TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2003 vp

TaVM 3/2003 vp - HE 95/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 95/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylitarkastaja Johanna Haverinen, Energiamarkkinavirasto

lakimies Jukka Kaakkola, Kuluttajavirasto

myyntijohtaja Matti Tähtinen, Fingrid Oyj

diplomi-insinööri Markku Kauhanen, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy

johtaja Pekka Salomaa, Sähköenergialiitto Sener

ekoenergiavastaava Sirkka Tepponen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Lailla sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta perustetaan sähkön alkuperätakuujärjestelmä, jonka avulla sähköntuottajat voivat varmentaa tuottamansa sähkön tuotantotavan ja energialähteet. Alkuperätakuita myönnetään ensivaiheessa uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle. Järjestelmää voidaan laajentaa myöhemmin myös muihin energialähteisiin ja tuotantotapoihin. Alkuperätakuiden myöntäjänä toimii järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkon haltija.

Sähkönmyyjien on ilmoitettava sähkönkäyttäjille suunnatuissa sähkölaskuissa ja myynninedistämisaineistossa tietoja myymänsä sähkön energialähteestä sekä eräistä niiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista.

Sähkömarkkinalakiin tehtävillä muutoksilla selkeytetään voimalaitosten verkkoon liittämistä sekä sähköntuotannon siirtomaksuja koskevia säännöksiä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään. Sähkön alkuperälailla pyritään lisäämään sähkömarkkinoiden avoimuutta ja kuluttajien tietoisuutta sähkön alkuperästä.

Sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annettavalla lailla säädetään kansallisesti sähkön alkuperätakuusta annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Lailla säädettävä järjestelmä on vapaaehtoinen. Voimalaitoksen haltija voi halutessaan varmentaa tuottamansa sähkön tuotantotavan ja energialähteen. Sähkön alkuperätakuun myöntää sähkönsiirron kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj.

Sähkönmyyjän on ilmoitettava sähkölaskuissa tai niiden liitteissä sekä myynninedistämisaineistossa sähkön alkuperää koskevia tietoja. Tietojen ilmoittaminen ymmärrettävällä tavalla on haasteellinen tehtävä, mikä tulee ottaa huomioon, kun tietojen ilmoittamisesta annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​