TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2010 vp

TaVM 37/2010 vp - HE 249/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 9 päivänä marraskuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta (HE 249/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Päivi Marttila, työ- ja elinkeinoministeriö

ohjelmajohtaja Hannu Idman ja tutkimusassistentti, JHL:n pääluottamusmies Timo Ruohomäki, Geologian tutkimuskeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Geologian tutkimuskeskuksesta. Lailla korvattaisiin nykyinen geologian tutkimuskeskuksesta annettu laki. Lailla on tarkoitus ajanmukaistaa tutkimuskeskusta koskevat säännökset lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitys, työ- ja elinkeinoministeriön ohjauskäytännöt ja tutkimuskeskuksen organisaatiorakenteen muutokset huomioon ottaen. Laissa olisivat säännökset tutkimuskeskuksen tehtävistä, johtamisesta, toimivallan jaosta ja ratkaisuvallan käytöstä. Laissa otettaisiin huomioon perustuslain vaatimukset valtion virastoja koskevasta sääntelystä ja täsmennettäisiin asetuksenantovaltuuksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 28 päivänä helmikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Uusi laki vastaa nykyajan vaatimuksia. Laissa säädetään muun muassa tutkimuskeskuksen johtokunnasta. Johtokunnan jäseneksi ei enää voida valita tutkimuskeskukseen palvelussuhteessa olevia henkilöitä. Pääjohtaja vastaa tutkimuskeskuksen operatiivisesta johtamisesta ja toimii johtokunnassa ratkaistavien asioiden esittelijänä. Henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita. Tällaisella johtokuntasääntelyllä pyritään välttämään intressiristiriitoja.

Vastaavanlainen johtokunta on Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä, jota koskeva laki tuli voimaan 1.12.2010 (HE 75/2010 vpTaVM 17/2010 vp). Talousvaliokunnan käsiteltävänä on HE 301/2010 vp laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä Tekesin johtokuntaa koskeva sääntely on vastaavan sisältöinen.

Talousvaliokunta pitää johdonmukaisena, että Geologian tutkimuskeskuksen, VTT:n ja Tekesin johtokuntien sääntelyt vastaavat toisiaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen