TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2004 vp

TaVM 31/2004 vp - HE 224/2004 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 224/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Pirjo Saarelainen, Vakuutusvalvontavirasto

yksikön päällikkö Marja-Liisa Kahola, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys - ESY

lakimies Tarja Kolehmainen, Työeläkevakuuttajat TELA ry

toiminnanjohtaja Risto Heiskanen, Vakuutuskassojen Yhdistys

lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Vakuutusyhtiölakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, vakuutusyhdistyslakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että näiden lakien kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännökset sopeutetaan ns. Fair value -direktiiviin sekä modernisointidirektiivin säännöksiin.

Vakuutusyhtiölakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että vakuutusyhtiöt, joiden arvopapereita on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhteisön alueella, velvoitetaan laatimaan konsernitilinpäätöksensä noudattaen kansainvälisiä IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeja EU:n asetuksen mukaisesti. Myös tytäryhtiönä oleva vakuutusyhtiö voisi vapaaehtoisesti laatia oman konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jos emoyritys laatii konsernitilinpäätöksensä näiden standardien mukaisesti. Myös muu vakuutusyritys saa laatia konsernitilinpäätöksensä mainittuja standardeja noudattaen. Mikäli vakuutusyhtiö, jonka arvopapereita on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, ei ole velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöstä, yhtiön tilinpäätös on laadittava kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Ehdotuksen mukaan Suomessa vakuutusalalla toimivat yritykset eivät voisi laatia vapaaehtoisuuteen perustuen erillistilinpäätöksiään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään vakuutusyhtiölakiin ja vakuutusyhdistyslakiin tehdyin muutoksin.

Laeissa mahdollistetaan vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille ja kolmannen maan vakuutusyhtiöiden edustustoille tilinpäätösdirektiivien sallimat vaihtoehtoiset kirjaustavat, joista säädetään kansallisesti.

Lain mukaan julkisesti noteeratun vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön on laadittava konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen. Lisäksi julkisesti noteeratun vakuutusyhtiön, joka ei ole velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöstä, on laadittava erillistilinpäätös mainittujen standardien mukaisesti. Muu kuin julkisesti noteerattu vakuutusyhtiö saa vapaaehtoisesti laatia konsernitilinpäätöksensä näitä standardeja noudattaen. Koska kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen vakuutussopimuksiin on edelleen keskeisiltä osin auki, vakuutustoimialalla ei sallita niiden vapaaehtoista soveltamista erillistilinpäätöksiin.

Nyt tehtävät muutokset vakuutuslainsäädäntöön ovat osittaisuudistus. Työryhmässä on parhaillaan laadittavana vakuutusyhtiölain kokonaisuudistus.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

10 luvun 1 §.

Pykälän 4 momentissa säädetään, mitä kirjanpitolain säännöksiä ei sovelleta vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen. Momenttiin on lisätty viittaus kirjanpitolain 6 luvun 5 §:n 1 momenttiin, koska kirjanpitolakia vastaava säännös on vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 a §:n 2 momentissa.

Pykälän 7 momentin 1 kohdassa säädetään kansainvälisten tilinpäätösstandardien pakollisesta soveltamisesta vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöksessä ja 2 kohdassa vakuutusyhtiön tilinpäätöksessä. Kun 3 kohdassa, jossa säädetään standardien vapaaehtoisesta soveltamisesta, viitataan 1 ja 2 kohtaan, 3 kohtaan on lisätty vakuutusomistusyhteisö.

Laissa vakuutusomistusyhteisöllä tarkoitetaan emoyritystä, jonka pääasiallisena toimintana on hankkia ja omistaa osuuksia tytäryrityksistä, jotka ovat vakuutusyrityksiä, ulkomaisia jälleenvakuutusyrityksiä tai kolmannen maan vakuutusyrityksiä ja joista vähintään yksi on vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö.

10 luvun 11 a §.

Pykälän 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen yhdistettävällä kotimaisella tytäryhtiöllä tulee olla sama tilikausi kuin emoyhtiönä olevalla vakuutusyhtiöllä. Säännökseen on lisätty vakuutusomistusyhteisö, koska muutoin Vakuutusvalvontavirasto ei voi myöntää vakuutusomistusyhteisölle 10 luvun 14 §:n 7 momentissa tarkoitettua poikkeusta.

10 luvun 14 §.

Vakuutusyhtiölain 10 luvun 13 pykälän 1 momentin mukaan julkiseen osakeyhtiöön, jota ei koske arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n säännös, sovelletaan osakeyhtiölain 11 luvun 12 §:n säännöksiä osavuosikatsauksesta ja vuosikatsauksesta. Vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 3 momenttiin on lisätty vuosikatsaus.

Pykälän 4 momenttia on täydennetty kirjanpitovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi siten, että vakuutusvalvontavirasto voi antaa vakuutustoimintaa koskevia ohjeita ja lausuntoja kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta.

Pykälän 4 ja 5 momentteihin on lisätty vakuutusyhtiön rinnalle vakuutusomistusyhteisö.

12 luvun 2 §.

Pykälän 1 momentissa on tarkennettu vakuutusyhtiön voitonjakoa koskevia säännöksiä. Jakokelvotonta on muun muassa määrä, joka vakuutusyhtiön tasoitusmäärästä on kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen laaditussa tilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan. Myös realisoitumattomien arvonnousujen jakokelpoisuutta rajoitetaan vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden ja siten vakuutettujen etujen turvaamiseksi. Rajoitus ei koske työeläkeyhtiöitä, joiden voitonjakoa on rajoitettu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain erityissäännöksin.

Voimaantulosäännös.

Voimaantulosäännöksen 3 momenttiin on lisätty vakuutusyhtiön rinnalle vakuutusomistusyhteisö, jotka molemmat mainitaan 10 luvun 1 §:n 7 momentissa.

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

10 luvun 1 ja 12 §, 11 luvun 2 §.

Pykäliin on tehty vakuutusyhtiölakiin tehdyistä muutoksista johtuvat vastaavat muutokset samoin perustein.

Johtolause.

Johtolause on muutettu vastaamaan pykäliin tehtyjä muutoksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 3.—8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 4 e ja 10 §, 11 b §:n 1 momentti sekä 11 luvun 5 §:n 1 momentin 9 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 10 luvun 4 e § ja 11 b §:n 1 momentti laissa 1204/1998, 10 luvun 10 § laissa 611/1997 ja viimeksi mainitussa laissa (poist.) ja 11 luvun 5 §:n 1 momentin 9 kohta laissa 416/2004,

muutetaan 1 luvun 3 §:n 3 momentti, 8 luvun 7 §:n 1 momentti ja 8 a §:n 4 momentti, 9 luvun 3 a §:n 1 momentti, 10 luvun otsikko, 1, 1 b ja 1 c §, 2 §:n 6 momentti, 4 b §:n 1 momentin 2 kohta, 4 c §:n 1, 2 ja 4—6 momentti, 4 d §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti, 11, 11 a ja 12 §, 13 §:n 2 momentti ja 14 §, 12 luvun 2 §:n 1 momentti, 14 luvun 1 §:n 2 momentti ja 2 §, 16 luvun 7 §, 16 a luvun 5 § sekä 18 luvun 5 §:n 1 momentin 7 kohta ja 10 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 §:n 3 momentti ja 14 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 389/1995, 8 luvun 8 a §:n 4 momentti ja 10 luvun otsikko mainitussa laissa 611/1997, 9 luvun 3 a §:n 1 momentti laissa 1022/1996, 10 luvun 1 § mainitussa laissa 1204/1998 ja laissa 79/1999, 10 luvun 1 b § laissa 49/2002, 10 luvun 1 c, 11 a ja 14 § sekä 18 luvun 5 §:n 1 momentin 7 kohta mainitussa laissa 79/1999, 10 luvun 2 §:n 6 momentti laissa 1087/1996, 10 luvun 4 b §:n 1 momentin 2 kohta, 4 c §:n 1, 2 ja 4—6 momentti, 4 d §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 12 § sekä 12 luvun 2 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1204/1998, (poist.) 10 luvun 11 § mainitussa laissa 1204/1998 sekä laeissa 949/2000 ja 707/2004, 10 luvun 13 §:n 2 momentti laissa 109/1999, 12 luvun 2 §:n 1 momentti, 16 luvun 7 § ja 16 a luvun 5 § mainituissa laeissa 611/1997 ja 1204/1998, 14 luvun 1 §:n 2 momentti mainitussa laissa 389/1995, 14 luvun 2 § osaksi mainitussa laissa 949/2000 (poist.) sekä 18 luvun 10 a §:n 2 momentti mainitussa laissa 416/2004 sekä

lisätään 10 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1087/1996 ja laissa 355/1997, uusi 7 momentti, 4 c §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1204/1998, uusi 7—11 momentti ja 12 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 611/1997, 1204/1998 ja 416/2004, uusi 6 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

3 §

(Kuten HE)

8 luku

Yhtiökokous

7 ja 8 a §

(Kuten HE)

9 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

3 a §

(Kuten HE)

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja vastuuvelan kattaminen

1 §

(1—3 mom. kuten HE)

Kirjanpitolain 6 luvun 1 ja 2 §:ää, 5 §:n 1 momenttia, 7 §:n 6 momenttia, 7 a luvun 2—5 §:ää ja 8 luvun 6 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön toimintakertomuksen laatimiseen. Kirjanpitolain 6 luvun 4 §:n 3 momentin säännöksiä, lukuun ottamatta edellä 3 momentissa mainittuja säännöksiä, sovelletaan vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen.

(5 ja 6 mom. kuten HE)

Kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudatetaan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa siten, että:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) muu kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu vakuutusyhtiö ja vakuutusomistusyhteisö saa laatia konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen.

(8—10 mom. kuten HE)

1 b, 1 c, 2, 4 b—4 d, 5 ja 11 §

(Kuten HE)

11 a §

(1 mom. kuten HE)

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä kotimaisella tytäryhteisöllä tulee olla sama tilikausi kuin emoyhtiönä olevalla vakuutusyhtiöllä ja vakuutusomistusyhteisöllä, jollei Vakuutusvalvontavirasto myönnä tästä tämän luvun 14 §:n 7 momentissa tarkoitettua poikkeusta.

12 ja 13 §

(Kuten HE)

14 §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat määräykset vakuutusyhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen sekä tilinpäätöstiedotteen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita ja lausuntoja tämän luvun, sosiaali- ja terveysministeriön 1 momentissa tarkoitettujen asetusten, osakeyhtiölain tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien säännösten sekä kirjanpitolain (poist.) ja kirjapitoasetuksen soveltamisesta vakuutusyhtiöihin ja vakuutusomistusyhteisöihin. Kirjanpitolain 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta ohjeita ja lausuntoja voidaan antaa siltä osin kuin ne koskevat yksinomaan vakuutustoimintaa.

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi myöntää luvan poiketa 4 momentissa tarkoitetuista säännöksistä ja määräyksistä, jos poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

(6 ja 7 mom. kuten HE)

12 luku

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö

2 §

Vakuutusyhtiön voitonjako ei saa ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen voiton ja yhtiön muun vapaan oman pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla sekä muilla jakokelvottomilla erillä, jotka ovat:

1) määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on siirrettävä vararahastoon tai muutoin on jätettävä jakamatta; (poist.)

2) määrä, joka vakuutusyhtiön tasoitusmäärästä on 10 luvun 1 §:n 7 momentin perusteella laaditussa tilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan; sekä

3) määrä, joka vakuutusyhtiön taseen pääryhmään "sijoitukset" sisältyvien sijoitusten realisoitumattomista arvonnousuista on 10 luvun 4 c §:n 5 ja 6 momentin tai 10 luvun 1 §:n 7 momentin perusteella merkitty vapaaseen omaan pääomaan. (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ei koske työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä.

14 luku

Vakuutusyhtiön ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan yrityksen valvonta

1 ja 2 §

(Kuten HE)

16 luku

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden lunastus

7 §

(Kuten HE)

16 a luku

Vakuutuskannan luovuttaminen

5 §

(Kuten HE)

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

5 ja 10 a §

(Kuten HE)

_______________

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien pakollista soveltamista koskevaa 10 luvun 1 §:n 7 momentin 1 ja 2 kohtaa sovelletaan vakuutusyhtiöihin ja vakuutusomistusyhteisöihin kuitenkin vasta siitä tilikaudesta lukien, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen. Vakuutusyhtiöihin ja vakuutusomistusyhteisöihin, joiden liikkeeseen laskemista arvopapereista ainoastaan velkakirjoja on julkisen kaupankäynnin kohteena, kyseisiä kohtia sovelletaan pakollisena vasta siitä tilikaudesta lukien, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien valinnaista soveltamista koskevaa 10 luvun 1 §:n 7 momentin 3 kohtaa saadaan soveltaa vakuutusyhtiöihin ja vakuutusomistusyhteisöihin vasta siitä tilikaudesta lukien, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

_______________

2.

Laki

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 5 a §, 10 luvun 5 d ja 9 b §, 9 d §:n 1 momentti ja 9 f §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 a §, 10 luvun 5 d §, 9 d §:n 1 momentti ja 9 f § laissa 340/2000 ja 10 luvun 9 b § mainitussa laissa 340/2000 ja osaksi laissa 709/2004,

muutetaan 1 luvun 5 b §, 7 luvun 8 §:n 1 momentti, 9 luvun 5 §:n 1 momentti, 10 luvun otsikko ja 1 ja 2 §, 5 §:n 3 momentti, 5 c §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti 9, 9 c, 9 e, 11 ja 12 §, 11 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentti, 12 luvun 5 §, 14 luvun 6 §, 14 a luvun 5 § ja 16 luvun 9 §:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 b §, 9 luvun 5 §:n 1 momentti, 10 luvun otsikko ja 1 ja 2 §, 5 §:n 3 momentti, 5 c §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 9, 9 c, 9 e, 11 ja 12 §, 11 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentti, 14 luvun 6 §, 14 a luvun 5 § ja 16 luvun 9 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 340/2000, 10 luvun 9 b § mainitussa laissa 340/2000 ja osaksi laissa 709/2004 ja 12 luvun 5 § laissa 81/1999 ja osaksi mainituissa laeissa 340/2000 ja 709/2004, sekä

lisätään 10 lukuun uusi 1 a—1 c §, 3 §:ään uusi 6 momentti ja 5 b §:ään uusi 3 momentti (poist.) seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

5 b §

(Kuten HE)

7 luku

Yhdistyskokous

8 §

(Kuten HE)

9 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

5 §

(Kuten HE)

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja vastuuvelan kattaminen

1 §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Kirjanpitolain 6 luvun 1 ja 2 §:ää, 5 §:n 1 momenttia ja 7 §:n 6 momenttia, 7 a luvun 2—5 §:ää ja 8 luvun 6 §:ää ei sovelleta emoyhteisönä olevan vakuutusyhdistyksen (emoyhdistys) konsernitilinpäätöksen ja sen toimintakertomuksen laatimiseen. Kirjanpitolain 6 luvun 4 §:n 3 momentin säännöksiä, lukuun ottamatta edellä 2 momentissa mainittuja säännöksiä, sovelletaan vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen.

(4—9 mom. kuten HE)

1 a—1 c, 2, 3, 5, 5 c, 6, 7, 9, 9 c, 9 e ja 11 §

(Kuten HE)

12 §

(1—3 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita ja lausuntoja tämän luvun, sosiaali- ja terveysministeriön 1 momentissa tarkoitetun asetuksen, osakeyhtiölain tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien säännösten sekä kirjanpitolain (poist.) ja kirjapitoasetuksen soveltamisesta vakuutusyhdistyksiin. Kirjanpitolain 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta ohjeita ja lausuntoja voidaan antaa siltä osin kuin ne koskevat yksinomaan vakuutustoimintaa.

(5—7 mom. kuten HE)

11 luku

Voitonjako ja yhdistyksen varojen muu käyttö

2 §

Voitonjako ei saa ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen voiton ja yhdistyksen muun vapaan oman pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla sekä muilla jakokelvottomilla erillä, jotka ovat:

(1 kohta kuten HE)

2) määrä, joka vakuutusyhdistyksen taseen pääryhmään "sijoitukset" sisältyvien sijoitusten realisoitumattomista arvonnousuista on 10 luvun 5 c §:n 6 ja 7 momentin perusteella merkitty vapaaseen omaan pääomaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Emoyhdistyksen voittona ei saa jakaa määrää, joka ylittää viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun konsernitaseen mukaisen voiton ja konsernin muun vapaan oman pääoman yhteismäärän vähennettynä konsernitaseen osoittamalla tappiolla, 1 momentissa tarkoitetuilla muilla jakokelvottomilla erillä, 2 momentissa tarkoitetuilla erillä sekä erillä, jotka ovat:

1) määrä, jolla konserniin kuuluvien yhteisöjen tilinpäätöksissä tehdyt, kirjanpitolaissa tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus on konsernitilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan;

2) määrä, joka konserniin kuuluvan vakuutusyhdistyksen tasoitusmäärästä on 10 luvun 1 §:n 6 momentin perusteella laaditussa konsernitilinpäätöksessä merkitty vapaaseen omaan pääomaan; sekä

3) määrä, joka konserniin kuuluvan vakuutusyhdistyksen taseen pääryhmään "sijoitukset" sisältyvien sijoitusten realisoitumattomista arvonnousuista on 10 luvun 1 §:n 6 momentin perusteella merkitty vapaaseen omaan pääomaan. (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 mom. poist.)

12 luku

Vakuutusyhdistysten valvonta

5 §

(Kuten HE)

14 luku

Sulautuminen

6 §

(Kuten HE)

14 a luku

Vakuutuskannan luovuttaminen

5 §

(Kuten HE)

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

9 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd (osittain)
 • vpj. Jari Leppä /kesk (osittain)
 • jäs. Arto Bryggare /sd (osittain)
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas (osittain)
 • Miapetra Kumpula /sd (osittain)
 • Seppo Lahtela /kesk (osittain)
 • Jere Lahti /kok (osittain)
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok (osittain)
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Roger Jansson /r (osittain)
 • Simo Rundgren /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvo Eelis Roikonen

​​​​