TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2013 vp

TaVM 35/2013 vp - HE 191/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta (HE 191/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Sari Koivisto, työ- ja elinkeinoministeriö

tilinpäätösasiantuntija Ingalill Aspholm, Finanssivalvonta

asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

puheenjohtaja Pasi Leppänen, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry

vt. toiminnanjohtaja Anu Tanner, KHT-yhdistys ry, edustaen myös HTM-tilintarkastajat ry:tä

tilintarkastuslautakunnan sihteeri Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Suomen Yrittäjät
 • Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännös toimintaansa aloittavien yhteisöjen mahdollisuudesta jättää tilintarkastaja valitsematta. Lisäksi tilintarkastajan yläikäraja poistettaisiin tilintarkastuslaista sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetusta laista. Yläikärajan poistamisella mahdollistetaan tilintarkastajien työurien pidentyminen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Ehdotetut muutokset selkeyttävät lainsäädäntöä ja vakiinnuttavat jo nykyisin vallitsevan käytännön.

Talousvaliokunta huomauttaa, että voimassa olevaan tilintarkastuslakiin sisältyy vanhentuneita säädösviittauksia, joita ei ole tässä hallituksen esityksessä esitetty korjattaviksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että lainsäädäntö pidetään ajantasaisena, ja edellyttää, että tilintarkastuslain korjaustarpeet hoidetaan mahdollisimman pikaisesti.

Tässä hallituksen esityksessä muutoksen kohteina oleviin säännöksiin ei sisälly vanhentuneita viittauksia.

Tilintarkastusvelvollisuus.

Muutosehdotus vastaa voimassa olevan tilintarkastuslain tavoitteita siitä, että kaikkein pienimmät yritykset voivat itse päättää tilintarkastuksensa järjestämisestä. Toimintansa aloittavan yhteisön ensimmäisinä tilikausina toiminta on usein pienimuotoista, eikä tilintarkastajan valinnalle ole sen vuoksi tarvetta. Ehdotetut muutokset eivät muuta voimassa olevaa oikeustilaa siitä, että säätiöissä on toimintaa aloitettaessa oltava aina tilintarkastaja, eivätkä sitä, että toimintansa aloittavalla yhdistyksellä on oltava joko tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja.

Tilintarkastajan ikäraja.

Tilintarkastajan kelpoisuuden lakkaamisiän poistaminen on perusteltua. Yläikärajaan perustuvalle laadunvalvonnalle ei ole tarvetta, koska tilintarkastajien toiminnan laatua valvotaan jo lakisääteisen laadunvarmistuksen keinoin. Talousvaliokunta katsoo, että lakisääteinen laadunvarmistus on riittävä keino varmistua siitä, että myös uransa loppuvaiheessa olevilla tilintarkastajilla on edellytykset toimia tilintarkastajina tilintarkastuslain mukaisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller