolause ja 3—5 ja 7 momentti, 17 a, 27, 28 § ja 65 p §, 70 §:n 3 momentti, 80 § ja 104 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 3 momentti, 70 §:n 3 momentti ja 80 § laissa 1340/1997, 10 § osaksi laeissa 570/1996, 524/1998 ja 69/2003, 11 a § ja 12 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1500/2001, 12 §:n 5 ja 7 momentti mainitussa laissa 570/1996, 65 p § mainitussa laissa 524/1998 ja 17 a § laissa 45/2002, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 949/1996, uusi 1 momentti, jolloin nykyiset 1 ja 2 momentti siirtyvät muutettuina 2 ja 3 momentiksi, sekä uusi 4 momentti, seuraavasti:

8 §

(Kuten HE)

10 §

Toimilupa

Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta luottolaitoksen toimiluvan. Toimilupa voidaan antaa talletuspankin, luottoyhteisön tai maksuliikeyhteisön toimintaan. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

(2—4 mom. kuten HE)

11 §

Toimiluvan myöntäminen

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun selvityksen perusteella voidaan varmistua, että luottolaitos täyttää 2 momentissa säädetyt toimiluvan myöntämisen yleiset edellytykset sekä muualla tässä laissa luottolaitokselle säädetyt vaatimukset. Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle luottolaitokselle ennen sen rekisteröimistä.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan luottolaitoksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja. Rahoitustarkastus voi toimiluvan myöntämisen jälkeen luottolaitoksen hakemuksesta muuttaa toimiluvan ehtoja.

(4 mom. kuten HE)

11 a ja 12 §

(Kuten HE)

17 a §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön johtaminen

Luottolaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa luottolaitosta ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan on oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla on lisäksi oltava sellainen yleinen luottolaitostoiminnan tuntemus kuin luottolaitoksen toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton luottolaitoksen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka toimitusjohtajaksi tai varatoimitusjohtaksi.

Rahoitustarkastus voi määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toimimasta luottolaitoksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai varatoimitusjohtajana, jos

(1 ja 2 kohta kuten HE)

(4 mom. kuten HE)

27, 28, 65 p, 70, 80 ja 104 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

10.

Laki

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996) 12 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 9, 10, 10 a ja 11 §, 12 §:n 1 momentin johtolause ja 2, 4 ja 5 momentti, 12 b, 18 ja 19 §, 31 §:n 5 momentti, 34 §:n 1 momentin 1 kohta, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n 2 momentti ja 45 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi laissa 48/2002, 10 § osaksi laeissa 518/1998, 1521/2001 ja mainitussa laissa 48/2002, 10 a § ja 12 §:n 5 momentti laissa 1507/2001, 12 b § mainitussa laissa 48/2002, 12 §:n 4 momentti, 34 §:n 1 momentin 1 kohta, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n 2 momentti ja 45 §:n 2 momentti mainitussa laissa 518/1998, (poist.) 31 §:n 5 momentti laissa 1347/1997 (poist.), sekä

lisätään 12 §:ään sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 518/1998 ja 1507/2001, uusi 6 momentti seuraavasti:

9, 10 ja 10 a §

(Kuten HE)

11 §

Toimiluvan ehdot

(1 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

12 §

(Kuten HE)

12 b §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön johtaminen

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa sijoituspalveluyritystä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan on oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla on lisäksi oltava sellainen yleinen sijoituspalvelutoiminnan tuntemus kuin sijoituspalveluyrityksen toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka toimitusjohtajaksi tai varatoimitusjohtajaksi.

Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toimimasta sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai varatoimitusjohtajana, jos

(1 ja 2 kohta kuten HE)

(4 ja 5 mom. kuten HE)

18, 19, 31, 34, 39, 42 ja 45 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

11.

Laki

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 4 a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti, 6 §:n 3—5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 8 b §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin johtolause ja 2 ja 3 momentti sekä 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti ja 8 b §:n 1 momentti laissa 519/1998, seuraavasti:

4 a, 4 b, 6 ja 7 §

(Kuten HE)

8 §

Toimiluvan myöntäminen

Rahoitustarkastus voi myöntää Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneelle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan Suomeen perustettavaa sivuliikettä varten, jos sijoituspalveluyritykseen sen kotivaltiossa sovellettava lainsäädäntö vastaa kansainvälisesti hyväksyttyjä rahoitusvalvonnan sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevia suosituksia, sijoituspalveluyrityksen taloudelliset toimintaedellytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle sijoituspalvelujen tarjoamiselle asetettavat vaatimukset ja sijoituspalveluyritystä muutoinkin valvotaan sen kotivaltiossa riittävän tehokkaasti. Toimilupaa myönnettäessä on arvioitava sitä, vastaako sivuliikkeen kotivaltion sijoittajien korvausjärjestelmä korvausrahaston tarjoaman suojan tasoa ja laajuutta. Toimilupaa myöntäessään Rahoitustarkastus voi päättää sivuliikkeen jäsenyydestä korvausrahastossa.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 b, 9 ja 12 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

13.

Laki

sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 122 §, seuraavasti:

122 §

Rahoitustarkastuksen on asetettava Rahoitustarkastuksesta annetun lain ( / ) 22 §:ssä tarkoitettu asiamies huolehtimaan sijoitusrahaston lakkauttamisesta siten kuin siitä säädetään 119 §:ssä, jos

(1 ja 2 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

14.

Laki

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 7 luvun 1 §:n 2—4 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 momentti laissa 1517/2001 ja 3 ja 4 momentti laissa 581/1996, sekä

muutetaan 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti, 5 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta ja 5 §:n 1 momentti, 7 luvun 1 §:n 1 momentti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti,

sellaisena kuin ne ovat 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti ja 7 luvun 1 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1517/2001, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti laissa 321/1998 sekä 5 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta ja 5 §:n 1 momentti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti laissa 581/1996, seuraavasti:

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

11 §

(Kuten HE)

4 luku

Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tarjoaminen

5 a §

(Kuten HE)

5 luku

Sisäpiiriä koskevat säännökset

Ilmoitettavat tiedot

3 § (Uusi)

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön on tehtävään tullessaan ilmoitettava yhtiölle:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) omistamansa, 1 kohdassa tarkoitetun vajaavaltaisen sekä 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön omistamat yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit sekä tällaisiin arvopapereihin oikeuttavat muut arvopaperit; sekä tehtävässä ollessaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottajan on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen kohdalla hänen, hänen edunvalvonnassaan olevan vajaavaltaisen ja 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön omistamat ilmoitusvelvollisuuden alaiset arvopaperit sekä eriteltyinä kaupat ja muut luovutukset. Rekisterissä on vastaavasti oltava kunkin ilmoitusvelvollisuuden kohdalla tiedot 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

Valvontaviranomainen

1 §

(Kuten HE)

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

Muutoksenhaku

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 37 §:n 2 momenttia ei sovelleta muutoksenhakuun päätöksestä, joka koskee 3 luvun 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 5 momentissa sekä 6 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Valiokunnan uusi lakiehdotus

18.

Laki

Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

1 §

Rahoitustarkastuksen toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi sen valvottavien ja luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden on suoritettava valvontamaksu.

Maksujen määräämisessä noudatetaan, mitkä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Maksun viivästyessä peritään sille korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentin mukainen viivästyskorko.

Tämän lain perusteella määrätty maksu korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

2 §

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 20   ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää rahoitus- ja vakuutusvalvonnan yhdistämisen perusteet ja antaa asianmukaiset esityksensä eduskunnalle.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk (osittain)
 • jäs. Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Jouni Lehtimäki /kok
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​