TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2005 vp

TaVM 3/2005 vp - HE 1/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 1/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus

pankinjohtaja Heikki Vitie, Osuuspankkikeskus Osk

HALLITUKSEN ESITYS

Voimassa olevan lain mukaan osuuspankkien keskuslaitoksena toimivalla liikepankilla, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:llä, on oltava hallintoneuvosto. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallintoneuvosto ei ole enää pakollinen toimielin osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimivassa liikepankissa.

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä, jotka koskevat osuuspankkien yhteenliittymän riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa sekä yhteenliittymän jäsenluottolaitoksen yhtiöjärjestyksen muuttamista. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös, jonka mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain soveltamisesta yhteenliittymän jäsenluottolaitoksiin voidaan eräissä tapauksissa poiketa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Suomessa toimii yksi osuuspankkien yhteenliittymä, jonka keskusyhteisönä on Osuuspankkikeskus Osk ja keskusrahalaitoksena toimivana liikepankkina OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osuuspankkikeskus ja jäsenosuuspankit omistavat pörssinoteeratun OKOn äänivallasta yhteensä noin 80 prosenttia. OKOn yhtiöjärjestyksessä määrätään sen eri osakesarjojen äänivallasta ja omistusoikeudesta. Vain ryhmään kuuluva yhteisö saa omistaa OKOn äänivaltaisempia osakkeita. Ryhmän keskusyhteisö ohjaa ja valvoo yhteenliittymän toimintaa konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenpankit ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista.

Lainsäädännössä tapahtuneen kehityksen johdosta hallintoneuvosto ei ole enää pakollinen toimielin muissa osakeyhtiömuotoisissa luottolaitoksissa kuin OKOssa. Listayhtiöille on annettu suositus noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Ryhmärakenteesta ja lainsäädännössä asetetuista vaatimuksista johtuen OKOn hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä osin poikkeaa suosituksesta.

Talousvaliokunta pitää lakiin tehtävää muutosta hallintoneuvoston pakollisuuden poistamisesta asianmukaisena. Muutoksen ei katsota vaarantavan osuuspankkien yhteenliittymän ohjaus- ja valvontavaltaa ryhmän keskusrahalaitokseen. Jos hallintoneuvosto edelleen asetetaan vaikkakin vapaaehtoisena toimielimenä, sen kokoonpanossa on noudatettava laissa säädettyjä vaatimuksia, joihin tässä yhteydessä ei tehdä muutoksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Roger Jansson /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​