TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2014 vp

TaVM 30/2014 vp - HE 344/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä tammikuuta 2015 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 344/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Juha Jokinen ja ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö

neuvotteleva virkamies Virva Walo, valtiovarainministeriö

johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, Finanssivalvonta

asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtava lakimies Pia Santavirta, Finanssialan Keskusliitto

lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys — ESY

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia, vakuutusyhdistyslakia, vakuutuskassalakia, eläkesäätiölakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia ja vakuutussopimuslakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettu niin sanottu Solvenssi II -direktiivi.

Vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettäisiin, miten vakuutusyhtiölain säännöksiä sovellettaisiin pieneen vakuutusyhtiöön ja vakuutusyhdistykseen. Direktiivin mukaisia säännöksiä sovellettaisiin niihin vain, jos ne kuuluvat vakuutusyhtiölaissa tarkoitettuun ryhmään. Direktiivi ei koske työeläkevakuutusyhtiöitä. Tämän vuoksi eräitä työeläkeyhtiöihin sovellettavia voimassa olevan vakuutusyhtiölain säännöksiä siirrettäisiin työeläkevakuutusyhtiöstä annettuun lakiin.

Voimassa olevan vakuutusyhtiölain mukaiset vakavaraisuusvaatimukset korvattaisiin uusilla direktiivin mukaisilla säännöksillä.

Esityksen mukaan vakuutusyhtiöitä koskisi kaksi pääomavaatimusta: vakavaraisuuspääomavaatimus ja vähimmäispääomavaatimus. Pääomavaatimusten laskennassa otettaisiin huomioon kaikki olennaiset vakuutusyhtiöön kohdistuvat riskit. Vakuutusyhtiön olisi täytettävä ehdotuksen mukaiset pääomavaatimukset riittävän hyvälaatuisella omalla varallisuudella.

Vakuutusyhtiölain vakuutusyhtiöiden valvontasäännöksiä täsmennettäisiin direktiivin mukaisesti. Finanssivalvonnan valvonta kohdistuisi erityisesti vakuutusyhtiön hallintojärjestelmään, markkinaehtoisesti arvostettuun taseeseen ja pääomavaatimusten täyttämiseen, mutta ei enää pääsääntöisesti tilinpäätöksen mukaiseen vastuuvelkaan. Vakuutusyhtiölakiin lisättäisiin säännökset vakuutusyhtiön velvollisuudesta julkistaa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevia tietoja.

Voimassa olevan vakuutusyhtiölain vakuutusyritysryhmittymien lisävalvontaa koskevat säännökset korvattaisiin direktiivin mukaisilla ryhmävalvontasäännöksillä. Ryhmävalvoja vastaisi vakuutusyritysryhmän valvonnasta. Suomessa ryhmävalvojana toimisi Finanssivalvonta. Kansainvälisten yritysryhmien valvontaa varten perustettaisiin valvontakollegioita. Lakiin ulkomaisista vakuutusyhtiöistä tehtäisiin vastaavanlaisia muutoksia kuin vakuutusyhtiölakiin.

Finanssivalvonnasta annetun lain ryhmittymävalvontaa ja valvontakollegiota koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan myös vakuutusyritysryhmän ryhmävalvontaa.

Lisäksi tehtäisiin lähinnä teknisiä muutoksia vakuutuskassalakiin, eläkesäätiölakiin ja vakuutussopimuslakiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Finanssivalvontaa koskevien tiettyjen valtuuksien osalta 1 päivänä huhtikuuta 2015 ja muutoin pääosin 1 päivänä tammikuuta 2016.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta esittää, että lakiehdotukset hyväksytään lähinnä teknisluonteisin muutoksin.

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön vakuutusyhtiöiden EU-tason sääntelyä harmonisoiva ns. Solvenssi II -direktiivi. Pääosin täysharmonisointiin perustuvan direktiivin tavoitteena on yhdentää vahinko-, henki- ja jälleenvakuutusyhtiöiden sääntely vakavaraisuutta, hallintojärjestelmää, raportointia ja valvontaa koskevilta osin. Osa sääntelystä (hallintojärjestelmä) on jo ennakollisesti saatettu kansallisesti voimaan (TaVM 28/2013 vp).

Kyseessä on merkittävä ja jo pitkään valmisteltu sääntelykokonaisuus, joka lähentää vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntelyä vastaaviin finanssialan toimijoihin jo sovellettavaan sääntelyyn. Solvenssi II -sääntely lisää vakuutussektorin vakautta ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi yhtenäiset normit takaavat vakuutusyhtiöille tasapuoliset kilpailuolosuhteet koko EU:n alueella.

Direktiivi jättää vain vähän kansallista harkintavaltaa. Valiokunta pitää valittuja kansallisia ratkaisuja tarkoituksenmukaisina. Niihin liittyen valiokunta nostaa jäljempänä esille tasoitusmäärään, pieniin vakuutusyhtiöihin ja valvontaan liittyvän sääntelyn.

Tasoitusmäärä.

Voimassa olevan lain mukaisesti yhtiöillä on ollut käytössään ns. tasoitusmäärä, joka sisältyy vakuutusyhtiöiden vastuuvelkaan. Tasoitusmäärän tarkoituksena on tasata vakuutusteknisesti poikkeuksellisten vuosien tulosta, ja se toimii puskurina erityisesti korvauskulujen kasvua vastaan. Tasoitusmäärää laskettaessa kauden vahinkosuhdetta on verrattu pitkän ajan keskiarvoon, jonka perusteella tasoitusmäärää on joko kasvatettu tai purettu tulosvaikutteisesti.

Uuden sääntelyn myötä vastuuvelkaa koskeva sääntely eriytetään siten, että kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät säännökset (ml. tasoitusmäärä) erotetaan (1. lakiehdotuksen 9 luku) direktiivin mukaisista uusista vakavaraisuussäännöksistä (1. lakiehdotuksen III osa). Henkivakuutusyhtiöissä, joissa tasoitusmäärän merkitys on vähäisempivuoden 2013 lopussa yhteensä noin 16,6 miljoonaa euroa, tasoitusmäärä esitetään purettavaksi 10 vuoden kuluessa. Vahinkovakuutusyhtiöissä tasoitusmäärän merkitys on sen sijaan huomattavavuoden 2013 lopussa yhteensä noin 2,2 miljardia euroa. Näiden yhtiöiden osalta tasoitusmäärä esitetään säilytettäväksi vaikkakin mukautettuna. Mitoitus perustuu Solvenssi II -direktiivin sääntelykehikkoon, ja tasoitusmäärälle asetetaan tavoitemäärä ja enimmäismäärä.

Talousvaliokunta pitää valittua sääntelytapaa perusteltuna, mutta toteaa, että koska kyse on merkittävästä varallisuuserästä, olisi ehdotettuja muutoksia ja niiden vaikutuksia tullut kuvata esityksen perusteluissa seikkaperäisemmin.

Pienet vakuutusyhtiöt.

Direktiivi jättää kansallista harkintavaltaa pieniin vakuutusyhtiöihin sovellettavan sääntelyn osalta. Direktiivin mukaisesti pienet yhtiöt voitaisiin jättää kokonaan sääntelyn ulkopuolelle.

Esityksessä on päädytty sisällyttämään pienet yhtiöt (1. lakiehdotuksen 1 luvun 3 b §) osittain sääntelyn piiriin. Ratkaisua perustellaan tavoitteella turvata vakuutettujen edut samalla tavalla yrityksen koosta riippumatta. Direktiivin sääntelyä esitetään rajattavaksi (1. lakiehdotuksen 1 luvun 2 a §:n 2 momentti) hallintoa ja raportointia koskevan sääntelyn osalta siten, ettei pieniin yhtiöihin sovelleta, mitä komission asetuksessa ja teknisissä standardeissa säädetään vakuutusyhtiölaissa tarkoitetusta hallintojärjestelmästä (1. lakiehdotuksen 6 luvun 8—20 §) ja tietojen julkistamisesta (1. lakiehdotuksen 8 a luku). Näiltä osin pieniin vakuutusyhtiöihin sovelletaan kansallisen lain ja asetusten säännöksiä.

Talousvaliokunta pitää esityksen lähtökohtaa perusteltuna. Lähes kaikki Suomessa tällä hetkellä toimivat vakuutusyhtiöt ylittävät pienen yhtiön kokorajat, eikä myöskään ole nähtävissä, että kansallinen sääntely muodostuisi markkinoillepääsyn kannalta esteeksi. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että direktiivin edellyttämän suhteellisuusperiaatteen toteutumista seurataan tarkoin.

Selvennyksenä todettakoon, että vakuutusyhdistyksiin ei sovelleta Solvenssi II -sääntelyä, jos vakuutusyhdistyslain 1 luvussa säädetyt kokorajat eivät ylity tai jos vakuutusyhdistys ei kuulu mainitun lain 12 luvun nojalla vakuutusyhdistyslain mukaiseen vakuutusyritysryhmään.

Valvonta.

Valiokunta kiinnittää huomiota uuden sääntelyn viranomaisvalvonnalle asettamiin uusiin laadullisiin ja määrällisiin vaatimuksiin. Sekä vastuuvelan että vakavaraisuusvaatimuksen laskenta monimutkaistuu ja samalla näitä osa-alueita koskeva raportointi lisääntyy. Tämä tulee merkittävästi lisäämään Finanssivalvonnan työmäärää.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty tekninen korjaus.

1 luvun 2 a §. Euroopan unionin lainsäädäntö.

Pykälän 1 momenttiin on täsmennetty esityksen antamisen jälkeen julkaistu komission asetus.

6 luvun 21 §. Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet.

Pykälän 3 kohdassa on korjattu kirjoitusvirhe.

8 a luvun 1 §. Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus.

Pykälän 4 momentin kieliasua on korjattu.

10 luvun 8 §. Vastaavuuskorjauksen ja volatiliteettikorjauksen käyttäminen.

Pykälässä säädetään yleisistä edellytyksistä vastaavuus- ja volatiliteettikorjauksen käyttämiselle.

Pykälän 2 momenttiin esitetään lisättäväksi maininta siitä, että volatiliteettikorjaus voi olla valuutta- tai maakohtainen. Lisäksi esitetään lisättäviksi ehdot maakohtaisen korjauksen käytölle.

Volatiliteettikorjauksen käyttö ei edellytä valvojan suostumusta. Mikäli yhtiö käyttää volatiliteettikorjausta, on hallituksen hyväksyttävä käytölle kirjalliset periaatteet. Maakohtaisen korjauksen käytölle on direktiivissä asetettu rajoitus, jonka mukaan sitä voi soveltaa vain kyseisen maan vakuutusmarkkinoilla myytävien tuotteiden vakuutusvelvoitteiden parhaan estimaatin laskentaan (77 d artiklan 4 kohta). Koska säännös olennaisesti rajoittaa korjauksen käyttöä, on siitä tarpeen säätää laissa.

23 luvun 3 §. Kokouskutsu selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen.

Pykälän 1 momentissa on korjattu kirjoitusvirhe.

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

3 §. Finanssivalvonnan toimivaltaa koskevien säännösten soveltaminen ennen muutoslain voimaantuloa.

Pykälän 4 momentissa on korjattu virheellinen säännösviittaus.

8 §. Keskittymäriski ja korkomarginaaliriski.

Pykälän johdantokappaleessa on täsmennetty säädösviittaus ja korjattu kirjoitusvirhe.

9 §. Osakeriski.

Pykälässä säädetään osakeriskiin liittyvän pääomavaatimuksen laskentaan liittyvästä siirtymäajasta.

Pykälän 3 momentissa oleva siirtymäsäännös esitetään muutettavaksi vastaamaan direktiivin sanamuotoa (308 b artiklan 13 kohta).

Vakuutusyhtiöillä on mahdollisuus käyttää siirtymäsäännöstä laskiessaan osakeriskin pääomavaatimusta laissa määritellyille osakesijoituksille. Siirtymäsäännöksen mukaan yhtiö voi aluksi soveltaa näihin osakkeisiin 22 prosentin stressiparametria ja siirtyä lopullisen stressiparametrin käyttöön vähitellen 7 vuoden siirtymäkauden aikana. Lakiehdotuksessa säännös on kirjoitettu direktiivin sanamuotoja siten muuttaen, että säännös velvoittaa yhtiötä korottamaan stressiparametria direktiivin edellyttämää nopeammassa aikataulussa.

10 §. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttäminen.

Pykälän 3 momentissa on korjattu virheellinen säännösviittaus.

11 §. Henkivakuutuksen korkokäyrän korjaus.

Pykälän 4 momentissa säädetään henkivakuutuksen korkokäyrän korjausta koskevasta siirtymäajasta.

Talousvaliokunta esittää, että säännös muutetaan vastaamaan direktiivin sanamuotoa (308 c artikla).

Henkivakuutuksen korkokäyrän korjausta koskevassa siirtymäsäännöksessä käytetään samankaltaisia aikamääreitä kuin edellä muutettavaksi esitetyssä 2. lakiehdotuksen 9 §:ssä. Tässäkin tapauksessa esitetty säännöksen sanamuoto johtaisi direktiivin edellyttämää lyhyempään siirtymäaikaan.

Lisäksi momenttia on tarkennettu siten, että muutos kohdistetaan prosenttiosuuteen eikä korjauksen määrään.

12 §. Vastuuvelkaa vakavaraisuuslaskennassa koskeva siirtymäkauden vähennys.

Pykälän 3 momentissa säädetään vastuuvelan vähennystä koskevasta siirtymäajasta.

Talousvaliokunta esittää, että säännös muutetaan vastaamaan direktiivin sanamuotoa (308 d artiklan 2 kohta).

Lakiehdotuksen siirtymäsäännöksessä käytetään vastaavankaltaisia aikamääreitä kuin edellä muutettaviksi esitetyissä 9 ja 11 §:ssä. Tässäkin tapauksessa ehdotettu säännöksen sanamuoto johtaisi direktiivin edellyttämää ankarampaan tulkintaan siirtymäajan pituudesta.

Lisäksi momenttia on tarkennettu siten, että muutos kohdistetaan prosenttiosuuteen eikä korjauksen määrään.

13 §. Muut säännökset.

Pykälän 5 momenttiin on lisätty puuttunut sana ja muutettu säännös näin vastaamaan ruotsinkielistä versiota.

7. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseessa on otettu huomioon lainmuutos (1046/2014).

1 luvun 1 §. Lain soveltamisala.

Pykälän 3 momentissa säädetään niistä vakuutusyhtiölain säännöksistä, joita ei sovelleta työeläkevakuutusyhtiöihin.

Työeläkevakuutusyhtiöillä on oma vakavaraisuusjärjestelmänsä, johon ei sovelleta vakuutusyhtiölain tasoitusmäärää koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi valiokunta on korjannut momenttia rajaamalla myös vakuutusyhtiölain 9 luvun 5 a—5 d §:t soveltamisalan ulkopuolelle.

Momenttiin on lisäksi tehty säädösteknisiä korjauksia.

9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseessa on otettu huomioon viimeisin lainmuutos (1198/2014).

3 luvun 26 §. Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava toiminnan määrääminen lopetettavaksi.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa on otettu huomioon 1.1.2015 voimaan tullut lainmuutos (1198/2014).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 3.—6., 8. ja 10.—12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1., 2., 7. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 18 §,

(poist.)

muutetaan 1 luvun 3 ja 4 §, 2 luvun 2—6 §, 12 § ja 18 §:n edellä oleva väliotsikko, 3 luvun 3, 9, 13 ja 17 §, II osan otsikko, 6 luvun otsikko, 4 §, 8 §:n 2 ja 5 momentti, 10, 12, 16, 18 ja 21 §, 7 luvun 6 §, 8 luvun 4 §:n 8 momentti, 19 §, 29 §:n 5 kohta, 9 luvun, joka samalla siirretään II osaan, otsikko, sekä 1, 3, 4 ja 12 §, III osan otsikko, 10—12 luku, 13 luvun 1 ja 2 §, 14 luvun 5 §, 15 luvun 1 §, 16 luvun 5 §:n 3 momentti ja 12 §, 17 luvun 2 §:n 3 momentti, 19 luvun 3 §, 20 luvun 3 §, 21 luvun 2, 7 ja 17—19 §, 22 luvun 2 §, 23 luvun 2—4 §, 25 luvun 1 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 3, 9 ja 13 §, 23 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 24 §, 26 luku, 29 luvun 5 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 30 luvun 3 §:n 1 momentin 10 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 3 § osaksi laissa 981/2013 ja 6 § osaksi laeissa 893/2008 ja 981/2013, 6 luvun otsikko, 8 §:n 2 ja 5 momentti, 10, 12, 16, 18 ja 21 § sekä 29 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 981/2013, 6 luvun 4 § osaksi laissa 211/2009, 9 luvun 3 §, 19 luvun 3 §, 20 luvun 3 § ja 21 luvun 2 § laissa 1170/2010 sekä 23 luvun 2 ja 4 § osaksi laissa 893/2008, sekä

lisätään 1 lukuun uusi 2 a, 3 a—3 c §, 11 §:ään uusi 2 momentti, lukuun uusi 11 a §, 1 luvun 15 §:ään uusi 4 momentti, 16 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 981/2013, uusi 2 momentti ja lukuun uusi 25 §, 2 lukuun uusi 1 a, 9 b, 18 a ja 18 b §, 3 lukuun uusi 19 a §, 6 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 981/2013, uusi 3 ja 4 momentti, 6 luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 981/2013, uusi 3 momentti, lukuun uusi 12 a §, 6 luvun 17 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 981/2013, uusi 4 momentti, lukuun uusi 20 a—20 c § sekä niiden edelle uusi väliotsikko, 7 luvun 1 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 8 a luku, 9 lukuun siitä lailla 1170/2010 kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § sekä uusi 5 a—5 d §, lakiin uusi 13 a luku, 23 luvun 1 §:n edelle uusi väliotsikko ja 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 120/2004 ja 893/2008, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 25 lukuun siitä lailla 893/2008 kumotun 4—8 §:n tilalle uusi 4—8 § ja 5 §:n edelle uusi väliotsikko sekä lukuun uusi 25—27 § seuraavasti:

1 luku

Vakuutusyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen

2 a §

Euroopan unionin lainsäädäntö

Sen lisäksi, mitä tässä laissa ja sen nojalla säädetään, vakuutusyhtiöstä säädetään vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (poist.) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/35, jäljempänä komission asetus, sekä Euroopan komission asetuksella tai päätöksellä annetuissa teknisissä standardeissa.

(2 mom. kuten HE)

Määritelmät

3, 3 a—3 c, 4, 11, 11 a, 15, 16 a ja 25 §

(Kuten HE)

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen ja toimilupa

1 a, 2—6, 9 b ja 12 §

(Kuten HE)

Julkisia vakuutusyhtiöitä, rajoitettua jälleenvakuutustoimintaa ja erillisyhtiötä koskevat erityiset säännökset

18 a ja 18 b §

(Kuten HE)

3 luku

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen ulkomailla

3, 9, 13, 17 ja 19 a §

(Kuten HE)

II OSA

Hallinto, tilinpäätös ja tietojen julkistaminen

6 luku

Vakuutusyhtiön johto, hallintojärjestelmä ja varojen sijoittaminen

4, 8—12, 12 a ja 16—18 §

(Kuten HE)

Varojen sijoittaminen

20 a—20 c §

(Kuten HE)

21 §

Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) 8 §:n 4 momentissa tarkoitetun jatkuvuussuunnitelman sisällöstä sekä tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden järjestämisestä osana 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua operatiivisten riskien hallintaa;

(4 ja 5 kohta kuten HE)

7 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

Tilintarkastus

6 §

(Kuten HE)

8 luku

Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni

4, 19 ja 29 §

(Kuten HE)

8 a luku

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevien tietojen julkistaminen

1 §

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus

(1—3 mom. kuten HE)

Lisäksi vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen sisällöstä, esittämistavasta ja tietojen esittämisajankohdista säädetään komission asetuksen I osaston XII luvussa.

2—6 §

(Kuten HE)

9 luku

Vastuuvelka kirjanpidossa

1, 3—5, 5 a—5 d ja 12 §

(Kuten HE)

III OSA

Vakavaraisuus

10 luku

Varojen ja velkojen arvostaminen ja vastuuvelka vakavaraisuuslaskennassa

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

Vastuuvelan laskenta

3—7 §

(Kuten HE)

8 §

Vastaavuuskorjauksen ja volatiliteettikorjauksen käyttäminen

(1 mom. kuten HE)

Vakuutusyhtiö voi käyttää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen julkaisemaa ja Euroopan komission vahvistamaa valuuttakohtaista tai maakohtaista volatiliteettikorjausta korkokäyrään laskiessaan 6 §:ssä tarkoitettua parasta estimaattia muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille vakuutusvelvoitteille. Maakohtaista volatiliteettikorjausta sovelletaan kyseisen maan vakuutusmarkkinoilla myytävien tuotteiden vakuutusvelvoitteiden parhaan estimaatin laskentaan.

(3 mom. kuten HE)

9—15 §

(Kuten HE)

11 luku

Pääomavaatimukset

Yleiset säännökset

1—6 §

(Kuten HE)

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen standardikaava

7—15 §

(Kuten HE)

Standardikaavan mukauttaminen

16—18 §

(Kuten HE)

Sisäiset mallit vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa

19—21 §

(Kuten HE)

Sisäistä mallia koskevat vaatimukset

22—29 §

(Kuten HE)

Valvonta

30—34 §

(Kuten HE)

Asetukset

35 §

(Kuten HE)

12 luku

Oma varallisuus vakavaraisuuslaskennassa

Oma varallisuus ja ylijäämävarallisuus

1—4 §

(Kuten HE)

Oman lisävarallisuuden hyväksyminen

5 ja 6 §

(Kuten HE)

Oman varallisuuden laadulliset vaatimukset

7—10 §

(Kuten HE)

Oman varallisuuden hyväksyttävyys ja luokkien määrälliset rajoitukset pääomavaatimuksia täytettäessä

11 ja 12 §

(Kuten HE)

13 luku

Henkivakuutus

1 ja 2 §

(Kuten HE)

13 a luku

Henki- ja vahinkovakuutustoiminnan harjoittaminen samassa vakuutusyhtiössä

1—4 §

(Kuten HE)

14 luku

Osake- ja takuuosuusanti, optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin ja takuu-osuuksiin sekä osake- ja takuupääoman korottaminen

5 §

(Kuten HE)

15 luku

Luotonotto ja vakuuden antaminen

1 §

(Kuten HE)

16 luku

Vakuutusyhtiön varojen jakaminen

5 ja 12 §

(Kuten HE)

17 luku

Osake- ja takuupääoman alentaminen ja takuupääoman takaisinmaksu

2 §

(Kuten HE)

19 luku

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden lunastaminen

3 §

(Kuten HE)

20 luku

Vakuutusosakeyhtiön jakautuminen

3 §

(Kuten HE)

21 luku

Vakuutuskannan luovuttaminen

2, 7 ja 17—19 §

(Kuten HE)

22 luku

Yhtiömuodon muuttaminen

2 §

(Kuten HE)

23 luku

Selvitystila ja konkurssi

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Kokouskutsu selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen

Jos vakuutusyhtiö tai työeläkevakuutusyhtiö on 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan asetettava selvitystilaan, hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään yhtiön asettamisesta selvitystilaan viimeistään kuukauden kuluessa vähimmäispääomavaatimuksen täyttämättä jäämisestä. Finanssivalvonta voi pidentää selvitystilaan asettamisen määräaikaa enintään kolmella kuukaudella 25 luvun 6 §:ssä tai enintään kuudella kuukaudella työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelman toteuttamiseksi ja vähimmäispääomavaatimuksen täyttämiseksi, jos vakuutetut edut eivät tämän seurauksena vaarannu.

(2—4 mom. kuten HE)

4 §

(Kuten HE)

25 luku

Vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön valvonta

Finanssivalvonnan valvontatehtävät ja niihin liittyvät oikeudet

1, 3 ja 4 §

(Kuten HE)

Ilmoitusvelvollisuus ja toimenpiteet pääomavaatimusten jäädessä täyttymättä

5—9 ja 13 §

(Kuten HE)

Asetukset ja määräykset sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle toimitettavat tiedot

24—27 §

(Kuten HE)

26 luku

Ryhmävalvonta ja ryhmän vakavaraisuuslaskenta

Määritelmät ja soveltamisala

1—4 §

(Kuten HE)

Ryhmävalvoja

5—7 §

(Kuten HE)

Poikkeaminen ryhmävalvontaa koskevien säännösten soveltamisesta

8—10 §

(Kuten HE)

Ryhmän vakavaraisuus

11—13 §

(Kuten HE)

Laskentamenetelmien valinta ja yleiset periaatteet

14—20 §

(Kuten HE)

Laskentamenetelmien soveltaminen

21—25 §

(Kuten HE)

Laskentamenetelmät

26—33 §

(Kuten HE)

Keskitetty riskienhallinta ja vakavaraisuuden valvontaa koskeva menettely

34—38 §

(Kuten HE)

Ryhmän hallintojärjestelmän valvonta

39 ja 40 §

(Kuten HE)

Finanssivalvonnalle toimitettavat tiedot ja tietojen julkistaminen

41—44 §

(Kuten HE)

Ryhmävalvontaa koskevat toimenpiteet

45—49 §

(Kuten HE)

Monialaomistusyhteisö

50 §

(Kuten HE)

Kolmannet maat

51—54 §

(Kuten HE)

29 luku

Riitojen ratkaiseminen ja rangaistusseuraamukset

5 §

(Kuten HE)

30 luku

Salassapitovelvollisuus ja oikeus tietojen luovuttamiseen

3 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Finanssivalvonnan toimivaltaa koskevien säännösten soveltaminen ennen muutoslain voimaantuloa

(1—3 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnan on käsiteltävä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 1 ja 3 momentin mukaisesti tekemät hyväksymis- tai lupahakemukset. Hyväksymis- tai lupahakemuksia koskevia Finanssivalvonnan päätöksiä ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 2016.

4—7 §

(Kuten HE)

8 §

Keskittymäriski ja korkomarginaaliriski

Laskettaessa vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta korkomarginaaliriskistä johtuvaa pääomavaatimusta vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (poist.) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35, jäljempänä komission asetus, I osaston V luvun 5 jakson 5 alajakson mukaisesti tai laskettaessa vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista markkinariskikeskittymistä johtuvaa pääomavaatimusta komission asetuksen I osaston V luvun 5 jakson 6 alajakson mukaisesti käytetään Euroopan unionin jäsenvaltion hallitukselta tai keskuspankilta muun kuin kyseisen maan valuutassa olevien saamisten kohdalla seuraavia parametreja:

(1—3 kohta kuten HE)

9 §

Osakeriski

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Edellä 2 momentin 2 kohdan mukaisen parametrin painoa kasvatetaan vähintään lineaarisesti kunkin vuoden lopussa arvosta nolla 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavana vuonna arvoon yksi 1 päivänä tammikuuta 2023.

(4 mom. kuten HE)

10 §

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttäminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan edistymiskertomus osoittaa, että merkittävää edistymistä ei ole saavutettu hyväksyttävän oman varallisuuden määrän kartuttamisessa tai vakuutusyhtiön riskiprofiilin pienentämisessä, Finanssivalvonnan on peruutettava 1 momentin mukainen siirtymäaika.

11 §

Henkivakuutuksen korkokäyrän korjaus

(1—3 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentissa tarkoitetun korjauksen määrä lasketaan osuutena 3 momentissa tarkoitetusta erotuksesta. Osuutta pienennetään lineaarisesti kunkin vuoden lopussa sadasta prosentista 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavana vuonna nollaan prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 2032.

(5—8 mom. kuten HE)

12 §

Vastuuvelkaa vakavaraisuuslaskennassa koskeva siirtymäkauden vähennys

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen määrä muodostuu osuutena 2 momentissa tarkoitetusta erotuksesta. Osuuden enimmäismäärä pienenee lineaarisesti kunkin vuoden lopussa sadasta prosentista 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavana vuonna nollaan prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 2032.

(4—8 mom. kuten HE)

13 §

Muut säännökset

(1—4 mom. kuten HE)

Henkivakuutusyhtiöön, joka on muutoslain voimaan tullessa lopettanut uusien vakuutusluokista annetun lain (526/2008) tarkoitettuihin vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten myöntämisen muuten kuin liitännäisenä, ei sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 15 §:n 4 momenttia, 11 luvun 4 §:n 5 momenttia eikä 13 a lukua. Mitä edellä säädetään, on voimassa, kunnes yhtiö päättää uudelleen alkaa myöntää mainittuja vakuutuksia.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

7.

Laki

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 1 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti, 15 §, 16 d §:n 7 kohta ja 16 e §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti laissa 1046/2014 ja 11 §:n 2 momentti laissa 983/2013, 15 § laissa 524/2008 sekä 16 d §:n 7 kohta ja 16 e §:n 1 momentti laissa 442/2012, sekä

lisätään lakiin uusi 5 a, 9 g ja 13 b §, 16 e §:ään, sellaisena kuin se on laissa 442/2012, uusi 3 momentti, lakiin uusi 16 f § ja lailla 524/2008 kumotun 31 §:n tilalle uusi 31 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 2 a, 3—5 ja 11 a §:ää, 13 §:n 1 momenttia sekä 14—19 (poist.) ja 25 §:ää, 2 luvun 1 a §:ää, 3 §:n 1—5 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 2 ja 3 momenttia, 7 ja 9 b §:ää, 10 §:n 1 momentin 3 kohtaa sekä 12, 16, 17, 18 a, 18 b, 19 ja 20 §:ää, 3 lukua, 4 luvun 2—6 §:ää, 5 luvun 3 §:ää ja 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa, 6 luvun 1—5 (poist.), 7—12, 12 a (poist.), 14—18 ja 20 a—20 c §:ää, 21 §:n 3 ja 5 kohtaa ja 22 §:ää, 7 luvun 6 §:ää, 8 luvun 19 §:ää, 8 a lukua, 9 luvun 1—5, 5 a—5 d ja 7—12 §:ää ja 13 §:n 2 kohtaa, 10—13 ja 13 a lukua, 14 luvun 5 §:ää, 16 luvun 2 §:n 2, 4 ja 6 momenttia, 5 §:n 3 momenttia, 6 §:n 4 momenttia sekä 8—10 ja 13 §:ää, 17 luvun 2 §:n 3 momenttia, 19 luvun 10 §:n 1 ja 2 momenttia, 20 luvun 10 §:n 1 ja 2 momenttia, 21 luvun 6 ja 7 §:ää, 12 §:n 1 ja 2 momenttia ja 17—21 §:ää, 23 luvun 9 §:n 2 ja 3 momenttia ja 31 §:n 3 momenttia, 24 lukua, 25 luvun 1 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4—7 §:ää, 16 §:n 1 momenttia sekä 25—27 §:ää, 26 lukua eikä 31 luvun 1 §:n 4 momenttia sekä 2 ja 10 §:ää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 luku

Työeläkevakuutusyhtiön perustaminen

5 a §

(Kuten HE)

4 luku

Yhtiön hallinto

9 g ja 11 §

(Kuten HE)

5 luku

Tilintarkastus

13 b §

(Kuten HE)

6 luku

Vastuuvelka

15 §

(Kuten HE)

7 luku

Vakavaraisuuspääoma

16 d—16 f §

(Kuten HE)

11 luku

Erinäiset säännökset

31 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

9.

Laki

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:n 2 momentin 2 kohta, 6 §:n 11 ja 12 kohta, 26 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta sekä 5 momentti, 65 b §:n 2 momentti, 65 c §:n 1 ja 2 momentti ja 67 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentin 2 kohta, 6 §:n 11 ja 12 kohta ja 67 §:n 5 momentti laissa 752/2012, 26 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1198/2014, 26 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 momentti sekä 65 c §:n 2 momentti laissa 611/2014 sekä 65 b §:n 2 momentti ja 65 c §:n 1 momentti laissa 985/2013, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 ja 6 §

(Kuten HE)

3 luku

Valvontavaltuudet

26 §

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava toiminnan määrääminen lopetettavaksi

(1 momentin johdantokappale kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) valvottava ei ole kyennyt sille asetetussa määräajassa suorittamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 a luvussa tarkoitetussa elvytyssuunnitelmassa, talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain (1509/2001) 11 §:ssä tarkoitetussa toimenpidesuunnitelmassa, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 25 §:ssä tarkoitetussa ryhmittymän vakavaraisuuden tervehdyttämissuunnitelmassa taikka vakuutusyhtiölain 25 luvun 5 tai 6 §:ssä tai 26 luvun 11 §:ssä, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:ssä, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 46 §:ssä taikka vakuutusyhdistyslain 12 luvun 6 b §:ssä tarkoitetussa taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelmassa tai lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä taikka jos tällaisen suunnitelman toteuttaminen on laiminlyöty; tai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 luku

Ulkomaisten valvottavien ja niiden Suomessa olevien sivuliikkeiden valvonta ja yhteistyö ulkomaan valvontaviranomaisen kanssa

65 b, 65 c ja 67 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas (osittain)
 • Martti Mölsä /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • vjäs. Anne Kalmari /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi