TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2009 vp

TaVM 3/2009 vp - HE 16/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 5 päivänä maaliskuuta 2009 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 16/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Risto Paaermaa ja lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

apulaisjohtaja Ari-Pekka Latti, Valtiokonttori

varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj

aluejohtaja Satu Mäkelä-Kandelin, Finnvera Oyj, Lappeenrannan aluekonttori

palvelualuejohtaja Pentti Kinnunen, Finnvera Oyj, Oulun aluekonttori

aluejohtaja Seppo Tyynelä, Finnvera Oyj, Tampereen aluekonttori

rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto

johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön, Finnvera Oyj:n, mahdollisuuksia myöntää uusia luottoja ja takauksia lisättäisiin. Esityksessä ehdotetaan, että Finnvera Oyj:n myöntämien luottojen pääomaa saisi samanaikaisesti olla takaisin maksamatta ja takauksia pääomaltaan voimassa yhteensä enintään 4,2 miljardia euroa. Esityksellä korotettaisiin nykyisin voimassa olevaa enimmäismäärää 1 miljardilla eurolla.

Esityksen tarkoituksena on turvata yritysten rahoituksen häiriötön jatkuminen tilanteessa, jossa niiden normaali markkinaperusteinen rahoitus on rahoituskriisin takia vaikeutunut.

Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Kuluvan vuoden alussa voimaan tulleella lailla Finnvera Oyj:n luotto- ja takausvaltuutta korotettiin 2,6 miljardista eurosta 3,2 miljardiin euroon. Käsiteltävänä olevalla lailla valtuuksia korotetaan edelleen 1 miljardilla eurolla 4,2 miljardiin euroon.

Talousvaliokunta pitää rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteessa tärkeänä, että Finnveran mahdollisuuksia myöntää riskirahoitusta kotimaisille pienille ja keskisuurille yrityksille lisätään. Muutoin elinkelpoiset yritykset eivät saa kaatua rahoituksen puutteeseen. Julkisella rahoituksella tuetaan työpaikkojen säilymistä ja osaltaan vältetään lomautuksia.

Talousvaliokunnan saaman tiedon mukaan rahoituksen kysyntä Finnverasta on lisääntynyt alkuvuodesta sekä euromääräisesti että kappalemääräisesti jopa kymmeniä prosentteja. Kysyntä vaihtelee eri puolilla maata. Rahoitushakemukset tulee käsitellä joutuisasti niin, ettei yritysten toiminta kärsi hakemusten ruuhkautumisen ja pitkän käsittelyajan johdosta.

Valiokunnan kuulemisissa on käynyt ilmi, että pankkien rahoitusvaikeudet näkyvät erityisesti pitkissä lainoituksissa. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että myös pankit joustavat ja sopeuttavat rahoitustaan niin, että tarpeettomilta konkursseilta vältytään.

Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy lausuman, jonka mukaan hallituksen on annettava kuluvan vuoden loppuun mennessä talousvaliokunnalle selvitys yritysrahoituksen tilasta sekä Finnvera Oyj:n luotto- ja takausvaltuuksien käytöstä ja kohdentumisesta (Valiokunnan lausumaehdotus).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 2009 loppuun mennessä talousvaliokunnalle selvityksen yritysrahoituksen tilasta sekä Finnvera Oyj:n luotto- ja takausvaltuuksien käytöstä ja kohdentumisesta.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen