TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ  3/2001 vp

TaVM 3/2001 vp - HE 7/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä (HE 7/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yksikön päällikkö Riitta Resch, ulkoasiainministeriö

ylitarkastaja Lea Häyhä ja yhteyspäällikkö Taneli Kokkila, kauppa- ja teollisuusministeriö

hallintojohtaja Pekka Laukala, Matkailun edistämiskeskus MEK

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Mexico Cityssä 27.9.1970 tehdyn Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen. Suomi liittyi Maailman matkailujärjestöön 9.2.1982 sen jälkeen, kun eduskunta oli hyväksynyt järjestön perussäännön eräät määräykset ja tasavallan presidentti oli päättänyt Suomen liittymisestä tähän luonteeltaan hallitusten väliseen järjestöön.

Esityksen perustelujen mukaan Suomi ei saa nykyisin riittävästi vastinetta Maailman matkailujärjestölle suorittamastaan vuotuisesta noin 750 000 markan jäsenmaksusta. Käytännössä järjestön toiminta on keskittynyt kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen ja matkailutilastoinnin tuottamiseen. Suomen matkailun kannalta järjestön toiminnan merkitys on jäänyt vähäiseksi. Pääasiallinen hyöty jäsenyydestä on ollut tilastot, jotka nykyisin ovat saatavilla myös ilman jäsenyyttä useista eri lähteistä.

Järjestön perussäännön mukaan jäsen voi erota järjestöstä yhden vuoden kuluttua siitä, kun tätä tarkoittava kirjallinen ilmoitus on jätetty perussäännön tallettajahallitukselle, Sveitsille.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että Maailman matkailujärjestön perussäännön irtisanominen hyväksytään.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan järjestön jäsenyydestä ei saada jäsenmaksua vastaavaa hyötyä. Jäsenmaksusta säästyvät varat voidaan käyttää tehokkaammin Suomen matkailun edistämiseen. Maailman matkailujärjestön toiminnan tavoitteena on ollut matkailua kehittämällä edistää taloudellista kehitystä ja kansainvälistä yhteisymmärrystä sekä tukea yhteistyössä YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa kehitysmaiden matkailuhankkeiden toteuttamista. Suomi voi olla edistämässä järjestön tavoitteita tehokkaammin EU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kuin Maailman matkailujärjestön jäsenenä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy 27 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön (SopS 12/1988) irtisanomisen.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​