TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2008 vp

TaVM 29/2008 vp - HE 211/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 211/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

johtaja Risto Paaermaa, lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen ja teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö

ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

ekonomisti Heli Simola, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT

apulaisjohtaja Ari-Pekka Latti, Valtiokonttori

osastopäällikkö Kari Sartamo, Hämeen TE-keskus

osastopäällikkö Raimo Mäntyniemi, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

johtaja Timo Kekkonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto

vienti- ja projektirahoituksen päällikkö Aila Aho, Nordea Pankki Suomi Oyj (edusti Finanssialan Keskusliittoa)

ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät

toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj

Merkitään saapuneeksi kirjalliset lausunnot:

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Palkansaajien tutkimuslaitos PT.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön, Finnvera Oyj:n mahdollisuuksia myöntää uusia luottoja ja takauksia lisättäisiin. Esityksessä ehdotetaan, että Finnvera Oyj:n myöntämien luottojen pääomaa saisi samanaikaisesti olla takaisin maksamatta ja takauksia pääomaltaan voimassa yhteensä enintään 3,2 miljardia euroa. Esityksellä korotettaisiin nykyisin voimassa olevaa enimmäismäärää 600 000 000 eurolla. Esityksen tarkoituksena on turvata yritysten rahoituksen häiriötön jatkuminen sekä varautua rahoitusmarkkinoiden häiriöstä erityisesti pk-yrityksille aiheutuvaan rahoituksen saannin vaikeutumiseen.

Lakiehdotus on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2009 alusta lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että esitys hyväksytään.

Esityksessä ehdotetaan, että valtion luotto- ja takaustappiositoumuksen piiriin kuuluvien Finnvera Oyj:n myöntämien luottojen ja takausten enimmäisvastuumäärä nostetaan 3,2 miljardiin euroon. Saadun selvityksen mukaan nykyinen 2,6 miljardin euron valtuus on jo lähes käytetty.

Esitys liittyy suomalaisten pk-yritysten rahoituksen turvaamiseen, jota koskevia toimia on ehdotettu sisällytettäväksi myös valtion vuoden 2009 talousarvioon (HE 199/2008 vp). Näitä ovat Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n pääomittaminen yhteensä 30 miljoonalla eurolla, EU:n rakennerahastovarojen käyttö etupainotteisesti ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomittaminen yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Teollisuussijoitus Oy osallistuu 40 %:n osuudella uuden nk. Kasvurahastojen Rahasto Ky:n rahoittamiseen. Loppuosasta rahaston yhteensä 135 miljoonan euron suuruisesta pääomasta vastaavat useat työeläkeyhteisöt.

Talousvaliokunta pitää esitystä nykyisessä rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltuna. Saadun selvityksen mukaan pk-yritysten rahoitustilanne on heikentynyt nopeasti eikä markkinatilanne anna viitteitä pikaisesta elpymisestä. Esitys antaa työ- ja elinkeinoministeriölle nykyistä joustavammat mahdollisuudet nostaa Finnvera Oyj:n korkotuettomien lainojen ja takausten vuosittaista myöntövaltuutta ja turvata näin kilpailukykyisten suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä.

Valiokunta on käsitellyt rahoitusmarkkinoiden kiristynyttä tilannetta vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamista koskevassa mietinnössään (TaVM 26/2008 vp). Yrityksiin kohdistuvien valtion rahoitustoimien riittävyyden osalta valiokunta viittaa edellä mainitussa mietinnössä olevaan lausumaesitykseen, joka kattaa myös nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen liittyvien toimien seurannan, raportoinnin ja mahdolliset lisätoimet.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Antti Vuolanne /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi