TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 38/2013 vp

TaVM 38/2013 vp - HE 94/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 94/2013 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 43/2013 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju ja ylitarkastaja Janni Hiltunen, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

markkinavalvoja Paula Kirppu, Finanssivalvonta

asianajaja Erika Saarela, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, edustaen Suomen Asianajajaliitto ry:tä

toimitusjohtaja Helena Kinnunen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtava lakimies Jari Virta, Finanssialan Keskusliitto

lakimies Ilkka Geitlin, Työeläkevakuuttajat TELA ry

toimitusjohtaja Marika af Enehjelm, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

professori Matti Suominen, Aalto-yliopisto

oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri Markus Kari, Helsingin yliopisto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin täytäntöön direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista. Lisäksi ehdotetaan muutoksia 30 muuhun lakiin, keskeisimpänä sijoitusrahastolakiin, kiinteistörahastolakiin ja lakiin Finanssivalvonnasta.

Keskeisiä uudistuksia on direktiivin yksityiskohtaisuuden ja sääntelyn laajuuden vuoksi useita.

Ehdotetulla lailla vaihtoehtorahastojen hoitajista laajennettaisiin rahoitusmarkkinasääntelyä koskemaan tähän asti elinkeinovapauden nojalla harjoitettua omaisuudenhoitoon rinnastettavaa kommandiittiyhtiömuotoista pääomasijoittamista ja kiinteistösijoittamista. Tällaista toimintaa harjoittavalla vaihtoehtorahastojen hoitajalla olisi oltava toimilupa, jonka Finanssivalvonta myöntää. Direktiivistä aiheutuu muutoksia, jotka koskevat myös erikoissijoitusrahastoja hallinnoivia rahastoyhtiöitä sekä kiinteistörahastolain mukaisia kiinteistörahastoja. Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan näiden lisäksi kommandiittiyhtiötä ja osakeyhtiötä, joissa tai joiden lukuun harjoitettu yhteissijoittaminen ei kuulu sijoitusrahastodirektiivin soveltamisalaan.

Sijoitusrahastolakiin ja kiinteistörahastolakiin esitettävillä muutoksilla poistettaisiin nykysääntelyyn liittyviä eräitä epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia, tarkistettaisiin EU-sääntelyn aikaisempaan täytäntöönpanoon perustuneita säännöksiä ja kevennettäisiin sääntelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Vakuutusyhtiöiden ja työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan häiriöttömän jatkumisen varmistamiseksi ehdotetaan muutoksia vakuutusyhtiölakiin ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin.

Arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä kolmea keskeistä yleissäännöstä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesta ja sopimattomasta menettelystä, totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisen kiellosta sekä riittävien tietojen tasapuolisesta saatavilla pitämisestä ehdotetaan sovellettaviksi myös vaihtoehtorahastojen hoitajiin.

Direktiivistä johtuvaa merkittävää erityissääntelyä, jota ei muussa rahoitusmarkkinalainsäädännössä ole, ovat arvonmääritystä, vivutusta ja sijoittamista listaamattomiin yhtiöihin koskevat säännökset. Vaihtoehtorahaston varojen säilyttämisestä ja säilytysyhteisöä koskevista vaatimuksista säädettäisiin tiukemmin kuin sijoitusrahastolaissa.

Direktiivin täytäntöön panemiseksi säädettäisiin suomalaisen vaihtoehtorahastojen hoitajan oikeudesta markkinoida ETA-valtiossa hoitamansa vaihtoehtorahaston osuuksia Suomessa sekä muusta ETA-valtiosta kuin Suomesta olevan vaihtoehtorahastojen hoitajan oikeudesta hoitaa vaihtoehtorahastoa Suomessa ja markkinoida ETA-valtiossa hoitamansa vaihtoehtorahaston osuuksia täällä ammattimaisille sijoittajille. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi edellytyksistä, joilla muusta ETA-valtiosta kuin Suomesta oleva vaihtoehtorahastojen hoitaja saa markkinoida hoitamansa ETA-valtioiden ulkopuolelle kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia Suomessa ammattimaisille sijoittajille. ETA-valtioista ja kolmansista maista olevia vaihtoehtorahastojen hoitajia säänneltäisiin samassa laissa kuin suomalaisia vaihtoehtorahastojen hoitajia. Lisäksi vaihtoehtorahastojen hoitajille ehdotetaan oikeutta tarjota sijoituspalveluja toiseen ETA-valtioon, jos tällainen oikeus on vastavuoroisesti säädetty vaihtoehtorahastojen hoitajille toisessa ETA-valtiossa.

Kolmansia maita koskevat direktiivin artiklat pantaisiin pääosin täytäntöön aikaisintaan vuonna 2015, kun komissio on antanut niitä koskevan direktiiviä täsmentävän delegoidun asetuksen.

Verotusmenettelystä annettua lakia muutettaisiin siten, että Verohallinto saisi tarpeelliset tiedot omaisuuden hoidosta tai säilyttämisestä perityistä maksuista. Suomeen perustettua vaihtoehtorahastoa hoitavaa ulkomaista vaihtoehtorahastojen hoitajaa koskisivat samat tiedonantovelvollisuudet kuin kotimaista vaihtoehtorahastojen hoitajaa.

Rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännön selkeyttä parannettaisiin lisäämällä muihin lakeihin niiden suhteita lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista osoittavia säännöksiä. Lakeihin ehdotetaan useita teknisiä täsmennyksiä luettavuuden parantamiseksi ja sääntelyn ajantasaistamiseksi.

Yksityiskohtaisen sääntelykokonaisuuden pitämiseksi ajan tasalla ehdotetaan laajoja lakia täydentäviä sääntelyvaltuuksia valtiovarainministeriön asetuksin ja Finanssivalvonnan määräyksin. Tarkoitus on varmistaa se, että voimakkaasti kehittyvä EU-sääntely voidaan tulevaisuudessa panna täytäntöön joustavasti kansallisen sääntelyn ymmärrettävyyttä heikentämättä.

Useissa kysymyksissä seurataan sijoituspalvelulaissa ja sijoitusrahastolaissa omaksuttua sääntelytekniikkaa. Tällaisia kysymyksiä ovat oikeutta toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana, toimilupaa, toimintaedellytyksiä, toiminnan järjestämistä, riskienhallintaa, toiminnan ulkoistamista, tiedonantovelvollisuutta, vaihtoehtorahaston osuuksien tarjoamista, Finanssivalvontaa ja seuraamuksia koskevat luvut vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevassa laissa. Monien EU-sääntelyyn perustuvien säännösten rakenne ja kirjoitusasu on lähellä EU-sääntelyn sanamuotoja. Lisäksi direktiivin sallimia kansallisia valintaoikeuksia hyödynnetään laajasti, kuten oikeutta pienten toimijoiden rekisteröintiin Finanssivalvonnassa ja oikeutta markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia ei-ammattimaiselle asiakkaalle. Kansalliseen harkintaan perustuu myös ehdotus vaihtoehtorahastojen hoitajien velvollisuudesta kuulua suosituksia antavaan toimielimeen. Ehdotusten tarkoituksena on lisätä lain joustavuutta ja selvyyttä suhteessa EU-sääntelyyn sekä pienentää sääntelystä aiheutuvia noudattamiskuluja.

Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalain mukaisen, Finanssivalvonnan käytössä olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöönottoa. Muutoksilla varaudutaan osaltaan vireillä oleviin EU-lainsäädännön muutoksiin. Seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisivat Finanssivalvonnasta annetussa laissa, mutta teot, joiden vastaisesta toiminnasta seuraamuksia voitaisiin määrätä, olisi kuvattu vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa ja sijoitusrahastolaissa. Ankarimmat hallinnolliset seuraamukset määräisi Finanssivalvonnan esityksestä markkinaoikeus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 22 päivänä heinäkuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta esittää, että lakiehdotukset hyväksytään monin, lähinnä teknisluonteisin muutoksin ja täsmennyksin.

Lähtökohdat

Esityksen päätarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (ns. AIFM-direktiiviAlternative Investment Fund Managers). Direktiivin tavoitteena on säännellä kaikkea sellaista vielä sääntelyn ulkopuolella olevaa yhteistä sijoitustoimintaa, johon saattaa liittyä merkittäviä järjestelmäriskejä markkinoiden ja sijoittajien kannalta. AIFM-direktiivin soveltamisala on näin muotoutunut erittäin laajaksi. Se kattaa lähtökohtaisesti kaiken sellaisen sijoitusrahastotoiminnan, joka ei kuulu sijoitusrahastodirektiivin (ns. UCITS-direktiiviUndertakings for Collective Investment in Transferable Securities) soveltamisalaan.

Esitys ei kohdistu vaihtoehtorahastoihin vaan oikeushenkilöihin, joiden säännöllistä liiketoimintaa on vaihtoehtorahastojen hoito. Tämänkaltainen toiminta on tähän asti kuulunut Suomessa pääosin sopimusvapauden piiriin, eikä sitä ole säännelty tai valvottu. Uuden sääntelyn myötä vaihtoehtorahastojen hoitajalla tulee olla toimilupa tai, mikäli toiminta on pienimuotoisempaa, hoitajan tulee rekisteröityä. Esitys kiristää direktiivin edellyttämällä tavalla osin merkittävästi erikoissijoitusrahastojen toimintaa. Uuden sääntelyn tuomia muutoksia ovat muun muassa tuotonjakopakko, vähimmäissijoitukselle asetettava koko, osuudenomistajan ammattimaisuusedellytys ja rikemaksu-uhka.

Sijoitusrahastomarkkinat ovat Suomessa yhteensä noin 70 miljardin euron suuruiset ja hyvin keskittyneet. Kolme suurinta rahastoyhtiötä hallinnoi yli 60:tä prosenttia sijoitusrastojen pääomista. Vaihtoehtorahastot, joiden hoitajiin esitys kohdistuu, jäävät kokonaispääomaltaan huomattavasti sijoitusrahastoja pienemmiksi. Suomessa toimivia vaihtoehtorahastoja ovat erityisesti erikoissijoitusrahastot, pääomarahastot ja epäsuora kiinteistösijoittaminen. Näistä erikoissijoitusrahastot ovat merkittävimpiä Suomessa käytettyjä vaihtoehtorahastoja. Suomessa toimii noin 130 erikoissijoitusrahastoa, joissa on varoja noin 9,8 miljardia euroa. Tämä on noin 15 prosenttia sijoitusrahastojen yhteismäärästä.

Jotta sääntely ei tavoitteensa vastaisesti laajenisi kattamaan myös sellaista pienimuotoisempaa toimintaa, josta ei voida ennakoida koituvan merkittävää systeemiriskin vaaraa, hallituksen esityksessä on pyritty suhteellisuusperiaatetta noudattaen rajaamaan sääntelyä. Valiokunta pitää esityksen lähtökohtia perusteltuina. Käyttämällä direktiivin suomaa kansallista harkintavaltaa (esim. hallinnollisesti kevyemmän rekisteröintimahdollisuuden käyttöönotto, oikeus markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia ei-ammattilaisille ja itsesääntely) uuden sääntelyn aiheuttama hallinnollinen taakka on pyritty minimoimaan ja turvaamaan erikokoisten toimijoiden kohtuulliset kilpailuedellytykset markkinoilla. Tämä on erityisen tärkeää Suomessa, sillä sijoitusmarkkinamme ovat hyvin keskittyneet ja kilpailu markkinoilla on vähäistä. Valiokunta tähdentää, että rahastoilla on tärkeä rooli tarvittavien investointien rahoittajina. Luottolaitossääntelyn tiukentuessa rahastojen merkitys elinkeinotoiminnan rahoittajina on korostumassa entisestään.

Täytäntöön pantava sääntely muodostuu EU-säädöksistä, määräyksistä, standardeista, ohjeista ja suosituksista. Varsinaista direktiiviä täydentävät komission asetukset sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamat ohjeet ja suositukset. Sääntely on osin vielä valmisteilla. Valiokunta katsoo, että esityksessä on perustellulla tavalla otettu huomioon EU-sääntelyn laaja kate. Direktiivin keskeisimmät säännökset esitetään sijoitettaviksi lakiin, jossa lisäksi säädettäisiin tarkkarajaiset asetuksenantovaltuudet sekä Finanssivalvonnan määräystenanto- ja poikkeuslupavaltuudet. Tärkeäksi tullee muodostumaan myös toimialan itsesääntely (1. lakiehdotuksen 6 luvun 7 §). Esimerkiksi sijoituskohteiden arvonmääritys edellyttää sellaista asiantuntemusta ja markkinaosaamista, joka soveltuu hyvin itsesääntelyn kohteeksi.

Kuullut asiantuntijat ovat pitäneet esityksen päälinjauksia kannatettavina. Yksittäisinä kysymyksinä esille ovat nousseet erityisesti markkinointi ei-ammattimaisille asiakkaille (1. lakiehdotuksen 13 luku), Finanssivalvonnan velvollisuus antaa lain soveltamiseen liittyviä päätöksiä (erityisesti 1. lakiehdotuksen 23 luvun 10 § ja 13 luku) ja sijoitusrahastolain muuttamiseen liittyvä rahastojen osuudenomistajien vähimmäismäärää koskeva sääntely (2. lakiehdotuksen 27 §). Näitä käsitellään erikseen jäljempänä.

Markkinointi ei-ammattimaisille

Esityksessä on käytetty direktiivin (43 artikla) sallimaa kansallista harkintavaltaa ja sisällytetty lakiin (1. lakiehdotuksen 13 luku) säännökset, jotka mahdollistavat Suomeen ja muuhun ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston markkinoinnin myös ei-ammattimaisille sijoittajille sijoittajansuojan varmistavin edellytyksin. Tällaisia lisäedellytyksiä ovat vaihtoehtorahaston hoitajaan kohdistuva toimilupaedellytys sekä avaintietoesitteen laatimisvelvollisuus. Lisäksi 13 luvun 6 §:ssä säädetään ennakkomerkinnän ja verojen varhaisen vastaanottamisen kiellosta sekä kiellosta tarjota sellaisia osuuksia, joista voi aiheutua ei-ammattimaiselle sijoittajalle lisäsijoitusvelvoite. Talousvaliokunta pitää esityksen lähtökohtaa perusteltuna.

Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin kiinnitetty huomiota ei-ammattimaisen sijoittajan määritelmään, joka on soveltamisalaltaan hyvin laaja. Se kattaa tavanomaisten vähittäissijoittajien lisäksi myös lähellä ammattimaisia sijoittajia olevat tahot, kuten esimerkiksi säätiöt ja akateemiset instituutiot. Ottaen huomioon edellä mainitut ei-ammattimaisiin sijoittajiin liittyvät sääntelyn tiukennukset saattaa ehdotus osin tarpeettomasti rajoittaa puoliammattimaisiin sijoittajiin kohdistuvaa toimintaa.

Valiokunta toteaa, että esityksessä omaksutut ammattimaisen ja ei-ammattimaisen sijoittajan määritelmät (1. lakiehdotuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohta) vastaavat sijoituspalvelulain määritelmiä. Talousvaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että lain tasolla käytetään peruskäsitteitä esitetyllä tavalla yhdenmukaisesti. Toisaalta on otettava huomioon, ettei ei-ammattimaisen sijoittajan käsitettä ole määritelty tyhjentävästi EU-sääntelyssä. Tämä jättää sääntelyn toimeenpanoon kansallista harkintavaltaa, jota on aiheellista käyttää erityisesti sijoittajansuojan sallimissa rajoissa. Lakiehdotus antaa tähän jo mahdollisuuden antamalla Finanssivalvonnalle oikeuden myöntää poikkeuksia asetetuista lisäedellytyksistä (13 luvun 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 6 §:n 4 momentti sekä valiokunnan ehdottama uusi 3 §:n 4 momentti). Poikkeusluvan edellytyksistä säädettäisiin yksityiskohtaisemmin valtiovarainministeriön asetuksella (13 luvun 7 §:n 1 kohta). Valiokunta pitää tärkeänä, että asetustasolla määritellään selkeästi poikkeuslupamenettelyn rajat siten, että sijoittajansuoja kyetään kohdistamaan sitä tarvitseviin sijoittajiin.

Finanssivalvonnan päätöksentekovaltuudet

Finanssivalvonnalle on 1. lakiehdotuksen siirtymäsäännöksessä (23 luvun 10 §) säädetty oikeus antaa hakemuksesta päätös siitä, miten lain soveltamisalan tai valvontakäytännön yhtenäisyyden kannalta tai muusta pätevästä syystä tärkeä asia on ratkaistava. Valtuutta on täsmennetty 1 momentin 1 ja 2 kohdassa painottamalla niitä seikkoja, joihin päätös voi erityisesti kohdistua. Lain voimaan tullessa toimintaa jo harjoittavien vaihtoehtorahaston hoitajien osalta pykälään sisältyy lyhyt määräaika päätöksen hakemiselle. Sen sijaan lain voimaantulon jälkeen toimintansa aloittavien vaihtoehtorahaston hoitajien osalta säännös olisi toistaiseksi voimassa.

Valiokunta toteaa, että valtuus on suhteellisen laaja. Sitä puoltavat EU-sääntelyn vielä vasta osittain tiedossa olevat yksityiskohdat, jotka tulevat täsmentymään erityisesti ESMAn valmistelevien teknisten standardien myötä. Antamalla hakijalle sitova tieto siitä, kuuluuko toimija lain soveltamisalaan ja tuleeko sen näin ollen hakea toimilupaa tai rekisteröityä, voidaan keventää hallinnollista prosessia ja välttää turhat hakemukset. Esityksen tavoite on kannatettava, ja valiokunta pitää menettelyä siirtymävaiheessa perusteltuna. Sääntelyn vakiinnuttua on aiheellista harkita, että sääntelyä täsmennetään tarvittavilta osin erillispäätösmenettelyn vähentämiseksi.

Päätösvallan rajaamiseksi valiokunta esittää lainkohtaan täsmennyksiä, jotka tarkentavat sääntelyä ja sitovat sen selkeämmin ESMAn ohjeiden ja suositusten tulkintaan sekä toimiluvanvaraisuuden arviointiin. Yleisenä edellytyksenä on, että kyseessä on lain soveltamisalan tai valvontakäytännön yhtenäisyyden kannalta erityisen tärkeä tulkintakysymys.

Sijoitusrahastolaki

Sijoitusrahastolakia esitetään muutettavaksi muun muassa siten, että kotimaista alkuperää olevien erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajien vähimmäismäärä voidaan jatkossa porrastaa (2. lakiehdotuksen 27 §). Näin voidaan osaltaan vastata kansainväliseen kilpailuun.

Ehdotus mahdollistaa alle kymmenelle ja jopa vain yhdelle rahasto-osuudenomistajalle suunnatut erikoissijoitusrahastot. Saatujen asiantuntijanäkemysten perusteella talousvaliokunta esittää 1 momenttiin muutosta, joka helpottaa edelleen pienten, alle kymmenen sijoittajan erikoissijoitusrahastojen toimintamahdollisuuksia. Muutosesitys mahdollistaa ehdotettua pienemmän vähimmäissijoituksen (500 000 euroa) käytön kuitenkin siten, että vaatimus erikoissijoitusrahaston 2 miljoonan euron vähimmäispääomasta pysyy ennallaan.

Kansainvälinen yhteisötunniste

Esityksessä (31. lakiehdotus) ehdotetaan säädettäväksi kansainvälisestä yhteisötunnisteesta (Legal Entity Identifier, LEI). Tämän viranomaisten hallinnoiman tunnistejärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa muun muassa finanssimarkkinoilla toimivien sekä kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien muiden yritysten ja yhteisöjen tunnistaminen. Suomessa vastuuviranomaisena toimisi Patentti- ja rekisterihallitus.

Kansainvälisten yhteisötunnisteiden jakelu alkaa helmikuussa 2014. Kansallisen lainsäädännön voimaantulon siirtyessä tätä ajankohtaa myöhemmäksi valiokunta pitää tärkeänä, että Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansainvälisen yhteisötunnisteen jakelun käynnistämiseksi Suomessa jo ennen lain voimaantuloa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lausunnossa on kuitenkin kiinnitetty huomiota yksittäisiin 1. lakiehdotuksen säännöksiin.

Elinkeinovapauteen liittyen valiokunta katsoo, että lakiehdotuksen 4 luvun 8 §:n 1 momentissa ehdotettua sääntelyä tulee täsmentää siten, että luvan haltijalle varataan ehdotettua selkeämmin mahdollisuus korjata puute ennen luvan perumista. Talousvaliokunta esittää, että säännökseen tehdään yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvattu täsmennys, jonka mukaisesti toimilupaa peruttaessa on noudatettava Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:ää. Pykälän 3 momentissa säädetään luvan haltijalle varattavasta mahdollisuudesta korjata puute.

Hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn osalta perustuslakivaliokunta katsoo, että ehdotuksen 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdassa ehdotettua sääntelyä tulee olennaisesti täsmentää, sillä ehdotetussa muodossaan sanktioitavien tekojen ja laiminlyöntien piiriin lukeutuisi kaikenlainen kuluttajansuojan rikkominen. Vastaavasta syystä perustuslakivaliokunta esittää täsmennettäväksi myös 1. lakiehdotuksen 22 luvun 5 §:n 3 kohtaa.

Edellä olevien huomautusten johdosta talousvaliokunta on rajannut soveltamisalaa tekemällä muutokset edellä mainittuihin lainkohtiin sekä 1. lakiehdotuksen 13 luvun 1 §:ään jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvatulla tavalla.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki vaihtoehtorahaston hoitajista

2 luvun 4 §. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettuun direktiiviin liittyvät määritelmät.

Pykälän 7 kohdassa mainittu direktiivi on kumottu ja korvattu uudella direktiivillä. Valiokunta on korjannut säädösviittauksen.

2 luvun 5 §. EU-sääntelyyn liittyvät määritelmät.

Pykälän 2 momentin 4 ja 5 kohdan kielellistä ulkoasua on tarkennettu.

4 luvun 2 §. Toimilupapäätös.

Pykälän 3 momentissa säädetään Finanssivalvonnan oikeudesta asettaa valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja. Ottaen huomioon, että Finanssivalvonnalle annettavat valtuudet liittyvät elinkeinovapauden rajoittamiseen, valiokunta esittää, että valtuutta täsmennetään. Muutoksen mukaisesti toimiluvan rajoitusten tulee liittyä vaihtoehtorahastojen hoitajan liiketoimintaa koskeviin, sijoittajansuojan, rahoitusmarkkinoiden vakauden valvonnan toteuttamisen kannalta välttämättömiin rajoituksiin tai ehtoihin.

4 luvun 3 §. Toimiluvan myöntämisen edellytykset.

Pykälässä säädetään direktiivin 8 artiklaa vastaavasti toimiluvan myöntämisen edellytyksistä. Valiokunta esittää, että pykälään lisätään uusi 4 momentti, jossa täsmennetään sääntelyä määrittelemällä läheiset sidokset -termi.

4 luvun 7 §. Toiminnan aloittaminen.

Pykälän 1 momentin kirjoitusasua on täsmennetty.

4 luvun 8 §. Toimiluvan peruminen ja toiminnan aloittaminen.

Pykälän 1 momenttia on täsmennetty perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla edellä yleisperusteluissa todetun mukaisesti.

5 luvun 2 §. Finanssivalvonnan rekisteri.

Pykälän 3 ja 4 kohtaan on tehty tekniset tarkennukset.

5 luvun 4 §. Rekisteröitymisvelvollisen raportointivelvollisuus.

Pykälän 2 momenttia on täsmennetty säätämällä, että pykälässä tarkoitettu ilmoitus on annettava Finanssivalvonnalle.

5 luvun 5 §. Toimiluvan hakeminen.

Pykälässä on korjattu kirjoitusvirhe.

6 luvun 7 §. Itsesääntely.

Pykälässä säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevasta itsesääntelystä. Sääntelyn lähtökohtana on, että vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee kuulua pykälässä tarkoitettuun toimielimeen tai sitoutua noudattamaan toimielimen antamia ohjeita.

Valiokunta esittää, että pykälän 1. momenttiin tehdään arvopaperimarkkinalakia vastaava täsmennys, jonka mukaisesti vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee julkistaa perustelut, jos se ei kuulu pykälässä tarkoitettuun toimielimeen eikä myöskään ole sitoutunut noudattamaan itsesääntelyelimen antamia suosituksia.

7 luvun 12 §. Asetuksenantovaltuudet.

Pykälässä säädettyjä asetuksenantovaltuuksia esitetään täsmennettäviksi palkitsemisjärjestelmään liittyvien valtuuksien osalta. Suhteellisuusperiaatetta noudattaen sääntelyssä tulee ottaa huomioon vaihtoehtorahastojen hoitajan ja sen konsolidointiryhmän koko, sisäinen organisaatio sekä toiminnan luonne, laajuus ja monitahoisuus.

8 luvun 1 §. Riskienhallinnan järjestäminen.

Pykälän 1 momenttiin on tehty kielellinen tarkennus.

9 luvun 4 §. Säännöllinen arvonmääritys.

Pykälän 1 momenttiin on tehty kielellinen tarkennus.

11 luvun 1 §. Tilinpäätös ja toimintakertomus.

Pykälän 3 momentin kieliasua on täsmennetty.

11 luvun 3 §. Asetuksenantovaltuus.

Asetuksenantovaltuuksia esitetään laajennettaviksi siten, että ne kattavat valtuudet antaa tarkempia säännöksiä vaihtoehtorahaston tilintarkastuksesta, josta säädetään saman luvun 2 §:ssä. Tähän liittyen pykälään lisättäisiin uusi 7 kohta ja 6 kohtaan tehtäisiin säädöstekninen muutos.

11 luvun 4 §. Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus.

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuutta esitetään täsmennettäväksi siten, että Finanssivalvonnalla on oikeus antaa valtiovarainministeriön asetusta täydentäviä tarkempia määräyksiä.

12 luvun 1 §. Oikeus markkinoida vaihtoehtorahastoa.

Pykälän 5 momenttiin on tehty täsmennys, jossa selvennetään, että lainkohdassa tarkoitetut ilmoitukset voi tehdä vain kyseistä vaihtoehtorahastoa hoitava vaihtoehtorahastojen hoitaja.

Lisäksi on korjattu 1 momentin kieliasua.

12 luvun 4 §. Tiedonantovelvollisuus sijoittajalle.

Pykälän 5 momenttia esitetään täsmennettäväksi siten, että ammattimainen asiakas voi yksilöidyllä kirjallisella suostumuksellaan luopua lainkohdassa tarkoitetusta oikeudestaan tiedonsaantiin. Muutoksella saatetaan ETA-alueen toimijat yhtäläiseen asemaan kolmansien maiden toimijoiden kanssa.

12 luvun 6 §. Tiedonantovelvollisuus vivutuksesta sijoittajalle.

Pykälässä on täsmennetty 1 momentin kieliasua.

13 luvun 1 §. Edellytykset markkinoinnille.

Pykälässä säädetään edellytyksistä, joiden tulee täyttyä markkinoitaessa vaihtoehtorahastoja ei-ammattimaisille asiakkaille.

Sääntelyn selventämiseksi ja yleisperusteluissa todettujen perustuslakivaliokunnan esittämien näkemysten huomioon ottamiseksi pykälä esitetään jaettavaksi useampaan momenttiin. Lisäksi pykälään esitetään lisättäväksi uusi 4 momentti sen selventämiseksi, että 13 luku perustuu kansalliseen sääntelyyn eikä siinä säädetä oikeudesta tai toisaalta rajoituksista vaihtoehtorahastojen hoitajan muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa harjoittamalle markkinoinnille ei-ammattimaiselle asiakkaalle. Tällaisen markkinoinnin salliminen ja sen mahdolliset ehdot kuuluvat isäntävaltioiden säätämisvaltaan.

13 luvun 3 §. Vaihtoehtorahaston oikeudelliset edellytykset.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa annetaan Finanssivalvonnalle oikeus erityisen painavasta syystä myöntää poikkeus pykälän 3 momentissa säädetystä markkinointirajoituksesta.

Lisäksi on täsmennetty pykälän otsikon kieliasu.

13 luvun 6 §. Ennakkomerkinnän ja varojen varhaisen vastaanottamisen kielto.

Pykälän 1 ja 3 momentin kieliasuun on tehty tarkennukset.

13 luvun 7 §. Asetuksenantovaltuus.

Asetuksenantovaltuutta esitetään laajennettavaksi siten, että se kattaa edellä 13 luvun 3 §:ään esitetyn muutoksen.

14 luvun 1 §. Säilytysyhteisö.

Pykälän 1 kohtaan on tehty terminologinen tarkennus.

14 luvun 3 §. Erityinen säilytysyhteisö.

Valiokunta esittää, että 2 momentissa olevaa säilytysyhteisöä koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että vaihtoehtorahaston erityisenä säilytysyhteisönä voi osakeyhtiön ohella toimia myös osuuskunta. Uuden osuuskuntalain (421/2013) myötä osuuskunnat ovat monilta osin rinnastettavissa osakeyhtiöihin.

14 luvun 5 §. Toimilupapäätös.

Valiokunta esittää, että Finanssivalvonnan oikeutta asettaa toimilupaan erityistä säilytysyhteisöä koskevia ehtoja täsmennetään. Finanssivalvonnalle annettaisiin oikeus estää sellaisen erityisen säilytysyhteisön perustaminen, joka perusteettomasti rajoittaisi yksittäisten vaihtoehtorahastojen hoitajien mahdollisuutta käyttää erityisen säilytysyhteisön palveluja. Tarkoituksena ei ole rajata erityisen säilytysyhteisön oikeutta tehdä säilytyssopimuksia esimerkiksi vain tietyn toimialan vaihtoehtorahastojen tai tietyntyyppisten vaihtoehtorahastojen taikka varojen säilyttämisestä. Erityiselle säilytysyhteisölle ei myöskään asetettaisi ehdotonta sopimuspakkoa, vaan sillä säilyisi sopimusvapauden turvaama pääsääntöinen oikeus tehdä säilytyssopimus haluamiensa toimijoiden kanssa. Finanssivalvonnan tulisi kuitenkin varmistaa, että erityinen säilytysyhteisö ei valitse asiakkaitaan syrjivällä tai kilpailua vääristävällä tavalla.

Valiokunta on esittänyt vastaavia täsmennyksiä edellä 4 luvun 2 §:n 3 momentin osalta.

14 luvun 10 §. Ilmoitusvelvollisuus olennaisista muutoksista toimiluvan edellytyksiin.

Pykälän 2 momenttiin on tehty terminologinen korjaus.

14 luvun 13 §. Toiminnan aloittaminen.

Pykälään on tehty terminologinen täsmennys.

15 luvun 4 §. Säilytyssopimus.

Pykälän 3 momentin kieliasua on korjattu.

15 luvun 8 §. Asetuksenantovaltuus.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 5 kohta, jonka mukaisesti valtiovarainministeriön tulee ottaa suhteellisuusperiaate huomioon pykälän mukaisia valtuuksia käyttäessään. Asetuksenanto-oikeutta käytettäessä on kiinnitettävä huomiota säilytysyhteisön kokoon, oikeudelliseen ja hallinnolliseen rakenteeseen sekä toiminnan laatuun ja laajuuteen.

16 luvun 1 §. Vastuu rahoitusvälineiden menetyksestä.

Pykälän 2 momentin kieliasuun on tehty korjauksia.

16 luvun 5 §. Asetuksenantovaltuus.

Pykälään esitetään tehtäväksi vastaava muutos kuin edellä on esitetty 15 luvun 8 §:n osalta. Lisäys tehostaa suhteellisuusperiaatteen huomioon ottamista alemmanasteista sääntelyä annattaessa.

18 luvun 2 §. Määräysvaltaan liittyvät ilmoitukset.

Pykälän 3 momentin sääntelyä on täsmennetty.

18 luvun 3 §. Tiedonantovelvollisuus hankittaessa määräysvaltaa.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan kirjoitusasua on täsmennetty.

18 luvun 7 §. Yhtiön tyhjentäminen varoista.

Pykälään esitetään vastaava täsmennys kuin edellä 18 luvun 2 §:ään.

19 luvun 1 §. Oikeus hoitaa toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa.

Pykälän 1 momentin kieliasua on täsmennetty.

19 luvun 4 §. Oikeus markkinoida ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa muissa ETA-valtioissa.

Pykälän 5 momenttiin esitetään tehtäväksi vastaava täsmennys kuin edellä 12 luvun 1 §:n osalta on esitetty.

19 luvun 5 §. Toiseen ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan oikeus markkinoida vaihtoehtorahastoa Suomessa.

Pykälän otsikkoon on tehty täsmennys.

19 luvun 6 §. Sijoituspalvelun tarjoaminen.

Pykälän 3 momentin 2 kohdan sääntelyä on täsmennetty.

20 luvun 2 §. Oikeus markkinoida kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa.

Pykälää esitetään täsmennettäväksi vastaavalla tavalla kuin edellä on 12 luvun 1 §:n ja 19 luvun 4 §:n osalta esitetty. Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 5 ja 6 momentti, joissa säädetään markkinoinnin edellytyksenä olevasta Finanssivalvonnan ilmoituksesta.

Pykälän 1 momenttiin on tehty kieliasun täsmennys.

20 luvun 3 §. Kolmannesta maasta markkinointi.

Pykälän 1 momentin 1 kohtaa esitetään täsmennettäväksi lisäämällä siihen viittaus myös 17 luvun 3 §:n vivutusta koskevaan tiedonantovelvollisuuteen. Lisäys liittyy direktiivin 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan täytäntöönpanoon.

Lisäksi pykälään esitetään lisättäväksi uusi 2 ja 3 momentti, joissa säädetään edellä 20 luvun 3 §:ää, 19 luvun 4 §:ää ja 12 luvun 1 §:ää vastaavasti markkinoinnin edellytyksenä olevasta Finanssivalvonnan ilmoituksesta.

20 luvun 4 §. Säilytysyhteisö.

Pykälän 2 momentin 4 ja 5 kohdan kieliasua on korjattu.

20 luvun 5 §. Rajat ylittävä sijoittaminen vaihtoehtorahastoon.

Pykälän 1 momentin sääntelyä täsmennetään edellä 12 luvun 4 §:ää vastaavasti kohdistamalla se koskemaan vain ammattimaista asiakasta.

Lisäksi momentissa on korjattu kirjoitusvirhe.

20 luvun 6 §. Muut kolmatta maata koskevat säännökset.

Pykälän kirjoitusasua on korjattu.

21 luvun 3 §. Vaihtoehtorahastojen hoitaminen ETA-valtiossa.

Pykälän 1 momenttiin on tehty terminologinen täsmennys.

21 luvun 4 §. Vaihtoehtorahastojen markkinointi.

Pykälään on tehty terminologinen täsmennys.

21 luvun 6 §. Hoitoa ja markkinointia koskevien tietojen muuttuminen.

Pykälän 2 momentin kieliasua on täsmennetty.

21 luvun 7 §. Vaihtoehtorahaston lainmukaisuuden varmistaminen.

Pykälän 2 momenttiin on tehty terminologinen täsmennys.

21 luvun 15 §. Salassapitovelvollisuus.

Pykälän 1 momenttiin on tehty kieliasuun liittyviä tarkennuksia.

22 luvun 2 §. Seuraamusmaksu.

Edellä yleisperusteluissa perustuslakivaliokunnan lausunnon osalta selostetulla tavalla pykälän 1 momentin 9 kohtaa esitetään täsmennettäväksi hallinnollisten seuraamusten rajaamiseksi. Muutosesitys liittyy 13 luvun 1 §:n osalta tehtyyn esitykseen jakaa pykälä useampaan momenttiin.

22 luvun 5 §. Vaihtoehtorahastorikos.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyen talousvaliokunta esittää, että rangaistussäännöksen soveltamisalaa rajataan ja täsmennetään 3 kohtaan tehtävin muutoksin.

Lisäksi pykälään on tehty säädösteknisiä tarkennuksia.

23 luvun 5 §. Erikoissijoitusrahastot.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 5 momentti, joka liittyy 2. lakiehdotuksen sisältyvään 27 §:n muutosesitykseen. Siirtymäsäännös selventää sääntelyn voimaantuloa uuden, alle kymmenen rahasto-osuuden omistajaa omaavan erikoissijoitusrahaston osalta.

Lisäksi pykälän 4 momenttiin esitetään tehtäväksi säädöstekninen täsmennys.

23 luvun 10 §. Päätös lain soveltamisesta.

Pykälän 1 momenttia esitetään täsmennettäväksi edellä yleisperusteluissa todetulla tavalla päätösmenettelyn soveltamisalan rajaamiseksi.

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty säädösteknisiä korjauksia.

3 a §.

Pykälään esitetään tehtäviksi säädösteknisiä, sen luettavuutta ja selkeyttä parantavia muutoksia jakamalla pykälä kolmeen momenttiin. Säännöksessä tarkennetaan eroa toisaalta erikoissijoitusrahastoihin ja toisaalta niiden vaihtoehtorahastojen hoitajiin sovellettavaan sääntelyyn. Samalla poistetaan sääntelyä, joka on päällekkäistä 1. lakiehdotuksen kanssa.

Uudessa 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin rekisteröitymisvelvollisista vaihtoehtorahastojen hoitajista. Tällainen hoitaja voi markkinoida hoitamaansa erikoissijoitusrahastoa ammattimaiselle asiakkaalle, jollei Finanssivalvonta ole myöntänyt sille poikkeusta toimilupavelvollisuudesta ei-ammattimaisille asiakkaille markkinoitaessa.

Rekisteröitymisvelvollisiin vaihtoehtorahastojen hoitajiin ei lähtökohtaisesti sovelleta 1. lakiehdotuksen säilytysyhteisöjä koskevaa sääntelyä. Uudessa 3 momentissa kuitenkin esitetään, että näiden hoitaessa erikoissijoitusrahastoa sovellettavaksi tulee sijoitusrahastolain säilytysyhteisösääntely.

5 b §.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakusääntelyn täsmentämiseen liittyvä muutos viittaamalla hallintolainkäyttölain sijasta Finanssivalvonnasta annettuun lakiin.

27 §.

Pykälään ehdotetaan tehtäväksi edellä yleisperusteluissa selostettu muutos, joka liittyy alle kymmenelle, jopa vain yhdelle, rahasto-osuudenomistajalle suunnattujen erikoissijoitusrahastojen sääntelyyn. Valiokunta ehdottaa, että vähimmäissijoituksen määräksi asetetaan 500 000 euroa kuitenkin edellyttäen, että rahaston kokonaispääoma on sen sääntöjen mukaisesti vähintään 2 miljoonaa euroa.

144 §. (Uusi)

Pykälän 1 momenttia esitetään täsmennettäväksi vastaamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia (503/2008).

145 §.

Rangaistussäännökseen on tehty säädösteknisiä korjauksia.

Voimaantulosäännös.

Säännöksen 5 momentissa on korjattu säädösviittaus.

3. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty säädösteknisiä korjauksia.

18 e §. Oikaisun ja muutoksen hakeminen kiinteistönarviointilautakunnan päätökseen. (Uusi)

Pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdotetut muutokset liittyvät oikeusministeriössä käynnissä olevaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää muutoksenhakujärjestelmää sekä lyhentää muutoksenhakuasioiden käsittelyaikoja.

Pykälän 1 momentissa oleva säännös oikaisuvaatimuksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä esitetään korvattavaksi viittauksella hallintolakiin.

Pykälän 2 momenttia esitetään täydennettäväksi säätämällä siinä valituslupaedellytyksestä.

5. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty säädösteknisiä muutoksia.

24 §. Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku. (Uusi)

Pykälän 1 ja 2 momenttiin esitetään tehtäviksi vastaavat muutokset kuin edellä 3. lakiehdotuksen 18 e §:n osalta on esitetty.

9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty säädösteknisiä korjauksia.

4 §. Valvottavat.

Uutena kohtana pykälän 2 momentin 4 kohtaa esitetään muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan valvontaoikeudet rajataan koskemaan vain niitä säilytysyhteisöjä, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan sijoitusrahastolain 9 §:n nojalla. Lisäksi 4 kohdasta esitetään poistettavaksi maininta sijoitusrahastolaissa tarkoitetuista kolmannen maan sivuliikkeistä, koska niitä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi sijoitusrahastolaista.

Pykälän 12 kohtaa esitetään tarkennettavaksi siten, että toimilupavalvottavalla tarkoitetaan vain sellaista erityistä säilytysyhteisöä, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan 1. lakiehdotuksen 14 luvun nojalla.

Pykälän 11 kohtaan on tehty säädöstekninen korjaus.

26 §. Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava toiminnan määrääminen lopetettavaksi.

Pykälän 1 ja 2 momenttiin on tehty korjaukset kirjoitusasuun.

Pykälän 3 momentissa on korjattu säädösviittaus.

40 §. Seuraamusmaksu.

Pykälässä on korjattu säännösviittaus.

60 §. Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tarkastaminen sekä tietojensaanti ulkomaiselta ETA-sivuliikkeeltä ja muulta ulkomaiselta valvottavalta. (Uusi)

Pykälän 3 momentissa on korjattu säännösviittaus.

61 §. Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun ulkomaiseen valvottavaan kohdistuvasta toimenpiteestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen ETA-sivuliikkeen ja muun ulkomaisen valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen. (Uusi)

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä olevaa viittausta lain 33 §:ssä tarkoitettuun toimeenpanokieltoon laajennetaan koskemaan myös samassa pykälässä säädettyä oikaisukehotusta.

10. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty säädösteknisiä muutoksia.

5 §. Suhteellista valvontamaksua maksavan perusmaksu.

Pykälässä on korjattu säädösviittaus.

6 §. Muun maksuvelvollisen perusmaksu.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 5 momentti, jossa selvennetään perusmaksun suhdetta markkinarakennetoimija-asetuksen, (EU) N:o 648/2012, 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitetulle finanssialalla toimivalle vastapuolelle asetettavaan perusmaksuun. Rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja rinnastetaan artiklan mukaiseen toimijaan.

13. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty säädösteknisiä muutoksia.

2 §. Määritelmät.

Pykälän 1 momentin 6 ja 7 kohtaan esitetyt muutokset ehdotetaan poistettaviksi, koska vakuutusyhtiölain muutos (HE 83/2013 vp), joka tulee voimaan 1.1.2014, vastaa muutostarvetta.

Pykälän 3 momenttia esitetään täsmennettäväksi siten, että siinä otetaan huomioon myös edellä mainittuun vakuutusyhtiölain muutokseen liittyvät muutokset.

18 §. Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien varojen vähimmäismäärän laskeminen.

Pykälän h kohdassa on otettu huomioon vakuutusyhtiölakiin tehdyt muutokset (HE 83/2013 vp), jotka tulevat voimaan 1.1.2014.

Säädösteknisenä korjauksena esitetään, että ehdotettu ca kohta muutetaan uudeksi i kohdaksi. Tähän liittyen d kohtaan on tehty säädöstekninen korjaus.

30. Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n ja 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

8 luvun 1 §. Lain valvonta.

Pykälän muutosehdotuksen ruotsinkielisen käännöksen 3 momentin sanamuotoa esitetään täsmennettäväksi siten, että 5 a kohdassa käytetään prepositiota "hos" ja muiden kohtien alussa prepositiota "i".

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 4., 6.—8., 11., 12. ja 14.—31. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1.—3., 5., 9., 10. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

vaihtoehtorahastojen hoitajista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Yleiset säännökset

(Kuten HE)

2 luku

Määritelmät

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettuun direktiiviin liittyvät määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1—6 kohta kuten HE)

7) määräysvallalla tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/34/EU määriteltyä määräysvaltaa; määräysvallan tuottava prosentuaalinen ääniosuus ja sen laskutapa määräytyvät sen mukaan, mitä arvopaperimarkkinalain 11 luvun 20 §:ssä on säädetty;

(8—21 kohta kuten HE)

5 §

EU-sääntelyyn liittyvät määritelmät

(1 mom. kuten HE)

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1—3 kohta kuten HE)

4) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 tarkoitettua Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista;

5) Euroopan järjestelmäriskikomitealla finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010 tarkoitettua Euroopan järjestelmäriskikomiteaa;

(6—11 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

6 ja 7 §

(Kuten HE)

II OSA

OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

3 luku

Vaihtoehtorahastojen hoitajana toimiminen

(Kuten HE)

4 luku

Toimilupa

1 §

(Kuten HE)

2 §

Toimilupapäätös

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnalla on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan vaihtoehtorahastojen hoitajan liiketoimintaa koskevia, sijoittajansuojan, rahoitusmarkkinoiden vakauden tai valvonnan toteuttamisen kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

3 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

(1—3 mom. kuten HE)

Tässä laissa tarkoitetaan läheisillä sidoksilla tilannetta, jossa kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välillä on sidoksena suora tai määräysvallan kautta välillinen vähintään 20 prosentin omistusosuus yrityksen äänioikeuksista tai pääomasta, ja niiden henkilöiden välistä tilannetta, jossa vähintään kaksi luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä on määräysvallan kautta pysyvästi sidoksissa samaan henkilöön. (Uusi)

4—6 §

(Kuten HE)

7 §

Toiminnan aloittaminen

Vaihtoehtorahastojen hoitaja voi aloittaa toimintansa, jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa on myönnetty. Jos toimilupa on myönnetty perustettavalle osakeyhtiölle, tulee osakeyhtiön lisäksi olla rekisteröity. Vaihtoehtorahastojen hoitajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, milloin se aloittaa toimintansa.

(2 mom. kuten HE)

8 §

Toimiluvan peruminen ja toiminnan rajoittaminen

Toimiluvan perumisessa noudatetaan, mitä säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 26 §:ssä. Finanssivalvonta voi perua toimiluvan lisäksi, jos vaihtoehtorahastojen hoitaja:

(1—7 kohta kuten HE)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

9 ja 10 §

(Kuten HE)

5 luku

Rekisteröinti

1 §

(Kuten HE)

2 §

Finanssivalvonnan rekisteri

Finanssivalvonta ylläpitää julkista rekisteriä:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetuista eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajista, joiden lainkohdassa tarkoitetun asetuksen mukainen kotipaikka on Suomessa;

4) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetuista eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajista, joiden edellä mainitun asetuksen mukainen kotipaikka on Suomessa.

3 §

(Kuten HE)

4 §

Rekisteröitymisvelvollisen raportointivelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Rekisteröitymisvelvollisen vaihtoehtorahastojen hoitajan on välittömästi annettava ilmoitus Finanssivalvonnalle, jos se ei enää täytä 1 luvun 3 §:ssä säädettyjä edellytyksiä.

5 §

Toimiluvan hakeminen

(1 mom. kuten HE)

Rekisteröitymisvelvollisen vaihtoehtorahastojen hoitajan on haettava toimilupaa 4 luvun mukaisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sen hoitamat varat ylittävät 1 luvun 2 §:ssä säädetyn toimilupavelvollisuuden alarajan.

6 ja 7 §

(Kuten HE)

III OSA

TOIMINTA

6 luku

Toimintaedellytykset

1—6 §

(Kuten HE)

7 §

Itsesääntely

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumattomaan, alan toimijoita laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut suosituksen vaihtoehtorahastojen toimintaa koskevan avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi, tai sen on sitouduttava noudattamaan kyseisen toimielimen antamia suosituksia tai julkistettava perustelut sille, miksei ole sitoutunut.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

8—11 §

(Kuten HE)

7 luku

Toiminnan järjestäminen

1—11 §

(Kuten HE)

12 §

Asetuksenantovaltuudet

(1 mom. kuten HE)

Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan, jollei komission delegoidusta asetuksesta muuta johdu, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarkemmat säännökset:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) 7 §:ssä tarkoitetusta palkitsemisjärjestelmästä ja tähän liittyvästä vaihtoehtorahastojen hoitajan ja sen konsolidointiryhmän koon, oikeudellisen ja hallinnollisen rakenteen sekä toiminnan laadun ja laajuuden samoin kuin kunkin palkkionsaajan tehtävien ja vastuun huomioon ottamisesta järjestelmän arvioimisessa.

13 ja 14 §

(Kuten HE)

8 luku

Riskienhallinta

1 §

Riskienhallinnan järjestäminen

Vaihtoehtorahastojen hoitajalla on oltava toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelyt. Järjestelyjen asiamukaisuutta on tarkasteltava ja tarvittaessa päivitettävä vähintään vuosittain.

(2 mom. kuten HE)

2—7 §

(Kuten HE)

9 luku

Arvonmääritys

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

Säännöllinen arvonmääritys

Käytettävillä arvonmääritysmenettelyillä on varmistettava, että varojen arvo määritetään ja osuus- tai osakekohtainen nettoarvo lasketaan vähintään kerran vuodessa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

5—9 §

(Kuten HE)

10 luku

Toiminnan ulkoistaminen

1—6 §

(Kuten HE)

IV OSA

TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA MARKKINOINTI

11 luku

Avoimuutta koskevat vaatimukset

1 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Sen estämättä, mitä tilinpäätösvelvollisuudesta muualla säädetään, vaihtoehtorahaston on tilinpäätöksen yhteydessä (poist.):

1) laadittava tase tai varoja ja velkoja koskeva selvitys;

2) laadittava tilikauden tuloslaskelma;

3) laadittava tilikauden toimintakertomus;

4) ilmoitettava olennaiset muutokset 12 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin kertomuksen kattaman tilikauden aikana;

5) ilmoitettava vaihtoehtorahastojen hoitajan henkilöstölleen maksamien palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä tilikauden aikana eriteltynä kiinteään ja muuttuvaan palkanosaan sekä edunsaajien määrä ja soveltuvin osin vaihtoehtorahaston maksamien voitonjako-osuuksien määrä;

6) ilmoitettava vaihtoehtorahastojen hoitajan palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä jaoteltuna ylimpään johtoon ja henkilöstöön, jonka toiminnalla on olennainen vaikutus rahaston riskiprofiiliin.

(4 mom. kuten HE)

2 §

(Kuten HE)

3 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa, jollei komission delegoidusta asetuksesta muuta johdu, tarkemmat säännökset vaihtoehtorahaston:

(1—5 kohta kuten HE)

6) tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä;

7) tilintarkastuksesta. (Uusi)

(2 mom. kuten HE)

4 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta voi, pyydettyään kirjanpitolautakunnan lausunnon, antaa valtiovarainministeriön asetusta täydentäviä tarkempia määräyksiä vaihtoehtorahaston tilinpäätöksen laatimisesta, jollei komission delegoidusta asetuksesta muuta johdu.

5 §

(Kuten HE)

12 luku

Osuuksien tarjoaminen

1 §

Oikeus markkinoida vaihtoehtorahastoa

Vaihtoehtorahastojen hoitajalla on oikeus markkinoida hoitamansa vaihtoehtorahaston osuuksia Suomessa toimitettuaan Finanssivalvonnalle ilmoituksen vaihtoehtorahastosta, jonka osuuksia se aikoo markkinoida. Ilmoituksessa on oltava asian arvioimiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot.

(2—4 mom. kuten HE)

Sijoituspalveluyritys voi suoraan tai välillisesti tarjota vaihtoehtorahaston osuuksia vain ETA-valtioissa oleville sijoittajille sen jälkeen, kun kyseisen vaihtoehtorahaston vaihtoehtorahastojen hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta 3 momentin mukaisen ilmoituksen, ja noudattaen, mitä tässä luvussa ja 19 luvun 4 §:ssä säädetään.

2 ja 3 §

(Kuten HE)

4 §

Tiedonantovelvollisuus sijoittajalle

(1—4 mom. kuten HE)

Sen, joka markkinoi vaihtoehtorahaston osuuksia, on pidettävä 1 momentissa tarkoitetut olennaiset ja riittävät tiedot sijoittajien saatavilla ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista. Tiedonantovelvollisuus on voimassa myös silloin, kun sijoittaja on ottanut itse yhteyttä vaihtoehtorahastoja tarjoavaan. Ammattimainen asiakas voi yksilöidyllä kirjallisella suostumuksellaan luopua tämän momentin mukaisesta ja vaihtoehtorahastojen hoitajaan kohdistuvasta oikeudestaan tiedonsaantiin.

5 §

(Kuten HE)

6 §

Tiedonantovelvollisuus vivutuksesta sijoittajille

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on annettava kustakin hoitamastaan vaihtoehtorahastosta, ETA-valtioon sijoittautuneesta vaihtoehtorahastosta sekä muusta ETA-valtiossa markkinoimastaan vaihtoehtorahastosta, jos ne hyödyntävät vivutusta, säännöllisesti tiedot:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

7—11 §

(Kuten HE)

13 luku

Markkinointi ei-ammattimaiselle asiakkaalle

1 §

Edellytykset markkinoinnille

Markkinoitaessa vaihtoehtorahastoja ei-ammattimaiselle asiakkaalle Suomessa tulee (poist.) noudattaa tämän luvun säännöksiä (poist.).

Markkinoitaessa vaihtoehtorahastoja ei-ammattimaiselle asiakkaalle Suomessa tulee lisäksi noudattaa kuluttajansuojalakia (38/1978). (Uusi)

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

Sen estämättä, mitä tässä luvussa säädetään, vaihtoehtorahastojen hoitaja voi markkinoida vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle toisessa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa siten kuin kyseisessä maassa säädetään. (Uusi)

2 §

(Kuten HE)

3 §

Vaihtoehtorahaston oikeudelliset edellytykset

(1—3 mom. kuten HE)

Finanssivalvonta voi erityisen painavasta syystä hakemuksesta myöntää vaihtoehtorahastojen hoitajalle oikeuden markkinoida muuhun kuin ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle. (Uusi)

4 ja 5 §

(Kuten HE)

6 §

Ennakkomerkinnän ja varojen varhaisen vastaanottamisen kielto

Vaihtoehtorahaston osuuksia ei saa markkinoida ei-ammattimaiselle asiakkaalle ennen kuin Finanssivalvonnalle on toimitettu 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

(2 mom. kuten HE)

Vaihtoehtorahaston osuuksia ei saa markkinoida ei-ammattimaiselle asiakkaalle, jos osuuden hankkiminen aiheuttaa lisäsijoitusvelvoitteen. Ei-ammattimaisen asiakkaan velvoittaminen tällaiseen sijoitukseen ei sido asiakasta.

(4 mom. kuten HE)

7 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin täytäntöönpanemiseksi antaa tarkemmat säännökset:

1) 2 §:n 3 momentissa, 3 §:n 4 momentissa, 4 §:n 4 momentissa ja 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun Finanssivalvonnan myöntämän poikkeuksen edellytyksistä;

(2 kohta kuten HE)

V OSA

SÄILYTYSYHTEISÖ

14 luku

Lupa toimia säilytysyhteisönä

1 §

Säilytysyhteisö

Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisönä voi toimia:

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 §:n mukainen luottolaitos tai ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike;

(2 ja 3 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

2 §

(Kuten HE)

3 §

Erityinen säilytysyhteisö

(1 mom. kuten HE)

Vaihtoehtorahaston erityisenä säilytysyhteisönä voi toimia tämän lain mukaisen säilytysyhteisön toimiluvan saanut osakeyhtiö tai osuuskunta, jolloin se, mitä on säädetty osakeyhtiöstä ja osakepääomasta, koskee vastaavasti osuuskuntaa ja osuuspääomaa.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

4 §

(Kuten HE)

5 §

Toimilupapäätös

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnalla on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan erityisen säilytysyhteisön liiketoimintaa koskevia, sijoittajansuojan, rahoitusmarkkinoiden vakauden tai valvonnan toteuttamisen kannalta taikka erityisen säilytysyhteisön asiakkuutta, osakkuutta tai jäsenyyttä koskevia välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

(4 mom. kuten HE)

6—9 §

(Kuten HE)

10 §

Ilmoitusvelvollisuus olennaisista muutoksista toimiluvan edellytyksiin

(1 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava erityiselle säilytysyhteisölle, jos se kieltää muutosten toteuttamisen tai asettaa toimiluvalle rajoituksia tai ehtoja 14 §:n mukaisesti. Jos Finanssivalvonta ei asiaan liittyvien painavien syiden vuoksi voi antaa ilmoitusta kuukauden kuluessa, Finanssivalvonta voi päättää pidentää ilmoitusaikaa enintään yhdellä kuukaudella ilmoitettuaan pidennyksestä säilytysyhteisölle.

11 ja 12 §

(Kuten HE)

13 §

Toiminnan aloittaminen

Erityinen säilytysyhteisö voi aloittaa toimintansa, jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa on myönnetty. Jos toimilupa on myönnetty perustettavalle osakeyhtiölle, tulee osakeyhtiön lisäksi olla rekisteröity. Erityisen säilytysyhteisön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, milloin se aloittaa toimintansa.

14 ja 15 §

(Kuten HE)

15 luku

Säilytysyhteisön tehtävät

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

Säilytyssopimus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on pyydettäessä esitettävä rahastoon sijoittaneelle tai sijoittajaksi aikovalle 1 momentissa tarkoitettu sopimus tai sen jäljennös.

5—7 §

(Kuten HE)

8 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan, jollei komission delegoidusta asetuksesta muuta johdu, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarkemmat säännökset:

(1—3 kohta kuten HE)

4) 5 §:ssä tarkoitetusta säilytysyhteisön tehtävien ulkoistamisesta silloin, kun se, jolle tehtävä ulkoistetaan, sijaitsee kolmannessa maassa;

5) säilytysyhteisön koon, oikeudellisen ja hallinnollisen rakenteen sekä toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottamisesta edellä 1—4 kohtien nojalla annettuja säännöksiä sovellettaessa.

9 §

(Kuten HE)

16 luku

Säilytysyhteisön vastuu

1 §

Vastuu rahoitusvälineiden menetyksestä

(1 mom. kuten HE)

Säilytysyhteisön on ensisijaisesti korvattava 1 momentin mukainen menettäminen palauttamalla (poist.) samantyyppinen rahoitusväline tai vastaava määrä vaihtoehtorahastolle tai sen hoitajalle.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

2—4 §

(Kuten HE)

5 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan, jollei komission delegoidusta asetuksesta muuta johdu, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarkemmat säännökset 3 §:n 2 ja 3 momentin tarkoittamaa riittävää huolellisuutta koskevista edellytyksistä ja säilytysyhteisön koon, oikeudellisen ja hallinnollisen rakenteen sekä toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottamisesta tämän pykälän nojalla annettua asetusta sovellettaessa.

6 §

(Kuten HE)

VI OSA

ERITYISET RAHASTOTYYPIT

17 luku

Vivutetut vaihtoehtorahastot

(Kuten HE)

18 luku

Listaamattomiin yhtiöihin sijoittavat vaihtoehtorahastot

1 §

(Kuten HE)

2 §

Määräysvaltaan liittyvät ilmoitukset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Ilmoitus on tehtävä myös yhtiölle, josta äänioikeudet on hankittu, sekä sen niille osakkeenomistajille, joiden tiedot ja osoitteet ovat kyseisen vaihtoehtorahastojen hoitajan saatavilla tai jotka tämä voi saada osakeyhtiölain 3 luvun 15 §:n mukaisesta osakasluettelosta tai siihen verrattavasta ulkomaisesta rekisteristä, johon hoitajalla on pääsy tai johon tämä voi saada pääsyn. Vaihtoehtorahastojen hoitajan on ilmoituksessaan listaamattomalle yhtiölle pyydettävä sen hallitusta ilmoittamaan työntekijöiden edustajille tai, jos edustajia ei ole, itse työntekijöille viipymättä siitä, että sen hoitama vaihtoehtorahasto on hankkinut määräysvallan, ja antamaan 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Vaihtoehtorahastojen hoitajan on kohtuullisin keinoin pyrittävä varmistamaan, että hallitus ilmoittaa asiasta työntekijöiden edustajille tai, jos edustajia ei ole, itse työntekijöille.

(4 mom. kuten HE)

3 §

Tiedonantovelvollisuus hankittaessa määräysvalta

Kun vaihtoehtorahasto hankkii määräysvallan listaamattomassa yhtiössä tai liikkeeseenlaskijassa, sitä hoitavan vaihtoehtorahastojen hoitajan on, sen lisäksi, mitä 1, 2 ja 4 §:ssä säädetään, asetettava saataville:

(1 kohta kuten HE)

2) toimintatavat, joita noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtorahastojen hoitajan, vaihtoehtorahaston ja yhtiön välillä, mukaan lukien tiedot erityisistä suojatoimista, joiden avulla varmistetaan se, että sekä vaihtoehtorahastojen hoitajan ja yhtiön että vaihtoehtorahaston ja yhtiön välinen mahdollinen sopimus tai molemmat sopimukset, jos jokin sopimuksista on olemassa, on tehty tavanomaisin markkinaehdoin;

(3 kohta kuten HE)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

4—6 §

(Kuten HE)

7 §

Yhtiön tyhjentäminen varoista

Kun 1 §:ssä tarkoitettu vaihtoehtorahasto hankkii määräysvallan listaamattomassa yhtiössä tai määräysvallan liikkeeseenlaskijassa, sitä hoitavan vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee 24 kuukauden ajan lukien siitä, kun vaihtoehtorahasto on hankkinut määräysvallan yhtiössä, kohtuullisin keinoin pyrkiä estämään yhtiön tyhjentäminen varoista.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

8 ja 9 §

(Kuten HE)

VII OSA

RAJAT YLITTÄVÄ TOIMINTA

19 luku

ETA-valtiot

1 §

Oikeus hoitaa toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja voi hoitaa toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa toimitettuaan Finanssivalvonnalle ilmoituksen, joka sisältää:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

(2—4 mom. kuten HE)

2 ja 3 §

(Kuten HE)

4 §

Oikeus markkinoida ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa muissa ETA-valtioissa

(1—4 mom. kuten HE)

Sijoituspalveluyritys voi markkinoida ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia muussa ETA-valtiossa sen jälkeen, kun kyseinen vaihtoehtorahaston vaihtoehtorahastojen hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta 3 momentin mukaisen ilmoituksen, ja noudattaen, mitä tässä pykälässä säädetään.

5 §

Toiseen ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan oikeus markkinoida vaihtoehtorahastoa Suomessa

(1—5 mom. kuten HE)

6 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu Finanssivalvonnan lupa tarjota sijoitus- tai liitännäispalvelua edellyttää, että:

(1 kohta kuten HE)

2) ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja on saanut 2 §:n mukaisen ilmoituksen;

(3 ja 4 kohta kuten HE)

(4 mom. kuten HE)

7 §

(Kuten HE)

20 luku

Kolmannet maat

1 §

(Kuten HE)

2 §

Oikeus markkinoida kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja voi Suomessa markkinoida hoitamansa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa tulee olla selvitys siitä, että:

(1—5 kohta kuten HE)

(2—4 mom. kuten HE)

Vaihtoehtorahastojen hoitaja voi aloittaa hoitamansa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksien markkinoinnin ammattimaisille asiakkaille saatuaan Finanssivalvonnalta sitä kokevan ilmoituksen. (Uusi 5 mom.)

Sijoituspalveluyritys tai sellainen vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka ei toimi kyseisen vaihtoehtorahaston hoitajana, voi markkinoida kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ETA-valtiossa oleville ammattimaisille asiakkaille sen jälkeen, kun kyseisen vaihtoehtorahaston vaihtoehtorahastojen hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta 5 momentin mukaisen ilmoituksen, noudattaen, mitä tässä pykälässä säädetään. (Uusi 6 mom.)

3 §

Kolmannesta maasta markkinointi

Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja voi Suomessa markkinoida hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa tulee olla selvitys siitä, että:

1) kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja noudattaa kunkin markkinoimansa vaihtoehtorahaston osalta, mitä 7 luvun 3 §:ssä, 11 luvun 1 ja 2 §:ssä, 12 luvun 2—8 §:ssä, 17 luvun 3 §:ssä sekä kunkin 1 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaihtoehtorahaston osalta lisäksi, mitä 18 luvussa säädetään;

(2—4 kohta kuten HE)

Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja voi aloittaa hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksien markkinoinnin ammattimaisille asiakkaille saatuaan Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen. (Uusi 2 mom.)

Sijoituspalveluyritys tai sellainen vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka ei hoida tässä pykälässä tarkoitettua vaihtoehtorahastoa, voi markkinoida kyseisen vaihtoehtorahaston osuuksia ETA-valtiossa oleville ammattimaisille asiakkaille sen jälkeen, kun kyseisen vaihtoehtorahaston kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta 2 momentin mukaisen ilmoituksen, ja noudattaen, mitä tässä pykälässä säädetään. (Uusi 3 mom.)

4 §

Säilytysyhteisö

(1 mom. kuten HE)

Vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee nimetessään kolmanteen maahan sijoittautunutta säilytysyhteisöä varmistua siitä, että säilytysyhteisö ja sen sijoittautumismaa täyttävät seuraavat valvonnan, tietojenvaihdon, sääntelyn ja sijoittajanvastuun edellytykset:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) säilytysyhteisön sijoittautumismaana oleva kolmas maa ei saa olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa;

4) säilytysyhteisön sijoittautumismaana olevan kolmannen maan ja Suomen välillä on sopimus, joka vastaa täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa;

(5 kohta kuten HE)

5 §

Rajat ylittävä sijoittaminen vaihtoehtorahastoon

Tämän luvun säännökset eivät vaikuta sijoittajan oikeuteen sijoittaa valitsemiinsa kolmanteen maahan sijoittautuneisiin vaihtoehtorahastoihin. Ammattimainen asiakas voi yksilöidyllä kirjallisella suostumuksellaan luopua 12 luvun 4 §:n 5 momentin mukaisesta ja kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa hoitavaan vaihtoehtorahastojen hoitajaan kohdistuvasta oikeudestaan tiedonsaantiin.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

6 §

Muut kolmatta maata koskevat säännökset

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 67 artiklassa tarkoitetun komission delegoidun asetuksen tultua voimaan tulee noudattaa, mitä mainitun direktiivin 35 ja 37—41 artiklassa säädetään.

7 §

(Kuten HE)

VIII OSA

VALVONTA JA SEURAAMUKSET

21 luku

Finanssivalvontaa koskevat säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Vaihtoehtorahastojen hoitaminen ETA-valtiossa

Finanssivalvonnan on saatuaan 19 luvun 1 §:n mukaisen ilmoituksen varmistuttava, noudattaako vaihtoehtorahastojen hoitaja tätä lakia hoitaessaan vaihtoehtorahastoa ja kattaako sen toimilupa sen ilmoitukseen liitetyn toimintaohjelman mukaisen vaihtoehtorahastojen hoidon. Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa täydellisen ilmoituksen saamisesta toimitettava kaikki asiakirjat vaihtoehtorahastojen hoitajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Samassa yhteydessä on toimitettava lausunto siitä, että ilmoittajalla on tämän lain mukainen vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

4 §

Vaihtoehtorahaston markkinointi

Finanssivalvonnan on saatuaan 12 luvun 1 §:ssä tai 19 luvun 3 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen varmistuttava, noudattaako vaihtoehtorahastojen hoitaja tätä lakia hoitaessaan vaihtoehtorahastoa. Finanssivalvonnan on 20 pankkipäivän kuluessa täydellisen ilmoituksen saamisesta ilmoitettava päätöksestä vaihtoehtorahastojen hoitajalle. Finanssivalvonnan on samalla ilmoitettava asiasta vaihtoehtorahaston kotijäsenvaltion ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle.

5 §

(Kuten HE)

6 §

Hoitoa tai markkinointia koskevien tietojen muuttuminen

(1 mom. kuten HE)

Jos muutokset ovat hyväksyttäviä ja Finanssivalvonta voi varmistua siitä, että vaihtoehtorahastojen hoitaja noudattaa tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava vaihtoehtorahastojen hoitajalle, ettei se aio kieltää muutoksia. Finanssivalvonnan on tarvittaessa ilmoitettava muutoksista toisen ETA-valtion ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

7 §

Vaihtoehtorahaston lainmukaisuuden varmistaminen

(1 mom. kuten HE)

Jos vaihtoehtorahasto ei kohtuullisessa ajassa 1 momentin mukaisesta vaatimuksesta lukien noudata tämän lain mukaisia velvollisuuksia, Finanssivalvonnan on päätöksellä kiellettävä kyseiseltä vaihtoehtorahastojen hoitajalta kyseisen vaihtoehtorahaston hoito. Tässä tapauksessa kyseistä rahastoa ei saa enää markkinoida Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ennen tämän lain mukaisen vaihtoehtorahastojen hoitajan nimeämistä. Myöskään vaihtoehtorahastoa, joka on sijoittautunut kolmanteen maahan ja jolla ei ole vaihtoehtorahastojen hoitajaa, ei saa markkinoida Suomessa tai muussa ETA-valtiossa. Finanssivalvonnan on ilmoitettava kiellosta välittömästi rahaston kotijäsenvaltion ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille sekä niiden ETA-valtioiden ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, joissa kyseisen vaihtoehtorahastojen hoitajan hoitamia vaihtoehtorahastoja markkinoidaan.

8—14 §

(Kuten HE)

15 §

Salassapitovelvollisuus

Kaikki tiedot, jotka Finanssivalvonta saa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta, ulkomaiselta ETA-valvontaviranomaiselta, Euroopan pankkiviranomaiselta, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselta tai Euroopan järjestelmäriskikomitealta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin mukaisesti, on katsottava salassa pidettäviksi, jollei Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen tai toimivaltainen tai muu asianomainen viranomainen tai elin toisin ilmoita tietoja toimittaessaan tai jos ne luovutetaan Suomen tai muun ETA-valtion syyttäjä- tai esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi.

(2 mom. kuten HE)

16 §

(Kuten HE)

22 luku

Seuraamukset ja muutoksenhaku

1 §

(Kuten HE)

2 §

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään vaihtoehtorahastojen hoitajille seuraamusmaksu, ovat:

(1—8 kohta kuten HE)

9) 13 luvun 1 §:n 1 ja 3 momentin säännökset edellytyksistä vaihtoehtorahaston markkinoinnille ei-ammattimaiselle asiakkaalle, 4 §:n säännökset avaintietoesitteestä ja 5 §:n säännökset avaintietoesitteen lisätiedoista ja kielestä;

(10 ja 11 kohta kuten HE)

(2—4 mom. kuten HE)

3 ja 4 §

(Kuten HE)

5 §

Vaihtoehtorahastorikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) markkinoi vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille tai ei-ammattimaisille asiakkaille 19 luvun 3 §:n 1 momentin tai 4 §:n tai 20 luvun 2 §:n vastaisesti,

4) käyttää toiminimenä tai muutoin liiketoiminnassaan 3 luvun 4 §:ssä tarkoitettua nimitystä mainitun säännöksen vastaisesti tai

5) harjoittaa vaihtoehtorahastojen säilytystoimintaa 14 luvun 1 §:n tai 3 §:n 1—3 momentin vastaisesti,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, vaihtoehtorahastorikoksesta sakkoon tai enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen.

6—8 §

(Kuten HE)

IX OSA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

23 luku

Siirtymäsäännökset

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Erikoissijoitusrahastot

(1—3 mom. kuten HE)

Sijoitusrahastolain mukainen rahastoyhtiö voi perustaa uuden erikoissijoitusrahaston tämän lain voimaan tultua, mutta ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 vain, jos se erikoissijoitusrahastoa perustettaessa ja kyseistä rahastoa hoitaessaan noudattaa, mitä 1 §:ssä säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa perustettua erikoissijoitusrahastoa, jossa ei sen sääntöjen mukaan voi olla alle kymmentä rahasto-osuuden omistajaa, ei voida muuntaa sellaiseksi sijoitusrahastolain 27 §:n mukaiseksi erikoissijoitusrahastoksi, jossa voi olla alle kymmenen rahasto-osuuden omistajaa. (Uusi 5 mom.)

6—9 §

(Kuten HE)

10 §

Päätös lain soveltamisesta

Finanssivalvonnan tulee hakemuksesta tehdä kohtuullisessa ajassa päätös siitä, miten lain soveltamisalan tai valvontakäytännön yhtenäisyyden kannalta (poist.) tärkeä asia, erityisesti liittyen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeeseen tai suositukseen, on ratkaistava. Päätös voi erityisesti koskea sitä, onko hakijan lain voimaantulohetkellä:

1) harjoittama toiminta tämän lain mukaista toimilupaa edellyttävää vaihtoehtorahastojen hoitamista; tai

2) hoitama vaihtoehtorahasto katsottava avoimeksi vai suljetuksi vaihtoehtorahastoksi.

(2—4 mom. kuten HE)

Voimaantulo

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 1 momentin 10 c kohta, 2 c luku, 129 §, 130 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 131 §:n 3 momentti, 132 §, 132 c § sekä 146 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 10 c kohta ja 130 § osaksi laissa 1490/2011, 2 c luku, 130 §:n edellä oleva väliotsikko, 131 §:n 3 momentti ja 132 § laissa 1490/2011, 129 § laissa 224/2004, 132 c § laissa 765/2012 ja 146 § osaksi laeissa 224/2004, 298/2005 ja 1490/2011,

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 momentin 1, 2 a, 4, 10 a, 19 ja 20 kohta ja 2 momentti, 2 b §, 3 §, 3 a §, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 3 momentti, 5 a §:n 1 momentti, 5 b §, 5 e §:n 1 momentti, 8 b §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 9 a §, 9 d §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti, 27 §:n 1 ja 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 38 §:n 1 momentti, 40 §, 7 luvun otsikko, 42 §:n 3 momentti, 43 §, 47 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 53 §:n 2 momentti, 72 §:n 1, 2 ja 4—6 momentti, 74 §:n 1 momentti, 80 b §:n 2 momentti, 87 §, 106 a §, 132 d §, 132 e §:n 1 ja 2 momentti, 132 f §:n 1 ja 3 momentti, 132 g §, 132 i §:n 1 momentti, 132 j §:n 1 momentti, 132 k §:n 1 momentti, 136 §, 22 luvun otsikko, 144 §:n 1 momentti, 145 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 148 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osin laeissa 1490/2011 ja 765/2012, 2 §:n 1 momentin 1, 2 a, 4, 10 a, 19 ja 20 kohta osin laissa 1490/2011, 2 §:n 2 momentti, 2 b §, 3 §, 3 a §, 4 §:n 2 momentti, 8 b §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti, 27 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 53 §:n 2 momentti, 80 b §:n 2 momentti, 106 a §, 132 e §:n 1 ja 2 momentti, 132 f §:n 1 ja 3 momentti, 132 g §, 132 i §:n 1 momentti, 132 j §:n 1 momentti, 132 k §:n 1 momentti ja 136 § laissa 1490/2011, 5 a §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti laissa 224/2004, 5 b § ja 9 a § osin laeissa 224/2004 ja 765/2012, 5 §:n 3 momentti, 5 e §:n 1 momentti, 9 d §:n 1 momentti ja 132 d § laissa 765/2012, 27 §:n 2 momentti, 7 luvun otsikko, 42 §:n 3 momentti, 47 §:n 1 momentti ja 74 §:n 1 momentti laissa 351/2007, 43 § osin laeissa 224/2004 ja 351/2007, 72 §:n 1, 2 ja 4—6 momentti osin laeissa 224/2004 ja 928/2007, 144 §:n 1 momentti laissa 559/2010, 145 § osaksi laissa 224/2004 ja 148 §:n 2 momentti laissa 471/2011,

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osin laeissa 224/2004, 351/2007, 1490/2011 ja 765/2012 uusi 21, 22 ja 23 kohta, 41 §:ään, sellaisina kuin se on osin laeissa 224/2004, 1490/2011 ja 765/2012 uusi 6 momentti, lakiin uusi 43 a §, uusi 144 a § ja sen edelle uusi väliotsikko, 144 b §, 144 c § sekä 145 §:n edelle uusi väliotsikko ja 1 momenttiin (poist.) uusi 4 kohta seuraavasti:

1, 2, 2 b ja 3 §

(Kuten HE)

3 a §

Erikoissijoitusrahastoon sovelletaan, mitä 19, 20 ja 22 §:ssä, 23 §:n 2 momentissa, 25 (poist.) ja 27 §:ssä, 28 §:n 2 ja 3 momentissa, 29, 29 a, 29 b, 30, 36, 38—41 ja 45—50 §:ssä, 52 §:n 1 momentissa, 53, 55, 57, 57 c, 58, 60—62 ja 64—67 §:ssä, 15 luvussa, 17 luvussa, (poist.) 119—123, 126, 134—137, 139 sekä 140 §:ssä säädetään sijoitusrahastosta. Erikoissijoitusrahaston sulautumiseen sovelletaan 16 luvun säännöksiä siten kuin 107 §:n 2 momentissa säädetään sijoitusrahaston muusta kuin rajat ylittävästä sulautumisesta ja sellaisesta kotimaisesta sulautumisesta, jossa on kansainvälinen kytkentä. Tämän lain 36, 37, 39 ja 40 §:ää sovelletaan erikoissijoitusrahastoihin vain niiltä osin kuin ne koskevat erikoissijoitusrahaston tilinpäätöstä ja tilintarkastusta. Erikoissijoitusrahastoihin sovelletaan lisäksi tämän lain 57 d, 57 e, 57 f, 57 g, 141, 144 a ja 144 b §:ää siltä osin kuin niissä säädetään erikoissijoitusrahastosta. Jos erikoissijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa perutaan, hoitaja asetetaan selvitystilaan, hoitajan omaisuus luovutetaan konkurssiin taikka hoitaja muutoin lopettaa toimintansa, sovelletaan, mitä 118 §:ssä säädetään. Sellaiseen erikoissijoitusrahastoon, jossa voi olla alle 50 osuudenomistajaa, ei sovelleta, mitä 8, 19, 20, 21 ja 22 §:ssä, 36 §:n 1 momentissa rahasto-osuudenomistajien oikeudesta valita tilintarkastaja ja varamies, 66, 139, 140, 140 a ja 142 §:ssä säädetään. (poist.)     

Erikoissijoitusrahastoon, jonka hoitaja ei ole velvollinen hakemaan vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupaa, sovelletaan, mitä 26, 26 b, 31, 33, 34 ja 34 d §:ssä säädetään. Erikoissijoitusrahastoihin, joihin sovelletaan eurooppalaisista riskipääomarahastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 345/2013 tai eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 346/2013, sovelletaan tätä lakia, jollei mainituista asetuksista muuta johdu. (Uusi 2 mom.)

Mitä tässä laissa säädetään rahastoyhtiöistä, koskee vaihtoehtorahastojen hoitajaa, ja mitä säädetään säilytysyhteisöstä, koskee vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettua säilytysyhteisöä ja erityistä säilytysyhteisöä, kun tätä pykälää sovelletaan erikoissijoitusrahastoihin. (Uusi 3 mom.)

4, 5 ja 5 a §

(Kuten HE)

5 b §

(1 mom. kuten HE)

Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä, kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

5 e, 8 b, 9, 9 a, 9 d ja 23 §

(Kuten HE)

27 §

Sijoitusrahaston varojen (vähimmäispääoma) on oltava vähintään kaksi miljoonaa euroa ja sijoitusrahastolla on oltava ainakin 50 rahasto-osuudenomistajaa. Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavalla erikoissijoitusrahastolla riittää kuitenkin kymmenen rahasto-osuudenomistajaa, jos sen sääntöjen mukaan kunkin rahasto-osuudenomistajan on merkittävä rahasto-osuuksia vähintään miljoonan euron määrästä. Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, muussa erikoissijoitusrahastossa on oltava (poist.) kuitenkin vähintään kymmenen rahasto-osuudenomistajaa. Jos tällaisen erikoissijoitusrahaston sääntöjen mukaan kunkin rahasto-osuudenomistajan on merkittävä rahasto-osuuksia vähintään 500 000 euron määrästä, erikoissijoitusrahastossa voi olla alle kymmenen osuudenomistajaa, kuitenkin edellyttäen, että rahaston kokonaispääoma on sääntöjen mukaisesti vähintään 2 miljoonaa euroa. Jos tällaisen erikoissijoitusrahaston sääntöjen mukaan vähintään yhden rahasto-osuudenomistajan on merkittävä rahasto-osuuksia vähintään kahden miljoonan euron määrästä, erikoissijoitusrahastolla riittää kuitenkin yksi rahasto-osuudenomistaja. Rahasto-osuudenomistajien lukumäärää laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä rahasto-osuudenomistajaa ja tämän määräysvallassa kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevaa yhteisöä tai siihen verrattavaa ulkomaista yritystä. Rahasto-osuudenhoitajaa ei katsota yhdeksi rahasto-osuudenomistajaksi, jos rahasto-osuudenhoitaja täyttää tämän lain 57 g §:n vaatimukset. Silloin kun erikoissijoitusrahastossa on vähemmän kuin 50 rahasto-osuudenomistajaa, näiden on oltava ammattimaisia sijoittajia tai niihin rinnastettavia varakkaita yksityishenkilöitä. Sijoitusrahaston vähimmäispääoman määrä sekä rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä on saavutettava kuuden kuukauden kuluessa sijoitusrahaston toiminnan aloittamisesta.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28, 38 ja 40 §

(Kuten HE)

7 luku

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöt

41—43 a, 47, 49, 53, 72, 74, 80 b, 87, 106 a, 132 d—132 g, 132 i—132 k ja 136 §

(Kuten HE)

21 luku (Uusi)

Salassapito- ja vahingonkorvausvelvollisuus sekä sijoittajan tunnistaminen

144 §

Rahastoyhtiön, rahasto-osuuden hoitajan ja säilytysyhteisön on tunnettava asiakkaansa. Rahastoyhtiön, rahasto-osuuden hoitajan ja säilytysyhteisön on lisäksi tunnistettava asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 luku

Seuraamukset

Hallinnolliset seuraamukset

144 a—144 c §

(Kuten HE)

Rangaistussäännökset

145 §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) 7 §:n 2 momentin vastaisesti käyttää toiminimessään tai muuten toimintaansa osoittamaan sanaa rahastoyhtiö tai rahasto-osakeyhtiö; (poist.)

3) 42 §:n 1 momentin vastaisesti käyttää nimitystä sijoitusrahasto; tai

4) 42 §:n 3 momentin vastaisesti käyttää nimitystä erikoissijoitusrahasto,

on tuomittava, jollei siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, sijoitusrahastorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

148 §

(Kuten HE)

_______________

(1—4 mom. kuten HE)

Lain 80 b §:n 2 momenttia on noudatettava 18 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/14/EU ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta liiallisen luottoluokituksiin tukeutumisen osalta tulee voimaan.

_______________

3.

Laki

kiinteistörahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistörahastolain (1173/1997) 1 §:n 3 momentti, 2 §, 4 §:n 1 momentti, 5, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti, 14, 15 a, 18 e ja 19 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 350/2007, 2 § osin laissa 766/2012, 4 §:n 1 momentti, 6, 14, 15 a ja 18 e § laissa 651/2009, 8 § laissa 350/2007 ja 19 § laissa 766/2012 ja

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 651/2009 uusi 3 momentti, 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 350/2007, 651/2009 ja 1366/2010 uusi 5 momentti, seuraavasti:

1, 2, 4—6, 8, 9, 13, 14 ja 15 a §

(Kuten HE)

18 e § (Uusi)

Oikaisun ja muutoksen hakeminen kiinteistönarviointilautakunnan päätökseen

Kiinteistönarvioitsijakoetta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kiinteistönarviointilautakunnalta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. (poist.) Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Kiinteistönarviointilautakunnan oikaisuvaatimusasiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta, jos hallinto-oikeus myöntää valitusluvan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

19 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

sijoituspalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 2 §:n 2 momentin 3 kohta, 4 §:n otsikko ja 2, 3 ja 4 momentti, 6 §, 18 §:n 1 momentin 1 kohdan c alakohta ja 2 momentti, 2 luvun 2 §:n 1 momentti, 5 luvun 2 §:n 1 momentin 5 kohta, 7 luvun 12 §:n 1 momentti ja 16 §:n 1 momentti, 9 luvun 3 §:n 1 momentti, 10 luvun 5 §:n 8 momentti, 11 luvun 2 §:n 3 momentti, 7 §:n 5 momentti, 15 §:n 2 ja 3 momentti ja 24 §,

lisätään 1 luvun 8 §:ään uusi 2 a kohta ja 10 luvun 5 §:ään uusi 9 momentti, jolloin nykyinen 9 momentti siirtyy 10 momentiksi seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2, 4, 6, 8 ja 18 §

(Kuten HE)

2 luku

Oikeus tarjota sijoituspalvelua

2 §

(Kuten HE)

5 luku

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen Suomeen

2 §

(Kuten HE)

7 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjestäminen

12 ja 16 §

(Kuten HE)

9 luku

Asiakasvarojen säilyttäminen ja muu käsittely

3 §

(Kuten HE)

10 luku

Menettelytavat asiakassuhteessa

5 §

(Kuten HE)

11 luku

Sijoittajien korvausrahasto

2, 7 ja 15 §

(Kuten HE)

24 § (Uusi)

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Sijoituspalveluyrityksellä ja ulkomaisella sijoituspalveluyrityksellä on oikeus hakea oikaisua korvausrahaston tämän lain nojalla tekemään päätökseen Finanssivalvonnalta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

(Poist.) Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen, jos Helsingin hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

9.

Laki

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 §:n 3 momentin 10 kohta, 4 §:n 2 momentin 4 ja 11 kohta, 5 §:n 10 ja 23 kohta, 6 §:n 4, 7, 14 ja 17 kohta, 13 §:n 2 momentti, 26 §, 29 §:n 5 momentti, 32 a §:n 1 ja 2 momentti, 32 c §:n 1 momentti, 37 §:n 4 momentti, 38 §:n 1 momentin 2 kohta, 40 §:n 1 momentti, 54 §:n otsikko, 55 §, 60 §:n 3 momentti, 61 §:n 3 momentti ja 62 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentin 10 kohta laissa 752/2012, 4 §:n 2 momentin 11 kohta laissa 254/2013, 5 §:n 10 ja 23 kohta, 6 §:n 4, 7, 14 ja 17 momentti osin laeissa 752/2012 ja 254/2013, 26 § osin laeissa 1360/2010 ja 752/2012, 32 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 752/2012, 32 c §:n 1 momentti laissa 207/2009, 38 §:n 1 momentin 2 kohta laeissa 752/2012 ja 902/2012, 40 §:n 1 momentti osin laeissa 752/2012 ja 254/2013, 54 §:n otsikko laissa 254/2013 sekä 55 §, 61 §:n 3 momentti ja 62 § laissa 752/2012,

lisätään 3 §:n 3 momenttiin uusi 11 kohta, 4 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osin laeissa 752/2012 ja 254/2013 uusi 12 kohta, 5 §:ään, sellaisena kuin se on osin laeissa 752/2012, 902/2012 ja 254/2013 uusi 24, 25 ja 26 kohta, uusi 50 f § ja 54 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osin laeissa 752/2012 ja 254/2013 uusi 5 kohta, seuraavasti:

3 §

(Kuten HE)

4 §

Valvottavat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettua rahastoyhtiötä sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saanutta säilytysyhteisöä (poist.); (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettua yhteenliittymän keskusyhteisöä; (Uusi)

12) sellaista vaihtoehtorahastojen hoitajaa, jolle on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa, sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saanutta säilytysyhteisöä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5, 6 ja 13 §

(Kuten HE)

26 §

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava toiminnan määrääminen lopetettavaksi

Finanssivalvonta voi perua valvottavan toimiluvan tai, jos muu viranomainen on toimivaltainen toimilupaviranomainen, esittää tälle toimiluvan perumista, jos finanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista ei voida riittävästi turvata rajoittamalla valvottavan toimintaa 27 §:n mukaisesti tai muilla tämän lain mukaisilla toimenpiteillä ja:

(1—3 kohta kuten HE)

Finanssivalvonta voi perua valvottavan toimiluvan tai esittää toimiluvan perumista myös, jos:

(1—4 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnan on peruttava kolmannen maan luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen, maksulaitoksen, hypoteekkiyhdistyksen, vakuutusyhtiön, kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen, sijoituspalveluyrityksen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen Suomessa olevan sivuliikkeen, rahastoyhtiön ja sijoitusrahastolaissa tarkoitetun säilytysyhteisön sekä vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan Suomessa olevan sivuliikkeen ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetun säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön hakemuksesta tälle myöntämänsä toimilupa, jos tällainen valvottava ei enää harjoita toimiluvan mukaista toimintaa ja on sillä perusteella hakenut toimiluvan perumista. Osakeyhtiömuotoisen luottolaitoksen toimiluvan perumisesta luottolaitoksen hakemuksesta säädetään liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1501/2001), säästöpankin toimiluvan perumisesta säästöpankin hakemuksesta säästöpankkilaissa (1502/2001) ja osuuskuntamuotoisen luottolaitoksen toimiluvan perumisesta luottolaitoksen hakemuksesta osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013).

(5—8 mom. kuten HE)

29, 32 a, 32 c, 37 ja 38 §

(Kuten HE)

40 §

Seuraamusmaksu

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä annetun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 9 §:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä tai vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 2 §:ssä taikka sijoitusrahastolain 144 b §:ssä tarkoitettuja säännöksiä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 f, 54 ja 55 §

(Kuten HE)

60 § (Uusi)

Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tarkastaminen sekä tietojensaanti ulkomaiselta ETA-sivuliikkeeltä ja muulta ulkomaiselta valvottavalta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finanssivalvonnalla on lisäksi oikeus saada muualla laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ulkomaiselta ETA-sivuliikkeeltä ja suorittaa siinä tarkastuksia niin kuin 3 luvussa säädetään, käyttää tarkastuksessa ulkopuolista asiantuntijaa niin kuin 34 §:ssä säädetään sekä asettaa 33 a §:ssä tarkoitettu uhkasakko tietojensaanti- ja tarkastusoikeuden tehostamiseksi. Mitä edellä tässä momentissa säädetään ETA-sivuliikkeestä, koskee vastaavasti ulkomaisen ETA-lisäeläkelaitoksen Suomessa olevaa kiinteää toimipaikkaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 § (Uusi)

Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun ulkomaiseen valvottavaan kohdistuvasta toimenpiteestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen ETA-sivuliikkeen ja muun ulkomaisen valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos kotivaltion valvontaviranomaisen toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi ja sivuliike jatkaa 1 momentissa tarkoitettujen säännösten tai määräysten vastaista menettelyä, Finanssivalvonta antaa ilmoitettuaan asiasta valvottavan kotivaltion valvontaviranomaiselle sivuliikkeelle 33 §:ssä tarkoitetun toimeenpanokiellon tai oikaisukehotuksen, 38 §:ssä tarkoitetun rikemaksun, 39 §:ssä tarkoitetun julkisen varoituksen, 40 §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun taikka 33 a §:ssä säädetyn uhkasakon uhalla kieltää sivuliikettä jatkamasta säännösten ja määräysten vastaista menettelyä tai sivuliikkeen toiminnan jatkamisen kokonaan tai osittain.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

10.

Laki

Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 §:n 1 momentin 2 ja 18 kohta, 2 §:n 3 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 kohta, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti laissa 758/2012, 2 §:n 3 momentti laissa 903/2011 ja 1 §:n 1 momentin 18 kohta ja 6 §:n 1 momentti laissa 255/2013, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 758/2012 ja 255/2013, uusi 19 kohta ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituissa laeissa 758/2012 ja 255/2013, uusi 5 momentti seuraavasti:

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Suhteellista valvontamaksua maksavan perusmaksu

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen valvontamaksun lisäksi maksettavan perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen

Perusmaksu euroina

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö

6 000

muu luottolaitos

2 000

lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on suurempi kuin rahoituskate

9 000

maksulaitos

2 000

vakuutusyhtiö

6 000

vakuutusyhdistys

1 000

eläkesäätiö ja eläkekassa

1 200

muu vakuutuskassa kuin eläkekassa

800

työttömyyskassa

6 000

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto

6 000

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassojen tukikassa

1 200

valtion eläkerahasto, Keva-niminen kunnallinen eläkelaitos ja Kirkon keskusrahaston eläkerahasto

15 000

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike

3 000

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike

2 000

rahastoyhtiö

4 000

vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan saanut yhteisö

4 000

yhteisö, jolla on vaihtoehtorahastojen hoitajan ja rahastoyhtiön toimiluvat

6 000

yhteisö, jolla on rahastoyhtiön toimilupa ja joka on rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain nojalla

4 500

muu sijoituspalveluyritys kuin sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys

6 000

sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys

1 000

ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike

2 000

kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike

3 000

ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen

1 000

ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike

2 000

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike

2 000

kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike

3 000

kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike

3 000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Muun maksuvelvollisen perusmaksu

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän pykälän mukainen markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8—10 kohdassa tarkoitetulle määrättävä maksu ei koske sitä, joka on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 5 luvun 1 ja 2 §:n perusteella ilmoittautunut Finanssivalvonnan pitämään rekisteriin. (Uusi 5 mom.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

13.

Laki

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 2 §:n 1 momentin 5 (poist.) ja 3 momentti, 13 §:n 1 momentti, 18 §:n d ja h kohta sekä 33 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä on 2 §:n (poist.) 3 momentti laissa (  /  ), 13 §:n 1 momentti laissa 886/2008 ja 18 §:n h kohta (poist.) laissa (  /  ) sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 132/2007, 886/2008 ja 763/2012 uusi 3 a kohta ja 18 §:ään uusi i kohta seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 mom. 3 a ja 5 kohta kuten HE)

(1 mom. 6 ja 7 kohta poist.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taikka luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisön määräysvallassa oleva rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö, vaihtoehtorahastojen hoitaja, säilytysyhteisö ja erityinen säilytysyhteisö sekä näihin rinnastettava ulkomainen yritys katsotaan rahoitusalan yrityksiksi ja vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön määräysvallassa oleva rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö, vaihtoehtorahastojen hoitaja, säilytysyhteisö ja erityinen säilytysyhteisö sekä niihin rinnastettava ulkomainen yritys vakuutusalan yrityksiksi. Rahastoyhtiö tai vaihtoehtorahastojen hoitaja taikka niihin rinnastettava ulkomainen yritys, jota ei edellä sanotun mukaisesti katsota rahoitusalan yritykseksi, (poist.) luetaan kuuluvaksi siihen toimialaan, jonka 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu osuus ryhmittymässä on pienempi. (Uusi)

13 §

(Kuten HE)

18 §

Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien varojen ja omien varojen vähimmäismäärän laskeminen

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä ryhmittymään kuuluvan yrityksen omilla varoilla ja omien varojen vähimmäismäärällä tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(poist.)

d) edellä kohdissa a—c ja jäljempänä kohdassa i tarkoitettujen yritysten kotivaltion säännösten mukaisia omia varoja ja omien varojen vähimmäismäärää, kun kyseessä on mainituissa kohdissa tarkoitettuja yrityksiä vastaava ulkomainen yritys, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen, tai muu mainituissa kohdissa tarkoitettuja yrityksiä vastaava ulkomainen yritys, jolta sen kotivaltion lain mukaan vaaditaan toimilupaa ja jonka toiminnalle on asetettu suomalaisia vakavaraisuusvaatimuksia vastaavat vaatimukset;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 1 momentin mukaista omien varojen vähimmäismäärää, kun kyseessä on tämän lain 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu vakuutusomistusyhteisö tai palveluyritys taikka 2 §:n 3 momentin mukaan vakuutusalan yritykseksi katsottava rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö, vaihtoehtorahastojen hoitaja, säilytysyhteisö tai erityinen säilytysyhteisö taikka sellaisen ryhmittymän omistusyhteisö, jossa vakuutustoimialan osuus on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti laskettuna suurempi kuin rahoitustoimialan osuus;

i) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ( / ) 6 luvun 2 §:n mukaisia omia varoja ja omien varojen vähimmäismäärää, kun kyseessä on suomalainen tai muu kuin d kohdassa tarkoitettu ulkomainen vaihtoehtorahastojen hoitaja. (Uusi)

33 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • vjäs. Matti Saarinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi