TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2008 vp

TaVM 27/2008 vp - HE 209/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 209/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

johtaja Risto Paaermaa, lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen ja teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö

ekonomisti Heli Simola, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT

apulaisjohtaja Ari-Pekka Latti, Valtiokonttori

osastopäällikkö Kari Sartamo, Hämeen TE-keskus

osastopäällikkö Raimo Mäntyniemi, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

johtaja Timo Kekkonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto

vienti- ja projektirahoituksen päällikkö Aila Aho, Nordea Pankki Suomi Oyj (edusti Finanssialan Keskusliittoa)

ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät

ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj

Merkitään saapuneeksi kirjalliset lausunnot:

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Palkansaajien tutkimuslaitos PT.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera Oyj:n valtuuksia myöntää valtion vientitakuita lisättäisiin. Esityksen mukaan vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 10 miljardia euroa. Esityksellä korotettaisiin nykyisin voimassa olevaa enimmäismäärää 2,1 miljardilla eurolla. Esityksen tarkoituksena on turvata vientiyritysten ja niiden asiakkaiden rahoituksen saatavuus sekä varautua rahoitusmarkkinoiden likviditeettihäiriöstä erityisesti vientiyrityksille ja niiden asiakkaille aiheutuvaan rahoituksen saannin vaikeutumiseen.

Lakiesitys on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että esitys hyväksytään.

Esitys liittyy vientiyritysten tukipakettiin, johon esillä olevan esityksen lisäksi kuuluvat julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muutosesitys (HE 208/2008 vp) ja valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muutosesitys (210/2008 vp).

Esityksessä ehdotetaan, että Finnvera Oyj:n vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen vastuiden enimmäismäärä nostetaan 10 miljardiin euroon nykyisestä 7,9 miljardista eurosta. Nykyisestä valtuudesta on käytetty yli 70 prosenttia ja vientitakuiden kysyntä kasvaa edelleen voimakkaasti. Vientitakuiden avulla voidaan jakaa pankkien myöntämiin vientiluottoihin liittyvää riskiä. Takuilla voidaan myös taata vientiin liittyvää yritysten valmistusaikaista rahoitusta ja toimituksiin kohdistuvia vakuuksia ja takuita. Myös esitetty viennin jälleenrahoitusmalli (HE 208/2008 vp) lisää vientitakuiden kysyntää, sillä rahoituksen saaminen edellyttää, että hankkeelle on myönnetty vientitakuu.

Talousvaliokunta on julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamista koskevassa mietinnössään (TaVM 26/2008 vp) käsitellyt vallitsevaa poikkeuksellista rahoitusmarkkinoiden tilannetta, joka puoltaa vientitakuuvaltuuksien nostamista. Valiokunta pitää esitystä perusteltuna kilpailukykyisten yritysten taloudellisesti kannattavien vientihankkeiden toteutuksen ja tätä kautta työllisyyden turvaamiseksi. Ehdotettujen toimenpiteiden riittävyyden osalta valiokunta kuitenkin viittaa edellä mainitussa mietinnössä tehtyyn lausumaesitykseen, joka kattaa myös nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen liittyvien toimien vaikutusten seurannan, raportoinnin ja esitykset mahdollisesti tarvittavista valtion lisätoimista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Antti Vuolanne /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi