TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2009 vp

TaVM 27/2009 vp - HE 111/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 8 päivänä syyskuuta 2009 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista (HE 111/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yli-insinööri  Pentti Puhakka, työ- ja elinkeinoministeriö

johtava asiantuntija Antti Kivipuro, Energiamarkkinavirasto

lakimies Jukka Kaakkola, Kuluttajavirasto

johtava asiantuntija Pertti Koski, Motiva Oy

toimitusjohtaja Pasi Hurri, BaseN Oy

johtaja Jukka Niemi, Helsingin Energia

toimitusjohtaja Jussi Lehto, Keravan Energia Oy

myyntijohtaja Asmo Rantanen, Lahti Energia Oy

toimitusjohtaja Hannu Linna, Vaasan Sähkö Oy

asiantuntija Sirpa Leino, Energiateollisuus ry

ympäristöekonomisti Johanna Hietamäki, Suomen Yrittäjät

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Vatajankosken Sähkö Oy.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista. Lain tavoitteena on edistää loppukäyttäjien energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Lain keskeisenä päämääränä on luoda edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta parantavien ja energiansäästöä aikaansaavien päätösten tekemiselle energian mittausta, laskutusta ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon antamista sääntelemällä. Lailla edistettäisiin energiansäästöä ja vähennettäisiin energiantuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavutettaisiin kustannussäästöjä energian loppukäyttäjille.

Lakia sovellettaisiin kaikkiin energiayhtiöihin, jotka myyvät tai jakelevat loppukäyttäjille sähköä taikka myyvät kaukolämpöä, kaukojäähdytystä tai polttoainetta. Lailla säädettäisiin energiayhtiöille velvollisuus tarjota loppukäyttäjille energian mittaamiseen ja laskutukseen liittyviä palveluja, joilla on vaikutusta energiatehokkuuden parantumiseen. Energian vähittäismyyjä velvoitettaisiin toimittamaan loppukäyttäjälle myös vuotuinen raportti tämän energiankäytöstä. Lisäksi energiayhtiöille säädettäisiin velvollisuus toimittaa viranomaisille energiankulutusta koskevia tietoja. Esitys täydentäisi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmää. Energiatehokkuussopimuksiin kirjatut ja niissä edellytetyt toimenpiteet energiayhtiöille ovat pääsääntöisesti yhteneväiset tai vaativammat kuin tästä laista energiayhtiöille aiheutuvat velvoitteet ovat lukuun ottamatta vaatimusta antaa pyynnöstä selvitys energian myyntiä koskevista tiedoista, jotka olisivat energiatehokkuuden seuraamisen ja edistämisen kannalta tarpeellisia.

Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/32/EY). Muilta osin direktiivi pannaan täytäntöön valtiovallan ja eri toimijoiden välillä solmituilla energiatehokkuussopimuksilla ja erikseen ehdotettavalla lailla julkisyhteisöjen energiatehokkuudesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lain tavoitteena on edistää energian säästäväistä ja tehokasta käyttöä. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että lain mukaisilla menettelyillä saavutetaan kotitalouksien sähkönkäytössä 5—10 prosentin säästö. Vaikutus muiden energiamuotojen käyttöön arvioidaan olevan samansuuntainen.

Talousvaliokunta pitää tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeänä laissa säädettävää raportointivelvollisuutta. Energian vähittäismyyjän on toimitettava loppuasiakkaalle tietoa energiankulutuksesta, vertailutietoja ja tietoja energiatehokkuuden parantamisesta. Näin asiakas voi tarkkailla ja säädellä energiankulutustaan ja vaikuttaa häneltä perittäviin kustannuksiin.

Sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (6/2009) edellytetään, että sähkönkulutuksen mittauksen tulee perustua siirtymäajan jälkeen, vuoden 2014 alusta lukien, tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etäluentaan.

Talousvaliokunta huomauttaa, että energiamarkkinoilla toimivat yritykset voivat ilman lainsäädännön velvoitteita kehittää ja ottaa käyttöön yhteistyössä asiakkaidensa kanssa mittaustekniikkaa, joka antaa loppukäyttäjälle reaaliaikaisen tiedon energian kulutuksesta. Asiakkaalle on annettava tietoa uudella teknologialla saavutettavista hyödyistä ja sen käyttöönotosta loppukäyttäjälle aiheutuvista kustannuksista. Myös lämmön- ja vedenkulutuksen seurantaa tulee aktiivisesti edistää.

Valiokunta pitää asianmukaisena, että julkisella tuella edistetään energiaa säästävän teknologian kehittämistä ja luodaan edellytykset energiatehokkuutta edistävän teknologian käyttöönotolle.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen