TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2010 vp

TaVM 33/2010 vp - HE 127/2010 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 14 päivänä syyskuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 127/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö

apulaisjohtaja Jukka Vesala, Finanssivalvonta

ekonomisti Jyrki Haajanen, Suomen Pankki

päälakimies Matti Laiho, Handelsbanken

johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto

lakiasiainpäällikkö Mari Mustakoski, Raha-automaattiyhdistys

asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski, Talletussuojarahasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Ålands Penningautomatförening rf.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia.

Lailla pantaisiin täytäntöön luottolaitosdirektiivin viimeaikaiset muutokset, jotka koskevat muun muassa valvontakollegioiden asettamista rajat ylittäviin luottolaitoksiin ja luottolaitosryhmittymiin, omaisuuserien arvopaperistamista, sekamuotoisten rahoitusvälineiden lukemista omiin varoihin, suurten asiakasriskien valvontaa sekä palkitsemispolitiikan valvontaa.

Nykyisin ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annettuun lakiin sisältyvät säännökset siirrettäisiin tarkistettuina luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin. Samalla laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa kumottaisiin.

Finanssivalvonnasta annettuun lakiin sisältyviä säännöksiä Finanssivalvonnan toimivallasta määrätä rikemaksu ehdotetaan laajennettaviksi siten, että rikemaksu voitaisiin määrätä kaikille valvottaville, jotka laiminlyövät laissa säädetyn velvollisuuden toimittaa Finanssivalvonnalle säännöllisesti valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Lisäksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia muutettaisiin talletussuojadirektiivin muutoksia vastaavasti talletussuojan tason ja määräaikojen osalta siten, että talletussuoja nostettaisiin 100 000 euroon ja talletusten maksamiselle talletussuojarahastosta säädettyä enimmäisaikaa rajoitettaisiin pääsääntöisesti 20 työpäivään.

Lisäksi tehtäisiin tarpeelliset lakitekniset muutokset talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin, Finanssivalvonnasta annettuun lakiin, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettuun lakiin, sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annettuun lakiin, sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin, sijoitusrahastolakiin, kiinteistörahastolakiin, arvopaperimarkkinalakiin, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin, eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annettuun lakiin, verotusmenettelystä annettuun lakiin ja arvonlisäverolakiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään valiokunnan tekemin muutoksin.

Lailla saatetaan voimaan luottolaitosdirektiivin ja talletussuojadirektiivin muutosten pakolliset säännökset. Lisäksi lain tavoitteena on tehostaa ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivien sivuliikkeiden valvontaa.

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 16) sanotaan, että Finanssivalvonnan toimivalta määrätä taloudellisia seuraamuksia finanssimarkkinoita koskevien säännösten rikkomisesta on varsin rajoitettu ja rajoitetumpi kuin useimmissa muissa EU:n jäsenvaltioissa. Erityisesti tämä koskee luotto- ja vakuutusyhtiölainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien rikkomista, jonka osalta Finanssivalvonnalla ei ole lainkaan valtuuksia määrätä taloudellisia seuraamuksia.

Finanssivalvonta ja Suomen Pankki ovat kiinnittäneet huomiota talousvaliokunnalle antamissaan lausunnoissa Finanssivalvonnan oikeuksiin määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Finanssivalvonta toteaa, että hallinnollisten seuraamusten soveltamisalan laajentaminen ja niiden tason nostaminen samalle tasolle kuin monilla muilla eurooppalaisilla valvontaviranomaisilla on jo tällä hetkellä erittäin tärkeää Finanssivalvonnan uskottavuuden ja tehokkaan valvonnan varmistamiseksi. Suomen Pankki pitää tärkeänä, että seuraamusjärjestelmän kehittämiseen palataan mahdollisimman pikaisesti ja taloudellisten seuraamusten taso saatetaan vastaamaan keskeisiä kilpailijamaitamme.

Talousvaliokunnalle antamassaan lausunnossa valtiovarainministeriö yhtyy Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin näkemyksiin sanktiojärjestelmän tehostamistarpeesta. Ministeriö toisti sen, mitä sanotaan hallituksen esityksen perusteluissakin, että seuraamusjärjestelmää arvioidaan myöhemmin erikseen ja huomattavasti laajemmin kuin tämän hallituksen esityksen yhteydessä on ollut mahdollista.

Talousvaliokunta pitää välttämättömänä, että Finanssivalvonnalla on kattavat tietojensaanti- ja tarkastusvaltuudet ja käytössään tehokkaat hallinnolliset seuraamukset laiminlyöntien ja rikkomusten varalta, jotta valvoja voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti kunkin tilanteen vaatimalla tavalla kaikissa oloissa. Finanssivalvonnalla on oltava sellaiset valvontajärjestelmät, että se voi tarvittaessa reagoida tilanteeseen ajantasaisesti. Lainsäädäntöä on muutettava Finanssivalvonnan valtuuksien osalta viivyttelemättä.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että luottolaitoslakiin (49 §) lisätään säännökset johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä. Luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksillä on oltava osana luotettavaa hallintoa sellaiset palkitsemisjärjestelmät ja niitä koskevat käytännöt, jotka edistävät tuottavasti ja turvaavasti sijoittamista.

Rahoitusmarkkinoiden toimivuuden varmistamiseen liittyy vahva yleinen intressi. Rahoituslaitosten sellaisia henkilöitä, joiden toiminnasta voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä, ei saa kannustaa ottamaan tehtäviin ja vastuuseen nähden suhteettomilla palkitsemisilla niin suuria riskejä, että ne vaarantavat rahoitusmarkkinoiden vakauden ympäröivän maailman muuttuessa. Käytäntö on osoittanut, että rahoitusmarkkinoiden kriisiydyttyä julkisen vallan ja kansainvälisen yhteisön on tultava pelastajaksi.

Palkitsemista koskevista periaatteista ja menettelytavoista säädetään yksityiskohtaisesti valtioneuvoston asetuksella.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolausetta on muutettu pykäliin tehtyjen muutosten johdosta.

10 §. Talletus.

Pykälän 3 momentissa säädetään, että talletuksia saadaan vastaanottaa vain Finanssivalvonnan hyväksymien yleisten ehtojen mukaisille tileille. Momentti ehdotetaan kumottavaksi.

Tallettajien tasapuolinen kohtelu edellyttäisi, että momenttia vastaavaa säännöstä sovellettaisiin hallituksen esityksen mukaisesti myös ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden tarjoamiin talletuksiin. Ulkomaisten luottolaitosten soveltamien tiliehtojen hyväksyminen Suomessa saattaisi kuitenkin ainakin periaatteessa vaikeuttaa esimerkiksi ulkomaisen luottolaitoksen korkoriskin hallintaa tavalla, joka olisi ristiriidassa luottolaitosten taloudellisen aseman valvontaan sovellettavan kotivaltioperiaatteen kanssa.

Finanssivalvonnan tehtävien jatkuvasti laajentuessa tiliehtojen etukäteisvalvontaa koskeva lakisääteinen velvollisuus on muutenkin vaikeasti perusteltavissa. Finanssivalvonnalla säilyisi momentin kumoamisesta huolimatta oikeus halutessaan jatkaa tiliehtojen samoin kuin muidenkin valvottavien soveltamien sopimusehtojen etukäteisvalvontaa Finanssivalvonnasta annetun lain yleisten säännösten nojalla. Näistä syistä tiliehtojen, kuten muidenkin sopimusehtojen, etukäteisvalvonnan tarpeellisuus suhteessa Finanssivalvonnan muihin tehtäviin on tarkoituksenmukaista jättää Finanssivalvonnan omaan harkintaan.

35 a §. Arvopaperistettujen omaisuuserien hankintaa koskevat rajoitukset.

Pykälän 3 momenttia on täydennetty niin, että se vastaa paremmin direktiivissä asetettuja vaatimuksia.

48 §. Vähennyserät.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan sanamuotoa on selkeytetty. Säännöksen asiasisältö ei muutu.

63 §. Valuuttakurssi-, selvitys- ja hyödykeriskien kattamiseksi vaadittava omien varojen vähimmäismäärä.

Lakiehdotuksen 64 §:ssä oleva vastapuoliriskin pääomavaatimusta koskeva 4 kohta on siirretty tähän pykälään, koska mainitussa kohdassa tarkoitettua pääomavaatimusta sovelletaan luottolaitosdirektiivissä tarkemmin määritellyissä tapauksissa myös eräisiin kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin riskeihin. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan vastapuolen maksukyvyttömyydestä aiheutuvaa riskiä.

64 §. Kaupankäyntivarastoon liittyvien riskien kattamiseksi vaadittava omien varojen vähimmäismäärä.

Edellä olevan johdosta pykälän 1 momentin 4 kohta on poistettu.

82 §. Vakavaraisuustietojen julkistamisvelvollisuus.

Pykälän 1 momentti on muutettu hallituksen esityksessä tarkoitetulla toisella muutosdirektiivillä tehdyn luottolaitosdirektiivin 145 artiklan 3 kohdan täytäntöön panemiseksi.

86 §. Lisäpääomavaatimus.

Pykälään on lisätty uusi 3 momentti hallituksen esityksessä tarkoitetulla toisella muutosdirektiivillä tehdyn luottolaitosdirektiivin 136 artiklan 1 kohdan muutoksen täytäntöön panemiseksi.

105 §. Korvattavat saamiset.

Pykälän 3 momentin sanamuotoa on täsmennetty momentin soveltamiseen liittyvien mahdollisten tulkintaongelmien välttämiseksi.

181 §. Markkinariskejä koskevat siirtymäsäännökset.

Pykälässä säädettävää siirtymäaikaa on jatkettu vuoden 2011 loppuun hallituksen esityksessä tarkoitetun muutosdirektiivin mukaisesti.

Siirtymäsäännös.

Siirtymäsäännöksen 1 momenttia on muutettu lakiin tehtyjen muutosten johdosta. Samalla on korjattu hallituksen esityksessä ollut virheellinen päivämäärä.

3. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

21 §. Jäsenluottolaitoksen omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen vähimmäismäärä.

Pykälän 3 momentin sanamuotoa on tarkistettu niin, että laista käy selkeästi ilmi, että yhteenliittymä rinnastetaan luottolaitoksen luottolaitostoiminnasta annetun lain 69 §:n 4 momentissa tarkoitettuun konsolidointiryhmään sovellettaessa mainitussa momentissa tarkoitettua poikkeusta.

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

3 §. Tehtävät.

Hallituksen esityksessä pykälään ehdotettu uusi 4 momentti on poistettu.

Momentissa tarkoitetut komiteat lakkaavat 1.1.2011, ja niiden tehtävät siirtyvät Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle vuoden 2011 alusta lukien, kun Euroopan finanssivalvontajärjestelmä ja sitä koskevat EU:n asetukset tulevat voimaan. Euroopan neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät syyskuun 2010 alussa yhteisymmärrykseen asetuksen sisällöstä. Asetusten juridistekninen tarkastus on vielä kesken.

Hallituksen on lähitulevaisuudessa tarkoitus antaa esitys Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Finanssivalvonnasta annettu laki ehdotetaan sopeutettavaksi Euroopan finanssivalvontajärjestelmää koskeviin EU:n asetuksiin. Näiden asetusten mukaan Finanssivalvonnan on tehtäviä suorittaessaan otettava huomioon Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean suositukset ja ohjeet. Tätä koskeva maininta on tarkoitus ehdottaa lisättäväksi myös Finanssivalvonnasta annettuun lakiin, jolloin nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotettu 3 §:n 4 momentti olisi poistettava laista.

43 §. Rikemaksun ja seuraamusmaksun määräämisen muut edellytykset.

Pykälän 1 momenttia on tarkistettu siten, että seuraamusmaksua ei saisi määrätä, jos samasta rikkomuksesta on aiemmin lainvoimaisesti tuomittu rangaistus. Säännöksen soveltamisalaa on lisäksi laajennettu koskemaan myös rikemaksua, minkä vuoksi pykälän otsikkoa on muutettu. Muutokset vastaavat rikosoikeudellisten ja hallinnollisten seuraamusten keskinäiseen suhteeseen sovellettavia yleisiä oikeusperiaatteita, erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkitsemiskäytännössä omaksuttua niin kutsuttua "ne bis in idem" -kieltoa eli kieltoa rangaista kahdesti samasta asiasta.

12. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Johtolause.

Johtolausetta on muutettu 31 §:ään tehdyn muutoksen johdosta.

31 §. Valvonta.

Pykälän 1 momentin 1 kohdasta on poistettu viittaus 2 kohtaan 2 §:ään tehdyn muutoksen johdosta.

15. Laki arvonlisäverolain 169 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että otsikossa mainitun pykälän 2 momentti muutetaan.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa on käsiteltävänä HE 122/2010 vp vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta. Hallituksen esityksessä on 5. laki arvonlisäveron 169 a §:n 2 momentin kumoamisesta.

Edellä olevan johdosta talousvaliokunta ehdottaa, että sen käsiteltävänä oleva muutoslakiehdotus hylätään.

16. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

12 a §. Tuen kohteena olevan pankin tappioiden kattaminen ja muut tuelle asetettavat erityiset ehdot.

Pykälään on lisätty uusi 4 momentti, jolla saatetaan voimaan hallituksen esityksessä tarkoitetun toisen muutosdirektiivin V liitteen k-kohdan säännökset siltä osin kuin ne koskevat julkista tukea saavia luottolaitoksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 2., 5.—11. sekä 13. ja 14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 1., 3., 4. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset),

että hyväksytään uusi 16. lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus) ja

että 15. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 10 §:n 3 momentti, 61 §:n 1 momentti, 100 § ja 123 §:n 2 momentti,

muutetaan 8 §, 20 §:n 1—3 momentti, 36 §, 45 §:n 1 momentin 4, 8 ja 9 kohta sekä 3 momentti, 46 §:n 1 momentin 3 kohta, 48 ja 49 §, 63 §:n otsikko ja 1 momentti, 64 §:n 1 momentti, 67, 69 ja 74 §, 79 §:n 2 momentti, 82 §:n 1 momentti, 90 ja 104 §, 105 §:n 1—3 ja 6 momentti, (poist.) 106 §:n 1 ja 2 momentti sekä 181 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 299/2010, 20 §:n 1 momentti laissa 299/2010, 36 § laissa 929/2007, 48 ja 49 § osaksi laissa 600/2010, (poist.) 105 §:n 1 ja 2 momentti laissa 851/2008 ja 181 § laissa 600/2010, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 13 a, 13 b ja 16 b §, 19 §:ään uusi 2 momentti, 21 §:ään, sellaisena kuin se osaksi laissa 600/2010, uusi 4 momentti, lakiin uusi 3 a ja 3 b luku ja 35 a §, 45 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti sekä 4—6 momentti siirtyvät 4—7 momentiksi, lakiin uusi 48 a §, 68 §:ään uusi 2 momentti, 86 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 112 a—112 f § ja niiden edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 10 a ja 10 b luku seuraavasti:

1 ja 8 §

(Kuten HE)

10 § (Uusi)

(1 ja 2 mom. kuten voimassa olevassa laissa)

(3 mom. poist.)

13 a, 13 b, 16 b ja 19—21 §

(Kuten HE)

3 a luku

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen Suomeen

29 a—29 d §

(Kuten HE)

3 b luku

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen perustaminen ja edustuston avaaminen Suomeen

29 e—29 k §

(Kuten HE)

Sallittu liiketoiminta

35 a §

Arvopaperistettujen omaisuuserien hankintaa koskevat rajoitukset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos luottolaitos hankkii arvopaperistettuja omaisuuseriä tämän pykälän vastaisesti taikka jos luottolaitosdirektiivin 122 a artiklan 4, 5 tai 7 kohdassa asetetut vaatimukset eivät täyty, Finanssivalvonnan on korotettava tällaisiin omaisuuseriin 61 §:n mukaisesti sovellettavaa omien varojen vähimmäismäärää niin kuin luottolaitosdirektiivin 122 a artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään.

36, 45 ja 46 §

(Kuten HE)

48 §

Vähennyserät

Luottolaitoksen ensisijaisten omien varojen määrästä vähennetään:

1) luottolaitoksen omistamat omat osakkeet, osuudet, (poist.) kantarahastotodistukset ja (poist.) ensisijaisiin omiin varoihin luetut sekamuotoiset rahoitusvälineet sekä määrä, jolla luottolaitos on 35 §:ssä säädetyn vastaisesti rahoittanut tässä kohdassa tarkoitettujen omien rahoitusvälineiden hankintaa;

(2—4 kohta kuten HE)

(2—5 mom. kuten HE)

48 a ja 49 §

(Kuten HE)

63 §

Valuuttakurssi-, selvitys-, hyödyke- ja vastapuoliriskien kattamiseksi vaadittava omien varojen vähimmäismäärä

Luottolaitoksella on oltava omia varoja määrä, joka riittää sen koko toiminnasta aiheutuvan valuuttakurssiriskin, selvitysriskin, hyödykeriskin, vastapuoliriskin ja niihin rinnastettavien riskien kattamiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64 §

Kaupankäyntivarastoon liittyvien riskien kattamiseksi vaadittava omien varojen vähimmäismäärä

Luottolaitoksella on oltava omia varoja vähintään määrä, joka riittää kaupankäyntivarastoon liittyvien seuraavien riskien ja niihin rinnastettavien riskien kattamiseen:

(1—3 kohta kuten HE)

(4 kohta poist.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67—69, 74 ja 79 §

(Kuten HE)

Vakavaraisuustietojen julkistaminen

82 § (Uusi)

Vakavaraisuustietojen julkistamisvelvollisuus

Luottolaitoksen on vähintään vuosittain julkistettava vakavaraisuuttansa koskevat, luottolaitosdirektiivin 145 artiklassa ja XII liitteessä tarkoitetut tiedot. Luottolaitoksella on lisäksi oltava sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät kirjalliset periaatteet ja menettelytavat, joita se noudattaa sen varmistamiseksi, että tämän pykälän nojalla julkistettavat tiedot ovat luotettavia ja antavat kattavan kuvan luottolaitoksen riskeistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Taloudellisten toimintaedellytysten korjaaminen

86 § (Uusi)

Lisäpääomavaatimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finanssivalvonta voi 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin rajoittaa luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen tilikaudelta kertyvien, yrityksen toiminnan taloudellisesta tuloksesta riippuvien palkkojen ja palkkioiden sekä sopimukseen perustuvien eläkkeiden yhteenlaskettua määrää suhteessa yrityksen tilikauden tuottoihin. Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta palkkoihin, palkkioihin ja eläkkeisiin, jotka on maksettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan sitovan sopimuksen perusteella.

90 ja 104 §

(Kuten HE)

105 §

Korvattavat saamiset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään korvauksen enimmäismäärästä, tallettajan saaminen maksetaan täysimääräisesti talletussuojarahaston varoista, jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä, ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Tätä momenttia sovelletaan vain sellaisiin tallettajan varoihin, jotka on talletettu talletuspankin tilille enintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona talletuspankki on 104 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla laiminlyönyt tallettajan tässä momentissa tarkoitetun saamisen maksamisen. Jollei muuta voida osoittaa, talletuspankin katsotaan laiminlyöneen tallettajan saamisen maksamisen tässä momentissa tarkoitetulla tavalla sinä päivänä, jona tallettaja on tehnyt 104 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, taikka sitä aikaisempana päivänä, jona Finanssivalvonta on saanut toiselta tallettajalta mainitussa momentissa tarkoitetun ilmoituksen, jonka perusteella Finanssivalvonta on tehnyt mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun päätöksen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

106 ja 112 a—112 f §

(Kuten HE)

10 a luku

Ulkomaisen luottolaitoksen likvidaatiomenettely ja tervehdyttämistoimenpide

166 a—166 i §

(Kuten HE)

10 b luku

Ulkomaisia luottolaitoksia koskevat erityissäännökset

166 j—166 v §

(Kuten HE)

181 § (Uusi)

Markkinariskejä koskevat siirtymäsäännökset

Finanssivalvonta voi sallia, että ne luottolaitokset, jotka ovat saaneet ennen tämän lain voimaantuloa luvan käyttää omien varojen direktiivin V liitteen mukaista sisäistä mallia erityisriskin laskemiseen, saavat enintään vuoden 2011 loppuun saakka käyttää tällaista mallia tämän lain voimaan tullessa säädetyin edellytyksin.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     . Tämän lain 86 §:n 3 momenttia ei kuitenkaan sovelleta ennen 31 päivää joulukuuta 2011. Tämän lain 63 §:n 1 momentin, 64 §:n 1 momentin ja 82 §:n 1 momentin sijasta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2011 saakka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ennen 31 päivää joulukuuta 2009 syntyneisiin tämän lain 69 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin asiakasriskeihin sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2012 saakka mainittujen lainkohtien sijasta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

(2—5 mom. kuten HE)

_______________

3.

Laki

talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) 21 §:n 3 momentti seuraavasti:

21 §

Jäsenluottolaitoksen omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen vähimmäismäärä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos jäsenluottolaitokseen sovelletaan 1 momenttia, luottolaitostoiminnasta annetun lain 67 §:ssä tarkoitettu asiakasriski ei saa nousta määrään, joka ylittää 40 prosenttia luottolaitoksen omista varoista. Jos asiakasyhteisö on luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, asiakasriski ei saa nousta määrään, joka ylittää 40 prosenttia luottolaitoksen omista varoista taikka, jos tämä määrä on pienempi kuin 240 miljoonaa euroa, luottolaitoksen sisäisesti vahvistamaan määrään, joka ei saa olla suurempi kuin 240 miljoonaa euroa eikä suurempi kuin 100 prosenttia luottolaitoksen omista varoista. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luottolaitokselle luvan poiketa viimeksi mainitusta rajasta. Luottolaitokseen tai sijoituspalveluyritykseen kohdistuvalla asiakasriskillä tarkoitetaan tätä momenttia sovellettaessa myös sellaiseen asiakaskokonaisuuteen kohdistuvaa asiakasriskiä, johon kuuluu vähintään yksi luottolaitos tai sijoituspalveluyritys. Tätä momenttia sovellettaessa asiakaskokonaisuuteen kuuluvien muiden asiakkaiden kuin luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettu asiakasriski ei kuitenkaan saa ylittää 1 momentissa säädettyä määrää. Tämän momentin mukaisen rajoituksen laskemiseen sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 69 §:n 4 momentissa säädetään. Mitä viimeksi mainitussa lainkohdassa säädetään luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaan luotto- ja rahoituslaitokseen kohdistuvista asiakasriskeistä, sovelletaan vastaavasti asiakasriskeihin, jotka kohdistuvat jäsenluottolaitoksen kanssa samaan yhteenliittymään kuuluvaan yritykseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

4.

Laki

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:n 2 momentin 10 kohta ja 6 §:n 2 momentti,

muutetaan 4 §:n 2 momentin 1 kohta, 6 §:n 1 momentin 10 kohta, 26 §:n 7 momentti, 39 §:n 1 momentin 1 kohta, 40 §:n 1 momentti, 43 §:n otsikko ja 1 momentti, 50 §:n 1 momentti ja 61 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 1 momentin 10 kohta laissa 301/2010, sekä

lisätään 3 §:n 3 momenttiin uusi 10 kohta (poist.) sekä lakiin uusi 59 a ja 65 a—65 c § seuraavasti:

3 §

Tehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. kuten HE)

(4 mom. poist.)

4, 6, 26, 39 ja 40 §

(Kuten HE)

43 § (Uusi)

Rikemaksun ja seuraamusmaksun määräämisen muut edellytykset

Rikemaksua tai seuraamusmaksua ei voida määrätä, jos samaa rikkomusta koskeva asia on vireillä esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa rikosasiana. Rikemaksua tai seuraamusmaksua ei voida määrätä myöskään, jos samasta rikkomuksesta on lainvoimaisesti tuomittu rangaistus.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

50, 59 a, 61 ja 65 a—65 c §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

12.

Laki

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 2 §:n 2 kohta ja

muutetaan 2 §:n 1 kohta ja 31 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 1 kohta laissa 918/2008 ja 31 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 303/2010, seuraavasti:

2 §

(Kuten HE)

31 § (Uusi)

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo:

1) Finanssivalvonta 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun luotto- ja rahoituslaitoksen sekä mainitun pykälän (poist.) 4—8, 10—13, 20 ja 20 a kohdassa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten osalta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Valiokunnan uusi lakiehdotus

16.

Laki

valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1508/2001, uusi 4 momentti seuraavasti:

12 a §

Tuen kohteena olevan pankin tappioiden kattaminen ja muut tuelle asetettavat erityiset ehdot

(1—3 mom. kuten voimassa olevassa laissa)

Tuen ehdoissa on lisäksi määriteltävä tuen kohteena olevan pankin johdolle maksettavien palkkioiden enimmäismäärä, jos se on tarpeen luottolaitostoiminnasta annetun lain 49 §:n 2 momentissa säädettyjen luottolaitosten palkitsemisjärjestelmille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Tukiehdot on muutenkin laadittava sellaisiksi, että ne täyttävät luottolaitosten toiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY V liitteen 23 kohdan k alakohdan vaatimukset.

_______________

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk (osittain)
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (osittain)
 • Jouko Laxell /kok (osittain)
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​