TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ  4/2003 vp

TaVM 4/2003 vp - HE 60/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 60/2003 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti hallintovaliokunta on antanut asiasta lausunnon (HaVL 5/2003 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Heikki Vesa ja ylitarkastaja Markus Lounela, kauppa- ja teollisuusministeriö

johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

hallituksen jäsen Jukka Vähälä, Oulun kauppakamari

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
 • Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus
 • Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi neljällä vuodella vuoden 2007 loppuun.

Samalla ehdotetaan muutettavaksi pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmää komission uuden suosituksen mukaiseksi. Sen mukaan pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka koko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Suosituksessa määritellään lisäksi yrityksen riippumattomuuden edellytykset.

Aiempaan suositukseen perustuvan voimassaolevan lain mukaan pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuotuinen liikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 27 miljoonaa euroa. Laissa säädetään myös omistusoikeusrajoituksesta.

Kuljetustukea voidaan maksaa valtion varoista Suomessa suoritettavista tavaran kuljetuksista, jotka alkavat asetuksella säädettävien Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kuntien alueilta. Tarkoitus on, että Pohjois-Savo sisällytetään vuodesta 2004 alkaen kuljetustukeen oikeuttavien alueiden joukkoon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Kuljetustukilaki on osa aluepoliittista lainsäädäntöä. Kuljetustuella tasataan pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia sekä osaltaan edistetään yritysten toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia syrjäisillä seuduilla. Selvitysten mukaan mitä pienempi yritys on, sitä suurempi merkitys kuljetustuella on yrityksen toimintaedellytyksiin.

Valiokunta pitää myönteisenä, että lain voimassaoloaikaa jatketaan neljällä vuodella vuoden 2007 loppuun. Yritystoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää tuen ennakoitavuus. Pitemmällä ajanjaksolla voidaan paremmin arvioida myös tuen vaikuttavuutta.

Ruotsin laajempi ja sisällöltään monipuolisempi kuljetustukijärjestelmä antaa kilpailuedun samoilla markkinoilla toimiville ruotsalaisyrityksille ja vaikeuttaa etenkin Ruotsin tukialueen läheisyydessä toimivien suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä.

Hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin Suomen kuljetustukijärjestelmän kehittämiseksi siten, että se vastaa nykyajan vaatimuksia. Hallituksen tulee selvittää muun muassa, onko lain tuoteluettelo ajan tasalla, onko asukastiheyttä laskettaessa mahdollista käyttää pohjana maapinta-alaa vesistöt mukaan lukien ja onko laki alueellisesti riittävän kattava.

Hallituksen tulee myös seurata, miten Ruotsin kuljetustukijärjestelmää kehitetään vuonna 2006 päättyvän ohjelmakauden jälkeen, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan suomalaisille ja ruotsalaisille yrityksille tasavertaiset kilpailuedellytykset samoilla markkinoilla jatkossa. Hallituksen tulee antaa talousvaliokunnalle selvitys Ruotsin ja Suomen kuljetustukijärjestelmien eroista johtuvista kilpailuvaikutuksista vuoden 2004 aikana.

Valiokunta toteaa vielä, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut alueellisia kuljetustukia koskeneen tarkastuksen ja antanut tänä syksynä siitä tarkastuskertomuksen (57/2003).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr (osittain)
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk (osittain)
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd (osittain)
 • Seppo Lahtela /kesk (osittain)
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk (osittain)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​