TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2010 vp

TaVM 28/2010 vp - HE 178/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 5 päivänä lokakuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 178/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, Finanssivalvonta

asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssialan Keskusliitto, edustaen myös Liikennevakuutuskeskusta

sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, edustaen palkansaajakeskusjärjestöjä

aktuaarijohtaja Jarmo Jacobsson, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia. Lain mukaan lakisääteistä vahinkovakuutusta (lakisääteinen tapaturmavakuutus, liikennevakuutus ja potilasvakuutus) harjoittavat vakuutusyhtiöt ovat yhteisvastuussa selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen jotain kyseistä vakuutustoimintaa harjoittavan vakuutusyhtiön turvaamatta jääneistä korvaussaatavista. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen osalta vakuutusyhtiöiden on lisäksi ennakolta varauduttava mahdolliseen yhteisvastuuseen muodostamalla taseeseen erityinen yhteistakuuerä. Esityksessä ehdotetaan, että yhteistakuuerän muodossa tapahtuvasta ennakkovarautumisesta luovutaan ja erään kuuluvat varat palautetaan pääosin niille tahoille, joilta ne on aikanaan kerätty.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Talousvaliokunnan saamien lausuntojen mukaan yhteistakuuerästä luopumisella ei vaaranneta vakuutettujen etuja.

Talousvaliokunta pitää vakuutettujen kannalta olennaisen tärkeänä, että vakuutusyhtiöiden yhteisvastuu säilyy vastaisuudessakin selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen vakuutusyhtiön turvaamatta jääneistä korvaussaatavista lakisääteisessä vahinkovakuuttamisessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen