TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2004 vp

TaVM 4/2004 vp - HE 12/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä helmikuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 12/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

nuorempi hallitussihteeri Tuomo Hiltunen ja ylitarkastaja Kalevi Vaittinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

yli-insinööri Harri Westerlund, Turvatekniikan keskus TUKES

toimitusjohtaja Timo Yrjölä, Sähkötarkastus Fimtekno Oy

tekninen johtaja Sinikka Hieta-Wilkman, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Sähköturvallisuuslakiin ehdotetaan tehtäväksi perustuslaista johtuvat muutokset. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, jotka koskevat osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeita julkisessa hallintotoiminnassa. Lisäksi sähköturvallisuuslain terminologia sekä säänneltyjä tarkastus- ja arviointitehtäviä suorittavien tahojen nimeämismenettelyt saatetaan vastaamaan teknisen turvallisuuden alalla yleisesti noudatettavaa käytäntöä. Muut muutokset koskevat sähköturvallisuuslain käsitteitä, viranomaisten toimivallan jakoa, hallinto-oikeudellisten säädösten noudattamista ja muutoksenhakua sekä oikeutta harjoittaa laissa säädettyä toimintaa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lain uusissa 24 a ja 24 b §:ssä säädetään arviointilaitokselle, tarkastuslaitokselle ja valtuutetulle laitokselle sekä valtuutetulle tarkastajalle asetetuista vaatimuksista. Asiasisällöltään vaatimuksia ei muuteta nykykäytännöstä.

Lakiehdotuksen mukaan arviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen sekä valuutetun tarkastajan tulee olla arviointi- ja tarkastuslaitostehtäviä sekä tarkastustehtäviä koskevassa toiminnassa riippumaton ja puolueeton. Laitoksien tulee olla riippumattomia ja puolueettomia toiminnallisesti ja taloudellisesti. Tarkastajien tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumattomia ja puolueettomia suhteessa sähkölaitteiston rakentajaan ja haltijaan. Puolueetonta vaatimuksenmukaisuusarviointia on tulkittu eri tavoin. Tulkintaerimielisyys onkin vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tuomioistuimen ratkaistua asian hallituksen tulee katsoa, onko sen johdosta ryhdyttävä joihinkin toimenpiteisiin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Voimaantulosäännös.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.4.2004.

Valiokunta on poistanut säännöksestä ehdotetun voimaantulopäivän ja jättänyt voimaantuloajankohdan avoimeksi, koska ei ole varmuutta siitä, että laki ehdittäisiin vahvistaa ja saattaa voimaan ehdotettuna päivänä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna (Voimaantulosäännös).

Voimaantulosäännös

_______________

Tämä laki tulee voimaan (poist.) päivänä (poist.)kuuta 2004.

(2—4 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen