TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2010 vp

TaVM 31/2010 vp - HE 248/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 9 päivänä marraskuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 248/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kari Parkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

lakiasiainpäällikkö Ari Suomela, Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

lakiasiainpäällikkö Markus Laakkonen, Finnvera Oyj

johtaja Timo Lindholm, Suomen Yrittäjät

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:ää. Esityksellä laajennettaisiin valtion erityisrahoitusyhtiön oikeutta salassapitosäännösten estämättä luovuttaa yhtiön asiakkaina olevien yritysten tietoja Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselle. Sen lisäksi ehdotetaan, että yhtiö voisi luovuttaa tietoja yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain mukaiseen järjestelmään.

Luovutettavat tiedot käsittäisivät yritystä ja yrityksen taloudellista tilaa koskevia tietoja ja arvioita toiminnan kannattavuudesta.

Muutos parantaisi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla syntyneen yritystiedon kustannustehokasta hyödyntämistä valtion muussa yritysrahoitustoiminnassa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuodenvaihteessa 2010—2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään esityksen mukaisena.

Esitys liittyy eduskunnan 16.11.2010 hyväksymään lakiin yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 107/2010 vpTaVM 24/2010 vp). Lain on tarkoitus tulla voimaan 15.12.2010.

Talousvaliokunta pitää asianmukaisena, että Finnveran yritystutkimustietoja ja asiakkaiden taloudellista tilaa koskevia tietoja hyödynnetään eri viranomaisten kesken tehokkaasti ja että yritysasiakkaiden hallinnollista taakkaa kevennetään välttämällä päällekkäistä tiedonkeruuta.

Laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen lainsäädännöllinen perusta. Laki antaa Finnveralle mahdollisuuden tietojen luovuttamiseen, mutta ei velvoita siihen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​