TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2006 vp

TaVM 29/2006 vp - HE 174/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Jyrki Knuutinen, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

markkinavalvoja Ville Kajala, Rahoitustarkastus

talouspoliittinen asiamies Päivi Räty, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

KHT Pekka Pajamo, KHT-yhdistys ry

lakimies Timo Rintanen, OMX Exchanges Oy

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Finanssialan Keskusliitto ja Osakesäästäjien Keskusliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä saatetaan kansallisesti voimaan avoimuusdirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston 15 päivänä joulukuuta 2004 antama direktiivi 2004/109/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta) sekä direktiivin nojalla annettuja komission täytäntöönpanotoimia.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta ehdotetaan tarkistettavaksi. Muutokset kohdistuvat erityisesti arvopaperimarkkinalain soveltamisalaan ja 2 lukuun.

Arvopaperimarkkinalain soveltamisalaa säännöllisen tiedonantovelvollisuuden ja liputusvelvollisuuden osalta muutetaan vastaamaan kotivaltioperiaatetta.

Osakkeiden ja niihin rinnastettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden osavuosikatsaukset ehdotetaan laadittaviksi osavuosikatsauksia koskevia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Liikkeeseenlaskija voisi kuitenkin päättää laatia osavuosikatsaukseen suppean taulukko-osan tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Valtiovarainministeriön asetuksella ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin suppean taulukko-osan sisällöstä.

Osakkeiden ja niihin rinnastettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijat voivat eräin edellytyksin päättää, etteivät ne julkaise osavuosikatsauksia tilikauden ensimmäiseltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Osavuosikatsauksen sijaan on tällöin julkaistava johdon osavuotinen selvitys tilikauden ensimmäisen ja toisen puolivuotiskauden aikana. Valtiovarainministeriön asetuksella ehdotetaan säädettäväksi liikkeeseenlaskijan päätökselle asetettavista edellytyksistä.

Esityksen mukaisesti liikkeeseenlaskijan on pidettävä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistetut tiedot yleisön saatavilla Internet-verkkosivuillaan viiden vuoden ajan. Julkisen kaupankäynnin järjestäjän on pidettävä yleisön saatavilla ja säilytettävä sille toimitetut julkistetut tiedot vähintään viiden vuoden ajan.

Avoimuusdirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Esityksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja parantaa liikkeeseenlaskijoita koskevan säännöllisen informaation saatavuutta. Esitys edistää osaltaan EU:n rahoitusmarkkinoiden yhtenäistymistä. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja lähinnä voimaantulosäännökseen liittyvin muutosehdotuksin.

Esityksellä täytäntöönpantavassa avoimuusdirektiivissä määritetään vähimmäisvaatimukset julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden säännölliselle tiedonantovelvollisuudelle ja omistusosuuksien julkistamiselle. Direktiivillä luodaan myös perusta Euroopan talousalueen laajuiselle kansalliset tiedotevarastot yhdistävälle sähköiselle tietoverkolle. Tämä edistää ja helpottaa sijoittajien tiedonsaantimahdollisuuksia. Kansallinen lainsäädäntömme vastaa jo suurelta osin direktiivin vaatimuksia. Merkittävimpinä muutoksina valiokunta pitää kotivaltioperiaatteen käyttöönottamista sekä muutoksia osavuosikatsauksia koskevaan sääntelyyn.

Kotivaltioperiaatteen käyttöönotto tarkoittaa, että arvopaperimarkkinalain liikkeeseenlaskijan raportointivelvollisuuteen liittyviä säännöksiä sovelletaan kaikkiin niihin liikkeeseenlaskijoihin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Suomi. Näin menetellään riippumatta siitä, onko liikkeeseenlaskijan arvopaperi kaupankäynnin kohteena Suomessa vai toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vastaavasti sellaiseen arvopaperin liikkeeseenlaskijaan, jonka kotivaltio on muu Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio kuin Suomi, sovellettaan asianomaisen valtion lainsäädäntöä myös silloin, kun arvopaperilla käydään kauppaa Suomessa. Vastaanottavana jäsenvaltiona Suomi ei voi asettaa näille liikkeeseenlaskijoille niiden kotijäsenvaltion vaatimukset ylittäviä velvollisuuksia. Esitys ei muuta Rahoitustarkastuksen asemaa tai tehtäviä markkinoita valvona viranomaisena.

Kansallisen sääntelyn ehdotetaan edelleen olevan tietyiltä osin direktiivin minimisääntelyä pidemmälle menevää. Näin olisi erityisesti osavuosikatsausten osalta. Direktiivi edellyttää tältä osin, että osakkeiden ja joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava tilikauden ensimmäiset kuusi kuukautta kattava puolivuotiskatsaus. Esityksessä kuitenkin ehdotetaan, että kansallisesti pidetään voimassa nykyinen sääntely, jonka mukaisesti osakkeiden tai niihin rinnastettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden on laadittava osavuosikatsaus tilikauden kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Tietyin, erityisesti pieniin yrityksiin liittyvin erityisedellytyksin yritys voi myös päättää olla antamatta tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausta. Sen sijasta tulee antaa johdon osavuotinen selvitys. Edellä mainituilta kuukausilta annettavat osavuosikatsaukset voidaan myös laatia sisällöltään suppeammassa muodossa valtiovarainministeriön asetuksessa tarkemmin säädettävällä tavalla. Poikkeusmahdollisuudet alentaisivat liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia nykysääntelyyn verrattuna.

Talousvaliokunta pitää esityksen linjauksia perusteltuina. Kotivaltioperiaatteen käyttöönotto on periaatteellisesti merkittävin direktiivin edellyttämistä muutoksista nykysääntelyyn. Uuden sääntelyn vaikutusten arvioidaan kuitenkin tältä osin kohdistuvan enemmän koko Euroopan talousalueen kattavaan markkina-alueeseen kuin suoraan Suomeen.

Ehdotetussa sääntelyssä on pyritty löytämään tasapaino sijoittajansuojan ja arvopaperimarkkinoiden toimivuuden välillä. Sijoittajien kannalta ehdotusten voidaan arvioida parantavan mahdollisuuksia saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa koko Euroopan talousalueen markkinoista. Sääntelyn muutoksista ei toisaalta arvioida aiheutuvan toimijoille merkittäviä lisäkustannuksia. Pienille yrityksille tietojen julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia pyritään jopa vähentämään nykyisestä edellä mainittujen uusien poikkeussäännösten avulla.

Eduskunta on kesäkuussa 2005 arvopaperimarkkinalain muuttamisesta annettua hallituksen esitystä (HE 38/2005 vp) koskevassa vastauksessaan (EV 71/2005 vp) edellyttänyt, että hallitus, saatuaan kokemuksia myös uudesta voimaantulevasta lainsäädännöstä, ryhtyy valmistelemaan arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta siinä ilmenneiden tulkintaongelmien poistamiseksi. Talousvaliokunta toteaa, ettei uudistusprosessi ole vieläkään alkanut, ja kiinnittää jälleen vakavaa huomiota arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen tarpeeseen. Laki on ollut voimassa elokuusta 1989 lukien. Lähes kahdenkymmenen voimassaolovuoden aikana arvopaperimarkkinat ovat kehittyneet voimakkaasti, minkä vuoksi lakia on muutettu jo yhteensä 31 kertaa ja sen nojalla on annettu 16 alemmanasteista säädöstä. Useat säännösmuutokset samoin kuin lain voimassaolon aikana muuttunut sääntelytekniikka eivät ole omiaan edistämään arvopaperimarkkinasääntelyn selkeyttä. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa (s. 22) viitataan mahdolliseen arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistukseen. Valiokuntakäsittelyn kuluessa on kuitenkin täsmennetty, että kokonaisuudistusta on tarkoitus ryhtyä valmistelemaan vuoden 2007 aikana. Uudistustyön viivästymisen syyksi on ilmoitettu EU:n rahoitusmarkkinoiden uudistamisesta koituneet useat lain osauudistukset, jotka ovat sitoneet lainvalmisteluresursseja. Hallituksen tarkoituksena on tehdä nykyiseen lakiin vielä rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät muutokset, minkä jälkeen aloitettaisiin lakiuudistuksen laajuuden ja tavoitteiden arviointityö. Talousvaliokunta kiirehtii tämän työn aloittamista.

Yksityiskohtaiset perustelut

2 luvun 5 a §.

Pykälään on tehty tekninen muutos, jossa termi "vuositilinpäätös" on korvattu arvopaperimarkkinalaissa muutenkin käytössä olevalla termillä "tilinpäätös".

2 luvun 6 §.

Pykälässä säädetään tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Säännöksen 4 momentissa viitataan uuteen, vielä eduskunnan käsittelyssä olevaan tilintarkastuslakiin (HE 194/2006 vp). Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että momentti muutetaan vastaamaan voimassa olevaa vastaavaa lainkohtaa, joka perustuu voimassa olevaan tilintarkastuslakiin (936/1994). Momentissa ehdotetut, uuteen osakeyhtiölakiin (624/2006) perustuvat muutosesitykset pysyvät hallituksen esityksen mukaisina.

2 luvun 10 e §.

Pykälässä säädetään oikeudesta antaa lain täytäntöönpanoon liittyviä tarkempia säännöksiä. Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että Rahoitustarkastukselle annetaan oikeus antaa tarkempia ohjeita ja lausuntoja 2 momentin 1 kohdan nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettujen tietojen osalta. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti tällaisia säännöksiä on pidetty tarpeettomina, koska viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri valtuutustakin (esim. PeVL 48/2006 vp). Edellä olevan vuoksi valiokunta ehdottaa, että Rahoitustarkastukselle annetaan oikeus antaa vastaavista kysymyksistä määräyksiä. Oikeus olisi yhdenmukainen Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 4 §:n 1 momentin 4 kohdan kanssa, jossa säädetään Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa lain soveltamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä niin kuin laissa erikseen säädetään. Koska ehdotettu säännös liittyy viranomaistehtävien siirtämiseen kirjanpitolautakunnalta Rahoitustarkastukselle, on määräystenkin osalta aiheellista säilyttää Rahoitustarkastuksella velvollisuus pyytää lausunto kirjanpitolautakunnalta.

Lisäksi valiokunta on teknisenä muutoksena muuttanut pykälän 2 momentin vastaamaan ehdotuksen rinnakkaistekstin sisältöä.

Voimaantulosäännös.

Esityksen mukaisesti laki oli tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2007. Lain voimaantulon lykkääntyminen samoin kuin tietyt, hallituksen esityksen antamisen jälkeen saadut lisätiedot edellyttävät muutoksia voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 3 ja 4 momenttiin, jotta liikkeeseenlaskijoille voidaan varata kohtuullinen aika ottaa uudet säännökset huomioon.

Ehdotetun säännöksen mukaisesti lakia sovelletaan kaikkiin sen voimaantulon jälkeen julkistettaviin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin. Useimmilla lain soveltamislalaan kuuluvilla yhtiöillä on tilikautena 1.1.—31.12., ja ne julkistavat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa helmi-maaliskuussa. Valmistelutyö on tältä osin jo pitkällä. Ehdotetut säännökset poikkeavat voimassa olevien säännösten mukaisista vaatimuksista siinä määrin, että listayhtiöiden on vaikeaa muuttaa tilinpäätöksiään ja toimintakertomuksiaan uusien vaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä viivästyksiä ja lisäkustannuksia. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, ettei uusia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältövaatimuksia sovelleta ennen lain voimaantuloa päättyneeseen tilikauteen. Talousvaliokunta ehdottaa, että säännöksen 3 momenttia muutetaan vastaavasti.

Valiokunnan ehdottamaa muutosta puoltavat myös komission antamat epäviralliset tulkintaohjeet, joiden mukaisesti avoimuusdirektiivi voidaan panna täytäntöön siten, että liikkeeseenlaskija, jonka tietty katsauskausi on alkanut ennen direktiivin täytäntöönpanoa, voi antaa tiedot vanhojen säännösten mukaisesti. Sisällön osalta merkittävää on tämän mukaisesti katsauskauden alkamishetki suhteessa direktiivin täytäntöönpanoon ja julkistamisen osalta katsauskauden päättymishetki.

Valiokunta ehdottaa muutosta myös muun kuin oman pääoman ehtoisen arvopaperin liikkeeseenlaskijoiden velvollisuuteen ryhtyä soveltamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS) osavuosikatsausten osalta. Myös tältä osin uusien sääntöjen käyttöönotto edellyttää ehdotettua pidempää siirtymäaikaa. Esityksen mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan muun kuin oman pääoman ehtoisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan tulee laatia osavuosikatsauksensa lain voimaantulon jälkeen alkavilta katsauskausilta IFRS-standardien mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1606/2002, ns. IAS-asetus, sallii pidemmän voimaantuloajan. Asetuksen mukaan tällaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan on laadittava tilinpäätöksensä IFRS-standardin mukaisesti ensimmäisen kerran 1.1.2007 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta eli aikaisintaan vuonna 2008. Asetuksessa ei oteta kantaa osavuosikatsauksiin. Valiokunta ehdottaa, että säännöksen 3 momenttia muutetaan yhteisösääntelyn asettamissa rajoissa siten, että lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 ja 6 kohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan ei ole pakollista noudattaa IFRS-standardeja vielä kuluvana vuotena lain edellyttämään kuudelta kuukaudelta annettavaan osavuosikatsaukseen. Muutos on erityisen tärkeä niille liikkeeseenlaskijoille, joiden joukkovelkakirjat erääntyvät vuoden 2007 aikana. Valiokunnan ehdottama muutos ei koskisi osakkeiden ja niihin rinnastettavien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoita, joiden tulee esityksessä ehdotetulla tavalla noudattaa uusia säännöksiä jo 1.1.2007 alkaneen tilikauden osalta. Pörssiyhtiöt noudattavat jo kirjanpidossaan IFRS-standardia, joten uusien säännösten voimaantulo ei aiheuta niille huomattavia uusia velvollisuuksia.

Lain voimaantulon lykkääntymisen vuoksi valiokunta ehdottaa säännöksen 4 momenttia muutettavaksi siten, että johdon osavuotisen selvityksen antamisvelvollisuuden osalta poistetaan viittaus 1.1.2007 tai sitä ennen alkaneeseen tilikauteen ja korvataan se viittauksella ennen lain voimaantuloa alkaneeseen tilikauteen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 5 a §:n edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin se on laissa 105/1999,

muutetaan 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 2 luvun 5 ja 5 a §, 6 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 6 a, 9, 10, 10 b, 10 c ja 11 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 740/1993, 2 luvun 5 § mainitussa laissa 105/1999 ja laissa 1517/2001, 5 a §, 6 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 6 a ja 10 § mainitussa laissa 105/1999, 9 § viimeksi mainitussa laissa ja laissa 442/2006, 10 b § mainitussa laissa 1517/2001, 10 c § laissa 448/2005 sekä 11 § mainituissa laeissa 105/1999 ja 1517/2001 sekä laeissa 600/2003, 297/2005 ja 448/2005, sekä

lisätään 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 740/1993, 297/2005, 448/2005 ja 442/2006 sekä laeissa 321/1998 ja 228/2004, uusi 3—6 momentti, jolloin nykyinen 3—6 momentti siirtyvät 7—10 momentiksi, 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 321/1998, 228/2004, 448/2005 sekä laeissa 581/1996 ja 522/1998, uusi 10 momentti, 2 lukuun uusi 5 b §, uusi 5 c § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 5 d § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 6 c § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 6 d § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 10 d § ja sen edelle uusi väliotsikko, uusi 10 e § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä 3 lukuun uusi 15 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala

1 ja 4 §

(Kuten HE)

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

Osavuosikatsaus

5 §

(Kuten HE)

5 a §

Osavuosikatsauksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta. Osavuosikatsaus on laadittava noudattaen samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa.

(2—7 mom. kuten HE)

5 b §

(Kuten HE)

Johdon osavuotinen selvitys

5 c §

(Kuten HE)

Pidennetyn tilikauden osavuosikatsaus

5 d §

(Kuten HE)

Tilinpäätös ja toimintakertomus

6 §

(1—3 mom. kuten HE)

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ohessa on julkistettava tilintarkastuskertomus. Jos tilikauden aikana kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta tai pidennetyn tilikauden 12 ensimmäiseltä kuukaudelta laadittua osavuosikatsausta ei tilintarkastajien käsityksen mukaan ole laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti, tästä on ilmoitettava tilintarkastuskertomuksessa. Liikkeeseenlaskijan on kuitenkin julkistettava tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus välittömästi, jos tilintarkastajat tilintarkastuskertomuksessa:

1) toteavat, että tilinpäätöstä ei ole laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) toteavat, että tilinpäätös ei anna kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeaa ja riittävää kuvaa liikkeeseenlaskijan tai sen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, johon liikkeeseenlaskija kuuluu;

3) toteavat, että tilinpäätöstä ei tulisi vahvistaa;

4) eivät yhdy hallituksen tekemään tuloksen käsittelyä koskevaan ehdotukseen;

5) toteavat, että vastuuvapautta ei tulisi myöntää; taikka

6) esittävät muun muistutuksen suorittamansa tarkastuksen perusteella.

Tilinpäätöstiedote

6 a §

(Kuten HE)

Tietojen toimittaminen ja esilläpito

6 c §

(Kuten HE)

Yhtiökokous ja joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous

6 d §

(Kuten HE)

Liputusvelvollisuus

9, 10 ja 10 b §

(Kuten HE)

Vuosikooste julkistetuista tiedoista

10 c §

(Kuten HE)

Julkistettujen tietojen saatavilla pitäminen

10 d §

(Kuten HE)

Tarkemmat säännökset

10 e §

(1 mom. kuten HE)

Sijoittajien asemaa vaarantamatta ja jäsenvaltion Euroopan yhteisön säännösten mukaisen toimivallan rajoissa valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:

1) osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen selvityksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöstiedotteen sisällöstä ja julkistamisesta sekä niitä koskevista poikkeuksista;

(2—4 kohta kuten HE)

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia määräyksiä 2 momentin 1 kohdan nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettujen tietojen osalta. Rahoitustarkastuksen on ennen ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun määräyksen antamista pyydettävä siitä kirjanpitolain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjanpitolautakunnan lausunto.

Poikkeusten myöntäminen

11 §

(Kuten HE)

3 luku

Julkinen kaupankäynti ja muu ammattimaisesti järjestetty kaupankäyntimenettely arvopapereilla

Kaupankäyntipäiviä koskeva kalenteri

15 a §

(Kuten HE)

_______________

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Lakia sovelletaan lain voimaan tultua julkistettavaan tilinpäätökseen, toimintakertomukseen, tilinpäätöstiedotteeseen ja osavuosikatsaukseen. Liikkeeseenlaskija saa kuitenkin laatia tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti siltä tilikaudelta ja siltä katsauskaudelta, joka on päättynyt ennen lain voimaantuloa. Lisäksi 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 tai 6 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskija voi laatia osavuosikatsauksen lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sitä ennen alkaneelta tilikaudelta.

Liikkeeseenlaskija saa antaa 2 luvun 5 c §:ssä tarkoitetun johdon osavuotisen selvityksen myös sellaisen tilikauden aikana, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettu tieto on julkistettava ennen lain voimaantuloa alkaneen tilikauden osalta viimeistään kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

_______________

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Iivo Polvi /vas
 • Roger Jansson /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Tuula  Kulovesi

​​​​