TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2008 vp

TaVM 28/2008 vp - HE 210/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta (HE 210/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

johtaja Risto Paaermaa, lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen ja teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö

ekonomisti Heli Simola, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT

apulaisjohtaja Ari-Pekka Latti, Valtiokonttori

osastopäällikkö Kari Sartamo, Hämeen TE-keskus

osastopäällikkö Raimo Mäntyniemi, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

johtaja Timo Kekkonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto

vienti- ja projektirahoituksen päällikkö Aila Aho, Nordea Pankki Suomi Oyj (edusti Finanssialan Keskusliittoa)

ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät

ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj

Merkitään saapuneeksi kirjalliset lausunnot:

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Palkansaajien tutkimuslaitos PT.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan Finnvera Oyj:n tehtäviä lisättäisiin siten, että yhtiö voisi harjoittaa rahoitustoimintaa hankkimalla varoja viennin rahoittamiseksi. Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi valtioneuvoston oikeutta antaa omavelkaisia takauksia kotimaisiin ja ulkomaisiin lainoihin liittyviin koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimuksiin.

Varojen hankintaan liittyen ehdotetaan, että Finnvera Oyj:n ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen pääomaa ja niihin liittyvien koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimusten nimellismäärää, joihin valtioneuvosto on antanut valtion omavelkaisia takauksia, yhteismäärältään korotettaisiin 1,9 miljardilla eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti takaisin maksamatta ja koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimuksia nimellismäärältään yhteensä enintään 3,1 miljardia euroa.

Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa viennin rahoituksen jatkuvuus rahoituskriisin aikana ja turvata suomalaisten viejien kilpailukyky muiden maiden viejäyrityksiin nähden.

Enimmäismäärän korotuksessa ehdotetaan otettavaksi huomioon Finnvera Oyj:n kotimaan toiminnan varainhankintaan liittyvä takaustarve.

Lakiehdotus on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2009 alusta lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että esitys hyväksytään jäljempänä todetuin vähäisin muutoksin.

Esitys liittyy vientiyritysten tukipakettiin, johon esillä olevan esityksen lisäksi kuuluvat julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muutosesitys (HE 208/2008 vp) ja vientitakuista annetun lain muutosesitys (HE 209/2008 vp).

Esityksessä ehdotetaan, että Finnvera Oyj:n tehtäviin lisätään varojen hankkiminen viennin rahoitukseen. Esitys liittyy nk. viennin jälleenrahoitusmallin käyttöönottoon (HE 208/2008 vp). Jälleenrahoitus on tarkoitus kattaa esisijaisesti talousarvioon otettavalla Suomen Vientiluotolle osoitetulla lainoituksella ja toissijaisesti Finnvera Oyj:n markkinoilta hankkimalla rahoituksella. Esitys mahdollistaa Finnveran rahoitusosuuden hankkimisen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan nostettavaksi valtion omavelkaisten takausten anto-oikeutta. Takaukset turvaavat osaltaan Finnveran mahdollisuuksia hankkia markkinoilta kohtuuhintaista rahoitusta.

Talousvaliokunta on julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamista koskevassa mietinnössään (TaVM 26/2008 vp) käsitellyt vallitsevaa poikkeuksellista rahoitusmarkkinoiden tilannetta, joka puoltaa esitettyjä toimia. Valiokunta pitää esitystä perusteltuna kilpailukykyisten yritysten taloudellisesti kannattavien vientihankkeiden toteutuksen ja tätä kautta työllisyyden turvaamiseksi. Ehdotettujen toimien riittävyyden osalta valiokunta kuitenkin viittaa edellä mainitussa mietinnössä olevaan lausumaesitykseen, joka kattaa myös nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen liittyvien toimien seurannan, raportoinnin ja esitykset mahdollisesti tarvittavista valtion lisätoimista.

Yksityiskohtaiset perustelut

Lain nimike.

Nimikkeeseen on tehty säädöstekninen muutos ja korjattu kirjoitusvirhe.

Johtolause.

Johtolauseeseen on lisätty valiokunnan muutettavaksi esittämä 4 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on laissa 987/2006.

4 §.

Ehdotuksen mukaisesti Finnvera Oyj:n varainhankinta laajenee koskemaan myös viennin rahoitusta. Voimassa olevan 4 §:n mukaisesti Finnvera Oyj:n on pyrittävä siihen, että sen toiminnasta aiheutuvat menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa toiminnasta saatavilla tuloilla. Pykälän 4 momentin mukaisesti yhtiön taseessa on vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto sekä kotimaan toiminnan rahasto, joihin toiminnasta kertyvät voitot siirretään. Valiokunta esittää, että momentin sanamuotoa muutetaan siten, että se kattaa myös yhtiön uuden eli viennin rahoitukseen liittyvän toiminnan. Muutoksen myötä viennin rahoittamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan kohdistaa vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon, jolloin ne eivät jää rasittamaan kotimaan toiminnan tulosta. Jälleenrahoitusmallissa ainoastaan vientitakuusta aiheutuva tappio voidaan toissijaisesti kattaa valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) 5 §:n 1 momentin mukaisesti valtiontakuurahastosta.

Rahoituksen hankinnan laajentuessa kattamaan myös vientiin liittyvän rahoituksen, lainkohdassa esitetään selvennettäväksi vastaavasti myös kotimaan toimintaan liittyvää sääntelyä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä kesäkuuta 1998 valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 8 a §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti laissa 1239/2004, 4 §:n 4 momentti laissa 987/2006 ja 8 a § laissa 992/2005, seuraavasti:

2 §

(Kuten HE)

4 § (Uusi)

Taloudelliset toimintaperiaatteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhtiön taseessa on vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto sekä kotimaan toiminnan rahasto. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta sekä varojen hankinnasta viennin rahoittamiseksi kertyvät vuosittaiset voitot siirretään vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon ja kotimaan toiminnasta ja siihen liittyvästä varojen hankinnasta kertyvät vuosittaiset voitot kotimaan toiminnan rahastoon. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoa voi käyttää vain valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetusta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta aiheutuvan tappion kattamiseen sekä varojen hankinnasta viennin rahoittamiseksi aiheutuvan tappion kattamiseen ja kotimaan toiminnan rahastoa voi käyttää vain kotimaan toiminnasta ja siihen liittyvästä varojen hankinnasta kertyneiden tappioiden kattamiseen. Rahastot kuuluvat taseessa vapaaseen omaan pääomaan.

8 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Antti Vuolanne /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi